18.2.2019 Svátek slaví Gizela

Usnesení 18. rady města

Usnesení 18. schůze rady města Brušperk konané dne 12. listopadu 2003

RM – 18/SCHVALUJE

186.     Program 18. schůze rady města.

187.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu ing. Svatopluk Slovák.

188.     Mandátní smlouvu na výkon stavebního dozoru nad výstavbou „Brušperk, kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část“ s firmou SmVaK-INŽENÝRING, s. r. o. Ostrava, 28. října 169, Ostrava, IČ 6460804 za cenu 651 000 Kč vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.

189.     Smlouvu o zřízení běžného účtu na účelem výstavby „Brušperk, kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část“ s ČESKOU SPOŘITELNOU, a. s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ 45244782, oblastní pobočkou v Karviné a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

190.     Smlouvu o dílo s firmou RUBEZ spol s r. o., Mlýnská 284, 742 72 Mořkov, IČ 41032403 na zhotovení kancelářského nábytku dle výkresové dokumentace a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

191.     Realizaci 1. etapy společných televizních antén (dále STA) v objektu šaten na travnatém hřišti č. p. 1088 pro 1 bytovou jednotku a klubovnu za cenu dle cenového návrhu s firmou MARTIN CVEK, Soukenická 395, Brušperk, IČ 47646811.

192.     Generální opravu STA v DPS č. p. 860 pro příjem TV signálu (nezahrnujícího příjem TV PRIMA) za cenu max. 10 900 Kč vč. DPH s firmou MARTIN CVEK, Soukenická 395, Brušperk, IČ 47646811.

193.     Smlouvu o dílo na realizaci elektronického docházkového systému zaměstnanců MěÚ Brušperk s firmou ATEVI, Borošínská 671, Brušperk, IČ 12663741 za cenu 54 250 Kč vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

194.     Dodatek ke smlouvě o dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací týkající se aktualizovaných odběrných míst v majetku města s SmVaK, a. s. Ostrava, regionální správou FM. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku ke smlouvě.

195.     Podání žádosti SmVaK, a. s. Ostrava ke Krajskému úřadu MSK na základě schválené smlouvy (RM 5/bod 46-SCHVALUJE) o provozování vodohospodářského zařízení ve vlastnictví města a zmocňuje starostu k podpisu žádosti.

196.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou ing. TOMÁŠE ŠULÁKA, Stará Ves n.O. 591, IČ 11191708, projednané na RM 8/bod 79-SCHVALUJE, který řeší vícepráce a s tím související posunutí termínu ukončení prací do 30. 11. 2003 za cenu max. 158 000 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

197.     Rozpočtové provizorium Základní školy V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek na I. čtvrtletí 2004 v příjmové a výdajové části ve výši 2 912 500 Kč.

198.     Rozpočtové provizorium Domova důchodců Ondráš, příspěvková organizace na 1. čtvrtletí 2004 v příjmové a výdajové části ve výši 2 410 000 Kč.

199.     Rozpočtové provizorium Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvkové organizace na 1. čtvrtletí 2004 v příjmové a výdajové části ve výši 1 488 000 Kč.

200.     Akce obnovy kulturních památek v rámci Programu regenerace MPZ pro rok 2004 uvedené v anketním dotazníku pro MK ČR v celkové výši 2 065,00 Kč.

201.     Smlouvu o dílo na realizaci akce „Brušperk, kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část“ s firmou ŽS Brno, a. s., IČ 46342796, Brno střed, Burešova 938/17 PSČ 660 02 za cenu 70 587 052 Kč vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

202.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Brušperk, kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část“, který respektuje požadavek SFŽP ČR na přesnou specifikaci ceny stavby dle jednotlivých provozních a stavebních souborů. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

203.     Program 7. zasedání zastupitelstva města dne 26. listopadu 2003 v 15.30 hodin v sále Národního domu:

1.      Zahájení.

2.      Rozpočtové opatření města č. III/2003.

3.      Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2004.

4.      Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru ZM.

5.      Návrhy, připomínky a dotazy občanů.

6.      Smlouvy města.

7.      Nabytí a převod nemovitých věcí.

8.      Zřizovací listina Základní školy V. Martínka.

9.      OZV č. 5/2003 o místních poplatcích.

10.  Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům zastupitelstva města Brušperk, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.

11.  Revokace s náhradou usnesení ZM 5/SCHVALUJE, bod 19, ke změně územně plánovací dokumentace.

12.  Záměr města zřídit „Klub maminek“.

13.  Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

RM – 18/ROZHODUJE

26.         O přímém zadání zakázky malého rozsahu podle § 49 b zákona č. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů na dodávku a montáž elektronického docházkového systému zaměstnanců MěÚ Brušperk s firmou ATEVI, Borošínská 671, Brušperk, IČ 12663741.

27.         O uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – části městské tržnice v domě č. p. 26, s Andreou Tallovou, Lubina 377, 742 21 Kopřivnice, IČ 73127388 na dobu určitou od 15. 10. 2003 do 31. 12. 2003 za cenu 2 700 Kč/měsíc/pronajatá plocha a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

RM-18/REVOKUJE

                                                               i.      Usnesení 17. schůze RM, část DOPORUČUJE ZM, bod 58 s náhradou:

RM-18/BERE NA VĚDOMÍ, bod 73

Vybudování pěstitelské pálenice v lokalitě u „družstevních domů“.

RM – 18/UKLÁDÁ

59.         V případě že 7. zasedání ZM schválí záměr města zřídit „Klub maminek“, založit občanské sdružení tohoto klubu jako samostatnou právní formu.

          Z: starosta

          T: leden 2004.

RM – 18/DOPORUČUJE ZM

54.           ZM-7/ROZHODUJE

O nabytí nemovité věci – části pozemku ve zjednodušené evidenci PK parc. č. 1619/1 o výměře cca 50 m2 v lokalitě ul. Jožky Matěje za smluvní cenu ve výši 30 Kč/m2 od pana Aloise Vavryse, bytem Dráhy 472, Brušperk do majetku města a současně zmocňuje starostu města a místostarostu k podpisu smlouvy.

60.         ZM-7/SCHVALUJE

Darovací smlouvu mezi městem Brušperk a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 na budovu ZUŠ, č. p. 261 a přilehlé pozemky parc. č. 1019 a parc. č. 1020 vedené na LV č. 1 pro k. ú. Brušperk a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

61.         ZM-7/ROZHODUJE

62.         O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Sportovnímu klubu Brušperk, IČ 45235457 ve výši 155 000 Kč a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

63.         ZM-7/ROZHODUJE

O uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brušperk zájmovým a tělovýchovným organizacím města dle přiloženého seznamu a současně zmocňuje starostu k podpisu smluv.

64.         ZM-7/SCHVALUJE

Rozpočtové opatření č. III/2003 ve výši 107 000 Kč dle přílohy.

65.         ZM-7/SCHVALUJE

Rozpočtové provizorium města Brušperk na I. čtvrtletí 2004 v příjmové a výdajové části ve výši 12 000 000 Kč.

66.         ZM-7/SCHVALUJE

Zřizovací listinu příspěvkové organizace města Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, s účinností od 1. 1. 2004 dle textu.

67.         ZM-7/SCHVALUJE

Záměr města vybudovat „Klub maminek“ v prostorách bývalého stavebního úřadu.

67.         ZM-7/ROZHODUJE

O převodu nemovité věci – části pozemku parc. č. 2934 ostatní plocha o výměře cca 195 m2 v lokalitě ul. K Pastevníku za smluvní cenu z majetku města po ukončení akce „Brušperk, kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část“.

RM – 18/BERE NA VĚDOMÍ

61.         Kontrolu plnění usnesení 12., 16. a 17. schůze rady města.

62.         Stavy na bankovních účtech města a rozpočtové plnění dotací a daní k 6.11.2003.

63.         Zprávu o stavu a způsobu vyřizování stížností a podnětů občanů od 1. 1. 2003 do 10. 11. 2003.

64.         Zprávu o výběru poplatků za parkovné na území města a náměty členů rady města ke zlepšení stávajícího stavu systému výběru.

65.         Informace ze zápisu sociální a zdravotní komise č. 8 a 9 a kulturní komise č. 4.

66.         Vybudování pěstitelské pálenice v lokalitě u „družstevních domů“.

67.         Den 17. prosince 2003 jako plánovaný termín konání 19. schůze rady města.

 

V Brušperku 18. listopadu 2003
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: Ing. Svatopluk Slovák
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky