19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 1. rady města

PŘEHLED USNESENÍ z 1. schůze rady města Brušperk konané dne 29. listopadu 2006

Bod   č usnes.        USNESENÍ

progr.                     Rada Města:

1.     RM1/1            Schvaluje program 1. schůze rady města

        RM1/2            Schvaluje pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Jiřího Dlouhého.

2.     RM1/3            Bere na vědomí stavy na bankovních účtech města a rozpočtové plnění dotací a daní k 23. 11. 2006.

3.     RM1/4            Bere na vědomí výsledky hospodaření města Brušperk a příspěvkových organizací města, Základní školy V. Martínka Brušperk, Mateřské školy Brušperk a Domova důchodců Ondráš k 30. 09. 2006.

4.     RM1/5            Doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření RO č. IV-Z/2006 ve výši 118,60 tis. Kč dle přílohy.

5.     RM1/6            Doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové provizorium města Brušperk na 1. čtvrtletí 2007 v příjmové a výdajové části ve výši 16 128 100 Kč.

6.     RM1/7            Bere na vědomí text výběrového řízení na poskytnutí zvýhodněného účelově vázaného úvěru z Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 3/1999 od 1. 5. 2007.

        RM1/8            Ukládá zveřejnit text výběrového řízení na poskytnutí zvýhodněného účelově vázaného úvěru z Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 3/1999 na fyzické i elektronické úřední desce městského úřadu.

                              Z: tajemník MěÚ

                              T: 04. 12. 2006

7.     RM1/9          Rozhoduje o uzavření dodatku č. 5 k dohodě ze dne 21. května 2001 pod č. j. 56/809/2001/Šp. uzavřené mezi městem Brušperk a panem Janem Pflegerem, bytem Kokory č. p. 234, který řeší pronájem škvárového hřiště v době konání brušperské pouti v dubnu roku 2007.

        RM/10            Ukládá písemně sdělit panu Milanu Hermanovi, bytem Doloplazy 200 doporučení vzájemné dohody s panem Janem Pflegerem, bytem Kokory 234.
                              Z: vedoucí OFMVV
                              T: ihned po projednání
      RM1/11            Rozhoduje o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 6. 12. 2001 pod č. j. 56/2134/2001/Šp. uzavřené mezi městem Brušperk a fy SKLGastro, s. r. o., IČ: 25884310 se sídlem Betonářská 239/10, Ostrava-Muglinov, který řeší doplnění smlouvy o povinnost dodržování hygienických limitů hluku dle ustanovení § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů.

      RM1/12            Rozhoduje o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Brušperk a Sportovním klubem Brušperk, IČ: 45235457 ze dne 15. 04. 1996 pod č. j. 51/102/96/Šp., jejímž předmětem byl nájem objektu šaten na travnatém hřišti se zpětnou platností, a to k 30. 09. 2006.

      RM1/13            Promíjí platbu nájemného původní smlouvy za pronájem objektu šaten na travnatém hřišti Sportovního klubu Brušperk, IČ: 45235457 ve výši 1 000 Kč v roce 2006.

      RM1/14            Rozhoduje o uzavření nájemní smlouvy od 01. 12. 2006 – 31. 12. 2007 na ulici K Svaté vodě, dům čp. 573, byt č. 5 se slečnou Andreou Šťastnou, Borošínská čp. 690.

      RM1/15            Schvaluje dodatek č. 5 na vystavení sbírkových předmětů k nájemní smlouvě ze dne 27. 06. 2000 ve znění dodatků č. 1 ze dne 03. 10. 2003, č. 2 ze dne 22. 11. 2004, č. 3 ze dne 05. 12. 2005 a č. 4 ze dne 20. 05. 2006 s Muzeem Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 095630 týkající se sjednání nájemního poměru na dobu 1 roku, a to od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2007. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 5.

      RM1/16            Schvaluje smlouvu o výpůjčce radiostanice GM 360 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Buškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 70884561, která slouží JPO II Brušperk. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

      RM1/17            Schvaluje dodatek č. 200601 ke smlouvě č. 4 s firmou Jan Ondračka, 739 36 Sedliště 114, IČ: 10604545, který řeší úpravu ceny za výkon odchytu a ustájení volně pobíhajících psů na k. ú. Brušperk. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku smlouvy.

      RM1/18            Schvaluje dodatek č. 3 s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44  Brušperk, IČ: 11540613 na provádění zimní údržby na místních komunikacích v Brušperku. Dodatkem se zvyšují ceny dle přílohy č. 1 za provoz mechanismů sloužících k provádění zimní údržby. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 3.

      RM1/19            Bere na vědomí informaci tajemníka o připravovaném Dodatku č. 1 na vícepráce při opravě chodníku na ul. Fryčovické s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ: 11540613.

      RM1/20            Schvaluje smlouvu mezi městem Brušperk a firmou ASEKOL, s. r. o., U pejřárny 97, Libuš, 142 00 Praha 4, IČ: 27373231 v dodávání elektro zařízení určených k likvidaci.

8.   RM1/20            Ukládá vytyčit hraniční body pozemku parc. č. 997/3.

                              Z: starosta

                              T: do 15. 12. 2006

9.   RM1/22            Schvaluje dodatek č. 1 k Zásadám pro tvorbu a čerpání finančních prostředků sociálního fondu zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva města Brušperk na léta 2006 až 2010, který řeší zrušení bodu 4 článku V. v celém znění a zároveň mění výši příspěvku na poskytnutí úhrady nákladů směřujícího k regeneraci pracovních sil a zdravotní prevenci, na kurzy výuky cizího jazyka a na semináře profesního a osobního růstu ze 3 000 Kč/ rok na 5 000 Kč/ rok na jednoho zaměstnance a uvolněného člena zastupitelstva města s platností od 01. 01. 2007.

10. RM1/23             Schvaluje směrnici o inventarizaci majetku a závazků města Brušperk na rok 2006.

11. RM1/24             Doporučuje zastupitelstvu města vydat v souladu s ustanovením § 29 odst. 3) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 o změně OZV č. 3/1998 o regulativech územního rozvoje města Brušperk – dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

12. RM1/25             Doporučuje zastupitelstvu města schválit ve smyslu ustanovením § 31 odst. 2 stavebního zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zařazení podnětů žadatelů evidovaných pod čís. 31 a čís. 32 do změny č. 5 územního plánu města Brušperk – dle přílohy č. 1.

13. RM1/26             Doporučuje zastupitelstvu města stanovit

                              1. Měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města dnem zvolení do funkce ve výši:

                              a) členům rady města                                                 1 640,- Kč

                              b) členům zastupitelstva města                                       550,- Kč

                              2. Měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města od 1.1.2007 ve výši:

                              a) předsedům výborů zastupitelstva města                   1 340,- Kč

                              b) předsedům komisí rady města                                 1 340,- Kč

                              c) členům výborů zastupitelstva města                            820,- Kč

                              d) členům komisí rady města                                         820,- Kč

                              3. Měsíční odměnu v případě souběhu několika funkcí poskytovat neuvolněnému členovi zastupitelstva města jako souhrn odměn za jednotlivé funkce.

14. RM1/27             Doporučuje zastupitelstvu města schválit zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům zastupitelstva města Brušperk, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni.

15. RM1/28             Zrušuje k 31. 12. 2006 všechny komise rady města a odvolává všechny členy a předsedy z funkce.

      RM1/29            Navrhuje zřídit novou komisi pro děti, mládež, tělovýchovu a sport.

      RM1/30            Zřizuje od 01. 01. 2007 tyto komise:

                              – kulturní komise,

                              – sociální a zdravotní komise,

                              – redakční rada brušperského zpravodaje,

                              – pracovní skupina pro regeneraci městské památkové zóny,

                              – komise pro děti, mládež, tělovýchovu a sport.

      RM1/31            Bere na vědomí informaci starosty, že zvláštní orgán komise projednávání přestupků města Brušperk, zřízenou starostou města dle § 106 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zůstává v činnosti a v nezměněném složení: předsedkyně – Eva Hankusová, členové: Drahuška Kubinová, Dr. Zdeněk Krupník a Aleš Dlouhý.

      RM1/32            Odvolává s okamžitou platností Ing. Josefa Janotku z funce člena redakční rady brušperského zpravodaje.

      RM1/33            Ukládá tajemníkovi MěÚ rozeslat všem zástupcům politických stran a subjektům, aby nominovali do všech zřízených komisí své zástupce.

                              Z: tajemník MěÚ

                              T: ihned

      RM1/34            Doporučuje zastupitelstvu města stanovit

                              1. Počet členů finančního výboru na „3“ (tři).

                              2. Počet členů kontrolního výboru na „3“ (tři).

16. RM1/35             Stanovuje místostarostu města pana Jiřího Pasyka a člena zastupitelstva města Ing. Pavla Káňu, aby při významných příležitostech města a občanských obřadech města Brušperk užívali závěsný odznak.

17. RM1/36                 Schvaluje návrh programu 2. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 13. prosince 2006 v 15.30 v sále Národního domu.

1. Zahájení.

2. Připomínky a podněty občanů.

3. Návrh rozpočtového opatření RO č. IV-Z/2006.

4. Návrh rozpočtového provizoria města Brušperk na 1. čtvrtletí 2007.

5. Návrh OZV č. 3/2006 o změně OZV č. 3/1998 a regulativech územního rozvoje města Brušperk.

6. Podněty ke změně č. 5 územního plánu města Brušperk – doplnění.

7. Návrh OZV č. 4/2006 o změně OZV č. 3/2003 o místních poplatcích.

8. Volba předsedů a členů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

9. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města.

10. Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhradou ušlého výdělku členům zastupitelstva města Brušperk, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni.

11. Změna názvu „Domov důchodců ONDRÁŠ“.

12. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

13. Závěr.

18. RM1/37             Bere na vědomí průběžnou informaci o změnách zákonů souvisejících s činnostmi zabezpečovanými městským úřadem.

      RM1/38            Doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domova důchodců Ondráš, který řeší změnu názvu organizace na „Domov pro seniory Ondráš“ s platností od 01. 01. 2007.

19. RM1/39             Doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006 o změně OZV č. 5/2003 o místních poplatcích.

      RM1/40            Doporučuje zastupitelstvu města vydat dne 13. 12. 2006, s účinností od 1. 1. 2007, Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006 o změně OZV č. 5/2003 o místních poplatcích.

      RM1/41            Schvaluje příspěvek na konání vánočního turnaje TJ SOKOL ve výši 5 000 Kč.

      RM1/42            Rozhoduje o nákupu dvoustupňové sněhové frézy Jonsered ST 2109 E za cenu 41 990 Kč vč. DPH formou měsíčních splátek.

      RM1/43            Schvaluje příspěvek na akci Základní školy V. Martínka Brušperk – projekt „Propocené tričko“ ve výši 2 729 Kč.

      RM1/44            Rozhoduje o užívání služebního telefonu Nokia 6230i radnímu Ing. Pavlu Káňovi.

      RM1/45            Bere na vědomí den 20. prosince 2006 jako plánovaný termín konání 2. zasedání schůze rady města.

 

V Brušperku 30. listopadu 2006

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření přehledu usnesení: Ing. Jiří Dlouhý

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky