19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 07. rady města

Usnesení 7. schůze rady města Brušperk konané dne 19. března 2003

RM – 7/SCHVALUJE

64.         Program 7. schůze rady města.

65.         Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Pavla Káňu.

66.         Způsob provozování veřejného osvětlení města zpracovaný ve variantě č. 1, kterou nabídla SME, a. s. Ostrava.

67.         Rozpočet Domova důchodců Ondráš na rok 2003 ve výši Kč 9 647 000,-.

68.         Příspěvek z rozpočtu města Brušperk na krytí provozních výdajů na jednoho obyvatele DDO ve výši Kč 7 500,- pro rok 2003, kteří při rozhodnutí o přijetí do DDO měli trvalý pobyt na území města Brušperk.

69.         Ing. Jiřího Pátíka, Okružní 56, Hlučín, IČ 67333231 pro výkon odborného lesního hospodáře od 1. 4. 2003. Jednotková cena za výkon OLH činí Kč 810,- vč. DPH/ha/rok. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

70.         Žádost Mateřské školy o finanční příspěvek z výběru školného ve výši Kč 50 000,- na dovybavení dětských hracích koutků ve třídách.

71.         Smlouvu na mikrovlnné připojení veřejné sítě INTERNET pro všechny PC na MěÚ s firmou MIRAMO, s. r. o., Albrechtičky 69, IČ 43960987. Cena je stanovena částkou Kč 2 900,- měsíčně. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

 

RM-7/STANOVÍ

8.             Poplatek na krytí provozních výdajů na jednoho obyvatele Domova důchodců Ondráš ve výši Kč 15 000,- pro rok 2003, kteří při rozhodnutí o přijetí do DDO neměli trvalý pobyt na území města Brušperk.

 

RM – 7/DOPORUČUJE ZM

20.         ZM-4/BERE NA VĚDOMÍ

          Program rozvoje města Brušperk – 1. čtení.

21.         ZM-4/STANOVÍ

Příspěvkovým organizacím města:

Mateřské škole Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace, Základní škole V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek  a Domovu důchodců Ondráš, příspěvková organizace hospodářský výsledek po skončení roku 2003 ve výši Kč 0,-.

22.         ZM-4/STANOVÍ

Příspěvkové organizaci Domovu důchodců Ondráš, příspěvková organizace limit prostředků na platy na rok 2003 ve výši Kč 4 300 000,-.

23.         ZM-4/STANOVÍ

Rozsah prováděných rozpočtových opatření vyhrazených radě města takto:

a)  bez omezení v rámci jednoho oddílu, § do výše schváleného rozpočtu tohoto oddílu, § dále u účelových dotací a u příjmů či výdajů, jejichž změna vyplývá z nově vydaných nebo změněných právních předpisů, ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů

          b)  do výše 500 tis. Kč/rok z rozpočtové rezervy nebo přesunem mezi jednotlivými oddíly, paragrafy s podmínkou, že rozpočtová rezerva nesmí poklesnout pod úroveň 500 tis. Kč a pro schválení je nutný souhlas všech pěti členů rady města.

24.         ZM-4/ROZHODUJE

O poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Brušperk ve výši Kč 155 000,–.

 

RM – 7/UKLÁDÁ

13.         Zahájit správní řízení na úseku místních komunikací

          T: 21. 3. 2003

          Z: tajemník MěÚ.

14.         Projednat podmínky smlouvy s SME, a. s. Ostrava o provozování VO na území města

          T: 30. 4. 2003

          Z: starosta.

15.         Projednat s ředitelkou Domova důchodců Ondráš pravidla dodržování rozpočtové kázně

          T: 31. 3. 2003

          Z: starosta.

16.         Připravit a projednat dodatek k nájemní smlouvě s firmou SKH GASTRO, s .r. o., ve kterém budou upřesněny podmínky dalšího pronájmu objektu na přehradě č. I.

          T: 15.4.2003

          Z: starosta.

17.         Připravit návrh na výši nájemného v obecních bytech platný od 1. 4. 2003.

          T: 8. schůze rady města

          Z: tajemník MěÚ.

18.         Připravit článek do dubnového čísla BZ, který vyzve majitelé psů k dodržování OZV č. 2/2003 a upozorní ty, kteří zaplatili poplatky za psy na možnost vyzvednout si na MěÚ sáčky pro likvidaci psích exkrementů.

          T:  20. 3. 2003

          Z: tajemník MěÚ.

19.         Předložit informaci o stavu poplatků za komunální odpad za rok 2002 a 2003

          T: 8. schůze RM

          Z: tajemník MěÚ.

 

RM-7/ODVOLÁVÁ

3.             Z funkce člena kulturní komise rady města Ing. Jiřího Adamuse

4.             Z funkce člena kulturní komise rady města Ing. Jiřího Valu.

5.             Z funkce člena pracovní skupiny pro regeneraci MPZ p. Aleše Laníka ml.

Jmenovaným děkuje za práci,kterou vykonali pro město v uvedených komisích.

 

RM-7/JMENUJE

4.             Členem kulturní komise rady města p. Jana Strakoše.

5.             Členkou pracovní skupiny pro regeneraci MPZ pí Růženu Bratterovou.

 

RM – 7/BERE NA VĚDOMÍ

13.         Kontrolu plnění usnesení 6. schůze rady města.

14.         Program rozvoje města Brušperk – 1. čtení včetně zapracovaných změn a doporučuje k projednání v ZM.

15.         Informaci ke zveřejňování článků v BZ – budou zařazeny příspěvky, o jejichž zveřejnění rozhodne redakční rada BZ nadpoloviční většinou.

16.         Informaci o výši stávajícího nájemného v obecních bytech.

17.         Informaci p. L. Dlouhého k právnímu výkladu kompetencí výborů ZM. Podle tohoto výkladu může příspěvkové organizace města kontrolovat pouze finanční výbor ZM.

18.         1. čtení návrhu pravidel prodeje přebytečného a neupotřebitelného drobného dlouhodobého hmotného majetku a zásob města

 

RM – 7/INFORMACE

místostarosty:

9.             O návštěvě zástupců místního sdružení ODS v souvislosti s rozhodováním redakční rady BZ o zařazení příspěvků do BZ.

 

V Brušperku 21. března 2003
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: Ing. Pavel Káňa
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky