18.2.2019 Svátek slaví Gizela

Usnesení 28. rady města

28. schůze rady města Brušperk konané dne 12. července 2004

RM – 28/SCHVALUJE

327.     Program 28. schůze rady města rozšířený o informace ředitelky příspěvkové organizace o činnosti Mateřské školy v Brušperku.

328.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu pana Lubomíra Dlouhého.

329.     Zpracování pasportu kanalizace města Brušperk firmou Rechtik-PROJEKT, U Studia 33, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 16648625 za cenu 130 900 Kč a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

330.     Smlouvu o dílo s Ing. arch. Šonovským, Teslova 2, 702 00 Ostrava 1, IČ 12658391 na zpracování projektové dokumentace „Sportovní hala Brušperk“ za cenu 599 900 Kč vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

331.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu místních komunikací tryskací technologií CZ Jetpatcher s firmou Lesostavby Frýdek-Místek, a. s., Slezská 2766, 738 32 Frýdek-Místek, IČ 45193118 za cenu max. 30 600 Kč vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

332.     Dodatek č. 1 ke smlouvě č. WF 04009 řešící splátkový kalendář měsíčních úhrad do konce roku 2004 na zabezpečení přístupu k veřejné síti INTERNET s firmou RO FINANCE,s. r. o., Fryčovická 121, Brušperk, IČ 25897209 a zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

333.     Dodatek č. 1 s SME, a. s. Ostrava, 28. října 152, IČ  47675691 spočívající v navýšení ceny o 6 358,20 Kč/měsíc z titulu změny DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

334.     Přesun rozpočtových prostředků výdajové části rozpočtu z rozpočtové rezervy z oddílu, paragrafu 6409, položky 5901 na oddíl, paragraf 2212, položku 5171 finanční částku ve výši 130 000 Kč na opravy místních komunikací tryskací technologií CZ Jetpatcher.

335.     Přesun rozpočtových prostředků výdajové části rozpočtu z rozpočtové rezervy z oddílu, paragrafu 6409, položky 5901 na oddíl, paragraf 2321, položku 6119 finanční částku ve výši 130 900 Kč na zpracování pasportu kanalizace města Brušperk.

336.     Přesun rozpočtových prostředků výdajové části rozpočtu z rozpočtové rezervy z oddílu, paragrafu 6409, položky 5901 na oddíl, paragraf 2212, položku 5171 finanční částku ve výši 30 600 Kč na opravy místních komunikací tryskací technologií CZ Jetpatcher.

337.     Přesun rozpočtových prostředků výdajové části rozpočtu z rozpočtové rezervy z oddílu, paragrafu 6409, položky 5901 na oddíl, paragraf 3631, položku 5154 finanční částku ve výši 50 866 Kč na navýšení DPH na správu systému a řádné využití VO ve městě.

338.     Přesun rozpočtových prostředků ve výdajové části rozpočtu v oddílu, paragrafu 3319 z položky 5169 na položku 5240 finanční částku ve výši Kč 5 000,- na poskytnutí peněžitého daru příspěvkové organizaci Domov důchodců Ondráš na pořízený video-dokument o DD Ondráš.

339.     Převod a použití příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny ZŠ V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, na pořízení školního materiálu krátkodobého charakteru ve výši 7 450 Kč.

340.     Převod a použití příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů příspěvkové organizace Mateřská škola Brušperk, na pořízení povrchových desek u dětských stolů a nejnutnějšího nábytku ve výši 15 000 Kč.

341.     Organizační řád Městského úřadu Brušperk s účinností od 1. srpna 2004.

342.     Smlouvu o vypůjčce a budoucí darovací smlouvě mezi městem Brušperk a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava týkající se velkoplošných orientačních panelů dodaných do užívání městu Brušperk. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

343.     Výši odměn za I. pololetí 2004 ředitelům příspěvkových organizací města a vedoucí organizační složky města dle předlohy č. 14.

344.     Bezplatné zřízení zaručeného elektronického podpisu pro město Brušperk, vázaného na konkrétní fyzickou osobu (paní Jarmila Humplíková), které nabízí Ministerstvo informatiky ČR obcím na dobu 1 roku.

345.     Odměny předsedkyním komisí rady města (kulturní, sociální a zdravotní) za II. čtvrtletí 2004 ve výši 900 Kč/měsíčně.

346.     Prodej a ceník propagačních materiálů města k 735. výročí založení města Brušperk (igelitové tašky a propisovací tužky s potiskem) dle předlohy 16A.

RM – 28/ROZHODUJE

72.         O prodloužení smlouvy na nájem obecního bytu s panem:

Jaroslavem Pěluchou, K Svaté vodě 1086 od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005.

73.         O uzavření smlouvy na nájem obecního bytu K Svaté vodě č .p. 582 s manželi:

Romanem a Renátou Dlouhými, U Tří lip 724 od 1. 8. 2004 do 31. 7. 2005.

74.         O uzavření smlouvy na nájem obecního bytu K Svaté vodě č. p. 572 s paní:

Evou Křepelkovou, Soukenická 387 od 1. 8. 2004 do 31. 7. 2005.

75.         O přímém zadání zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace „Sportovní hala Brušperk“ Ing. arch. Šonovskému, Teslova 2, 702 00 Ostrava 1, IČ 12658391.

76.         O uzavření nájemní smlouvy mezi městem Brušperk a paní Milenou Ťulákovou, V. Jiříkovského 21, Ostrava-Dubina, IČ 67706096 na nájem nebytových prostor v objektu Národního domu č. p. 9 v prvním nadzemním podlaží na dobu neurčitou s nájemným ve výši 2 000 Kč/měsíc s platností od 1. 7. 2004. Současně zmocňuje starostu k podpisu nájemní smlouvy.

77.         O poskytnutí peněžitého daru ve výši Kč 5 000,- příspěvkové organizaci Domov důchodců Ondráš, IČ 66933722 na pořízený video-dokument o Domově důchodců Ondráš v Brušperku.

78.         O uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 5 000 Kč příspěvkové organizaci Domov důchodců Ondráš, IČ 66933722 na pořízený video-dokument o Domově důchodců Ondráš v Brušperku. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

RM – 28/SOUHLASÍ

4.             S tím, aby příspěvková organizace Základní škola V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek použila část svého rezervního fondu ve výši 30 474 Kč k posílení investičního fondu a tyto finanční prostředky účelově vynaložila na pořízení Dataprojektoru Toshiba TLP T60.

RM – 28/REVOKUJE

6.             Usnesení 22. schůze rady města:

RM-22/SCHVALUJE, bod 260.

7.             Usnesení 22. schůze rady města:

RM-22/ROZHODUJE, bod 40.

RM-28/DOPORUČUJE ZM

ZM-13/ROZHODUJE

111.     O tom, že nemá záměr prodat nemovitý majetek – pozemek parc. č. 905/1 ostatní plocha o výměře 158 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Jožky Matěje z majetku města.

ZM – 13/SCHVALUJE

112.     Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, který řeší v doplňkové činnosti zrušení pronájmu bytových prostor a přílohu č. 2, která vymezuje předání movitého majetku do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití.

RM-28/UKLÁDÁ

104.     Projednat s Ing. Štěpánem Dubovým:

a)   statické posouzení objektu č.,p. 58 v majetku pana Petra Pavlíka,bytem Havířov

      do 14. 7. 2004

b)  urgovat předložení statického posouzení a návrhu na sanaci:

      – opěrné zdi na ul. Dr. Martínka

      – jihozápadní stěny 3. NP objektu č. p. 9

      – úprav podlah 2. NP objektu č. p. 22.

      do 23. 7. 2004

c)   urgovat předložení projekčních úprav vstupu do malometrážních bytů 1086

      do 23. 7. 2004

Z: tajemník MěÚ

T: dle textu.

105.     Oslovit ENCO group, s. r. o., Olomouc k vypracování cenové nabídky na posouzení stavu obecních domů s důrazem na energetickou náročnost.

Z: tajemník MěÚ

T: 31. 7. 2004.

106.     Zahrnout do rozpočtového opatření RO č. I/2004 přesun rozpočtových prostředků výdajové části rozpočtu z rozpočtové rezervy z oddílu, paragrafu 6409, položky 5901 na oddíl, paragraf 2321, položku 6119 finanční částku ve výši 130 900 Kč na zpracování pasportu kanalizace města Brušperk.

Z:  vedoucí OFMVV

T: dle textu.

107.     Zahrnout do rozpočtového opatření RO č. I/2004 přesun rozpočtových prostředků výdajové části rozpočtu z rozpočtové rezervy z oddílu, paragrafu 6409, položky 5901 na oddíl, paragraf 2212, položku 5171 finanční částku ve výši 30 600 Kč na opravy místních komunikací tryskací technologií CZ Jetpatcher.

Z: vedoucí OFMVV

T: dle textu.

108.     Zahrnout do rozpočtového opatření RO č. I/2004 přesun rozpočtových prostředků výdajové části rozpočtu z rozpočtové rezervy z oddílu, paragrafu 6409, položky 5901 na oddíl, paragraf  3631, položku 5154 finanční částku ve výši 50 866 Kč na navýšení DPH na správu systému a řádné využití VO ve městě.

Z: vedoucí OFMVV

T: dle textu.

109.     Zahrnout do rozpočtového opatření RO č. I/2004 přesun rozpočtových prostředků ve výdajové části rozpočtu v oddílu, paragrafu 3319 z položky 5169 na položku 5240 finanční částku ve výši Kč 5 000,- na poskytnutí peněžitého daru příspěvkové organizaci Domov důchodců Ondráš na pořízený video-dokument o DD Ondráš.

Z: vedoucí OFMVV

T: dle textu.

110.     Projednat se stavebním úřadem podmínky při užívání, předání a převzetí místních komunikací po zásazích stavebních firem.

Z: tajemník MěÚ

T: 23. 7. 2004.

111.     Dopracovat Zásady pro stanovení výše odměn ředitelům příspěvkových organizací města a vedoucí organizační složky města.

Z: starosta, místostarosta a tajemník MěÚ

T: 29. schůze RM.

112.     Prokazatelně seznámit všechny podřízené pracovníky městského úřadu s platným Organizačním řádem Městského úřadu Brušperk.

Z: tajemník MěÚ

T: do 31. srpna 2004.

RM – 28/BERE NA VĚDOMÍ

152.     Kontrolu průběžných a dlouhodobých úkolů ze schůzí rady města.

153.     Kontrolu plnění usnesení 12. zasedání zastupitelstva města.

154.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 6. 7. 2004.

155.     Informaci starosty o jednání o stavbě kanalizace a ČOV, I. etapa mezi městem, ŽS Brno, KONEKem a SmVaK v záležitosti navýšení DPH.

156.     Informaci o činnosti Mateřské školy v Brušperku.

157.     Kontrolu plnění Programu rozvoje města Brušperk na rok 2004 se závěry k jednotlivým bodům dle zápisu.

158.     Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o souhlasu s převodem stanovení průzkumného území Paskov-západ, jihovýchodní část pro ložiskový průzkum.

159.     Informaci starosty o výši odměn tajemníka MěÚ za I. pololetí 2004.

160.     Úpravu části místní komunikace 109c, odbočka z ul. K Pastevníku k RD č. p. 703, která umožní celoroční přístup k této nemovitosti a zajištění občanské obslužnosti.

161.     Informaci místostarosty o účasti na jednání Moravskoslezského kraje ve věci přípravy skupinového projektu pro čerpání finančních prostředků z Fondu soudržnosti.

162.     Informace ze zápisu č. 6/2004 sociální a zdravotní komise rady města.

 

V Brušperku 22 července 2004
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: Lubomír Dlouhý
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky