19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 13. rady města

Usnesení 13. schůze rady města Brušperk konané dne 6. a 13. srpna 2003

RM – 13/SCHVALUJE

139.     Program 13. schůze rady města.

140.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Pavla Káňu.

141.     Vypracování návrhu řešení vegetačních úprav pozemků v majetku města v lokalitě lesa Šištot ke zvýšení jeho rekreační funkce s firmou Ing. JARMILA PACIORKOVÁ-EPRO, Selská 43, Havířov, IČ 48009032 za cenu max. 10 tis. Kč včetně DPH.

142.     Zhotovení oficiálního označení místa Informačního centra města Brušperk a 5 kusů směrových šipek s nápisem „Informační centrum“ a znakem „i“ pro městský orientační systém firmou MARKÉTA ŠMIŘÁKOVÁ, Staroveská 589, Brušperk, IČ 60056070 za cenu Kč 14 250,- včetně DPH.

143.     Provedení opravy části jihozápadní fasády objektu Národního domu č. p. 9 třívrstvou sanační technologií firmou TOMÁŠ GAĎOUREK, Jamnická 17, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 12641014 za cenu Kč 57 500,- včetně DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

144.     Nákup 80 kusů čtyřdílných nerezových jídlonosičů vč. termoobalů pro rozvoz obědů pečovatelskou službou (v souvislosti s vyhláškami č. 107 a 108 z roku 2001) za cenu max. 50 tis. Kč.

145.     Výsadbu okrasné zeleně na pozemku města u budovy kotelny ZŠ (mezi ul. Sportovní a budovou ZŠ) firmou JIŘINA ADAMUSOVÁ, Nábřeží 591, Brušperk, IČ 73032794 do max. výše 11 tis. Kč.

146.     Podání dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 5. 2003 ve věci vlastnictví tzv. „Mizerova domu č. p. 479“.

147.     Navýšení limitu ochranných nápojů z 0,75 l/osoba/den na 1,5 l/osoba/den u pracovníků pracovní skupiny městského úřadu s účinností od 1. 7. 2003 v souladu s podmínkami nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

148.     Stanovisko stavebního úřadu Městského úřadu Brušperk k návrhu znění nového stavebního zákona.

149.     Cenu nepotřebných zásob vyřazených rohoží (z balkónu DDO) na Kč/kus 10,-.

150.     Přerušení 13. schůze rady města a stanovení jejího pokračování na 13. srpna 2003.

151.     Velikost přepočtového koeficientu ke stanovení výše půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro jednotlivé žadatele na hodnotu 0,6.

152.     Smlouvu o dílo s firmou ALPINE stavební společnost CZ, a. s., Jiráskova 13, Valašské Meziříčí, IČ 45192286 na akci „Oprava komunikací na území města Brušperk“ za cenu Kč 854 266,- vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

153.     Smlouvu o provedení znaleckého posudku ke stanovení hodnot Obecního lesa s firmou Ing. EVŽENIE BUBENÍKOVÁ, T. G. Masaryka 493, Frýdek-Místek, IČ 64961800 za max. cenu 24 tis. Kč a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

154.     Smlouvu s firmou KAREL VALA, Fryčovická  120, Brušperk, IČ 11540621 na provedení přípravných prací spojených s úpravami MK (ul. vpustě, kryty vodovodních a plynových poklopů) za cenu Kč 103 519,- vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

155.     Služební cestu dne 19. srpna 2003 starostovi a místostarostovi  vozidlem města do Prahy na SFŽP ČR k projednání přípravy smlouvy o poskytnutí podpory na akci „Kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část, Brušperk“.

156.     Nákup digitálního fotopřístroje střední kvality za účelem zdokumentování např. průběhu investičních akcí, porušování životního prostředí apod. do max ceny Kč 14 tis.

157.     Převod částky Kč 14 800,- jako příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Školní družiny při ZŠ V. Martínka na účet ZŠ.

158.     Program 6. zasedání zastupitelstva města dne 27. srpna 2003 v 15.30 hodin v sále Národního domu:

1.      Zahájení.

2.      Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

3.      Vyhodnocení žádostí o použití účelového Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 3/1999.

4.      Připomínky a podněty občanů.

5.      Rozpočtové opatření č. II/2003.

6.      Převody majetku města.

7.      Půjčka od SFŽP ČR na výstavbu ČOV a kanalizačních stok.

8.      Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy.

9.      Návrh OZV č. 3/2003 o znaku města, praporu města a jejich užívání.

10.  Návrh OZV č. 4/2003 o příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy, školní družiny a školního klubu.

11.  Podnět k pořízení změny č. 4 Územního plánu města Brušperk – změna č. 4/10.

12.  Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

RM-13/NESCHVALUJE

5.             Návrh smlouvy na provádění pravidelné údržby domovních čistíren odpadních vod (MěÚ, dům č. p. 471, DPS č. p. 860, DDO č. p. 510, šatny SK) s firmou SINEKO Engineering, s. r. o., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava-Hrabová.

RM – 13/REVOKUJE

1.             Usnesení 9. schůze rady města, bod 97 části schvaluje.

          Nové znění:

Rozpočtové opatření č. I/2003/9.schůze RM ve výši Kč 0,– na vybavení kanceláří městské knihovny, spočívající ve snížení rozpočtové rezervy o Kč 110 500,- a navýšení oddílu, § 3314, pol. 5137 a 5169 o tuto částku.

RM – 13/ROZHODUJE

16.         O poskytnutí dotace neziskové regionální organizaci Roska Frýdek-Místek ve výši Kč  6 000,- na zakoupení léků a vitamínů pro členy postižené roztroušenou mozkomíšní sklerózou.

17.         O zadání akce „Oprava komunikací na území města Brušperk“ firmě ALPINE stavební společnost CZ, a. s., Jiráskova 13, Valašské Meziříčí, IČ 45192286 a to na základě porovnání tří předložených nabídek firem.

RM – 13/UKLÁDÁ

36.         Doplnit informace k jednotlivým žádostem o účelové půjčky z Fondu rozvoje bydlení (účel stavby a od kdy bude stavba užívána)

          Z: OFMVV

          T: pokračování 13. schůze RM.

37.         Aktualizovat zřizovací listiny příspěvkových organizací města ZŠ V. Martínka, Brušperk, okres Frýdek-Místek a Domova důchodů Ondráš, příspěvková organizace, Brušperk

Z: tajemník MěÚ

T: 30. 10. 2003.

38.         Zajistit zhotovení geometrického plánu plochy pro stavbu ČOV včetně stanovení velikosti částí odkupovaných parcel od fyzických osob

Z: místostarosta

T: ihned.

39.         Připravit kupní smlouvy a návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Z: OFMVV

T: ihned po rozhodnutí ZM.

40.         Zajistit zvýraznění dopravního značení přechodu pro chodce na ul. Fryčovická (ke školní lávce a před DDO) z finančních prostředků Správy silnic Moravskoslezského kraje, příp. z rozpočtu města

Z: tajemník

T: 15. 9. 2003.

41.         Doručit Sdružení měst a obcí ČR stanovisko stavebního úřadu MěÚ Brušperk k novele stavebního zákona

Z: starosta

T: 12. 8. 2003.

42.         Uzavřít dohody o provedení práce na urychlenou montáž 10 kusů uzamykatelných košů na odpadky v určených místech veřejného prostranství města, přednostně 5 ks na náměstí

Z: tajemník MěÚ

T: 22. 8. 2003.

43.         Předložit výsledky hospodaření příspěvkové organizace MŠ Brušperk za 1. až 6. měsíc 2003

Z: ředitelka MŠ

T: 14. schůze RM.

44.         Zajistit protokolární předání nerezových termo jídlonosičů všem žadatelům o rozvoz obědů pečovatelskou službou

Z: tajemník MěÚ

T: 15. 9. 2003.

45.         Zařadit do rozpočtového opatření č. II/2003 v oddíle 3639-komunální služby a územní rozvoj, položka 6130-výkup pozemků +500 000,00 Kč a v oddíle 6409 položka 5901 –rezerva – 500 000,00 Kč

Z: OFMVV

          T: pokračování 13. schůze RM.

46.         Zpracovat podnět k pořízení změny č. 4 Územního plánu města Brušperk – změna č. 4/10 na zařazení ploch (parc.č. 2647/1 a 1751/1) přilehlých k lesu Šištot do ploch určených k zalesnění

Z: starosta

          T: pokračování 13. schůze RM.

47.         Zajistit provedení znaleckého posudku obecního domu (malometrážní byty) u soudního znalce pana Josefa Krpce, čís. znalecké doložky SPR 1124/73, Stará Riviera 1800, Frýdek-Místek

Z: OFMVV

T: 15.9.2003.

48.         Projednat s firmou IMSTAV PLUS, s. r. o., J. Á. Komenského 16, Brušperk, IČ 25855662 doplnění návrhu smlouvy o čištění opěrné zdi od různých rostlin, opravy zaspárování porušených míst a provedení řetězového zábradlí (po projednání s NPÚ Ostrava)

Z: starosta

T: 15. 9. 2003.

RM – 13/DOPORUČUJE ZM

33.         ZM-6/SCHVALUJE

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003 o znaku města, praporu města a jejich užívání.

34.         ZM-6/SCHVALUJE

Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy, školní družiny a školního klubu.

35.         ZM-6/SCHVALUJE

Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. I-2527/150/2003 „Kanalizace a ČOV,  I. etapa – 1. část, Brušperk“ mezi městem Brušperk a SmVaK Ostrava a.s., se sídlem 28. října 169, Ostrava, IČO 45193665 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

36.         ZM-6/ROZHODUJE

O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky paní Ing. Gabriele Hořínkové, bytem Havlíčkova 419, Klimkovice, PSČ 742 83 na dodatečnou izolaci, změnu vytápění z pevných paliv na paliva ekologická a výměnu oken u rodinného domu č. p. 431 v celkové výši Kč 60 000,- z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999.

37.         ZM-6/ROZHODUJE

O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky panu Ing. Josefu Janotkovi, bytem Dráhy 847, Brušperk, PSČ 739 44 na vznik nové bytové jednotky z půdní vestavby u rodinného domu č. p. 847 v celkové výši Kč 60 000,- z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999.

38.         ZM-6/ROZHODUJE

O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky panu Radkovi Adámkovi, bytem Fryčovická 432, Brušperk, PSČ 739 44 na vznik nové bytové jednotky z půdní vestavby u rodinného domu č. p. 432 v celkové výši Kč 120 000,- z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999.

39.         ZM-6/ROZHODUJE

O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky panu Josefu Adámkovi, bytem Fryčovická 129, Brušperk, PSČ 739 44 na vznik nové bytové jednotky z půdní nástavby u rodinného domu č. p. 129 v celkové výši Kč 120 000,- z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999.

40.         ZM-6/ROZHODUJE

O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky paní Karle Šupíkové, bytem Oty Synka 15, č.p. 1843, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00 na vznik nové bytové jednotky z půdní přístavby u rodinného domu č. p. 703 v celkové výši Kč 170 000,- z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999.

41.         ZM-6/ROZHODUJE

O nabytí pozemku p. č. 286/6 trvalý travnatý porost o výměře 50 m2 v lokalitě Dráhy do majetku města Brušperk od manželů Renaty a Jiřího Růžalovských, bytem Bártkova 995, Brušperk za smluvní cenu Kč  250,-/m2 a zmocňuje starostu k podpisu kupní smlouvy.

42.         ZM-6/ROZHODUJE

O uzavření smlouvy o přijetí půjčky s úrokem 1,5 % od SFŽP ČR ve výši 13,6 mil. Kč na výstavbu ČOV a kanalizačních stok v rámci akce „Kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část, Brušperk“.

43.         ZM-6/ROZHODUJE

O zastavení Obecního lesa, případně i některého z obecních domů, pro jištění půjčky s úrokem 1,5 % od SFŽP ČR ve výši 13,6 mil. Kč na výstavbu ČOV a kanalizačních stok v rámci akce „Kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část, Brušperk“.

44.         ZM-6/SCHVALUJE

Smlouvu o zřízení věcného břemene se SME, a. s., ul. 28. října 152, Ostrava, IČ 47675691 na vedení podzemní kabelové přípojky k obecním domům a malometrážním bytům v pozemcích 1226/1 a 1231 na k. ú. Brušperk a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

45.         ZM-6/SCHVALUJE

Rozpočtové opatření č. II/2003 ve výši Kč 1 830 100,- dle přílohy.

46.         ZM-6/ROZHODUJE

O záměru města prodat pozemek parc. č. 531/3 zahrada o výměře 67 m2 v lokalitě ul. Krmelínská z majetku města, a to až po ukončení stavby části stoky C v rámci akce „Kanalizace a ČOV, I. etapa- 1. část, Brušperk“.

47.         ZM-6/ROZHODUJE

O nabytí pozemků nutných pro akci „Kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část, Brušperk“, a to: díl a, b, c parc.č. 2509/2, ostatní plocha o celkové výměře 3 331 m2 od pí Ludmily Lednické, bytem Stará Ves n./O. č. 448 za cenu stanovenou na základě smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ve výši 110,-Kč/m2.

48.         ZM-6/ROZHODUJE

O nabytí pozemků nutných pro akci „Kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část, Brušperk“, a to: díl d parc.č. 2509/2, ostatní plocha o výměře 309 m2 od pí Františky Šoltýsové, bytem Brušperk, Staroveská 266 za cenu stanovenou na základě smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ve výši 110,-Kč/m2.

49.         ZM-6/ROZHODUJE

O nabytí pozemků nutných pro akci „Kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část, Brušperk“, a to: díl e parc.č. 2509/2, ostatní plocha o výměře 553 m2 od pana Lubomíra Bohdy, bytem Brušperk, Staroveská 229 za cenu stanovenou na základě smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ve výši 110,-Kč/m2.

50.         ZM-6/ROZHODUJE

O nabytí pozemků nutných pro akci „Kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část, Brušperk“, a to: díl f, g parc.č. 2509/3, ostatní plocha o výměře 109 m2,  část k, l, m, n parc.č. 2509/5, ostatní plocha o výměře 377 m2 od pí Ludmily Lednické, bytem Stará Ves n./O. č. 448 za smluvní cenu.

51.         ZM-6/ROZHODUJE

O nabytí pozemků nutných pro akci „Kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část, Brušperk“, a to: díl o, p parc.č. 2509/5, ostatní plocha o výměře 171 m2 od pana Lubomíra Bohdy, bytem Brušperk, Staroveská 229 za smluvní cenu.

52.         ZM-6/SCHVALUJE

Podnět k pořízení změny č. 4 Územního plánu města Brušperk – změna č. 4/10.

53.         ZM-6/SCHVALUJE

Návrh zadání pro zpracování změny č. 4 Územního plánu města Brušperk – změna č. 4/10.

RM – 13/BERE NA VĚDOMÍ

43.         Kontrolu plnění usnesení 12. schůze rady města.

44.         Stavy na účtech města k 31. červenci 2003.

45.         Výsledky hospodaření města Brušperk a jeho příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek a Domova důchodců Ondráš, příspěvková organizace, Brušperk k 30. 6. 2003.

46.         Nedostatečné zpracování výsledků hospodaření příspěvkové organizace MŠ Brušperk.

47.         Oznámení Obvodního báňského úřadu v Ostravě o zahájení řízení o povolení hornické činnosti spočívající v dobývání uhelných zásob ve sloji č. 139 (B12) v porubech č. 139 732 a 139 722/1 v oblasti 2. pole závodu Staříč, OKD, a.s., Dolu Paskov ve Staříči, jehož místní šetření je stanoveno na 2. září 2003.

48.         Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ve věci tzv. „Mizerova domu č. p. 479“, kterým tento dům přechází do vlastnictví rodiny Mizerových.

49.         Informaci tajemníka MěÚ o postupu úřadu při vyřizování stížností Ing. Pavla Vantucha.

50.         Informaci starosty o sdělení Policie ČR ze dne 5. 8. 2003 o neobjasněném vzniku kráteru na soukromém pozemku poblíž Obecního lesa.

51.         Ukončení nájmu nebytového prostoru v Národním domě s paní Hanou Janů, Hasičská 3030, 738 01 Frýdek-Místek ke dni 30. 9. 2003.

Brušperku 21. srpna 2003
Zapsal: Ing. Petr Urbanec a Ing. Pavel Káňa
Ověření usnesení: Ing. Pavel Káňa
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky