20.2.2019 Svátek slaví Oldřich

Usnesení 04. rady města

Usnesení 4. schůze rady města Brušperk konané dne 29. ledna 2003

RM – 4/SCHVALUJE

27. Program 4. schůze rady města.

28. Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Mgr. Pavel Plečka.

29. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15/2002 Ko na zhotovení projektové dokumentace akce „Výstavba chodníku na ul. Krmelínská v Brušperku“ s Ing. Bohuslavem Konečným, K Svaté vodě 939, Brušperk, IČ 13012304, kterým se mění čl. III smlouvy v bodě 3–Předání a převzetí: z 15. 1. 2003 na 31. 1. 2003. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

30. Smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši Kč 180 000,- na dopravní obslužnost v roce 2003 s firmou Connex Morava, a. s., Vítkovická 3056/2, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 25827405 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

31. Dodatek č. 1 smlouvy č. 30021 o pronájmu pohotovostního kopírovacího stroje model EP-1050 v Informačním centru Brušperk s firmou COPY STAR, s. r. o., IČ 25383370, Chodounského 38, Ostrava-Radvanice, za cenu ve výši Kč 2 592,50 při ekvivalentu 2500 ks kopií a zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

32. První čtení návrhu smlouvy o pronájmu nebytových prostor restaurace a jejího technického zázemí v Národním domě č. p. 9.

33. Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku ve zjednodušené evidenci p. č. 448 o výměře 7 m2 společnosti Maloobchodní prodej tisku, s.r.o., Hvožďanská 5-7, Praha 4, IČ 26164132, na dobu určitou a to od 1. 10. 2002 do 31. 3. 2003 za cenu 200 Kč/měsíc a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

34. Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor–místnost v přízemí o ploše cca 6 m2 v Národním domě paní Haně Janů, Hasičská 3030, Frýdek-Místek pro výkon činnosti pojišťovnictví za cenu Kč 3 000,-/měsíc a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

35. Prodej dřevěné „unimobuňky“ za smluvní cenu Kč 10 000,-.

36. Zásady pro tvorbu a používání finančních prostředků sociálního fondu zaměstnanců MěÚ a uvolněných členů ZM pro rok 2003-2004 s účinností od 1. 1. 2003 doplněné o semináře profesního a odborného růstu zaměstnanců zřizovatele a členů zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni (článek 4, bod 3).

37. Organizačního schéma městského úřadu, platné od 29. 1. 2003, dle přílohy č. 1 předlohy č. 10.

38. Limit na nákup knih pro MK Brušperk na rok 2003 ve výši Kč 100 000,-.

39. Smlouvu o bezúplatném převodu majetku (DDHM – dle přílohy č. 1 smlouvy) České republiky-OkÚ Frýdek-Místek do majetku města (bude využíván výhradně v souvislosti s provozem MŠ). Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

40. Pronájem nebytových prostor sálu hasičské zbrojnice panu Jiřímu Pavlištíkovi, Dr. Martínka 137, Brušperk na 2 až 3 hodiny týdně za smluvní cenu Kč 50,-/hod.

41. Na žádost Policie ČR, obv. odd. Brušperk umístění 3 kusů výstražných cedulí v určených lokalitách, upozorňujících na zvýšenou četnost krádeží v daném místě.         

42. Služební cestu služebním vozidlem starosty a místostarosty na SFŽP ČR do Prahy dne 30. 1. 2003.

43. Program 3. zasedání zastupitelstva města dne 19. února 2003 v 15.30 hodin v sále Národního domu:

1.    Zahájení.

2.    Rozpočtové opatření č. IV/2002.

3.    Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

4.    Připomínky a podněty občanů.

5.    Smlouvy města.

          6.    Převody majetku města.

7.    Vyhodnocení žádosti o použití účelového Fondu rozvoje bydlení podle OZV č. 3/1999.

8.    Návrh OZV č. 1/2003 o pozbytí platnosti některých právních předpisů města Brušperka.

9.    Návrh OZV č. 2/2003 o zákazu volného pobíhání psů.

10.  Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

 

RM – 4/STANOVÍ

3. Denní pokladní limit příspěvkové organizace Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace, ve výši Kč 10 000,- od 1. 1. 2003.

4. Od 1. 1. 2003 plat řediteli ZŠ, ředitelce MŠ, ředitelce DDO a vedoucí organizační složky města – knihovny dle předlohy č. 11, bod 1, 2, 3 a 5.

5. V souladu s vyhláškou MPSV 82/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů s platností od 1. 2. 2003 platby pro „stálý pobyt“ a „přechodný pobyt“ v Domově důchodců Ondráš uvedené v předloze č. 16.

 

RM-4/ROZHODUJE

1.  O podmínkách a výši nájmu nebytových prostor v tržnici města, dům č. p. 26, uvedené v bodech 1. až 6. předlohy č. 5A.

2.  O prodeji movitého majetku města (DHM a DDHM) dle přílohy č. 1 této předlohy za smluvní cenu ve výši Kč 480 000,- panu Marko Chadzipanajotidisovi. Způsob úhrady bude po projednání v ZM součástí smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí.

3.  O prodloužení smluv na nájem obecních bytů:

Bohuslav Lariš, Staroveská 270

do 31. 7. 2003

Roman Doležil, K Náměstí 22

do 29. 2. 2004

Vilém Žukovský, K Svaté vodě 1086

do 29. 2. 2004

Ivan Lanča, K Svaté vodě 1086

do 29. 2. 2004

Jaroslav Petr, K Svaté vodě 1086

do 31. 8. 2003

Petr Janiurek, K Svaté vodě 1086

do 31. 5. 2003.

 

RM-4/ODVOLÁVÁ

1. Z funkce člena redakční rady Brušperského zpravodaje Mgr. Zdeňka Hlubka a Ing. Viléma Konečného.

2. Z funkce člena sociální a zdravotní komise pí Yvettu Daňkovou a pí Lenku Neuwirthovou.

Jmenovaným děkuje za práci, kterou vykonali pro město v uvedených komisích.

 

RM – 4/JMENUJE

1. Za člena redakční rady Brušperského zpravodaje Ing. Josefa Janotku.

2. Za člena sociální a zdravotní komise Ing. Viléma Konečného.

 

RM – 4/RUŠÍ

1.  Pověření Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvkové organizace k výběru příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů od rodičů dětí navštěvujících mateřskou školu, schválené na 2. schůzi rady města, bod 12.

 

RM – 4/DOPORUČUJE ZM

6.  ZM-3/SCHVALUJE

Smlouvu o zřízení věcného břemene se SmVaK, a.s. Ostrava, 28. října 169, Ostrava, IČ 45193665 na stavbu kabelové přípojky NN včetně ochranného pásma k vodojemu Brušperk (Petřín) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem ve výši Kč 310,-.

7.  ZM-3/SCHVALUJE

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o bezplatném zřízení věcného břemene čís. FM/42/2002/SBS/Sk se Správou silnic Moravskoslezského kraje, přísp. org., Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711 na pozemek p.č. 2916/1, na kterém je umístěna silnice č. II/486 a na pozemek p.č. 2931/1, na kterém je umístěna silnice č. II/48615. Na částech obou těchto pozemků bude umístěna budoucí stavba kanalizace a ČOV – I. etapa.

8.  ZM-3/ROZHODUJE

O pravidelných měsíčních bezúročných splátkách ve výši Kč 4 000,- po dobu 10 let na účet města za prodej movitého majetku města (DHM a DDHM) dle přílohy č. 1 této předlohy.

9. ZM-3/ROZHODUJE

O prodeji pozemku p. č. 2578/2 orná půda o výměře 110 m2 v lokalitě ul. Zahradní za smluvní cenu.

10. ZM-3/ROZHODUJE

O poskytnutí půjčky panu Jiřímu Tesařovi, bytem Novosady 651, Brušperk, na výměnu oken u rodinného domu č. p. 651 ve výši Kč 30 000,- z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999.

11.  ZM-3/ROZHODUJE

O poskytnutí půjčky Městu Brušperk, IČ 00296538 na vznik nové bytové jednotky v objektu šaten na travnatém hřišti z nebytových prostor, změnu vytápění z pevných paliv na ekologická a výměnu oken v rámci 2. etapy rekonstrukce objektu šaten ve výši Kč 500 000,- z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999, bod 6.11.

12. ZM-3/SCHVALUJE

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2003 o pozbytí platnosti některých právních předpisů města Brušperk.

13. ZM-3/SCHVALUJE

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003 o zákazu volného pobíhání psů.

RM – 4/DOPORUČUJE REDAKČNÍ RADĚ BZ

1.  Nezveřejňovat výroční zprávy o činnosti jednotlivých volebních stran města.

 

RM – 4/UKLÁDÁ

6. Projednat definitivní podmínky smlouvy o pronájmu nebytových prostor restaurace a jejího technického zázemí v Národním domě č. p. 9.

          Z: starosta

          T: 5. schůze rady města.

7. Připravit návrh pravidel o způsobu prodeje nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM)

          Z: tajemník MěÚ

          T: 6. schůze rady města.

8. Připravit článek do Brušperského zpravodaje, který bude vypovídajícím způsobem informovat občany o možnostech použití účelového Fondu rozvoje bydlení schváleného OZV č. 3/1999

          Z: tajemník MěÚ

          T: 25. 2. 2003.

9. V souvislosti s požadavky občanů na změnu územního plánu zadat jeho aktualizaci

          Z: starosta

          T: 31. 3. 2003.

 

RM – 4/BERE NA VĚDOMÍ

7. Kontrolu plnění usnesení 2. a 3. schůze rady města.

8. Stavy na účtech města k 23. lednu 2003.

9. Plat tajemníka MěÚ Brušperk od 1. 1. 2003 dle předlohy č. 11, bod 4.

10. Zprávu o průběhu jednání sociální a zdravotní komise č. 1/2003 a zprávu o průběhu jednání redakční rady Brušperského zpravodaje přednesenou předsedkyní této rady.

11. Odstranění havarijního stavu kanalizačních odpadů v obecních domech č. p. 581 a 582.

12. Zastavení řízení o povolení hornické činnosti dobývání porubů č. 139 722, č. 139 722/1 a č. 139 722/2 ve sloji B 12 dobývacího prostoru Staříč. Jako důvod zastavení činnosti uvádí Obvodní báňská úřad v Ostravě rozštěpení sloje a její silné tektonické poruchy.

 

RM – 4/INFORMACE

místostarosty:

5. O stavu žádosti „Brušperk, kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část“. Aktualizovaná a upravená žádost bude doručena na SFŽP ČR dne 30. 1. 2003.

 

V Brušperku 5. února 2003
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: Mgr. Pavel Plečka
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky