18.2.2019 Svátek slaví Gizela

Usnesení 05. rady města

Usnesení 5. schůze rady města Brušperk konané dne 12. února 2003

RM – 5/SCHVALUJE

44. Program 5. schůze rady města.

45. Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Svatopluka Slováka.

46. Smlouvu o provozování vodohospodářského zařízení (10 tras vodovodních řádů) se SmVaK, a.s. Ostrava, 28. října 169, Ostrava, IČ 45193665, jejíchž kolaudace byla provedena Okresním úřadem ve FM v červnu 2002. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

47. Dodatek č. 1 k objednávce č.105/2002 s Agenturou TONI, projekce, Ing. arch. Kotupas, Dr. Maye 3, Ostrava, IČ 12468169, na zhotovení projektové dokumentace kanalizace dešťové vody v rámci oddílného kanalizačního systému lokality Pastevník a současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

48. Geodetické zaměření nové lokality lesa v majetku města v místní části „Lipiny“ na Krmelínském kopci s firmou Ing. Zdeněk Hlisník, ul. Zahradní, Paskov, IČ 12641294. Cena za vytýčení hranice lesa činí Kč 23 058,- vč. DPH. Po vytýčení bude tato nově zaměřená část lesa zanesena do lesního hospodářského plánu města.

 

RM-5/NESCHVALUJE

1. Žádost manželů Štalmachových, Krmelínská 336, Brušperk na poskytnutí peněžitého daru města při tanečních vystoupeních jejich dcery.

 

RM – 5/DOPORUČUJE ZM

14. ZM-3/ROZHODUJE
O bezúplatném převodu plynovodních přípojek D32, DN 25 a D50, DN 40 pro objekt malometrážních bytů a rekonstruovaný objekt šaten na travnatém hřišti o celkové délce 25,77 m nacházející se na pozemcích města (parcela č. 1226/1, 1232, 1233 na k. ú. Brušperk do majetku SMP a. s. Ostrava. Cena plynovodních přípojek je stanovena na základě znaleckého posudku na Kč 25 337,65. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

15. ZM-3/SCHVALUJE

          Rozpočtové opatření č. IV/2002 v příjmech ve výši Kč 1 377 300,-.

          Rozpočtové opatření č. IV/2002 ve výdajích ve výši Kč -1 417 500,-.

 

RM – 5/BERE NA VĚDOMÍ

13. Písemné připomínky paní Růženy Bratterové k programu jednání zastupitelstva města. Na jednotlivé body připomínek bude odpovězeno na zasedání ZM dne 19. 2. 2003.

14. Služební cestu místostarosty na SFŽP ČR do Prahy dne 11. 2. 2003 za účelem aktualizace žádosti o podporu akce „Brušperk, kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část“.

 

RM – 5/INFORMACE

starosty:

6. O přípravě nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v Národním domě:

          – vyjádření právníka

          – posouzení ceny DDHM a DHM znalcem v oboru bude provedeno do 14. 2. 2003.

7. O prvním návrhu studie na rekonstrukci náměstí J. Á. Komenského, vypracovaném ing. arch. Šonovským, Architekt. kancelář Ostrava.

místostarosty:

8.             O průběhu jednání na SFŽP ČR v Praze při aktualizaci žádosti o podporu akce „Brušperk, kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část“.

 

V Brušperku 14. února 2003
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Osěření usnesení: Ing. Svatopluk Slovák
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky