16.12.2018 Svátek slaví Albína

Usnesení 24. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 24. schůze rady města Brušperka konané dne 13. května 2008

RM-24/SCHVALUJE

781.     Program 24. schůze rady města.

782.     Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Jiřího Dlouhého.

783.     Rozdělení zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací do peněžních fondů následovně:

Základní škola V. Martínka Brušperk,

 Lepší výsledek hospodaření                                                            204 881,46 Kč

z toho:

– hlavní činnost                                                                                        71 989,18 Kč

– hospodářská  činnost                                                                         132 892,28 Kč

 do fondu odměn                                                                                 30 000,00 Kč

z toho:

– hlavní činnost                                                                                        20 000,00 Kč

– hospodářská činnost                                                                            10 000,00 Kč

 do rezervního fondu                                                                        174 881,46 Kč

z toho:

– hlavní činnost                                                                                        51 989,18 Kč

– hospodářská činnost                                                                           122 892,28 Kč

 

Mateřská škola Brušperk

Lepší výsledek hospodaření                                                             435 009,37 Kč

z toho:

– hlavní činnost                                                                                       294 601,27 Kč

– hospodářská  činnost                                                                          140 408,10 Kč

 do fondu odměn                                                                                  20 000,00 Kč

 do rezervního fondu                                                                         415 009,37 Kč

 

 

Domov pro seniory Ondráš

Lepší výsledek hospodaření                                                             854 019,57 Kč

z toho:

– hlavní činnost                                                                                       854 019,57 Kč

 do fondu odměn                                                                                  85 768,00 Kč

 do rezervního fondu                                                                         768 251,57 Kč

784.     Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka, Brušperk, okres Frýdek-Místek, Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace a Domova pro seniory ONDRÁŠ za rok 2007 ve výších 0 Kč.

785.     Smlouvu o dílo na dodávku a montáž informačních panelů pro měření rychlosti vozidel RMR za cenu 219 774 Kč včetně DPH s firmou EMPESORT s.r.o., Kouty 034, 757 01  Valašské Meziříčí, IČ 62362569. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

786.     Smlouvu o dílo na opravy místních komunikací „tryskovou technologií CZ Jetpacher“ s firmou Lesostavby Frýdek-Místek, a.s., Slezská 2766, 738 02  Frýdek-Místek, IČ 45193118 na dvě vozové jednotky za cenu 30 000 Kč/ jedna vozová jednotka včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

787.     Smlouvu o dílo na opravy překopů na místních komunikacích a opravy výtluků s firmou TS, a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek, IČ 25843991 za cenu maximálně 66 700 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

788.     Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení úplatného věcného břemene k oprávnění výkonu komunikační činnosti na pozemcích parcela č. 1947/3, 1960/1, 1947/2 a 1940/1 vše k. ú. Brušperk s Telefónicou O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22  Praha 4 – Michle, IČ 60193336 v celkové výši 4 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

789.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Oprava místní komunikace č. 15 b na ul. K Náměstí od křižovatky silnic Krmelínská a Staroveská po budovu Městského úřadu“  na více a méněpráce, kdy celková cena díla činí 1 966 337 Kč včetně DPH s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44  Brušperk, IČ 11540613. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy. 

790.     Užití znaku města Brušperka občanskému sdružení Lašan Brušperk při veřejných vystoupeních, na plakátech, propagačních materiálech, publikacích a prezentačních materiálech občanského sdružení Lašan Brušperk.

791.     Smlouvu o dílo s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44  Brušperk, IČ 11540613 na opravu parkoviště před kostelem za cenu 437 985 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

 

RM-24/ROZHODUJE

792.     O uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi povinnými z věcného břemene manžely Bc. Miroslavem a Ivankou Pavlíkovými, bytem Brušperk, Sportovní 653 a oprávněným z věcného břemene městem Brušperk. Věcné břemeno odpovídá v právu vstupu na pozemek parc. č. 1198/9 za účelem údržby a oprav vnitřního kanalizačního systému objektu mateřské školy pro město Brušperk za úplatu ve výši 500 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.

793.     O záměru města prodat nemovitý majetek – části pozemků parc. č. 2925/1 ostatní plocha o výměře 335 m2 a parc. č. 927/1 zahrada o výměře 20 m2 na k.ú. Brušperk v lokalitě Závodí.

794.     O záměru města prodat nemovitý majetek –  pozemek ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK č. 1039/7 o výměře 49 m2  na k.ú. Brušperk v lokalitě ul. Studniční za cenu ve výši 200 Kč/m2.

795.     O poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč příspěvkové organizaci statutárního města Frýdek–Místek s názvem ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, IČ 00847011 za účelem  spolufinancování sociální služby, kterou tato organizace poskytuje naší občance Ivaně Adámkové, bytem Fryčovická 129, Brušperk na rok 2008.

796.     O uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč příspěvkové organizaci statutárního města Frýdek–Místek s názvem ŽIRAFA – Integrované centrumFrýdek-Místek, IČ 00847011 za účelem  spolufinancování sociální služby, kterou tato organizace poskytuje naší občance Ivaně Adámkové, bytem Fryčovická 129, Brušperk na rok 2008.

797.     O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2008 SK Brušperk, IČ 45235457 na realizaci projektů „Tréninkový kemp MSKFS“ ve výši 5 500 Kč, „Letní fotbalová škola pro přípravku“ ve výši 8 000 Kč, „Zimní liga mládeže“ ve výši 10 000 Kč, „Letní soustředění starších a mladších žáků“ ve výši 15 000 Kč, „Zimní soustředění mužstva dorostenců“ ve výši 10 000 Kč a pro trenéry ve výši 23 400 Kč.

798.     O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2008 Sboru dobrovolných hasičů, IČ 64121178 na realizaci projektu „Soustředění mladších a starších žáků“ ve výši 14 000 Kč a pro vedoucí ve výši 7 800 Kč.

799.     O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2008 Lašanu Brušperk, IČ 47862092 na realizaci projektu „Marek Kozák-varhanní koncerty 2008“ ve výši 4 000 Kč.

800.                 O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2008 Sdružení přátel ZŠ Brušperk, IČ 709144501 na realizaci projektů „Propocené tričko“ ve výši 2 000 Kč, „Soustředění AP klubu ZŠ Brušperk“ ve výši 10 000 Kč, „Florbalový turnaj 6.a 7.tříd mezi školami“ ve výši 1 500 Kč, „Florbalový turnaj 8.a 9.tříd mezi školami“ ve výši 1 500 Kč a „Turnaj míčových her pro II.stupeň škol povodí Ondřejnice“ ve výši 1 500 Kč.

801.                 O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2008 Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk, IČ 45235210, oddílu stolního tenisu na realizaci projektů „40. ročník vánočního turnaje“ ve výši 3 000 Kč, „Letní soustředění mladých stolních tenistů“ ve výši 8 000 Kč a pro trenéry ve výši 5 200 Kč.

802.     O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2008 Svazu skautů a skautek-JUNÁK, IČ 61963879 na realizaci projektu „Okresní závody vlčat a světlušek“ ve výši 6 000 Kč a pro vedoucí ve výši 2 600 Kč.

803.     O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2008 Svazu postižených civilizačními chorobami, IČ 75035341 pro cvičitelky ve výši 5 800 Kč.

804.     O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2008 Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk, IČ 19014929 pro trenéry ve výši 5 200 Kč.

 

805.     O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2008 SK Brušperk, IČ 45235457 na realizaci projektů „Tréninkový kemp MSKFS“ ve výši 5 500 Kč, „Letní fotbalová škola pro přípravku“ ve výši 8 000 Kč, „Zimní liga mládeže“ ve výši 10 000 Kč, „Letní soustředění starších a mladších žáků“ ve výši 15 000 Kč, „Zimní soustředění mužstva dorostenců“ ve výši 10 000 Kč a pro trenéry ve výši 23 400 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

806.     O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2008 Sboru dobrovolných hasičů, IČ  64121178 na realizaci projektu „Soustředění mladších a starších žáků“ ve výši 14 000 Kč a pro vedoucí ve výši 7 800 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

807.     O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2008 Lašanu Brušperk, IČ 47862092 na realizaci projektu „Marek Kozák-varhanní koncerty 2008“ ve výši 4 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

808.     O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2008 Sdružení přátel ZŠ Brušperk, IČ 709144501 na realizaci projektů „Propocené tričko“ ve výši 2 000 Kč, „Soustředění AP klubu ZŠ Brušperk“ ve výši 10 000 Kč, „Florbalový turnaj 6. a 7.tříd mezi školami“ ve výši 1 500 Kč, „Florbalový turnaj 8.a 9.tříd mezi školami“ ve výši 1 500 Kč a „Turnaj míčových her pro II.stupeň škol povodí Ondřejnice“ ve výši 1 500 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

809.     O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2008 Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk, IČ 45235210, oddílu stolního tenisu na realizaci projektů „40. ročník vánočního turnaje“ ve výši 3 000 Kč, „Letní soustředění mladých stolních tenistů“ ve výši  8 000 Kč a pro trenéry ve výši 5 200 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

810.     O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2008 Svazu skautů a skautek-JUNÁK, IČ 61963879 na realizaci projektu „Okresní závody vlčat a světlušek“ ve výši 6 000 Kč a pro vedoucí ve výši 2 600 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

811.     O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2008 Svazu postižených civilizačními chorobami, IČ 75035341 pro cvičitelky ve výši 5 800 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

812.     O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2008 Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk, IČ 19014929 pro trenéry ve výši 5 200 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

813.     O neposkytnutí účelové dotace Sdružení Lašan Brušperk ve výši 48 000 Kč na akci Brušperk zpívá 2008.

814.     O přímém zadání zakázky malého rozsahu na vybudování parkoviště před kostelem firmě Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44  Brušperk, IČ 11540613.

 

RM-24/JMENUJE

815.     Starostu města, Ing. Ivana Krupníka do komise pro periodické hodnocení ředitelky ZUŠ.

 

RM-24/UKLÁDÁ

816.     Zavést evidenci podnětů a námětů občanů a členů zastupitelstva města.

Z: sekretariát MěÚ

T: ihned

817.     Zveřejnit záměr města prodat nemovitý majetek – části pozemků parc. č. 2925/1 ostatní plocha o výměře 335 m2 a parc. č. 927/1 zahrada o výměře 20 m2 na k.ú. Brušperk v lokalitě Závodí na fyzické i elektronické úřední desce městského úřadu.

Z: tajemník MěÚ

T: ihned

818.     Zveřejnit záměr města prodat nemovitý majetek – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK č. 1039/7 o výměře 49 m2  na k.ú. Brušperk v lokalitě ul. Studniční na fyzické i elektronické úřední desce městského úřadu.

Z: tajemník MěÚ

T: ihned

819.     Uvést ve smlouvách o poskytnutí účelových dotací povinnost vyúčtování účelových dotací do 10. 01. 2009.

Z: tajemník MěÚ

T: 31. 05. 2008

820.     Předložit podklady z kolaudačního řízení, části kanalizační stoky vedoucích přes pozemky parc. č. 544 k. ú. Brušperk v majetku p. Cveka a podklady o předání předmětné stavby dodavatelem.

Z: Ing. Pavel Káňa

            T: ihned

821.     Připravit způsob řešení na povinnost připojení domácností k ČOV, u kterých je to technicky možné.

Z: OFMVV

T: 30. 06. 2008

 

RM-24/DOPORUČUJE ZM

ZM – 8/ROZHODUJE

822.     O převodu nemovitých věci –  části pozemků parc. č. 2925/1 ostatní plocha o výměře 335 m2 a parc. č. 927/1 zahrada o výměře 20 m2 na k.ú. Brušperk v lokalitě Závodí za cenu ve výši 200 Kč/m2.

ZM – 8/ROZHODUJE

823.     O převodu nemovité věci – pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK č. 1039/7 o výměře 49 m2  na k.ú. Brušperk v lokalitě ul. Studniční za cenu ve výši 200 Kč/m2 .

ZM – 8/SCHVALUJE

824.     Rozpočtové opatření RO č. 1-Z/2008 v příjmové i výdajové části ve výši 206,40 tis. Kč.

ZM –    8/ BERE NA VĚDOMÍ

825.     Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2007.

 

RM-24/BERE NA VĚDOMÍ

826.     Informaci o rozpracování úkolů ze 7. zasedání zastupitelstva města.

827.     Kontrolu plnění úkolů rady města.

828.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 08.05.2008.

829.     Informaci k možným úpravám daně z nemovitosti v souvislosti se změnou zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, provedenou zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.

830.     Návrh závěrečného účtu města Brušperka a jeho příspěvkových organizací za rok 2007.

831.     Výsledky hospodaření města Brušperka a jeho příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka Brušperk, Mateřské školy Brušperk a Domova pro seniory Ondráš  k 31. 03. 2008.

832.     Nabídku aktualizace povodňového plánu města Brušperka.

833.     Průběžnou informaci o změnách zákonů souvisejících s činnostmi zabezpečovanými městským úřadem a související s činností města.

834.     Informace ze zápisu č. 04/2008 sociální a zdravotní komise rady města.

835.     Den 10. června 2008 jako plánovaný termín konání 25. schůze rady města.

 

V Brušperku 13. května 2008

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření přehledu usnesení: Ing. Jiří Dlouhý

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky