19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 23. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 23. schůze rady města Brušperka konané dne 8. dubna 2008

RM-23/SCHVALUJE

744.     Program 23. schůze rady města.

745.     Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Jiřího Pasyka.

746.     Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva města Brušperka na rok 2008 takto:

tvorba sociálního fondu ve výši         393 564,24 Kč

použití sociálního fondu ve výši        393 564,24 Kč.

747.     Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4, IČ: 27232425 a městem Brušperk, spočívající v provozování podzemního kabelového vedení nn na parcele č. 2638, za jednorázovou finanční částku 500 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

748.     Smlouvu o dílo na čtvrtletní aktualizaci map katastru nemovitostí (Brušperk, Krmelín, Stará Ves n. O., Košatka, Fryčovice), zpracování a vložení aktualizovaných ortofotomap uvedených obcí, zpracování a vložení inženýrských sítí (voda, kanalizace), zpracování a vložení map veřejného osvětlení na k. ú. Brušperk do prohlížeče GIS a zákaznickou podporu s firmou DIGIS s. r. o., Gen. Sochora 6176, 708 00  Ostrava – Poruba, IČ 19012276 za cenu 69 020 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

749.     Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti ve dnech pracovního klidu pro rok 2008 s firmou CONNEX MORAVA a. s., Vítkovická 3056/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 25827405 za cenu 202 552 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

750.     Smlouvu o vstupu na nemovitost, podmínkách zřízení stavby a podmínkách jejího provozu nacházející se na pozemcích parc. č. 1609, 1451, 2912, 2903 a 1453 část ul. Dr. Martínka v úseku od ul. Borošínská po ul. Antonínov, vše k. ú. Brušperk s firmou Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s., 28. října 1235/169, 709 45  Ostrava, IČ 45193665. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

751.     Smlouvu o dílo s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44  Brušperk, IČ 11540613 na vybudování části příjezdové komunikace k novému družstevnímu domu za cenu 390 575 Kč bez DHP. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

752.     Smlouvu o dílo s firmou  Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44  Brušperk, IČ 11540613 na „Dopravní řešení lokality Pastevník“ za cenu 4 386 000 Kč bez DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

753.     Uzavírání smluv na zpracování žádostí o dotace na plánované investiční akce města Brušperka s agenturou HRAT, Družstevní 294, 739 61  Třinec, IČ 64087352. Současně zmocňuje starostu k podpisu jednotlivých smluv.

754.     Smlouvu o dílo „Restaurování kamenné plastiky Boha Otce s vícedílnými architektonickými prvky na náměstí J. Á. Komenského v Brušperku“ s MgA. Jakubem Gajdou, akademickým sochařem a restaurátorem, Studenstská 1772, 708 00  Ostrava – Poruba, IČ 49375822 za cenu 425 100 Kč vč. DPH. Z této celkové částky bude 200 000 Kč hrazeno z MK a 225 100 Kč z rozpočtu města. Současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

755.     Nové ceny pro komerční inzerci v Brušperském zpravodaji uvedené v příloze předlohy č. 10 platné od 1. května 2008.

756.     Užití znaku města Brušperka v propagačních materiálech a na webových stránkách Volejbalového klubu Brušperk o. s.

757.     Umístění odkazu webových stránek Volejbalového klubu Brušperk o. s. na oficiální webové stránce města Brušperka.

758.     Odměny předsedkyním komisí rady města za 1. čtvrtletí 2008 dle předlohy č. 1.

759.     Výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství stánkaři v době konání brušperské pouti ve dnech 26. a 27. dubna 2008 členy SK Brušperk.

760.     Poskytnutí příspěvku na činnost SK Brušperk ve výši 70 % celkové tržby za výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství stánkaři v době konání brušperské pouti ve dnech 26. a 27. dubna 2008.

RM-23/STANOVÍ

761.     Příspěvkové organizace Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace limit prostředků na platy v roce 2008 ve výši 5 500 000 Kč.

762.     Příspěvkovým organizacím města: Základní škole Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, Mateřské škole Brušperk, příspěvková organizace a Domova pro seniory Ondráš, příspěvková organizace, výsledek hospodaření po skončení roku 2008 ve výši 0 Kč.

 

RM-23/ROZHODUJE

763.     O uzavření smlouvy o pronájmu veřejného prostranství mezi městem Brušperk a společností HRUŠKA, spol. s r. o., IČ 19014325, se sídlem Ostrava – Martinov, Na Hrázi 3228/2 za účelem umístění zřízení staveniště během výstavby – přestavby kinosálu na prodejny Potravin HRUŠKA na dobu určitou od 17. 3. 2008 do 17. 6. 2008 za cenu dle OZV č. 5/2003 o místních poplatcích ve znění pozdějších změn, která činí 93 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

764.     O poskytnutí finančních příspěvků – dotací uvedeným zájmovým, společenským a sportovním organizacím z rozpočtu města Brušperk na rok 2008 ve výších uvedených v upravené příloze k předloze č. 8, 23 RM/2008.

765.     O přímém zadání zakázky malého rozsahu na vybudování části příjezdové komunikace k novému družstevnímu domu firmě Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44  Brušperk, IČ 11540613.

766.     O zadání zakázky malého rozsahu „Dopravní řešení lokality Pastevník“ firmě Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44  Brušperk, IČ 11540613.

767.     O výběru agentury na spolupráci při zpracování žádostí o dotace na plánované investiční akce města Brušperka a vybrala jako nejvhodnější agenturu HRAT, Družstevní 294, 739 61 Třinec, IČ 64087352.

768.     O výběru zhotovitele restaurátorských prací na soše Boha Otce, kulturní památce města, rejstř. č. 8-622. Restaurátorské práce provede MgA. Jakub Gajda, akademický sochař a restaurátor, Studentská 1772, 708 00  Ostrava – Poruba, IČ 49375822.

 

RM-23/UKLÁDÁ

769.     Připravit výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Brušperk.

Z: Tajemník MěÚ

T: 10. 06. 2008

770.     Zpracovat v rámci rekonstrukce povrchu po budování kanalizace a vody projekt na výstavbu chodníku na části ul. Dr. Martínka, a to od křižovatky ulic Fryčovická – Dr. Martínka po potok Horní Koťbach u odbočky ulice K Pastevníku.

Z: Tajemník MěÚ

T: 30. 06. 2008

771.     Prověřit podmínky zajištění přenosných chemických WC pro účely zlepšení hygienických podmínek návštěvníků brušperské pouti ve dnech 26. a 27. dubna 2008.

Z: Tajemník MěÚ

T: Ihned

 

RM-23/BERE NA VĚDOMÍ

772.     Kontrolu plnění úkolů rady města.

773.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 3.4.2008.

774.     Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Vojtěcha Martínka, okres Frýdek-Místek na rok 2008.

775.     Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Brušperk, příspěvková organizace na rok 2008.

776.     Rozpočet příspěvkové organizace Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace na rok 2008.

777.     Informaci o možnosti vysílání LOCAL TV Brušperk na Internetu.

778.     Odstoupení pí Otčenáškové Marie z RR Brušperského zpravodaje.

779.     Informace ze zápisu č. 3/2008 sociální a zdravotní komise rady města.

780.     Den 13. května 2008 jako plánovaný termín konání 24. schůze rady města.

 

V Brušperku 8. dubna 2008

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

 

Ověření přehledu usnesení: Jiří Pasyk

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky