17.2.2019 Svátek slaví Miloslava

Usnesení 17. rady města

Usnesení 17. schůze rady města Brušperk konané dne 29. října 2003

RM – 17/SCHVALUJE

186.     Program 17. schůze rady města.

187.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu ing. Pavla Káňu.

188.     Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku ve zjednodušené evidenci parc. č. 448 o výměře 7 m2 společnosti Maloobchodní prodej tisku, s. r. o., Hvožďanská 5-7, Praha 4, IČ 26164132 na dobu určitou, a to od 1. 10. 2003 do 31. 12. 2003 za cenu ve výši 200,-Kč/měsíc a současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

189.     Dohodu o provedení práce s ing. Janem Svitákem, bytem Ostrava-Svinov, Glinkova 570, PSČ 721 00 na zpracování odborného posudku akce „Kanalizace a ČOV. I. etapa – 1. část, Brušperk“ za cenu max. 13 200 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje místostarostu a tajemníka MěÚ k podpisu dohody.

190.     Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě s Pojišťovnou České spořitelny, a. s., nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice, IČ 47452820 na pojištění Obecního lesa. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 9.

191.     Text výběrového řízení na poskytnutí zvýhodněného účelově vázaného úvěru z Fondu rozvoje bydlení od 1. dubna 2004 dle předlohy č. 8.

192.     Finanční příspěvek města na zajištění práce asistenta učitele pro tělesně postiženého žáka na ZŠ V. Martínka pro školní rok 2003/2004 ve výši 1 215 Kč/měsíc od 1. listopadu 2003 do 30. června 2004.

193.     Vrátit v plné výši úhradu za úkony při smutečním obřadu dne 23. 8. 2003 pí Drahomíře Pěluchové.

194.     Záměr města vybavit kanceláře odboru financí, majetku a vnitřních věcí MěÚ dle předloženého návrhu za max. cenu 256 000 Kč vč. DPH.

195.     Kapacitu Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace na 100 dětí.

196.     Služební cesty starosty a místostarosty do Brna na firmu RTS, a. s. a do Prahy na SFŽP ČR v souvislosti s výstavbou akce „Kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část, Brušperk“. Tyto cesty budou realizovány v období říjen až prosinec 2003“.

RM – 17/ROZHODUJE

26.         O převodu movitého majetku, vaničky na pedikúru, paní Radaně Masopustové, bytem Brušperk, Nábřeží 897 za cenu ve výši Kč 1 000,- z majetku města.

27.         O poskytnutí peněžitého daru p. Vladimíru Kotenovi za práci pro město Brušperk při výkonu civilní služby za období od 2. 5. 2002 do 1. 11. 2003 ve výši 2 000 Kč.

28.         O prodloužení smluv na nájem obecních bytů:

Vladimír a Petra Kupkovi, K Svaté vodě 572, do 30. 11. 2004

Antonie Blažejovská, K Svaté vodě 573, do 30. 11. 2004

Hana Křístková, K Svaté vodě 573, do 30. 11. 2004

Nikola Stralčínská, K Svaté vodě 573, do 31. 05. 2004

Hana Langerová, Dráhy 471, do 30. 11. 2004

Kateřina Žabenská, Dráhy 471, do 31. 03. 2004.

29.         O převodu a použití příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny Základní školy V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek ve výši 10 050 Kč na účet ZŠ V. Martínka Brušperk.

30.         O převodu a použití příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Brušperk, příspěvkové organizace ve výši 40 000 Kč na účet této příspěvkové organizace.

RM – 17/SOUHLASÍ

1.             S převodem části rezervního fondu k posílení investičního fondu příspěvkové organizace města Základní škola V. Martínka Brušperk v povolené výši 400 000 Kč, kterou tato organizace použije účelově na opravu budovy ZŠ.

RM – 17/UKLÁDÁ

59.         Zahrnout do rozpočtového opatření č. III/2003 v oddíle 3113-základní škola a položce 5331 neinvestiční příspěvek ve výši 2 430 Kč

           Z: vedoucí OFMVV

           T: 18. schůze RM.

60.         Zahrnout do rozpočtu města na rok 2004 v oddíle 3113-základní škola a položce 5331 neinvestiční příspěvek ve výši 7 290 Kč

Z: vedoucí OFMVV

T: příprava rozpočtu na rok 2004.

61.         Přepracovat bod 3 předlohy č. 5 pro 17. schůzi rady města, který řeší převod části pozemku parc. č. 2934 ostatní plocha o výměře cca 195 m2 v lokalitě ul. K Pastevníku z majetku města. Tento bod doplnit o vedení inženýrských sítí pod povrchem uvedené parcely

         Z: vedoucí stavebního úřadu

         T: 18. schůze RM.

62.         Doplnit čtvrtletně předkládané výsledky hospodaření o podrobný komentář zejména k položkám v jejichž čerpání dochází k podstatným rozdílům ve srovnání se schváleným rozpočtem příspěvkové organizace

T: průběžně od IV. čtvrtletní 2003

Z: ředitelé příspěvkových organizací města a vedoucí OFMVV.

63.         Zadat zpracování cenové nabídky na rekonstrukci elektroinstalace celého spojovacího traktu ZŠ V. Martínka

Z: ředitel ZŠ

T: listopad 2003.

64.         Zahrnout do rozpočtového opatření č. III/03 v oddíle 6171, položce 6122, neinvestiční náklady ve výši 256 000 Kč

Z: vedoucí OFMVV

T: 18. schůze RM.

65.     Doplnit předlohu č. 17 (pro zasedání ZM) o souvislosti s vymezením funkčních ploch dle územního plánu města

Z: starosta

T: 18. schůze RM.

RM – 17/DOPORUČUJE ZM

54.        ZM-7/ROZHODUJE

O převodu nemovitého majetku z majetku města – část pozemku parc. č. 2737 místní komunikace o výměře cca 66 m2 v lokalitě ul. Jožky Matěje za smluvní cenu.

55.         ZM-7/ROZHODUJE

O směně části parc. č. 2932 ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v majetku města za část parcely č. 7/2 zahrada (slouží jako místní komunikace) o výměře cca 22 m2 v majetku Římskokatolické farnosti Brušperk. Rozdíl v ceně pozemků bude doplacen dle znaleckého posudku a provedeného zaměření, které uhradí žadatel, tj. Římskokatolická farnost Brušperk.

56.         ZM-7/SCHVALUJE

OZV č. 5/2003 o místních poplatcích.

57.         ZM-7/POTVRZUJE

Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům zastupitelstva města Brušperk, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.

58.         ZM-7/SCHVALUJE

Vybudování pěstitelské pálenice v lokalitě u „družstevních domů“ (viz předloha).

RM – 17/BERE NA VĚDOMÍ

61.         Kontrolu plnění usnesení 16. schůze rady města.

62.         Stavy na bankovních účtech města a rozpočtové plnění dotací a daní k 23. 10. 2003.

63.         Výsledky hospodaření města Brušperk a jeho příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, Domova důchodců Ondráš, příspěvková organizace a Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace k 30. 9. 2003.

64.         Výroční zprávu o činnosti ZŠ V. Martínka za školní rok 2002/2003.

65.         Rozsah nezbytných požadavků na údržbu a provoz ZŠ V. Martínka Brušperk, které přednesl její ředitel.

66.         Zprávu náčelníka obv. odd. Policie ČR v Brušperku o stavu přestupků, trestných činů, závažných trestných činů a dopravní situaci na území města od 1. 1. 2003.

67.         Den 12. listopadu 2003 jako plánovaný termín konání 18. schůze rady města.

 

V Brušperku 30. října 2003
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: Ing. Pavel Káňa
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky