19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 10. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 10. schůze rady města Brušperk konané dne 13. června 2007

RM-10/SCHVALUJE

322.    Program 10. schůze rady města.

323.    Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Pavla Káňu.

324.    Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění vysílání LOCAL TV Brušperk s firmou Ing. Ludvík Kollár-TV KOMERS, Staroveská 263/27a, 724 00 Ostrava-Proskovice, IČ: 12473405, který prodlužuje platnost smlouvy do 31. 7. 2007. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

325.    Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu povrchu schodiště od. hl. autobusové čekárny k náměstí s firmou BG SYS HT, s. r. o., Holubova 389, 530 03 Pardubice, IČ: 26008742, který posouvá termín ukončení prací z 30. 6. 2007 na 4. 7. 2007. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

326.    Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Sodexho Pass Česká republika a. s., se sídlem Radlická 2, 150 00 Praha 5, IČ: 61860476, který řeší úhradu nákladů spojených s distribucí poukázek. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

327.    Návrh programu 4. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 20. června 2007 v 15.30 hodin v sále Národního domu v Brušperku.

1.            Zahájení.

2.            Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

3.            Připomínky a podněty občanů.

4.            Závěrečný účet města Brušperka a jeho příspěvkových organizací za rok 2006.

5.            Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice.

6.            Převody majetku města.

7.            Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace.

8.            Poskytnutí půjček občanům města z rozpočtu města Brušperka.

9.            Program rozvoje města Brušperka od roku 2007 – návrh.

10.          Změny Jednacího řádu zastupitelstva města Brušperka.

11.          Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

12.          Závěr.

328.    Omezení půjčovní doby v MěK Brušperk od 1. 7. 2007 do 12. 8. 2007 a uzavření knihovny z důvodu celkové revize knižního fondu od 13. 8. 2007 do 31. 8. 2007.

329.    Přijetí finanční kompenzace za uvolnění služebního bytu dle předlohy č. 8.

330.    Výši odměn za I. pololetí 2007 ředitelům příspěvkových organizací města, tj. Základní školy V. Martínka a Mateřské školy dle předlohy č. 8.

RM-10/NESCHVALUJE

331.    Zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku parc. č. 2763 nacházejícího se v majetku města v lokalitě u bývalého dopravního hřiště před jeho doporučením k prodeji.

RM-10/ROZHODUJE

332.    O pronájmu části prostor v technickém zázemí smuteční síně k prodeji drobných smutečních předmětů společnosti Terezie Mixové, OBELISK, IČ: 43626823, Dolní brána 12, 741 01 Nový Jičín a to ve výši 500 Kč/rok. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

RM-10/UKLÁDÁ

333.    Po dohodě s realizační firmou zveřejnit informaci o termínu uzavření schodiště od hlavní autobusové čekárny k náměstí z důvodu oprav, a to v lokální televizi a v místě realizace opravy.

Z: Tajemník MěÚ

T: Dle textu

334.    Bezodkladně zveřejnit inzerci města Brušperk pronajmout nebytové prostory – restauraci a její technické zázemí v budově Národního domu, Náměstí J. Á. Komenského č. p. 9, na pozemku parc. č. 1128 v těchto rozhlasových stanicích: Rádio Čas, Rádio Impuls a Rádio Kiss Morava.

Z: Tajemník MěÚ

T: Dle textu

335.    Vytipovat lokality ve městě, ve kterých budou uvedeny RD nebo bytové domy, které se v současné době nemohou připojit na kanalizační síť odvádějící odpadní vody na ČOV vč. počtu obyvatel.

Z: Místostarosta a Ing. Pavel Káňa

T: 15. července 2007

336.    Spolu se zástupcem provozovatele kanalizace a projektanta a za jejich spoluúčasti provést výběr vytipovaných lokalit a navrhnout řešení kanalizační sítě, která by umožnila danou lokalitu připojit na stávající kanalizační síť odvádějící odpadní vody na ČOV.

Z: Místostarosta

T: Srpen 2007

RM-10/DOPORUČUJE ZM

ZM-4/BERE NA VĚDOMÍ

337.    Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2006.

RM-10/PŘIJÍMÁ

338.    Účelový dar poskytnutý Ing. Pavlem Prejdou na akci „Hurá, prázdniny!“ ve výši 5 000 Kč a současně zmocňuje starostu k podpisu darovací smlouvy.

RM-10/BERE NA VĚDOMÍ

339.    Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 7. 6. 2007.

340.    Informaci o postupu a výsledcích při záměru pronajmout restauraci v Národním domě v Brušperku.

341.    Informaci o vyúčtování částky 82 tis. Kč bývalému nájemci restaurace v Národním domě za odkoupení části dlouhodobého hmotného a dlouhodobého drobného hmotného majetku.

342.    Den 18. července 2007 jako plánovaný termín konání 11. schůze rady města.

K 5. bodu programu 10. RM nazvané „Změny Jednacího řádu zastupitelstva města“ nebylo přijato žádné usnesení.

V Brušperku 13. června 2007

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření zápisu: Ing. Pavel Káňa

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky