18.2.2019 Svátek slaví Gizela

Usnesení 20. rady města

Usnesení 20. schůze rady města Brušperk konané dne 17. prosince 2003

RM-20/REVOKUJE

4.             Usnesení 10. schůze RM, část SCHVALUJE, bod 115 s náhradou: RM-20/SCHVALUJE, bod 229.

5.             Usnesení 17. schůze RM, část SCHVALUJE-bod 192, část UKLÁDÁ-bod 59 a část UKLÁDÁ-bod 60 s náhradou:

RM-20/SCHVALUJE, bod 230

RM-20/UKLÁDÁ, bod 69

RM-20/UKLÁDÁ, bod 70.

RM – 20/SCHVALUJE

222.     Program 20. schůze rady města.

223.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Mgr. Pavla Plečku.

224.     Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27. 6. 2000 s MUZEEM BESKYD Frýdek-Místek, Hluboká 66, Frýdek-Místek, IČ 095630, k pronájmu exponátů umístěných v Památníku V. Martínka do 31. 12. 2004 a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

225.     Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 85/2003 ze dne 6. 10. 2003 s firmou TOMÁŠ GAĎOUREK – stavitel „RESTA“, Jamnická 17, 738 01 Staré Město na prodloužení termínu opravy jihozápadní fasády Národního domu č. p. 9 do 30.11.2003 (viz obj. č. 65/2003) a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

226.     Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 85/2003 ze dne 6. 10. 2003 s firmou TOMÁŠ GAĎOUREK – stavitel „RESTA“, Jamnická 17, 738 01 Staré Město na prodloužení termínu opravy terasy Národního domu č. p. 9 do 30. 11. 2003 (viz obj. č. 85/2003) a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

227.     Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou PIKE Computer CS, spol. s r.o., Fryčovická 186, Brušperk, IČ 47153512 na rozšíření počítačového vybavení MěÚ (např. napojení elektronického docházkového systému a telefonní ústředny do strukturované kabeláže, nákup počítačových licencí Microsoft World 2003 pro MěÚ a stavební úřad, apod.) ve výši 63 500 Kč bez DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

228.     Odpisový plán příspěvkové organizace Domov důchodců Ondráš, příspěvková organizace na rok 2003 v celkové výši odpisů 849 889 Kč.

229.     Účelové použití neinvestičního příspěvku města ve výši 152 185 Kč na krytí odpisů DHM Mateřské školy v Brušperku, Sportovní 520, příspěvková organizace a to na opravu střechy pavilonu č. 1, po úpravě rozpočtu města.

230.     Finanční příspěvek města na zajištění práce asistenta tělesně postižených žáků v ZŠ V. Martínka pro školní rok 2003/2004 ve výši 1 995 Kč/měsíc od 1. listopadu 2003 do 30. června 2004.

231.     Změny Organizačního řádu MěÚ Brušperk dle předlohy č. 8.

232.     Převedení pracovnice Informačního centra z organizační složky města pod MěÚ od 1. 1. 2004, tímto činí počet pracovníků MěÚ dle Organizačního řádu 24.

233.     Na návrh tajemníka MěÚ odměny vedoucí organizační složky města Městské knihovny Brušperk a ředitelce Domova důchodců Ondráš za IV. čtvrtletí 2003, ředitelce Mateřské školy Brušperk za II. pololetí 2003 a řediteli Základní školy V. Martínka za výsledky roku 2003. Odměny jsou vyplaceny jako návratná záloha v případě neplnění úkolů IV. čtvrtetí 2003. Návrh odměn je uveden v předloze č. 9.

234.     Prominutí platby nájemného objektu šaten na travnatém hřišti k. ú. Brušperk (dle smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 15. 4. 1996, č.j. 51/102/96/Sp.) SK Brušperk ve výši 1 000 Kč, přičemž tyto finanční prostředky budou prokazatelně použity účelově na zakoupení vybavení klubovny SK Brušperk.

235.     Grafické znázornění znaku Městské knihovny Brušperk dle předlohy č. 11.

236.     Zvýšení počtu půjčovních hodin Městské knihovny Brušperk na 24,5 hodin/týden a to od 1. 1. 2004 dle denního rozpisu uvedeného v předloze č. 11.

237.     Smlouvu o dílo na projekční práce „Rekonstrukce části budovy MěÚ“ s Ing. arch Šonovským, Teslova 2, 702 00 Ostrava 1, IČ 12658391 za cenu max. 40 000 Kč vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

238.     Finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč na provoz auta občanského sdružení Dětské centrum Kopřivnice a na komplexní péči, kterou toto zařízení poskytuje třem zdravotně postiženým dětem z Brušperka.

239.     Text odpovědi na dopis ing. Josefa Janotky ze dne 28. 11. 2003.

240.     Zhotovení „Informačního listu“ – vložené stránky formátu A5 do Brušperského zpravodaje za cenu max. 1 Kč/ list.

241.     Uzavření smlouvy č. 230633006 o poskytování informačních služeb Evropskou databankou a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

242.     Prezentaci města Brušperk v průvodci Beskydy-Valašsko za podmínek uvedených v předloze č. 13/6.

243.     Finanční příspěvek souboru „SPIRI-TET (Jan Strakoš) ve výši 2 000 Kč na vstoupení v kostele sv. Jiří dne 23. 11. 2003.

244.     Finanční příspěvek souboru „LAŠAN“ ve výši 4 000 Kč na vánoční koncert dne 26. 12. 2003.

245.     Poskytnutí jednorázového příspěvku na zakoupení paliva na toto topné období panu Ludvíku Kozelskému, bytem Gruntovní 835, Brušperk ve výši 2 000 Kč.

RM-20/NESCHVALUJE

7.             Návrh odpisového plánu DHM předložený příspěvkovou organizací Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace na rok 2003 v celkové výši odpisů 172 532 Kč.

8.             Poskytnutí dotace firmě Vlastimil Rymel-MAAT na pořízení počítačové jednotky a připojení k internetu pomocí bezdrátové technologie.

RM – 20/ROZHODUJE

33.         O uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě ze dne 8. 11. 1999 o nájmu pozemku parc. č. 110/2 na k. ú. Brušperk s Českou spořitelnou, a. s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782 a současně zmocňuje starostu a místostarostu k podpisu dodatku.

34.         O prodloužení smluv na nájem obecních bytů:

Petr Janiurek, K Svaté vodě 1086                                               do 31. 03. 2004

Bohuslav Lariš, Staroveská 270                                                  do 30. 06. 2004

Jaroslav Baláž, K Svaté vodě 1086                                             do 30. 06. 2004

Luděk Kubů, K Svaté vodě 1086                                               do 31. 12. 2004

František Adamovský, Julie Štarhová, K Svaté vodě 582            do 30. 06. 2004.

RM – 20/JMENUJE

8.             Ing. Vladimíra Hájka, Gruntovní 376, Brušperk za člena redakční rady Brušperského zpravodaje od 1. 1. 2004.

RM-20/DOPORUČUJE ZM

ZM-8/SCHVALUJE

68.         Smlouvu o zřízení věcného břemena s SME, a. s. Ostrava, 28. října 3123/152, IČ 47675691, na vedení a provozování venkovního vedení nn na pozemcích parc. č. 2899 a 2903/1 k. ú. Brušperk, lokalita Borošín, nacházejících se ve vlastnictví města Brušperk.

RM-20/UKLÁDÁ

67.         Odvod odpisů DHM Domova důchodců Ondráš, příspěvková organizace ve výši 849 889 Kč do rozpočtu města Brušperk a to následující den po obdržení příspěvku na odpisy na její účet

Z: vedoucí OFMVV

T: 22. 12. 2003.

68.         Zahrnout do rozpočtového opatření RO č. IV/2003 v příjmové části rozpočtu v oddíle, paragrafu 4316, položce 2122 odvod z odpisů ve výši 849 889 Kč a ve výdajové části rozpočtu v oddíle, paragrafu 4316, v položce 5331 příspěvek na odpisy ve výši 849 889 Kč

Z: vedoucí OFMVV

T: 8. zasedání ZM.

69.         Zahrnout do rozpočtového opatření RO č. IV/2003 v oddíle, paragrafu 3113, v položce 5331 neinvestiční příspěvek ve výši 3 990 Kč

Z: vedoucí OFMVV

T: 8. zasedání ZM.

70.         Zahrnout do rozpočtu města na rok 2004 v oddíle, paragrafu 3113, v položce 5331 finanční částku ve výši 11 970 Kč jako součást neinvestičního příspěvku na provoz

Z: vedoucí OFMVV

T: 8. zasedání ZM.

71.         Zpracovat návrh kritérií pro udělování odměn ředitelům příspěvkových organizací a vedoucí organizační složky města

T: únor 2004

Z: starosta, místostarosta.

RM – 20/BERE NA VĚDOMÍ

76.         Kontrolu plnění usnesení 18. a 19. schůze rady města.

77.         Stavy na bankovních účtech města a rozpočtové plnění dotací a daní k 11. 12. 2003.

78.         Zprávu o činnosti redakční rady Brušperského zpravodaje za rok 2003.

79.         Opatření ke zlepšení práce redakční rady Brušperského zpravodaje v roce 2004.

80.         První čtení cenového návrhu firmy Marius Padersen, a .s. na separaci a sběr komunálního odpadu na území města pro rok 2004.

81.         Informaci starosty o vyplacení odměny tajemníkovi MěÚ Brušperk za IV. čtvrtletí 2003 jako návratnou zálohu v případě neplnění úkolů IV. čtvrtletí 2003.

82.         Zprávu o výběru parkovného ve městě.

83.         Informaci správce poplatků o vybírání jednotné sazby 100Kč/m2/den u všech subjektů, kteří využívají veřejné prostranství na náměstí.

84.         Neúčast města Brušperk v soutěži o „Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2003“.

85.         Informaci o průběhu semifinále Mezinárodního festivalu dovedností dětí – FEDD 5. ročník, jehož se zúčastnily i děti divadelního souboru ZŠ V. Martínka (Brušperáček).

86.         Informace ze zápisu sociální a zdravotní komise RM č. 10/2003.

87.         Informace ze zápisu kulturní komise č. 5/2003.

88.         Den 14. ledna 2004 jako plánovaný termín konání 21. schůze rady města.

 

V Brušperku 29. prosince 2003 zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: Mgr. Pavel Plečka
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky