19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 08. rady města

Usnesení 8. schůze rady města Brušperk konané dne 23. dubna 2003

RM – 8/SCHVALUJE

72.         Program 8. schůze rady města.

73.         Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Svatopluka Slováka.

74.         Tvorbu a použití sociálního fondu Městského úřadu Brušperk pro rok 2003 ve výši Kč 181 162,24.

75.         Dodatek č. 1 k „Zásadám pro tvorbu a používání finančních prostředků sociálního fondu zaměstnanců MěÚ a členů zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolnění pro rok 2003-2004“, kterým se mění maximální výše příspěvku na poskytnutí  úhrady nákladů za služby směřující k regeneraci pracovních sil a zdravotní prevenci nebo příspěvku na kurzy výuky cizího jazyka a na semináře profesního a osobního růstu na částku Kč 3 000,-/rok na jednoho zaměstnance a člena zastupitelstva města, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, s účinností od 1. 1. 2003.

76.         Příkazní smlouvy s příspěvkovými organizacemi Základní škola V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek a Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace, k zajištění vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů s platností od 1. 1. 2003 a současně zmocňuje starostu k podpisu smluv.

77.         Dodatek č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy s SME, a. s. Ostrava, IČ 47675691, se sídlem Ostrava 2, ul. 28. října 152, který posunuje termín uzavření smlouvy na dobu do 30. 6. 2004. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 2.

78.         Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení vedení inženýrských sítí lokality Pastevník s firmou ing. arch. T. Kotupase, Agentura TONI, IČ 12468169, se sídlem Ostrava 9, Dr. Maye 3, kterým se ve fakturačních podmínkách ruší vystavení zálohové faktury. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 2.

79.         Smlouvu o dílo na stavební opravy atria objektu MěÚ (omítky, schody, pavlač, střešní konstrukce nad vstupem do knihovny a pavlačí) a fasády severozápadní stěny s firmou Ing. Tomáše Šuláka, IČ 11191708, se sídlem Stará Ves n. O. č. p. 591. Rozsah prací je konzultován s památkovým ústavem, cena díla činí včetně DPH Kč 967 848,-. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

80.         Smlouvu o dílo na dodávku softwarového vybavení programu ArcExplorer pro aktualizaci katastru nemovitostí, vytvoření uliční sítě, zobrazení inženýrských sítí, vložení ortofotomapy do GIS prohlížeče, aj. s firmou DIGIS, spol. s r. o., IČ 19012276 se sídlem Ostrava-Poruba, gen. Sochora 6176. Celková cena činí včetně DPH Kč 99 750,-. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

81.         Nákup techniky pro údržbu veřejných ploch od firem BG Technik cs, a. s. a Jonsered Mojmír Servátka, Radniční 1248, Frýdek-Místek, IČ 12665185. Finanční objem činí cca Kč 98 000,-.

82.         Nákup výpočetní techniky pro potřeby rekonstruované městské knihovny od firmy PIKE Computer CS, s. r. o., Fryčovická 186, Brušperk, IČ 47153512 za cenu vč. DPH  max. Kč 161 000,-.

83.         Smlouvu o dílo na stavební opravy a úpravy podél místních komunikací a vodních nádrží (např. odvodňovací příkop nad ul. J. Matěje, ul. Dráhy-odbočka k nádrži č. I, obtok nádrže č. I, odvodnění části komunikace k Obecnímu lesu apod. s firmou Karel Vala-VaS, IČ 11540621, Fryčovická 120, Brušperk. Celková cena prací činí Kč 170 000,- vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

84.         Smlouvu o dílo na vydláždění chodníků ke třem hrobovým místům vč. podkladu a obrub s firmou Jiří Vala, IČ 10605797, U Tří lip 953, Brušperk. Cena za l m2 činí Kč 2000,- vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

85.         Prodloužení nájemní smlouvy pozemku p. č. 2056/0 o výměře 1 623 m2 v lokalitě u Obecního lesa ze dne 3. září 2001, č.j. 56/1057/2001/Šp. panu Marcelu Mikušovi, bytem Borošínská 665, Brušperk na dobu určitou, a to od 1. 5. 2003 do 30. 4. 2005 za cenu ročního nájemného ve výši Kč 811,50 a zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

86.         Výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství stánkaři v době konání brušperské pouti ve dnech 26. a 27. dubna 2003 členy SK Brušperk.

87.         Výplatu záloh dotace neziskovým a podobným organizacím města ve výši 50 % loňské skutečnosti schválené radou města.

88.         Výši nájemného v obecních bytech v majetku města Brušperk od 1. 7. 2003 dle upravené předlohy čís. 12.

89.         Na návrh tajemníka MěÚ odměnu za I. čtvrtletí 2003 ředitelce Domova důchodců Ondráš dle předlohy č. 15.

90.         Odměny předsedkyním komisí rady města (kulturní, sociální a zdravotní) za I. čtvrtletí 2003 dle předlohy č. 15.

91.         Pronájem městské tržnice v objektu č. p. 26 třem nájemcům (trhovcům) za cenu sníženou o 17 % skutečnosti roku 2002 a současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

92.         Vyplacení odměny Mgr. Jaroslavě Neuwirthové za zpracování kroniky města za rok 2000 dle předlohy č. 18.

93.         Poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 2 000,- na zakoupení občerstvení pro děti ZŠ V. Martínka, které se budou podílet na úklidu města v rámci akce Den země dne 2. 5. 2003.

RM-8/ROZHODUJE

4.             O poskytnutí dotace na činnost SK Brušperk ve výši 70 % z celkové tržby za výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství stánkaři v době konání brušperské pouti ve dnech 26. a 27. dubna 2003.

5.             O poskytnutí peněžitých darů členům ochotnické divadelní skupiny – studentům, jmenovitě Jaromíru Konečnému, Janu Strakošovi, Antonínu Koblížkovi, Lukáši Mužnému, Vojtěchu Koblížkovi, Tomáši Neničkovi a Romanu Konkolovi, každému z nich ve výši Kč 500,- za rozvoj činnosti ochotnického divadla a reprezentaci města Brušperk.

6.             O prodloužení smlouvy na nájem obecního bytu panu Františku Adamovskému a paní Julii Štarhové, bytem K Svaté vodě 582, Brušperk a to od 1. 4. 2003 do 30. 6. 2003.

RM-8/JMENUJE

6.             Ing. Ivana Krupníka jako zástupce města do komise pro periodické hodnocení ředitele příspěvkové organizace kraje – Dětského domova, Brušperk, Sportovní 584, paní Anny Pokorné.

RM-8/UKLÁDÁ

20.         Vydat rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do místních komunikací

          T: 15. 5. 2003

          Z: tajemník MěÚ.

21.         Doplnit předlohu o poskytnutí dotace neziskovým a podobným organizacím města na podporu a rozvoj jejich zájmové činnosti pro rok 2003

Z: místostarosta

          T: 9. schůze rady města.

22.         Zpracovat metodiku předávání informací z matriky (narození, úmrtí, přihlášení k pobytu) tak, aby pracovník účtující poplatky za komunální odpad, mohl tyto nahlášené změny promítnout v daném měsíci do výše poplatku

          Z: tajemník MěÚ

          T: 30. 4 .2003.

23.         Připravit komplexní informaci o odpadovém hospodářství za rok 2002

Z: místostarosta

          T: 9. schůze rady města.

24.         Nájemcům obecních bytů zakalkulovat do záloh za služby poplatek za sběr a likvidaci komunálního odpadu a to zejména u „notorických neplatičů“

          Z: tajemník MěÚ

          T: květen 2003.

25.         Změnu termínu plnění bodu 11 usnesení – RM-6/UKLÁDÁ.

Nový termín: 10. schůze rady města.

RM – 8/DOPORUČUJE ZM

25.         ZM-5/SCHVALUJE

Závěrečný účet města Brušperk a jeho příspěvkových organizací ZŠ V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek a Domova důchodců Ondráš, příspěvková organizace za rok 2002 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

26.         ZM-5/SCHVALUJE

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace města ZŠ V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek za rok 2002 do fondů následovně:

          – do investičního fondu    Kč 18 141,00

          – do rezervního fondu.                   Kč 255 102,17

          – do fondu odměn                         Kč 63 000,00

27.         ZM-5/ROZHODUJE

O prodeji pozemku v majetku města p. č. 469/7 trvalý travnatý porost o výměře 128 m2 v lokalitě ul. Bártkova za smluvní cenu ve výši Kč 30,-/m2 z majetku města.

RM – 8/BERE NA VĚDOMÍ

19.         Kontrolu plnění usnesení 7. schůze rady města.

20.         Stavy na účtech města k 17. dubnu 2003.

21.         Výši dotací neziskovým a podobným organizacím, jejichž přehled je zpracován v předloze č. 11.

22.         Informaci o stavu výběru místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2002 a 2003.

23.         2. čtení novely Organizačního řádu Městského úřadu Brušperk.

24.         Zprávu kulturní komise č. 2/2003 a zprávu sociální a zdravotní komise č. 3/2003.

25.         Zpracování kroniky města za rok 2000.

 

V Brušperku 30.  dubna 2003

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: Ing. Svatopluk Slovák

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky