18.2.2019 Svátek slaví Gizela

Usnesení 29. rady města

29. schůze rady města Brušperk konané dne 18. srpna 2004

RM – 29/SCHVALUJE

347.     Program 29. schůze rady města.

348.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu pana Lubomíra Dlouhého.

349.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SLUMEKO, s. r. o., Štefánikova 58, 742 21 Kopřivnice, IČ 25376021 na doplnění dopravního značení na místních komunikacích ve výši 15 000 Kč. Celková cena díla tak činí 180 084 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

350.     Rekonstrukci topení obecního bytu v budově ZŠ V. Martínka za cenu max. 34 000 Kč.

351.     Dohodu mezi panem Oldřichem Cvekem, Krmelínská 346, Brušperk a městem Brušperk o vybudování opěrné zdi v délce 33 m podél parc. č. 534 a silnice II/486 a současně zmocňuje starostu k podpisu dohody.

352.     Dodatek č. 1 „Rámcové dohody 2002-2015“ mezi městem Brušperk a OKD, a. s., člen KARBON INVEST, a. s. Dolem Paskov, který se týká souhlasu s rozšířením dobývacího prostoru a hornické činnosti ve sloji 22b a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

353.     Dodatek č. 1 k Dohodě o poskytnutí závodního stravování ze dne 2. 1. 2004 uzavřené mezi Restaurací U TOCHY, Bohumila Krupníková, IČ67695698, Brušperk 739 44, který upravuje cenu jednoho obědu na 43 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

354.      Zadání zpracování znaleckého posudku částí vodovodních řádů města jako podklad odkupu VH zařízení akciové společnosti SmVaK, a. s. Ostrava za smluvní cenu.

355.     Vyplacení odměny kronikářce města za zpracování kroniky města za rok 2001.

RM – 29/ROZHODUJE

79.         O ukončení nájemní smlouvy mezi městem Brušperk a paní Milenou Ťulákovou, V. Jiříkovského 164/21, Ostrava-Dubina, IČ 677 06 096 na nájem nebytových prostor v objektu Národního domu v prvním nadzemním podlaží s platností od 1. 9. 2004.

80.         O prodloužení smlouvy na nájem obecního bytu s Františkem Adamovským a Julií Štarhovou, K Svaté vodě 582 od 1. 7. 2004 do 30. 9. 2004.

81.         O uzavření smlouvy na nájem obecního bytu K Svaté vodě 572 na dobu od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005 s paní Ivou Kozelskou, Gruntovní 835.

 

RM-29/DOPORUČUJE ZM

ZM-13/SCHVALUJE

113.    Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665 pro stavbu “Brušperk-ul. Dráhy, oprava kanalizace“ a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

ZM-13/ROZHODUJE

114.    O tom, že nemá záměr prodat nemovitý majetek – části pozemků parc. č. 1960 travní porost o výměře 106 m2 a parc. č. 1934/3 ostatní plocha o výměře 69 m2 v lokalitě ulice Borošínská z majetku města.

RM-29/UKLÁDÁ

113. Připravit RO č. 1-R/2004 a návrh tohoto rozpočtového opatření předložit 30. schůzi RM.

         Z: vedoucí OFMVV

         T: 30. schůze RM.

114.     Doplnit výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní škola V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek k 30. 6. 2004 o komentář.

         Z: ředitel PO

         T: 30. schůze RM.

115.     Projednat a upřesnit s ředitelkou PO MŠ její požadavky na rozsah prováděných prací v roce 2004 a s tím souvisejícími finančními požadavky na rozpočet.

         Z: starosta

         T: 31. schůze RM.

116.     Projednat možnost vyčlenění jednoho lůžkového místa pro krátkodobý pobyt osob v DDO, který by bylo možno v formou závazného předběžného projednání smluvně sjednat.

         Z: starosta

         T: 31. schůze RM.

117.     Zahrnout přesun rozpočtových prostředků výdajové části rozpočtu z rozpočtové rezervy oddíl, § 6409, položka 5901 na oddíl, § 2212, položka 5169, finanční částku ve výši 15 000 Kč do RO č. 1-R/2004.

Z: vedoucí OFMVV

T: 30. schůze RM.

118.     Připravit návrh rozsahu opravy jednoho z obecních domů v letošním roce s ohledem na doporučení dle „Posouzení stavebního stavu obecních bytových domů“ a zadat zpracování nabídek na provedení opravy.

Z: tajemník MěÚ

T: 3. 9. 2004.

119.     Zveřejnit záměr města pronajmout nemovitý majetek na k. ú. Brušperk, konkrétně nebytový prostor v prvním nadzemním podlaží Národního domu, Náměstí J. Á. Komenského 9, za smluvní cenu.

Z: vedoucí OFMVV

T: ihned.

120.     Projednat možnost zajištění asistenta tělesně postiženého žáka s firmou DIPRO.

Z: ředitel PO ZŠ V. Martínka

T: ihned.

121.     Oslovit tři stavební firmy na zpracování nabídek stavby části urnové zdi v rozsahu 200 000 Kč.

Z: starosta

T: 31. srpna 2004.

122.     Zadat zpracování projektu úprav horní části místní komunikace č. 60b K Šištotu.

Z: starosta

T: 30. 9. 2004.

123.     Zajistit provedení novelizace Programu regenerace MPZ Brušperk s ohledem na Plán ochrany a zhodnocení MPZ Brušperk, zpracovaný NPÚ.

Z: starosta

T: 31. října 2004.

124.     Oslovit tři stavební firmy ke zpracování nabídek na provedení opravy omítky na kapli sv. Antonína

Z: místostarosta

T: 31. schůze rady města.

125.     Projednat s fou SLUMEKO, s. r. o., Kopřivnice a správou silnic umístění výstražných značek Pozor děti.

Z: tajemník MěÚ

T: 15. 9. 2004.

 

RM – 29/BERE NA VĚDOMÍ

163.     Kontrolu průběžných úkolů ze schůzí rady města.

164.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 12. srpnu 2004.

165.     Výsledky hospodaření města Brušperk a jeho příspěvkových organizací Domova důchodců Ondráš a Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520 k 30. 6. 2004.

166.     Výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní škola V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek k 30. 6. 2004 s tím, že bude dodatečně zpracován a doložen komentář.

167.     Zařazení pracovníků pracovní skupiny MěÚ do sobotních, nedělních a ve dnech svátků do služeb pro dovoz stravy pro obyvatele DDO od měsíce září 2004.

168.     Nové ceny za služby (odchyt psů), které provádí firma Jan Ondračka, 739 36 Sedliště 114, IČ 10604537 s platností od 1. 6. 2004.

169.     Posouzení stavebního stavu obecních bytových domů č. p. 572 a 573 od firmy POEL, s. r. o., J. Trnky 9/1237, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a možný postup etapovité rekonstrukce.

170.     Ukončení pracovního poměru ředitele PO ZŠ V. Martínka k 30. 6. 2005.

171.     Zadání zpracování nabídek na projektovou dokumentaci úprav části budovy ZŠ, ve které sídlil Dětský domov.

172.     Informace ze zápisu č. 7/2004 sociální a zdravotní komise rady města.

173.     Den 6. září 2004 jako plánovaný termín konání 30. schůze rady města.

 

V Brušperku 30. srpna 2004
Zapsal: Ing. Pavel Káňa
Ověření usnesení: Lubomír Dlouhý
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky