19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 26. rady města

Usnesení 26. schůze rady města Brušperk konané dne 19. května 2004

M – 26/SCHVALUJE

305.     Program 26. schůze rady města.

306.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Svatopluka Slováka.

307.     Smlouvu č. WF 04009 o zabezpečení přístupu k veřejné síti INTERNET s firmou RO FINANCE, s. r. o., Fryčovická 12l, Brušperk, IČ 25897209 za cenu 2 900 Kč/měsíc bez DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

308.     Smlouvu o dílo č. SOD 50/2004 na opravy místních komunikací tryskací technologií CZ Jetpatcher s firmou Lesostavby Frýdek-Místek, a. s., Slezská 2766, 738 32 Frýdek-Místek, IČ 45193118 za cenu 30 540 Kč/vozová jednotka materiálu a pracnosti, maximálně však 5 vozových jednotek a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

309.     Smlouvu o dílo s firmou SLUMEKO, s. r. o., Štefánikova 58, 742 21 Kopřivnice, IČ 25376021 na dodávku a montáž dopravního značení na místních komunikacích a na ulici Fryčovická za cenu 165 000 Kč a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

310.     Smlouvu o dílo na: 1) aktualizaci map katastru nemovitostí nad k. ú. Brušperk (3x ročně), 2) přípravu podkladů pro jednání s Katastrálním úřadem, 3) zákaznickou podporu s firmou DIGIS, s. r. o., gen. Sochora 6176, Ostrava-Poruba, IČ 19012276 za cenu 32 130 Kč vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

311.     Smlouvu o dílo č. 125/04 na zpracování energetického auditu a energetických průkazů u všech objektů v majetku města spadajících do této kategoie s firmou ENCO group, s. r. o., Kosmonautů 989/8, Olomouc-Hodolany, IČ 26828570 za cenu max. 208 179 Kč vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

312.     Smlouvu o provádění přezkumu hospodaření města s firmou Ing. Jiří Turoň, Palackého 689/2, Havířov-Město, IČ 47173548 za roční smluvní cenu 20 000 Kč bez DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

313.     Smlouvu o dílo na vypracování investičního záměru akce Rekonstrukce a přístavba tělocvičny ZŠ v Brušperku v rámci „podpory rozvoje materiálně technické základny regionálního školství“ s firmouPROXIMA REALIT, s. r. o., Lučina 160, IČ 25834690 za cenu 8 200 Kč bez DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

314.     Poskytnutí příspěvku na činnost SK Brušperk ve výši 10 700 Kč, co je 70 % z celkové tržby za výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství stánkaři v době konání brušperské pouti ve dnech 24. a 25. dubna 2004.

315.     Darovací smlouvu mezi městem Brušperk a Tělocvičnou jednotou Sokol Brušperk, IČ 19014929 o poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 000 Kč a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

316.     Darovací smlouvu mezi městem Brušperk a Tělovýchovnou jednotou Sokol Brušperk, IČ 45235210 o poskytnutí peněžitého daru ve výši 15 000 Kč a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

317.     Odměny předsedkyním komisí rady města (kulturní, sociální a zdravotní) za I. čtvrtletí 2004 ve výši 900 Kč/měsíčně.

318.     Půjčovní dobu pro návštěvníky Městské knihovny Brušperk v době od 1. 7. 2004 do 31. 8. 2004.

319.     Znění článku, kterým chce rada města oslovit občany města před konáním místního referenda, o případném prodeji „Obecního lesa“.

320.     Použití části vybraných finančních příspěvků od rodičů, učených na neinvestiční výdaje, na instalaci zabezpečovacího zařízení objektů Mateřské školy ve výši 39 197 Kč a na nákup bezdrátového zvonku ve výši 6 322Kč.

321.     RM – 26/ROZHODUJE

63.         O výši nájmu na pronájem nebytových prostor v městské tržnici pí Galině Tsarkové ve výši 4 000 Kč/měsíc s platností od 1. 1. 2004 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

64.         O uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 5. března 2002, č.j. 56/381/2002/Duš. na pronájem části pozemku ve zjednodušené evidenci parc. č. 448 o výměře 7 m2 společnosti Maloobchodní prodej tisku, s. r. o., Hvožďanská 5-7, Praha 4, IČ 26164132, na dobu určitou, a to od 1. 1. 2004 do 30. 9. 2004 za cenu ve výši 200 Kč/měsíc a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

65.         O ukončení nájemní smlouvy ze dne 23. února 2004, č.j. 56/351/2004/Duš. mezi městem Brušperk a panem Jiřím Mytyzekem písemnou dohodou s platností od 1. 5. 2004 na pronájem nebytového prostoru v prvním nadzemním podlaží budovy Národního domu, č. p. 9. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

66.         O prodloužení smlouvy na nájem obecního bytu se slečnou Nikolou Stralčínskou, K Svaté vodě č.p. 573 od 1. 6. 2004 do 31. 12. 2004.

67.         O poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 000 Kč z rozpočtu města Brušperk Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk, IČ 19014929.

68.         O poskytnutí peněžitého daru ve výši 15 000 Kč z rozpočtu města Brušperk Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk, IČ 45235210.

RM – 26/JMENUJE

12.         Výběrovou komisi na výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku dle § 49a odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb. na opravu sportoviště, nová výstavba víceúčelového sportovního hřiště a běžecké dráhy s doskočištěm v Brušperku ve složení:

         Ing. Káňa, Mgr. Otrusina, Ing. Slovák, Ing. Urbanec a Mgr. Vicher.

RM – 26/KONSTATUJE

1.             Neplnění úkolu č. 62 vyplývajícího z usnesení 17. RM/UKLÁDÁ, kterým rada města uložila ředitelům příspěvkových organizací města doplnit výkazy o podrobný komentář k vybraným položkám.

RM – 26/UKLÁDÁ

98.         Zahrnout do rozpočtového opatření RO č. I/2004 přesun rozpočtových prostředků ve výdajové části rozpočtu z rozpočtové rezervy z oddílu, paragrafu 6409, z položky 5901 na oddíl, paragraf 2212, položku 5171 finanční částku ve výši 130 000 Kč na opravy místních komunikací.

Z: vedoucí OFMVV

T: dle textu.

99.         Zveřejnit záměr města pronajmout nemovitý majetek na k. ú. Brušperk, konkrétně nebytový prostor v prvním nadzemním podlaží Národního domu, Náměstí J. Á. Komenského 9 za smluvní cenu.

Z: vedoucí OFMVV

T: ihned.

100.     Provést úpravu povodňového plánu města Brušperk v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Z: tajemník MěÚ

T: 30. 6. 2004.

101.     Projednat s ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola v Brušperku rozdělení zlepšených výsledků hospodaření do fondů (rezervní, odměn).

Z: starosta

T. 11. 6. 2004.

102.     Zajistit přezkoušení řidičů pro užívání služebního motorového vozidla.

         T: tajemník MěÚ

         Z: 30. 6. 2004.

RM-26/DOPORUČUJE ZM

ZM -12/BERE NA VĚDOMÍ

101.     Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Brušperk za rok 2003.

ZM – 12/SCHVALUJE

102.     Závěrečný účet města Brušperk a jeho příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace a Domova důchodců Ondráš, příspěvková organizace za rok 2003 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

ZM – 12/SCHVALUJE

103.     Rozdělení zlepšených výsledků hospodaření příspěvkové organizace města do peněžních fondů následovně:

Základní školy V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek

– do rezervního fondu                  97 654,10 Kč

– do fondu odměn                       24 000 Kč

         – do investičního fondu                 18 141 Kč

ZM – 12/UKLÁDÁ

104.     Přijmout potřebná opatření k nápravě drobných nedostatků vyplývajících ze závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Brušperk za rok 2003 již neopakovaly.

Z: starosta

         T: dle přílohy termínované úkoly.

ZM -12/SCHVALUJE

105.     Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004 o znaku města, vlajce města a jejich užívání.

RM – 26/BERE NA VĚDOMÍ

132.     Kontrolu plnění usnesení schůzí rady města.

133.     Stavy na účtech města a plnění dotací a daní k 13. 5. 2004.

134.     Vypovězení smlouvy o poskytování služeb 311L50 ze dne 5. 4. 2004 s firmou MIRAMO, spol. s r. o., 742 55 Albrechtičky 69, IČ 43960987.

135.     Výsledky hospodaření města Brušperk k 30. 4. 2004 a jeho příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, Domova důchodců Ondráš, příspěvková organizace a Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace k 31. 3. 2004 s tím, že ředitelé příspěvkových organizací města doplní výsledky o podrobný komentář k vybraným položkám.

136.     Informaci MěÚ o organizačním zajištění konání voleb do Evropského parlamentu a do místního referenda k 18. 5. 2004.

137.     Informaci o množství komunálního odpadu a platbách za rok 2003.

138.     Informaci tajemníka MěÚ o zrušení placených parkovišť nad domem č. p. 26 a nad domem č. p. 48 v souladu s Nařízením města č. 0l/2001 o místních komunikacích, příloha č. 1, bod 4.4.6., s účinností od 1. 5. 2004.

139.     Informaci o konání finále soutěže dovednosti dětí a mládeže konané v ZŠ V. Martínka dne 21. 5. 2004.

140.     Den 10. června 2004 jako plánovaný termín konání 27. schůze rady města.

 

V Brušperku 4. 6. 2004
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: Ing. Svatopluk Slovák..
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky