16.12.2018 Svátek slaví Albína

Usnesení 22. rady města

Usnesení 22. schůze rady města Brušperk konané dne 11. února 2004

RM – 22/SCHVALUJE

253.     Program 22. schůze rady města.

254.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu ing. Svatopluka Slováka.

255.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku židlí a dodávku a pokládku zátěžových koberců v kancelářích č. 101, 102, 103, 107 a 108 s firmou RUBEZ, s. r. o., Mlýnská 284, 742 72 Mořkov za cenu 152 067 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

256.     Smlouvu o dílo na provedení oprav 3 místností sklepních prostor budovy MěÚ s firmou IMSTAV PLUS, s. r. o., J. Á. Komenského 16, Brušperk, IČ 25855662 za cenu max. 150 000 Kč, v ceně je mimo jiné zahrnuta i fixace klenby a dodávka a montáž dveří. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

257.     Platy pro Mgr. J. Vichra, paní J. Vontrobovou, paní L. Jurčíkovou a paní B. Krupníkovou dle předlohy č. 13 s platností od 1. 1. 2004.

258.     Snížení nájemného ve vybraných obecních bytech ve výši 100 Kč/byt/měsíc dle § 698 odst. 1, občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění do doby venkovního zateplení domů č. p. 572, 573, 581, 582, respektive úprav vstupních dveří domu č. p. 1086.

259.     Objednání stránky formátu A4 v publikaci „Moravskoslezský kraj“, kterou připravuje firma PROXIMA BOHEMIA, s. r. o., Masarykovo náměstí 134, Rožnov p. R., IČ 26796201. Cena stránky 6100 Kč vč. DPH. V ceně nejsou zahrnuty náklady sestavení textu.

260.     Zakoupení síťově verze ASPI pro 5 klientů u firmy ASPI Publishing, s. r. o., U nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, IČ 63077639 za cenu 58 774 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu kupní smlouvy.

261.     Termín konání veřejného setkání občanů se statutárními zástupci Dolu Paskov dne 23. února 2004 v 17.30 hodin v sále restaurace Na Letné“, na kterém budou vysvětleny dotazy týkající se záměru města prodat „Obecní les“ a přilehlé pozemky.

262.     Odměny předsedkyním komisí rady města (kulturní, sociální a zdravotní) za IV. čtvrtletí 2003 dle předlohy č. 10.

263.     Program 9. zasedání zastupitelstva města dne 25. února 2004 v 15.30 hodin v sále Národního domu:

1.   Zahájení.

2.   Rozpočtové opatření města č. IV/2003.

3.   Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

4.   Připomínky a podněty občanů.

5.   Vyhodnocení žádosti o použití účelového Fondu rozvoje bydlení podle OZV č. 3/1999.

6.   Smlouvy města.

7.   Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Městské knihovny Brušperk.

8.      Návrh pracovní skupiny ZM na využití prostor ZUŠ, ZŠ a MŠ v souvislosti s uvolněním Dětského domova Brušperk.

9.      Místní referendum – navrhovatelé: ing. M.Konkol, ing. Š. Dubový a paní R.Bratterová.

10.  Záměr prodeje lesa a pozemků v majetku města.

11.  Rozšíření dobývacího prostoru Staříč – navrhovatelka: paní R. Bratterová.

12. Dopis občana města – dopravní situace na vybraných částech MK ve městě.

13. Zřízení „klubu maminek“ v prostorách radnice města.

14. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

RM-22/ODKLÁDÁ

2.             Projednání textu smlouvy o poskytování služeb – zřízení, údržbu a tvorbu webových stránek Městské knihovny Brušperk za paušální cenu 790 Kč bez DPH s firmou RO FINANCE, s. r. o., IČ 25897209, Fryčovická 121, Brušperk.

RM – 22/ROZHODUJE

36.         O prodloužení smluv na nájem obecních bytů:

Vilém Žukovský, K Svaté vodě 1086 do 28. 02. 2005

Ivan Lanča, K Svaté vodě 1086 do 28. 02. 2005

Roman Doležil a Andrea, K Náměstí 22 do 28. 02. 2005

Jaroslav Petr, K Svaté vodě 1086 do 31. 05. 2004.

37.         O uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor – části městské tržnice s platností od 1. 1. 2004 mezi městem a panem Manh Hung Tran, Frenštát p. R., Nádražní 226, IČ 46597549 a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

38.         O uzavření smlouvy na nájem nebytových prostor – přízemní místnosti v Národním domě č. p. 9 v Brušperku s platností od 1. 3. 2004 mezi městem Brušperk a panem Jiřím Mytyzkem, Krmelín, Starodvorská 397, IČ 70608415 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

39.         O ukončení smlouvy písemnou dohodou na nájem nebytových prostor mezi městem Brušperk a Dětským domovem, Sportovní 584, Brušperk ze dne 15. 12. 1998, č. j. 56/2837/98/Šp. s platností od 1. 1. 2004 a současně zmocňuje starostu k podpisu k podpisu této dohody.

40.         O ukončení smlouvy písemnou dohodou na nájem bytu v objektu budovy Základní školy V. Martínka mezi městem Brušperk a panem Svatoplukem Tomášem a paní Jarmilou Tomášovou s platností od 1. 1. 2004 a současně zmocňuje starostu k podpisu této dohody.

41.         O vedení podvojného účetnictví příspěvkové organizace Základní škola V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek ve zjednodušeném rozsahu.

42.         O vedení podvojného účetnictví příspěvkové organizace Domov důchodců Ondráš ve zjednodušeném rozsahu.

43.         O vedení podvojného účetnictví příspěvkové organizace Mateřská škola Brušperk ve zjednodušeném rozsahu.

44.         O přímém zadání zakázky malého rozsahu podle § 49b zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění na rekonstrukci severozápadní, severovýchodní a jihovýchodní fasády, vstupního atria včetně výměny oken a místností bývalého stavebního úřadu.

RM – 22/JMENUJE

10.         Lenku Neuwirthovou, bytem Brušperk, Náměstí J. Á. Komenského 37, za členku sociální a zdravotní komise rady města od 1. 3. 2004.

11.         Zdeňku Chorvátovou, bytem Brušperk, Dráhy 453, za členku redakční rady Brušperského zpravodaje od 1. 3. 2004.

RM – 22/SOUHLASÍ

2.             S tím, že příspěvková organizace Základní škola V. Martínka v Brušperku, okres Frýdek-Místek uzavře smlouvu o nájmu nebytových prostor s Dětským domovem, Sportovní 584, Brušperk s platností od 1. 1. 2004.

3.             S tím, že příspěvková organizace Základní škola V. Martínka v Brušperku, okres Frýdek-Místek uzavře smlouvu o nájmu bytu v objektu budovy ZŠ s panem Svatoplukem Tomášem a paní Jarmilou Tomášovou s platností od 1. 1. 2004 .

RM-22/DOPORUČUJE ZM

ZM-9/SCHVALUJE

70.         Rozpočtové opatření RO č. IV/2003 ve výši 3 679,2 tis. Kč dle předlohy č. 5.

ZM-9/SCHVALUJE

71.         Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky města Městská knihovna Brušperk s účinností od 1.1.2004. Dodatek řeší převod informačního centra do organizačního řádu MěÚ.

ZM-9/ROZHODUJE

72.         O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999 manželům Jiřímu a Evě Filipcovým, bytem Středoškolská 6, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30, na vznik nové bytové jednotky z nebytových prostor u rodinného domu č.p. 934 v celkové výši 180 000 Kč.

ZM-9/ROZHODUJE

73.         O převodu nemovitého majetku pozemku parc. č. 1875 zahrada o výměře 56 m2 v lokalitě ul. Borošínská za cenu ve výši 30 Kč/m2 z majetku města.

RM-22/UKLÁDÁ

73.         Zařadit do programu 9. zasedání zastupitelstva města projednání dopisu ing. Pavla Nesita s informacemi rady města

Z: místostarosta

T: 9. zasedání ZM.

74.         Projednat upřesnění textu smlouvy na zřízení, údržbu a tvorbu webových stránek Městské knihovny Brušperk s firmou RO FINANCE, s. r. o., Fryčovická 121, Brušperk

Z: místostarosta

T: 23. schůze RM.

75.         Předložit nabídky minimálně od tří firem na energetický audit objektů v majetku města

Z: tajemník MěÚ

T: březen 2004.

76.         Zahrnout do každé nové smlouvy o dílo zhotoviteli pozastávku 10% z ceny díla do odstranění vad a nedodělků

Z: tajemník MěÚ

T: ihned.

77.         Zajistit projekční návrh řešení vstupu do jednotlivých bytů nájemního domu č. p. 1086 u projektanta ing. Dubového, autora projektu tohoto obecního domu

Z: starosta

T: březen 2004.

78.         Zajistit montáž přímotopného tělesa ve společných prostorách domu č. p. 471

Z: tajemník MěÚ

T: 15. 3. 2004.

79.         Zpracovat odborný posudek, který bude řešit odstranění příčin zavlhání zdiva v obecních domech č. p. 572, 573, 581, 582 s přihlédnutím k energetické náročnosti objektů

Z: tajemník MěÚ

T: březen 2004.

RM – 22/BERE NA VĚDOMÍ

94.         Kontrolu plnění usnesení 20. a 21. schůze rady města.

95.         Kontrolu plnění usnesení všech schůzí rady města volebního období 2002-2006.

96.         Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 05. 02. 2004.

97.         Změnu právní formy firmy Bohuslav Dvořák, lesy, sady, zahrady na Dvořák, lesy, sady, zahrady, s. r. o., IČ 26825261, Jahodová 782, 725 29 Ostrava-Petřkovice.

98.         Plat tajemníka MěÚ ing. Petra Urbance dle předlohy č. 13 s platností od 1. 1. 2004.

99.         Dopis občana ing. Pavla Nesita k řešení dopravní situace na vybraných částech místních komunikací ve městě a informace k němu.

100.     Informaci o projekčních přípravách výstavby universálního hřiště s firmou TENNIS Zlín, a. s.

101.     Informaci o návštěvě zástupců KÚ MSK v prostorách „nové přístavby ZŠ“.

102.     Informaci o připravovaném setkání zástupců města se sdružením protifašistických bojovníků dne 17. 2. 2004.

103.     Zprávu o stavu a kontrole obecních bytů za měsíc únor 2004.

104.     Informace ze zápisu č.1/04 redakční rady BZ.

105.     Zřízení schránky MěÚ v prostorách vestibulu od 1. 3. 2004.

106.     Informace ze zápisu č.1/04 kulturní komise rady města.

107.     Informace ze zápisu č.1/04 sociální a zdravotní komise rady města.

108.     Termíny poutí a jarmarků pro rok 2004 dle předlohy č. 13.

109.     Den 10. března 2004 jako plánovaný termín konání 23. schůze rady města.

 

V Brušperku 17. února 2004

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: Ing. Svatopluk Slovák

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky