18.2.2019 Svátek slaví Gizela

Usnesení 25. rady města

Usnesení 25. schůze rady města Brušperk konané dne 14. dubna 2004

RM – 25/SCHVALUJE

289.     Program 24. schůze rady města.

290.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Mgr. Pavla Plečku.

291.     Smlouvu o dílo na provedení stavebních úprav vstupní části budovy radnice, výměnu oken a opravu části fasády této budovy s firmou IMSTAV PLUS, s .r. o., IČ 25855662, J. Á. Komenského 16, 739 44 Brušperk, za cenu 1 299 999,50 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

292.     Dodatek č. 1 na opravy prostor Klubu důchodců (ÚT a stavební úpravy) v objektu radnice s firmou Ing. Tomáš Šulák, IČ 11191708, Stará Ves 591, ve výši 54 911 Kč bez DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

293.     Smlouvu o financování společné stavby „Brušperk, ul. Dráhy-oprava kanalizace“ (odbočka MK 38b ke hřbitovu až po náměstí J. Á. Komenského) s firmou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

294.     Rozpočet příspěvkové organizace města Základní škola V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek na rok 2004 v příjmové a výdajové části ve výši 13 107 000 Kč.

295.     Rozpočet příspěvkové organizace města Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520 na rok 2004 v příjmové a výdajové části ve výši 7 256 000 Kč s tím, že z položky údržba a opravy musí být použity peníze na likvidaci kondenzátorových delorů.

296.     Rozpočet sociálního fondu úředníků, zaměstnanců města a členů zastupitelstva města Brušperk, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni pro rok 2004 ve výši 217 444,10 Kč.

297.     Zásady pro tvorbu a používání finančních prostředků sociálního fondu úředníků, zaměstnanců města a členů zastupitelstva města Brušperk, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolnění pro rok 2004-2005.

298.     Použití příspěvku na částečnou úhradu nákladů školní družiny Základní školy V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek ve výši 7 400 Kč a jeho převod na účet ZŠ V. Martínka Brušperk.

299.     Obnovení původní výše nájmu, tj. navýšení o 100 Kč, ve vybraných obecních bytech na ulici K Svaté vodě č.p. 572, 573, 581, 582 a 1086 od 1. 5. 2004.

300.     Uvolnit finanční prostředky na základní vybavení kuchyní nových bytů v domě č.p. 1088 ve výši 25 tis. Kč a 5 tis. Kč kuchyňský sporák.

301.     Nákup propagačních předmětů u příležitosti výročí 735 let založení města ve výši 15 tis. Kč.

302.     Finanční příspěvek na technické zabezpečení činnosti (kopírování not) pěveckému sdružení LAŠAN ve výši 3 000 Kč na rok 2004.

303.     Peněžitý dar ve výši á 400 Kč paní Ireně Šutarikové a Mgr. J. Neuwirthové za přípravu a uskutečnění besedy o spisovateli V. Martínkovi dne 14. 4. 2004.

304.     Program 11. zasedání zastupitelstva města dne 19. dubna 2004 v 15.30 hodin v sále Národního domu:

1.     Zahájení.

4.     Připomínky a podněty občanů.

5.     Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

RM-25/STANOVUJE

9.             Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností s účinností od 1. května 2004.

RM – 25/ROZHODUJE

55.         O prodloužení smlouvy na nájem obecního bytu s panem Pavlem Milatem, K Svaté vodě 1086 na dobu určitou od 1. 5. 2004 do 30. 4. 2005.

56.         O uzavření smlouvy na nájem obecního bytu na ulici Sportovní 1088 s panem Vladimírem Žembou a pí Boženou Žembovou na dobu určitou jednoho roku od 1. 6. 2004.

57.         O uzavření smlouvy na nájem obecního bytu na ulici Sportovní 1088 s paní Michaelou Pindorovou na dobu určitou jednoho roku od 1. 6. 2004. Uzavření smlouvy je podmíněno přihlášením se k trvalému pobytu na této adrese.

58.         O ukončení smlouvy na nájem obecního bytu č. 1 ke dni 31. 5. 2004 a o uzavření smlouvy na nájem obecního bytu č. 3 na ulici Dráhy 471 se slečnou Kateřinou Žabenskou na dobu určitou jednoho roku od 1. 6. 2004.

59.         O uzavření smlouvy na nájem obecního bytu č. 1 na ulici Dráhy 471 s panem Ivanem Lackem na dobu určitou jednoho roku od 1. 6. 2004. Uzavření smlouvy je podmíněno přihlášením se k trvalému pobytu na této adrese.

60.         O uzavření smlouvy na nájem obecního bytu č. 5 na ulici Dráhy 471 s paní Marií Zawadovou na dobu určitou jednoho roku od 1. 6. 2004.

61.         O uzavření smlouvy na nájem obecního bytu na ulici K Svaté vodě 572 v I. NP s panem Romanem Dlouhým a slečnou Renátou Moravcovou na dobu určitou jednoho roku od 1. 7. 2004.

62.         O přímém zadání zakázky malého rozsahu podle § 49b zákona č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na zpracování energetického auditu s firmou ENCO group, s. r. o, Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc-Hodolany, IČ 26828570.

RM-25/UKLÁDÁ

94.         Projednat s firmou ENCO group, s. r. o. doplnění cenové nabídky na zpracování energetického auditu Domova důchodců Ondráš.

Z: tajemník MěÚ

T: ihned.

95.         Předkládat ke každému návrhu rozpočtu příspěvkových organizací města skutečnost roku (čtvrtletí) předchozího roku (čtvrtletí).

Z: ředitelé příspěvkových organizací města

T: dle textu.

96.         Prokazatelně seznámit:

1. vedoucí organizací města

2. úředníky městského úřadu

s Pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností a průběžně zabezpečovat a kontrolovat jejich plnění.

Z:           ad 1) starosta

ad 2) tajemník MěÚ

T: do 30.4.2004 a pak průběžně.

97.         Navrhnout radě města změny Organizačního řádu městského úřadu vyplývající z Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností a ve své pravomoci upravit spisový a skartační řád.

Z: tajemník MěÚ

T: 27. schůze rady města.

RM-25/DOPORUČUJE ZM

ZM-11/SCHVALUJE

97.         Smlouvu č. 00570311 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky podepsanou jeho ředitelem dne 8. 4. 2004 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

ZM-11/REVOKUJE

98.         Usnesení ZM-8/ROZHODUJE, bod 38 s náhradou:

ZM-11/ROZHODUJE, bod 56.

ZM-11/ROZHODUJE

99.         O jištění půjčky od SFŽP ČR ve výši 13,6 mil. Kč a úroků z ní vyplývajících formou bankovní záruky od ČSOB, a. s., která bude zajištěna bianko směnkou.

ZM-12/SCHVALUJE

100.     Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 jako Požární řád města.

RM – 25/BERE NA VĚDOMÍ

125.     Kontrolu plnění usnesení schůzí rady města.

126.     Kontrolu a zajištění úkolů vyplývajících z usnesení 10. zasedání ZM.

127.     Stavy na účtech města a plnění dotací a daní k 8. 4. 2004.

128.     Ústní informaci starosty o zahájení průběhu jednání na výběr stavby víceúčelového hřiště a běžecké dráhy.

129.     Informace ze zápisu č. 3/2004 sociální a zdravotní komise rady města, zápisu č. 2/2004 redakční rady BZ a zápisu č. 3/2004 kulturní komise rady města.

130.     Časový harmonogram lhůt a úkolů pro místní referendum konané ve dnech 11. a 12. června 2004 na území města Brušperk zpracovaný v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů.

131.     Den 10. května 2004 jako plánovaný termín konání 26. schůze rady města.

 

V Brušperku 30. dubna  2004
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: Mgr. Pavel Plečka
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky