18.1.2019 Svátek slaví Vladislav

Usnesení 23. rady města

Usnesení 23. schůze rady města Brušperk konané dne 10. března 2004

RM – 23/SCHVALUJE

264.     Program 23. schůze rady města.

265.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Pavla Káňu.

266.     Smlouvu č. WEB 2004/1 o poskytování služeb (správa www aplikací na webových stránkách MěK) s firmou RO FINANCE, s.r.o., Fryčovická 121, Brušperk, IČ 25897209 za paušální cenu 790,-Kč měsíčně bez DPH a další platebních podmínek uvedených ve smlouvě. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

267.     Smlouvu o odevzdání nepotřebného majetku (dálkový autobus KAROSA) z majetku předávajícího – Česká republika-Ministerstvo vnitra do majetku přejímajícího – město Brušperk a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

268.     Smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti podle zákona č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro rok 2004 ve výši 180 000,- Kč s firmou Connex Morava a.s., Vítkovická 3056/2, Ostrava-Moravská  Ostrava, IČ 25827405 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

269.     Dodatek č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy se Severomoravskou energetikou a.s., IČ 47675691, ul. 28. října 152, Ostrava, 709 02. Dodatek mění termín 31.12.2005 na 30.09.2005 za předpokladu, že výzva budoucího odběratele bude doručena do 30.06.2005. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 3.

270.     Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace víceúčelového sportovního hřiště a běžecké rovinky s doskočištěm pro skok daleký s firmou  TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, ul. Štramberská, 763 02 Zlín za cenu 28 000,-Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

271.     Dodatek č. 1.1. ke smlouvě o dílo č. 31570/03 s fou. Marius Pedersen a.s., Malé náměstí 124, 500 02 Hradec Králové, která zabezpečuje provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Dodatkem č. 1.1. jsou stanoveny ceny za provoz tohoto systému pro rok 2004. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

272.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb a technické výpomoci ze dne 24.10.2002, č.j. 56/1789/2002 mezi městem Brušperk a příspěvkovou organizací Domov důchodců Ondráš, příspěvková organizace, který řeší refundaci mzdových prostředků a odvodů na sociální a zdravotní pojištění pracovnice sociální péče s platností od 1.ledna 2004. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č.1.

273.     Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace města Základní škola V. Martínka Brušperk, Sportovní 584, okres Frýdek-Místek na rok 2004 v celkové výši odpisů 695 376,- Kč.

274.     Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace města Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace na rok 2004 v celkové výši odpisů 152 185,- Kč.

275.     Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace města Domov důchodců Ondráš, příspěvková organizace na rok 2004 ve výši odpisů 819 985,- Kč.

276.     Výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství stánkaři v době konání brušperské pouti ve dnech 24. a 25. dubna 2004 členy SK Brušperk.

RM-23/ODKLÁDÁ

3.             Projednání výše finančních příspěvků pro společenské a sportovní organizace z rozpočtu města na rok 2004 na 24. schůzi RM.

4.             Projednání předlohy č. 11 na 25. schůzi rady města.

5.             Projednání předlohy č. 12 na 25. schůzi rady města.

RM – 23/ROZHODUJE

45.         O přímém zadání zakázky malého rozsahu podle § 49b zákona č. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů na provedení stavebních prací při rekonstrukci prostor na Klub maminek firmě IMSTAV PLUS s.r.o., IČ 25855652, J.Á. Komenského 16, Brušperk 739 44.

46.         O přímém zadání zakázky malého rozsahu podle § 49b zákona č. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů na provedení stavebních úprav vstupní části budovy radnice a výměny oken firmě IMSTAV PLUS s.r.o., IČ 25855652, J.Á. Komenského 16, Brušperk 739 44.

47.         O ukončení nájemní smlouvy ze dne 5.5.1994, č.j. 451/797/94/Šp. mezi městem Brušperk a příspěvkovou organizací města Základní škola V. Martínka písemnou dohodou s platností od 1. ledna 2004 na pronájem pozemků a nebytových prostor ZŠ. Současně zmocňuje starostu k podpisu dohody.

48.         O prodloužení smluv na nájem obecních bytů:

         Kateřina Žabenská, Dráhy 471                                      do 30.09.2004   (na 6 měsíců)

         Petr Janiurek, K Svaté vodě 1086                                 do 30.06.2004   (na 3 měsíce).

49.         O prodloužení smlouvy na nájem obecního bytu:

         Vladimíra Juřinová, K Svaté vodě 582                           do 30.04.2005. 

50.         O uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor ve II. nadzemním podlaží Národního domu v Brušperku Úřadu práce ve Frýdku-Místku a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

51.         O nabytí movitého majetku dle zákona č. 219/2000 Sb., dálkový autobus Karosa 735.20,  v pořizovací ceně 434 300,- Kč z majetku MV ČR do majetku města.

RM-23/DOPORUČUJE ZM

ZM-10/SCHVALUJE

74.    Rozpočet města Brušperk na rok 2004 ve výši 96 900 000,- Kč.

ZM-10/STANOVÍ

75.     Příspěvkovým organizacím města: Mateřská škole Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace, Základní škole V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek a Domovu důchodců Ondráš, příspěvková organizace, výsledek hospodaření po skončení roku 2004 ve výši 0,– Kč.

ZM-10/ROZHODUJE

76.    O poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Brušperk ve výši 155 000,– Kč.

77.    O poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk  ve výši 60 000,– Kč .

78.    O poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk  ve výši 40 000,– Kč.

79.    O poskytnutí dotace Klubu seniorů Brušperk ve výši 25 000,– Kč.

80.    O poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů ve výši 30 000,– Kč.

81.    O poskytnutí dotace souboru Lašan Brušperk ve výši  55 000,– Kč.

82.    O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Sportovnímu klubu Brušperk, IČ 452 35 457 ve výši 155 000,– Kč a současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

83.    O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk IČ 190 14 929 ve výši 60 000,– Kč a současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

84.    O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk, IČ 452 35 210 ve výši 40 000,– Kč a současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

85.    O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Klubu seniorů Brušperk ve výši 25 000,– Kč a současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

86.    O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Sboru dobrovolných hasičů, IČ 641 21 178 ve výši 30 000,– Kč a současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

87.    O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk souboru Lašan Brušperk, IČ 478 62 092 ve výši 55 000,– Kč a současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

ZM  – 10/NESCHVALUJE

88.         Zařadit do rezervy výdajové části rozpočtu města Brušperk na rok 2004 finanční částku ve výši 500 000,- až 1 000 000,- Kč jako půjčku na projekt „Lašská univerzita libovolného věku“ pro Lašské společenství, občanské sdružení.

RM-23/UKLÁDÁ

80.         Zpracovat návrh způsobu předání autobusu do užívaní SK Brušperk

Z:  vedoucí OFMVV

T: 25. schůze RM.

81.         Projednat s ředitelem ZŠ požadavky na zachování běžecké dráhy z hlediska potřeb ZŠ

Z: starosta

T: 25. schůze RM.

82.         Odvod odpisů příspěvkové organizaci města Základní škola V.Martínka, Sportovní 584, okres Frýdek-Místek v roce 2004 v celkové výši 677 235,- Kč zpět do rozpočtu města Brušperk a to následující den po obdržení příspěvku na odpisy na její účet

Z: ředitel ZŠ

T: dle textu.

83.         Odvod odpisů příspěvkové organizaci města Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace v roce 2004 v celkové výši 152 185- Kč zpět do rozpočtu města Brušperk a to následující den po obdržení příspěvku na odpisy na její účet

Z: ředitelka MŠ

T: dle textu.

84.         Odvod odpisů příspěvkové organizaci města Domov důchodců Ondráš, příspěvková organizace v roce 2004 v celkové výši 819 985,- Kč zpět do rozpočtu města Brušperk a to následující den po obdržení příspěvku na odpisy na její účet

Z: ředitelka DDO

T: dle textu.

85.         Doplnit pravidla pro poskytování finančních prostředků příspěvkovým, společenským a sportovním organizacím, fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Brušperk o společnou podmínku: finanční prostředky pro b.r. budou přiděleny za předpokladu, že příspěvky minulého roku budou řádně vyúčtovány OFMVV MěÚ

Z: vedoucí OFMVV

T: ihned.

86.         Doplnit materiály k projednání výše finančních příspěvků pro společenské a sportovní organizace z rozpočtu města na rok 2004

         T: 24. schůze RM

         Z: místostarosta.

87.         Připomínky k předloze č. 9 (23. schůze RM) doručit zpracovateli

         Z: členové RM

         T: 24. schůze RM.

88.         Předložit upravený text Pravidel pro přijímání a vyřizování petic, stížnosti a podání

         Z: tajemník MěÚ

         T: 25. schůze RM.

89.         Doplnit Požární řád města Brušperk a předložit jeho návrh

         Z: tajemník MěÚ

         T: 25. schůze RM.

90.         Připravit předlohu pro ZM o konání místního referenda, která bude obsahovat návrh přípravného výboru (§10) vč. usnesení o vyhlášení místního referenda dle §13 zákona č. 22/2004 Sb.

         Z: tajemník MěÚ

         T: 24. schůze rady města.

RM – 23/BERE NA VĚDOMÍ

110.     Kontrolu průběžných úkolů ze schůzí rady města.

111.     Kontrolu a zajištění úkolů vyplývajících z usnesení 9. zasedání ZM.

112.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 04.03.2004.

113.     Pravidla pro poskytování finančních prostředků PO, společenským a sportovním organizacím, FO a PO z rozpočtu města Brušperk.

114.     Informace ze zápisu č. 3/2004 sociální a zdravotní komise rady města.

115.     Poskytnutí příspěvku na individuální dopravu v souladu s ustanovením § 37 vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb. v platném znění v celkové částce 12 000,- Kč na rok 2004 občanům: Květoslava Cholevová, K Pastevníku 838 ve výši 6 000,- Kč a Evžen Šostok, Staroveská 305 ve výši 6 000,- Kč.

116.     Den 22. března 2004 jako plánovaný termín konání 24. schůze rady města.

 

 

 

V Brušperku 17. března 2004
Zapsal: Ing. Pavel Káňa
 
Ověření usnesení: Ing. Pavel KáňaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky