18.2.2019 Svátek slaví Gizela

Usnesení 10. rady města

Usnesení 10. schůze rady města Brušperk konané dne 12. června 2003

RM – 10/SCHVALUJE

107.     Program 10. schůze rady města.

108.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu p. Lubomíra Dlouhého.

109.     Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku ve zjednodušené evidenci p. č. 448 o výměře 7 m2 společnosti Maloobchodní prodej tisku, s. r. o., Hvožďanská 5-7, Praha 4, IČ 26164132, na dobu určitou a to od 1. 4. 2003 do 30. 9. 2003 za měsíční cenu ve výši 200,- Kč a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

110.     Komisionářskou smlouvu k prodeji komisního zboží (pohledy města, hrníčky, mapky apod.) s Městským informačním centrem, o. p. s., Nádražní 7/686, Ostrava, IČ 25356208 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

111.     Nájemní smlouvu se společností ZEMSPOL SVIADNOV, s. r. o., Stařičská 46, Sviadnov, IČO 49608886 na pronájem 25,28 ha pozemků ve vlastnictví města za smluvní cenu Kč 250,-/ha/rok s tím, že nájemce zaplatí první nájemné až za rok 2006. Jedná se o část pozemků, které zemědělské družstvo ZEMKOVO vypovědělo, městu by tím vznikly nemalé náklady na jejich údržbu. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

112.     Čerpání finanční rezervy, kterou musí ze zákona vytvářet důlní společnost  OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s., IMGE Ostrava na sanaci důlních škod vzniklých na území města na rok 2003 ve výši Kč 255 000,-.

113.     Organizační řád Městského úřadu Brušperk s účinností od 1. srpna 2003.

114.     Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace v celkové výši odpisů Kč 152 185,- na rok 2003.

115.     Použití investičního příspěvku, který příspěvková organizace Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace používá k financování svých investičních výdajů, na krytí odpisů ve výši Kč 152 185,-. Po následné úpravě rozpočtu města budou odpisy použity k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který příspěvková organizace používá pro svou činnost.

116.     Umístění znaku města na vstupní pevné bráně na stadión u školy.

117.     Na návrh tajemníka MěÚ odměnu řediteli ZŠ V. Martínka Brušperk za I. pololetí 2003 dle přílohy k předloze č. 13.

118.     Program 5. zasedání zastupitelstva města dne 25. června 2003 v 15.30 hodin v sále Národního domu:

          1. Zahájení.

          2. Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

          3. Připomínky a podněty občanů.

          4. Převody majetku.

          5. Program rozvoje města Brušperk.

          6. Závěrečný účet města Brušperk a jeho příspěvkových organizací.

          7. Podnět k pořízení změny č. 4 Územního plánu města Brušperk (návrh zadání).

          8. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva.

119.     Nákup 20 ks knih „Mawisův pláč, mawisův smích“ za cenu Kč 3 000,-.

120.     Zvýhodněné roční předplatné pro aktualizace a doplňky „Příručky pro starostu“

121.     Nákup a montáž 10 kusů odpadkových košů a 4 kusů parkových laviček v ceně max. do Kč 32 tis.

122.     Text výběrového řízení o použití Fondu rozvoje bydlení od 1.10.2003.

RM – 10/NESCHVALUJE

3.             Prezentaci města v publikaci Historie a současnost obcí frýdecko-místecka vydávanou nakladatelstvím Havelka.

4.             Nabídku městu na odkoupení domu č. p. 58 – kulturní památka ČR, předloženou jejím vlastníkem p. Pavlíkem.

RM-10/ROZHODUJE

9.             O prominutí pohledávek místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2002 v celkové výši Kč 4 704,- dle přílohy k předloze č. 10 za občany s trvalým pobytem v Brušperku, kteří se dlouhodobě v Brušperku nezdržují a není znám jejich současný pobyt.

10.         O přímém zadaní zakázky malého rozsahu podle § 49 zákona č. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů na provádění inženýringu pro akci Kanalizace a ČOV, I. etapa-1. část, Brušperk s firmou SmVaK-Inženýring, a. s. Ostrava. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

11.         O přidělení dotace na zabezpečení oslav 60. výročí založení SK Brušperk ve výši Kč 12 000,-.

RM-10/ZMOCŇUJE

1.             Starostu s účinností od 13. června 2003 k podepisování písemností, u nichž dochází podpisem ke vzniku nebo potvrzení závazku pro město do výše Kč 50 000,- (Padesátitisíc korun). Účel vynakládané částky musí být v souladu se schváleným rozpočtem města na příslušný kalendářní rok. Informace o podepsaných písemnostech předkládá starosta na nejbližší schůzi radě města na vědomí.

2.             Tajemníka městského úřadu s účinností od 13. června 2003 k podepisování objednávek do výše Kč 20 000,- (dvacetitisíc korun) a to pro vybrané položky závazných ukazatelů platného rozpočtu města (viz zápis), přičemž účel vynakládané částky musí být v souladu se schváleným rozpočtem města na příslušný kalendářní rok. Informace o podepsaných písemnostech předkládá tajemník MěÚ na nejbližší schůzi radě města na vědomí.

RM –10/DOPORUČUJE ZM

28.         ZM-5/SCHVALUJE

Podnět k pořízení změny č. 4 Územního plánu města Brušperk.

29.         ZM-5/SCHVALUJE

Návrh zadání pro zpracování změny č. 4 Územního plánu města Brušperk.

30.         ZM-5/SCHVALUJE

Smlouvu o převodu plynárenského a plynového zařízení se Severomoravskou plynárenskou, a.s., Plynární 6, 706 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 47675748. Předmětem smlouvy je bezúplatný převod vlastnictví plynárenského zařízení, jehož cena byla stanovena na základě znaleckého posudku na částku Kč 164 049,40 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

31.         ZM-5/BERE NA VĚDOMÍ

Zprávu o přezkoumání hospodaření města za rok 2002.

RM-10/UKLÁDÁ

27.         Prokazatelně seznámit všechny podřízené pracovníky městského úřadu s platným Organizačním řádem Městského úřadu Brušperk

T: do 31. července 2003

Z: tajemník MěÚ.

28.         Novelizovat, příp. zpracovat formou řídících aktů vedoucího úřadu

          – Pracovní řád Městského úřadu Brušperk

          – Spisový řád Městského úřadu Brušperk

          – Skartační řád Městského úřadu Brušperk

          – Pravidla vedení účetnictví Městského úřadu Brušperk

          – Kontrolní řád Městského úřadu Brušperk

tak, aby všechny byly v souladu se zásadami Organizačního řádu Městského úřadu Brušperk

          T: do 30. září 2003

          Z: tajemník MěÚ.

29.         Pro SMOČR připravit podněty k návrhu nového stavebního zákona , který koncentruje působnost stavebních úřadů pouze na pověřené obecní úřady (II.)

T: 30. 6. 2003

Z: vedoucí stavebního úřadu.

30.         V rámci schváleného rozpočtu na provoz a investice zabezpečit dodržení hygienických potřeb příspěvkových organizací Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace a Základní škola V. Martínka, Brušperk dle vyhlášky MZ č. 107 a informovat radní s přesným postupem prací

          Z: ředitelé obou příspěvkových organizací

          T: 11. schůze rady města.

RM-10/ODKLÁDÁ

1.             Stanovení výše příplatku za vedení ředitelce MŠ, Sportovní 520, příspěvková organizace z důvodu upřesnění podkladů pro stanovení výše ohodnocení.

RM – 10/BERE NA VĚDOMÍ

28.         Kontrolu plnění usnesení 8. a 9. schůze rady města.

29.         Stavy na účtech města k 5. červnu 2003.

30.         Výsledky hospodaření města Brušperk a jeho příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace a Domova důchodců Ondráš, příspěvková organizace, Brušperk za I. čtvrtletí 2003.

31.         Informace ze zápisu sociální a zdravotní komise č. 5/2003.

32.         Potvrzení o ukončení smlouvy č. 7421854-1, 1004218-1, 1004221-1, 1004223-1, 1004217-1, 1004208-1 se Severomoravskou energetikou, a.s. 28. října 152, Ostrava k 30.4.2003. Smlouvy se ukončují z důvodu převodu bodů veřejného světlení pod tuto společnost.

33.         Zprávu OKD, a. s., člena koncernu KARBON INVEST, a. s., IMGE Ostrava o předpokládaných poklesech v roce 2003, které zasáhnou k. ú. Brušperk

34.         Instalaci bezdotykové baterie v objektu Domova důchodců Ondráš v souvislosti s uplatněním vyhlášky MZ. čís. 107.

35.         Informaci starosty o poskytnutí státní dotace z prostředků SFŽP na výstavbu kanalizace a ČOV – I. etapa v celkové výši Kč 54,4 mil. Kč

RM – 10/INFORMACE

místostarosty:

10.         O stanovisku vlastníka objektu na Kleparech p. Pavlíka (kulturní památka ČR). Pan Pavlík nabízí tento dům městu k prodeji.

11.         O nabídce fy BTV PLUS TV, a. s. na mikrovlnnou distribuční trasu (microwapp 1021-1K), kterou je možno bezdrátově přenášet televizní signál na vysílač.

12.         O neoficiálních stránkách města na internetu, které jsou v držení soukromých osob. Oprávněnost a neoprávněnost užívání znaku města na těchto webových stráních bude konzultována s právníkem.

tajemníka MěÚ:

13.         O nabídce firmy Computer Netware Service na instalaci informačního systému „Spisová služba“.

V Brušperku 18.  června  2003
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: Lubomír Dlouhý
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky