19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 24. rady města

Usnesení 24. schůze rady města Brušperk konané dne 22. března 2004

RM – 24/SCHVALUJE

277.     Program 24. schůze rady města.

278.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Lubomíra Dlouhého.

279.     Smlouvu o dílo na rekonstrukci části prostor MěÚ na Klub maminek s firmou IMSTAV PLUS, s. r. o., IČ 25855662, J. Á. Komenského 16, 739 44 Brušperk, za cenu 527 782,50 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

280.     Dohodu s vlastníkem nemovitostí (město Brušperk) o podmínkách zřízení stavby a rekonstrukce kanalizace části ulice Dráhy (odbočka MK 38b u č. p. 414 ke hřbitovu až po náměstí J. Á. Komenského) s firmou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., IČ 45193665, 28. října 169, 709 45 Ostrava. Současně zmocňuje starostu k podpisu dohody.

281.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 10. 2003 na opravu omítek, opravu podlah a následnou pokládku zátěžových koberců v zasedací místnosti MěÚ, chodbičce a přilehlé kanceláři za cenu 116 726,50 Kč včetně DPH s firmou IMSTAV PLUS, s. r. o., IČ 25855662, J. Á. Komenského 16, 739 44 Brušperk. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

282.     Smlouvu o servisu hardware a software serverů, počítačových kompletů, tiskáren a správu počítačové sítě MěÚ, Městské knihovny a Informačního centra Brušperk s firmou PIKE Computer CS, spol. s r. o., Brušperk 186, 739 44 Brušperk, IČ 47153512 za cenu max. 6 000 Kč/měsíc bez DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

283.     Rozpočet příspěvkové organizace města Domov důchodců Ondráš na rok 2004 v příjmové a výdajové části ve výši 10 908 000 Kč.

284.     Ponechat poplatek na krytí provozních výdajů na jednoho obyvatele Domova důchodců Ondráš ve výši Kč 15 000 pro rok 2004, kteří při rozhodnutí o přijetí do DDO neměli trvalý pobyt na území města Brušperk.

285.     Ponechat příspěvek z rozpočtu města Brušperk na krytí provozních výdajů na jednoho obyvatele DDO ve výši 7 500 Kč pro rok 2004, kteří při rozhodnutí o přijetí do DDO měli trvalý pobyt na území města Brušperk.

286.     Poskytnutí finančních příspěvků na činnost zájmovým, sportovním a společenským organizacím dle přílohy k předloze č. 7 po schválení rozpočtu města Brušperk na rok 2004.

287.     Darovací smlouvu mezi městem Brušperk a Sportovním klubem Brušperk, IČ 45235457, o bezplatném přenechání věcného daru (dálkový autobus zn. KAROSA 735.20, rok výroby 1989) a zmocňuje starostu k podpisu darovací smlouvy.

288.     Program 10. zasedání zastupitelstva města dne 31. března 2004 v 15.30 hodin v sále Národního domu:

1.     Zahájení.

2.     Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

3.     Návrh rozpočtu města Brušperk na rok 2004.

3.1.  Dotace společenským a sportovním organizacím města pro rok 2004.

3.2.  Stanovení limitu prostředků na platy příspěvkové organizaci města

         Domov důchodců Ondráš na rok 2004.

4.     Připomínky a podněty občanů.

5.     Převod nemovitého majetku města.

6.     Nabytí nemovitého majetku do vlastnictví města.

7.     Vyhodnocení plnění „Programu rozvoje města Brušperk“ za rok 2003.

8.     Návrh „Programu rozvoje města Brušperk“ pro rok 2004.

9.     Příprava místního referenda.

10. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

RM-24/ODKLÁDÁ

6.             Vyhodnocení energetického auditu objektů v majetku města na 25. schůzi rady města

         Z: tajemník MěÚ

         T: dle textu.

RM – 24/ROZHODUJE

54.         O poskytnutí věcného daru – dálkového autobusu zn. KAROSA 735.20, rok výroby 1989, oceněného reprodukční pořizovací cenou ve výši 19 500 Kč, SK Brušperk, IČ 45235457.

RM-24/UKLÁDÁ

91.         Zapracovat do smlouvy s firmou PIKE Computer CS, spol. s r. o. Brušperk vedení servisního deníku, který při každém servisním zásahu povede zhotovitel u objednatele

Z: tajemník MěÚ

T: dle textu.

92.         Promítnout do kritérií pro udělování mimořádných odměn ředitelky DDO úkoly uvedené v bodě IV. předlohy

T: ihned

Z: starosta.

93.         Zpracovat časový harmonogram lhůt a úkolů pro místní referendum

Z: tajemník MěÚ

T: 25. schůze rady města.

RM-24/DOPORUČUJE ZM

ZM-10/STANOVÍ

89.         Příspěvkové organizaci města Domovu důchodců Ondráš limit prostředků na platy na rok 2004 ve výši 4 550 000 Kč.

ZM-10/ROZHODUJE

90.         O bezúplatném nabytí nemovitých věcí – pozemků parc. č. 2931/4 ostatní plocha o výměře 260 m2, parc. č. 2931/5 ostatní plocha o výměře 225 m2 a parc. č. 2931/7 ostatní plocha o výměře 40 m2z vlastnictví MSK do majetku města Brušperk a současně zmocňuje starostu a místostarostu k podpisu smlouvy.

ZM-10/SCHVALUJE

91.         Program rozvoje města Brušperk na rok 2004.

ZM-10/ROZHODUJE

92.         O vyhlášení místního referenda na území města Brušperk dle návrhu přípravného výboru. Návrh přípravného výboru je nedílnou součástí tohoto usnesení.

ZM-10/STANOVÍ

93.         Dny konání místního referenda na území města Brušperk na 11. a 12. června 2004.

ZM-10/UKLÁDÁ

94.         Vyrozumět zmocněnce přípravného výboru o přijatém usnesení ZM

T: neprodledně

Z: starosta.

ZM-10/STANOVÍ

95.         a) Odměnu pro člena komisí pro hlasování v místním referendu ve výši 957 Kč.

b) Odměnu pro předsedu komisí pro hlasování v místním referendu ve výši 1 340 Kč.

ZM-10/UKLÁDÁ

96.         Zveřejnit výše odměny pro člena a předsedu komisí pro hlasování v místním referendu na úřední desce MěÚ nejpozději dne 17.5.2004

Z: tajemník MěÚ

T: dle textu.

RM – 24/BERE NA VĚDOMÍ

117.     Kontrolu plnění usnesení schůzí rady města.

118.     Stavy na účtech města a plnění dotací a daní k 18. 3. 2004.

119.     Informaci o změnách elektronického zabezpečení objektu Národního domu.

120.     Informace ze zápisu č. 2/2004 kulturní komise rady města.

121.     O schůzce s ředitelem ZŠ o projekčním zpracování víceúčelového hřiště.

122.     Informaci tajemníka MěÚ o špatném stavu obecních bytů a o stížnosti občanů bydlících v domě 582 na nevhodné chování p. Adamovského a pí Štarhové.

123.     Informaci o setkání Vlasteneckého sdružení antifašistů v den osvobození města, tj. dne 4. 5. 2004, které proběhne v 17.00 hodin u pomníku padlých. Součástí akce bude vysazení Slovanské lípy.

124.     Den 14. dubna 2004 jako plánovaný termín konání 25. schůze rady města.

 

V Brušperku 30. března 2004

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: Lubomír Dlouhý

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky