19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 27. rady města

Usnesení 27. schůze rady města Brušperk konané dne 10. června 2004

RM – 27/SCHVALUJE

321.     Program 27. schůze rady města rozšířený o informaci vedoucí organizační složky města o činnosti Městské knihovny v Brušperku.

322.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Pavla Káňu.

323.     Postup výběrové komise na zadání zakázky podle § 49 a) odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění na stavbu víceúčelového sportovního hřiště a běžecké dráhy s doskočištěm, která doporučila:

a)   variantu č. III, tj. hřiště a 4 dráhy á 60 m včetně sektoru pro skok daleký (3 500 tis. Kč schváleno v rozpočtu města v roce 2004, 700 tis. hrazeno z rozpočtu města roku 2005 )

b)  variantu č. V, tj. pouze hřiště (toto neúplné řešení  by s rezervou pokrylo výdaje pouze na výstavbu hřiště, nevyřešilo by však běžecké dráhy a sektor pro skok daleký).

324.     Nařízení města č. 3/2004 o místních komunikacích.

325.     Smlouvu o dílo na opravy pultových střech MŠ (spojovací krčky, přístřešky pavilónu č. 1 a kuchyně) a střechy garáže Hasičské zbrojnice s firmou Šindler Horymír, Na Skalce 505, Krmelín, IČ 44778490 za cenu 274 698,20 Kč včetně DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

326.     Návrh programu 12. zasedání zastupitelstva města dne 23. června 2004 v 15.30 hodin v sále Národního domu:

1.      Zahájení.

2.      Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

3.      Připomínky a podněty občanů.

4.      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brušperk za rok 2003.

5.      Závěrečný účet města Brušperk a jeho příspěvkových organizací za rok 2003.

6.      Rozdělení zlepšených výsledků hospodaření za rok 2003 do peněžních fondů příspěvkovým organizacím města.

7.      Stanovení výsledků hospodaření po skončení roku 2004 příspěvkovým organizacím města.

8.      Záměr města prodat nemovitý majetek města.

9.      Návrh OZV č. 1/2004, kterou se vydává požární řád města Brušperk.

10.  Návrh OZV č. 2/2004 o znaku města, vlajce města a jejich užívání.

11.  Návrh OZV č. 3/2004, kterou se mění OZV č. 3/1999.

12.  Víceúčelové sportovní hřiště – rozsah díla, způsob financování.

13.  Stanovení měsíčních a zvláštních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města. Stanovení peněžitého plnění členům výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města.

14.  Místní referendum.

15.  Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

RM – 27/ROZHODUJE

69.         O prodloužení smlouvy na nájem obecního bytu s:

Jaroslavem Petrem, K Svaté vodě 1086                    od 1. 6. 2004 do 30. 9. 2004

Jaroslavem Balážem, K Svaté vodě 1086                  od 1. 7. 2004 do 31.12.2004

Petrem Janiurkem, K Svaté vodě 1086                      od 1. 7. 2004 do 30. 9. 2004

         Bohuslavem Larišem, Staroveská 270                        od 1. 7. 2004 do 30. 9. 2004.

70.         O přímém zadání zakázky malého rozsahu podle § 49 b) zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění na opravy pultových střech MŠ (spojovací krčky, přístřešky pavilónu č. 1 a kuchyně) a střechy garáže Hasičské zbrojnice firmě Šindler Horymír, Na Skalce 505, Krmelín, IČ 44778490 za cenu 274 698,20 Kč včetně DPH.

71.         O zadání zakázky podle § 49 a) odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění na stavbu víceúčelového sportovního hřiště a běžecké dráhy s doskočištěm  firmě Zelený pažit, s. r. o., Žabeň 283, Sviadnov, IČ 25367889 s tím, že ve smlouvě bude zapracována varianta č. III nebo č. V zadání zakázky dle schválení zastupitelstva města.

RM-27/DOPORUČUJE ZM

ZM-12/ROZHODUJE

106.     Způsob financování výstavby víceúčelového sportovního hřiště, doskočiště a běžecké rovinky následovně:

3 500 tis. v roce 2004

700 tis. v roce 2005 (do 31. 3. 2005).

ZM-12/ROZHODUJE

107.     Nezveřejnit záměr města prodat nemovitý majetek – pozemek parc. č. 1198/2 zahrada o výměře 610 m2 a pozemek parc. č. 1192/2 ostatní plocha o výměře 130 m2 v lokalitě ul. K Svaté vodě z majetku města.

ZM-12/STANOVÍ

108.     Měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města dnem 1. ledna 2004 ve výši:

         a)   členům rady města

               Lubomír Dlouhý, Mgr. Pavel Plečka, Ing. Svatopluk Slovák                  1 950 Kč

         b)   předsedům výborů zastupitelstva města

               Ing. Záviš Cigánek, Marcela Šodková                                                   1 690 Kč

         c)   předsedkyni komise a člence komise rady města     

               Mgr. Jaroslava Neuwirthová                                                                 2 120 Kč

         d)   členům výborů zastupitelstva města

               Yvetta Daňková, Ing. Štěpán Dubový, Mgr. Radek Otrusina                 1 210 Kč

         e)   členům zastupitelstva města

               Růžena Bratterová, Ing. Jiří Dlouhý,

               Pavel Konečný, Ing. Miroslav Konkol                                                     490 Kč

V takto stanovených měsíčních odměnách bodu a) až d) jsou zahrnuty měsíční odměny jako souběh skutečně vykonávaných funkcí.

ZM-12/STANOVÍ

109.     Zvláštní odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města za první polovinu roku 2004 ve výši 10% měsíční odměny, přičemž tato desetina se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru.

ZM-12/ROZHODUJE

110.     O peněžitém plnění poskytovaném fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva města ve výši 450 Kč měsíčně a to dnem 1. července 2004.

RM-27/UKLÁDÁ

103.     Zveřejnit text výběrového řízení na poskytnutí zvýhodněného účelově vázáného úvěru z Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 3/1999.

Z:  vedoucí OFMVV.

T: ihned.

RM – 27/BERE NA VĚDOMÍ

141.     Kontrolu průběžných úkolů ze schůzí rady města.

142.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 03.06.2004.

143.     Text výběrového řízení na poskytnutí zvýhodněného účelově vázaného úvěru z Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 3/1999 od 1. 10. 2004.

144.     Informace ze zápisu č. 5/2004 sociální a zdravotní komise rady města.

145.     Informaci starosty k dopisu Ing. Dobiáse na zřízení místní komunikace na soukromém pozemku

146.     Znění zápisu mezi nájemníky obecního domu č.p. 582 pí J. Štarhovou, F. Adamovským a ostatními spolubydlícími tohoto domu, který pořídil MěÚ Brušperk dne 7. 6. 2004.

147.     Špatný stav fasády kaple na Antonínově a nutnost opravy nátěru kaple sv. Jana a Pavla na ul. J. Matěje.

148.     Informaci o zpracování cenového návrhu na stavbu sportovní haly firmou Ing. arch Šonovský.

149.     Informaci o činnosti Městské knihovny v Brušperku.

150.     Dopis KÚ MSK na darovací smlouvu přístavby ZŠ V. Martínka Moravskoslezskému kraji.

151.     Informaci o změně sazby DPH u smlouvy na provozování veřejného osvětlení města.

 

V Brušperku 22 června 2004
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: Ing. Pavel Káňa
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky