16.12.2018 Svátek slaví Albína

Usnesení 11. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 11. schůze rady města Brušperk konané dne 25. července 2007

RM-11/SCHVALUJE

343.         Program 11. schůze rady města.

344.         Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Jiřího Pasyka.

345.         Smlouvu o poskytovaných informačních službách s Evropskou databankou a. s., Veveří 456/9, 602 00 Brno, IČ: 25519484. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

346.         Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na opravu schodiště od hlavní autobusové čekárny k náměstí s firmou BG SYS HT, s. r. o., Holubova 389, 530 03 Pardubice, IČ: 26008742, který řeší vícepráce ve výši 7 514 Kč bez DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 2.

347.         Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 26/2006 na výměnu oken, zateplení fasády a soklů obecních domů č. p. 581 a č. p. 582 s firmou A. G. C. Ostrava s. r. o., Hasičská 52/551, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 25843991, který posouvá termín ukončení prací z 30. 6. 2007 na 31. 8. 2007. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

348.         Smlouvu o dílo na opravu překopů na místních komunikacích po přepojení nemovitostí na veřejnou kanalizační síť s firmou Technické služby a. s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 60793716 za cenu 113 810 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

349.         Smlouvu o dílo na doplnění dopravního značení na MK s firmou SLUMEKO s. r. o., Štefánikova 58, 742 21 Kopřivnice, IČ: 25376021 za cenu 113 549 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

350.         Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku na části ul. Fryčovická v úseku od nemovitosti č. p. 125 po hranici katastrálního území města Brušperka s obcí Fryčovice s firmou Ing. Bohuslava Konečného, K Svaté vodě 939, 739 44 Brušperk, IČ: 13012304 za cenu max. 50 tis. Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

351.         Finanční příspěvek pro pana Ludvíka Kozelského, bytem Gruntovní 835, Brušperk na pobyt v Domově pokojného stáří ve Frýdku-Místku ve výši 7 500 Kč/rok.

352.         Výši odměn za I. pololetí 2007 ředitelce příspěvkové organizace města Domova pro seniory Ondráš a vedoucí organizační složky města dle předlohy č. 13.

353.         Odměny předsedům komisí rady města za II. čtvrtletí 2007 dle předlohy č. 14.

354.         Užití znaku města Brušperka na sportovní dresy dětí i dospělých SDH Brušperk.

355.         Užití znaku města Brušperka na všechny dresy a na klubové vlajce SK Brušperk.

RM-11/NESCHVALUJE

356.         Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Brušperka Nadačnímu fondu Betlém nenarozených, IČ: 65892399 se sídlem v Dobré 26, PSČ 739 51 na zahájení provozu domu pro těhotné ženy v tísni v Pardubickém kraji.

RM-11/ROZHODUJE

357.         O převodu movité věci – speciálního automobilu – cisternové stříkačky typu KAROSA, ASC 25-RTHP, rok výroby 1974 obci Krmelín za cenu ve výši 44 300 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu kupní smlouvy.

358.         O záměru města prodat část pozemku parc. č. 1181/1 orná půda o výměře cca 20 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Sportovní za cenu ve výši 200 Kč/m2.

359.         O výběru nejvhodnějšího zájemce o pronájem nebytových prostor – restaurace a jejího technického zázemí v Národním domě, Náměstí J. Á. Komenského 9 v Brušperku a to panaMilana Křepelku, jednatele společnosti IPM Plus, s. r. o., Náměstí J. Á. Komenského 31, Brušperk.

360.         O záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 2919 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě Náměstí J. Á. Komenského.

361.         O výběru nejvhodnější nabídky na opravy překopů na místních komunikacích po přepojení nemovitostí na veřejnou kanalizační síť a vybrala jako nejvhodnější nabídku od firmy Technické služby, a. s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 60793716.

362.         O přímém zadání zakázky malého rozsahu na doplnění dopravního značení na místních komunikacích firmě SLUMEKO s. r. o., Štefánikova 58, 742 21 Kopřivnice, IČ: 25376021.

363.         O výběru nejvhodnější nabídky na zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku na části ul. Fryčovická v úseku od nemovitosti č.p. 125 po hranici katastrálního území města Brušperka s obcí Fryčovice a vybrala jako nejvhodnější nabídku firmy Ing. Bohuslava Konečného, K Svaté vodě 939, 739 44 Brušperk, IČ: 13012304.

364.         O poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč pro oddíl Junák-svaz skautů a skautek ČR z rozpočtu města Brušperka na rok 2007.

365.         O uzavření smluv o nájmu obecních bytů s:

§  slečnou Elenou Sobčákovou, Dráhy č. p. 471, byt č. 9 od 1. 9. 2007-31. 12. 2008

§  paní Ivou Watzlikovou, Policejní 223, byt č. 7, K Svaté vodě č. p. 582 od 1. 8. 2007 – 31. 12. 2008.

Současně zmocňuje starostu k podpisu všech výše uvedených smluv.

366.         O ukončení smluv o nájmu obecních bytů s:

§  slečnou Elenou Sobčákovou a panem Ivanem Lackem, Dráhy č. p. 471, byt č. 1 k 31. 8. 2007

§  slečnou Marií Komůrkovou, Dráhy č. p. 471, byt č. 9 k 31. 8. 2007

§  paní Martinou Kročkovou, K Svaté vodě 582, byt č. 7 k 31. 7. 2007.

Současně zmocňuje starostu k podpisu všech výše uvedených smluv.

RM-11/UKLÁDÁ

367.         Zveřejnit text výběrového řízení na poskytnutí zvýhodněného účelově vázaného úvěru z Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 3/1999 ve znění pozdějších předpisů na fyzické i elektronické úřední desce městského úřadu.

Z: Tajemník MěÚ

T: 25. 7. 2007.

368.         Zveřejnit záměr města prodat nemovitý majetek – část pozemku parc. č. 1198/1 orná půda o výměře 20 m2 v lokalitě ul. Sportovní na k. ú. Brušperk na fyzické i elektronické úřední desce městského úřadu.

Z: Tajemník MěÚ

T: ihned.

369.         Předložit návrh nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor – restaurace a jejího technického zázemí v Národním domě, Náměstí J. Á. Komenského 9 v Brušperku s panem Milanem Křepelkou, jednatelem společnosti IPM Plus, s. r. o., Náměstí J.Á. Komenského 31, Brušperk.

Z: Starosta

T: 12. schůze RM.

370.         Aktualizovat seznam žadatelů o obecní byty v Brušperku.

Z: OFMaVV

T: 30. 9. 2007.

RM-11/DOPORUČUJE ZM

ZM-5/ROZHODUJE

371.         O převodu nemovité věci – pozemku parc. č. 531/3 zahrada o výměře 67 m2 v lokalitě ul. Krmelínská na k. ú. Brušperk manželům Marii a Jiřímu Lichnovským, bytem Brušperk, Bártkova 1000 za smluvní cenu ve výši 200 Kč/m2.

ZM-5/ROZHODUJE

372.         O převodu nemovité věci – části pozemku parc. č. 1198/1 orná půda o výměře cca 20 m2 v lokalitě ul. Sportovní na k. ú. Brušperk za smluvní cenu ve výši 200 Kč/m2.

ZM-5/ROZHODUJE

373.         O navýšení dotace z rozpočtu města na činnost Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS ve výši 10 000 Kč pro rok 2007.

ZM-5/ROZHODUJE

374.         O uzavření smlouvy na navýšení dotace z rozpočtu města na činnost Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS, IČ: 19014929 ve výši 10 000 Kč pro rok 2007 a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

RM-11/BERE NA VĚDOMÍ

375.         Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 19. 7. 2007.

376.         Kontrolu plnění úkolů usnesení schůzí rady města.

377.         Text výběrového řízení na poskytnutí zvýhodněného účelově vázaného úvěru z Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 3/1999 ve znění pozdějších předpisů od 1. 11. 2007.

378.         Informaci starosty o výši odměny tajemníka MěÚ za I. pololetí 2007 dle předlohy č. 13.

379.         Informace o probíhajícím výběrovém řízení na stavbu chodníku včetně dešťové kanalizace na ul. Krmelínská od sokolovny po RD č. p. 1047, výstavbu chodníku na ul. Fryčovická od autobusové zastávky Brušperk-střed po vodoteč Horní Koťbach a výstavbu ocelové lávky přes Horní Koťbach.

380.         Informace ze zápisu č. 6/2007 sociální a zdravotní komise rady města.

381.         Informace o změně schématu a vysílacího času LOCAL TV Brušperku od 4. 7. 2007.

382.         Informaci Ing. Slováka o neúměrném počtu žáků ve 4. třídě pro školní rok 2007/2008.

383.         Den 8. srpna 2007 jako plánovaný termín konání 12. schůze rady města.

V Brušperku 2. srpna 2007

Zapsala: Jarmila Humplíková

Ověření zápisu: Jiří Pasyk

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky