16.12.2018 Svátek slaví Albína

Usnesení 22. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 22. schůze rady města Brušperka konané dne 11. března 2008

RM-22/SCHVALUJE

704.     Program 22. schůze rady města.

705.     Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Pavla Káňu.

706.     Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace města Základní škola V. Martínka Brušperk, Sportovní 584, okres Frýdek-Místek na rok 2008 v celkové výši odpisů 1 071 350 Kč.

707.     Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace města Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace na rok 2008 v celkové výši odpisů 152 185 Kč.

708.     Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace města Domov pro seniory Ondráš, Fryčovická 518, příspěvková organizace na rok 2008 v celkové výši odpisů 810 997 Kč.

709.     Smlouvu o dílo na poskytování bezdrátového připojení k síti Internet pro MěÚ Brušperk s firmou CS21 NextNet, s.r.o., Čujkovova 3097, 700 30 Ostrava, IČ 61977306 za cenu 1 950 Kč/ měsíc. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

710.     Smlouvu o dílo na poskytování bezdrátového připojení k síti Internet pro Informační centrum Brušperk s firmou CS21 NextNet, s. r. o., Čujkovova 3097, 700 30 Ostrava, IČ 61977306 za cenu 490 Kč/ měsíc. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

711.     Smlouvu o dílo na poskytování bezdrátového připojení k síti Internet pro prostory Výtvarného centra Chagall – galerii v Brušperku s firmou CS21 NextNet, s.r.o., Čujkovova 3097, 700 30 Ostrava, IČ 61977306 za cenu 490 Kč/ měsíc. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

712.     Smlouvu o bezúplatném vstupu na nemovitost, podmínkách zřízení stavby a podmínkách jejího provozu nacházející se na pozemcích parc. č. 2918, 2927, 2928, 58/1, 433 a 412 vše k. ú. Brušperk s firmou Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

713.     Dodatek č. 1 k servisní smlouvě na údržbu serveru a počítačových kompletů s firmou PIKE Computer CS spol. s r. o., Oblouk 961, 739 44 Brušperk, IČ 47153512 který řeší navýšení ceny servisního paušálu na 6 600 Kč/ měsíc bez DPH od 1. 4. 2008. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

714.     Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci „Zřízení autobusové zastávky na Petříně“ ve směru do centra s firmou aut. Ing. Bohuslav Konečný, K Svaté vodě 939, 739 44, IČ 13012304 za cenu 35 700 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

715.     Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci „Rekonstrukce prostranství u obecních domů a chodníku na ul. K Svaté vodě“ s firmou aut. Ing. Bohuslav Konečný, K Svaté vodě 939, 739 44 Brušperk, IČ 13012304 za cenu 49 980 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

716.     Kupní smlouvu na pořízení sekacího stroje RIDER FR 2216A2 4 x 4 od firmy Jonsered zastoupené prodejcem Mojmírem Servátkou – RADIGEST, K Sedlištím 108, Lískovec u FM, IČ 12665185 za cenu 180 800 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

717.     Návrh programu 7. zasedání zastupitelstva města Brušperka konaného dne 26. března 2008 v 15.30 hodin v sále Národního domu v Brušperku.

            1.         Zahájení.

            2.         Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

            3.         Připomínky a podněty občanů.

            4.         Návrh rozpočtu města Brušperka na rok 2008.

            5.         Návrh rozpočtového výhledu města Brušperka na léta 2009 až 2010.

            6.         Návrh dotací sportovním, zájmovým a společenským organizacím města na rok 2008.

            7.         Převod majetku města Brušperka.

            8.         Vyhodnocení Programu rozvoje města Brušparka za rok 2007.

            9.         Zpráva kontrolního výboru SMOPO o provedených kontrolách hospodaření svazku v roce 2007.

            10.       Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města.

            11.       Závěrečný zápis DSO Sdružení obecních televizí za rok 2007.

            12.       Rozpočet DSO Sdružení obecních televizí na rok 2008.

            13.       Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

14.              Závěr.

718.     Užití znaku města Brušperka na www.skodabike.cz , plakátech a propagačních materiálech zhotovených pro závod horských kol konaného dne 26. 4. 2008 pořadateli akce Ing. Liboru Hrdinovi.

719.     Smlouvu o získání finanční podpory na investiční akci „Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ Vojtěcha Martínka Brušperk“ agentuře Asistenční centrum, a. s., Sportovní 3302, 434 01 Most, IČ 63144883 za cenu vyplývající ze smlouvy. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

RM-22/ROZHODUJE

720.     O uzavření budoucí smlouvy o zřízení zpoplatněného věcného břemene odpovídajícího strpění umístění, zřízení a provozování zemního kabelového vedení VN, nezbytného vstupu a vjezdu oprávněného na dotčenou nemovitost mezi budoucím povinným z věcného břemene městem Brušperk a budoucím oprávněným z věcného břemene společností ČEZ DISTRIBUCE, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 za jednorázovou finanční částku 20 000 Kč za podmínky uvedení komunikace do původního stavu. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

721.     O prodeji nepojízdného osobního automobilu ŠKODA Felicia za cenu 9 000 Kč vč. DPH firmě Zdeněk Janík, opravy osobních a nákladních automobilů, provozovna Lysůvky 18, 738 01 Frýdek –Místek .

722.     O uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene odpovídajícího právu jízdy na městském pozemku parc. č. 76/1 na k. ú. Brušperk v lokalitě Zádvoří za účelem zásobování firmy Hruška, spol. s r.o., mezi povinným z věcného břemene městem Brušperk a oprávněným z věcného břemene společností HRUŠKA, spol. s r. o., Na Hrázi 3228/2, 723 05 Ostrava-Martinov, IČ 19014325 za jednorázovou finanční částku ve výši 1 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

723.     O prodloužení smluv na nájem obecního bytu od 1. 4. 2008 – 30. 6. 2008 s:

§  Janiurek Petr a Skřenek Petr, K Svaté vodě 1086, byt č. 2,

§  Adamovský František a Štarhová Julie, K Svaté vodě 1086, byt č. 3,

§  Petr Jaroslav, K Svaté vodě 1086, byt č. 8.

724.     O přímém zadání zakázky malého rozsahu na nákup sekacího stroje RIDER FR 2216A2 4 x 4 od firmy Jonsered zastoupené prodejcem Mojmírem Servátkou – RADIGEST, K Sedlištím 108, Lískovec u Frýdku-Místku, IČ 12665185.

725.     Zadání zpracování žádosti na získání dotace na investiční akci „Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ Vojtěcha Martínka Brušperk“ agentuře Asistenční centrum, a. s., Sportovní 3302, 434 01 Most, IČ 63144883.

RM-22/UKLÁDÁ

726.     Odvod odpisů DHM příspěvkové organizaci Základní škola V. Martínka, Sportovní 584, okres Frýdek-Místek v roce 2008 v celkové výši 1 064 757 Kč zpět do rozpočtu města Brušperk a to následující den po obdržení příspěvku na odpisy na její účet.

Z: Mgr. Aleš Vyvial, ředitel ZŠ

T: Dle textu

727.     Odvod odpisů DHM příspěvkové organizaci Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace v roce 2008 v celkové výši 152 185 Kč zpět do rozpočtu města Brušperk a to následující den po obdržení příspěvku na odpisy na její účet.

Z: Jana Vontrobová, ředitelka MŠ

T: Dle textu

728.     Odvod odpisů DHM příspěvkové organizaci Domov pro seniory Ondráš, Fryčovická 518, příspěvková organizace v roce 2008 v celkové výši 810 997 Kč zpět do rozpočtu města Brušperk a to následující den po obdržení příspěvku na odpisy na její účet.

Z: Libuše Jurčíková, ředitelka DSO

T: Dle textu

729.     Zveřejnit návrh rozpočtu města Brušperka na rok 2008 na fyzické i elektronické úřední desce městského úřadu.

Z: Tajemník MěÚ

T: Ihned po projednání a doporučení ke schválení návrhu rozpočtu města na rok 2008 na 22. schůzi rady města.

RM-22/DOPORUČUJE ZM

ZM-7/ROZHODUJE

730.     O poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Brušperk ve výši 200 000 Kč.

O poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS ve výši 110 000 Kč.

O poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV ve výši 100 000 Kč.

O poskytnutí dotace souboru Lašan Brušperk ve výši 85 000 Kč.

O neposkytnutí dotace Lašskému společenství, o.s. ve výši 80 000 Kč.

ZM-7/ROZHODUJE

731.     O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Sportovnímu klubu Brušperk, IČ 45235457 ve výši 200 000 Kč a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS, IČ 19014929 ve výši 110 000 Kč a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV, IČ 45235210 ve výši 100 000 Kč a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Sdružení Lašan Brušperk, IČ 47862092 ve výši 85 000 Kč a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

ZM-7/SCHVALUJE

732.     Rozpočet města Brušperka na rok 2008 dle tabulky č. 1 takto:

celkové příjmy rozpočtu ve výši                    56 302,00 tis. Kč

financování ve výši                                        – 594,00 tis. Kč

celkové zdroje ve výši                                   55 708,00 tis. Kč

běžné a kapitálové výdaje ve výši                  53 670,30 tis. Kč

rezerva výdajové části rozpočtu ve výši        2 307,70 tis. Kč

celkové výdaje rozpočtu ve výši                    55 708,00 tis. Kč

ZM-7/SCHVALUJE

733.     Rozpočtový výhled města Brušperka na léta 2009 až 2010 vč. přílohy k rozpočtovému výhledu.

ZM-7/BERE NA VĚDOMÍ

734.     Vyhodnocení úkolů stanovených v Programu rozvoje města Brušperka pro rok 2007.

ZM-7/BERE NA VĚDOMÍ

735.     Závěrečný zápis DSO Sdružení obecních televizí za rok 2007.

ZM-7/BERE NA VĚDOMÍ

736.     Rozpočet DSO Sdružení obecních televizí na rok 2008.

ZM-7/STANOVÍ

737.     1. Měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města od 1.3.2008 ve výši:

a) členům zastupitelstva města                                                                   630,- Kč

b) členům rady města                                                                                2 460,- Kč

c) předsedům výborů zastupitelstva města                                               2 130,- Kč

d) předsedům komisí rady města                                                              2 130,- Kč

e) členům výborů zastupitelstva města                                                     1 800,- Kč

f) členům komisí rady města                                                                     1 800,- Kč

2. Měsíční odměnu v případě souběhu několika funkcí poskytovat neuvolněnému členovi zastupitelstva města jako souhrn odměn za jednotlivé funkce.

ZM-7/BERE NA VĚDOMÍ

738.     Zprávu kontrolního výboru Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice o provedených kontrolách hospodaření s majetkem sazku obcí a jeho finančními prostředky ze dne 20. 12. 2007.

RM-22/BERE NA VĚDOMÍ

739.     Kontrolu plnění úkolů rady města.

740.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 6. 3. 2008.

741.     Návrh rozpočtu města Brušperka na rok 2008.

742.     Zprávu odborného lesního hospodáře o rozsahu větrné kalamity způsobené orkánem „Emma“ ve dnech 1. a 2. března 2008 v městských lesích města Brušperka.

743.     Den 8. dubna 2008 jako plánovaný termín konání 23. schůze rady města.

V Brušperku 11. března 2008

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření přehledu usnesení: Ing. Pavel Káňa

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky