20.2.2019 Svátek slaví Oldřich

Řád veřejného pohřebiště

Město Brušperk jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen „pohřebiště“) podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“).

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

1.       Řád upravuje provoz pohřebiště na pozemcích PK 407, město Brušperk, LV1, PK 408/2, město Brušperk, LV1, PK 3036/3, římskokatolická farnost Brušperk, LV 1212.

2.       Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona prostřednictvím zaměstnanců MěÚ Brušperk.

 

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

 

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

 

leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec                                                 7 – 19 hod

duben, květen, červen, červenec, srpen, září                                                7 – 22 hod

Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle                                 7 – 20 hod

 

Článek 3

Povinnosti návštěvníků pohřebiště

 

1.       Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2.       Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.

3.       Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4.       Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5.       Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

6.       Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků a ručních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebiště jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

7.       Přístup na pohřebiště nebo do jeho částí může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd. na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.)

8.       Vstup na vsypovou loučku je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umisťovat jen na plochu, která je na vsypové loučce k tomuto účelu vyhrazená. Provozovatel pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.

9.       Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

10.   Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypové loučce je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazené ploše. V odůvodněných případech může provozovatel pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.

11.   Je zakázáno odnášet zařízení pohřebiště a příslušenství, které je v majetku provozovatele pohřebiště.

12.   Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

13.   Odpadky je nutno odkládat na místa k tomu určená.

14.   Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

15.   Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

16.   Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

17.   Návštěvníci jsou povinni zachovávat čistotu na WC.

18.   Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

 

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 

Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

a)   výkopové práce související s pohřbením a exhumací včetně napojení hrobu na drenážní systém hřbitova

b)   pohřbívání

c)   provádění exhumací

d)   ukládání a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků

e)   pronájem hrobových míst

f)    vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

g)   správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a veřejné zeleně v areálu pohřebiště

h)   provoz městské márnice, obsluhu a propůjčování smuteční obřadní síně

i)    provoz veřejného WC

j)        správu a údržbu objektů na pohřebišti

k)      zajišťování likvidace odpadu

l)        poskytování zálivkové vody centrálním rozvodem v areálu pohřebiště

m)    informační služby

 

Článek 5

Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti se zajištěním řádného provozu pohřebiště

 

1.       Provozovatel pohřebiště je povinen zajišťovat služby uvedené pod písmeny a), b) a c) článku 4.

2.       Provozovatel pohřebiště je povinen provádět služby uvedené pod písmeny d) až m) článku 4.

3.       Provozovatel pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst je povinen zejména:

      a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené a číselně označené hrobové místo

b)   umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9

c)   umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

 

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

 

Nájemce hrobového místa je povinen mít uzavřenou písemnou nájemní smlouvu a plnit její podmínky. Je povinen zejména:

1.   Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru. Po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2.   Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

a)      Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.

b)      Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

c)      Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa či na vsypové loučce, je provozovatel pohřebiště oprávněn to učinit sám.

d)      Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

3    Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

4.       Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

5.       Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

6.       Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

7.       Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládaní s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.

8.      Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

 

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 

1.   Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze provozovatel pohřebiště prostřednictvím provozovatele pohřební služby s platnou koncesovanou živností (hlava II. zákona).Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2.       Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví.

3.       Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4.       Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.

5.       Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:

a)      celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo

b)      kovové s nepropustným dnem.

6.       Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

 

Článek 8

Tlecí doba

 

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 13 let.

 

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 

1.   Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a)      Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla, přičemž hloubka založení základů činí minimálně 600 mm pod úrovní terénu.

b)      Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného příp. cihelného zdiva apod.

c)      Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

d)      Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

e)      Boční vzdálenost mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m.

2.   Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a)      Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).

b)      Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.

c)      Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

d)      Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

e)      Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

f)       Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

g)      Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními netoxickými nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

h)      Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).

i)        Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.

j)        Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

k)      Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.

l)        Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukcí hrobky, na samostatném základě.

m)    Výstavba hrobky musí být dokončena do tří měsíců od započetí výkopu.

n)      Po dobu prací je nutné zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova.

o)      Po dobu výstavby je zakázáno v okolí staveniště ohrožovat zeleň a znečišťovat komunikace na pohřebišti, případné vzniklé škody budou uhrazeny do prokazatelné výše skutečných nákladů na jejich likvidaci.

p)      Způsob skladování materiálu, likvidace odpadů a napojení na elektrické a vodovodní sítě je nutno projednat s provozovatelem pohřebiště.

q)      Provozovatel pohřebiště si vyhrazuje právo průběžné a závěrečné kontroly stavebních prací.

r)       Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který je zároveň povinen archivovat dokumentaci spojenou se zřízením hrobky.

3.   Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména

a)      respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací

b)      neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

c)      nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

d)      zajištění ochrany zeleně a kořenového systému zeleně

4.   Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobového zařízení stanovit i další podmínky.

5.       Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

 

Článek 10

Zrušovací ustanovení

 

Tímto ustanovením se ruší dosavadní řád veřejného pohřebiště ze dne 1. června 1993.

 

Článek 11

Účinnost

 

Tento řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti dne 1. července 2002.

 

Článek 12

Schvalovací doložka

 

Tento řád pohřebiště schválila v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Rada města Brušperk na své 46. schůzi dne 29. května 2002Rubrika: Oznámení - formulářeKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky