18.1.2019 Svátek slaví Vladislav

Usnesení 3. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 3. schůze rady města Brušperk konané dne 22. ledna 2007

RM-3/SCHVALUJE

62.       Pozměněný program 3. schůze rady města.

63.       Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Jiřího Pasyka.

64.       Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu se společností Telefónica O2 Czech Republic a. s. (Český Telecom) Olšanská 5, Praha 3, IČ: 60193336 a zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 3.

65.       Dohodu o zrušení smlouvy o poskytování finanční kompenzace se statutárním městem Frýdek -Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 ke dni 31. 12. 2006. Současně zmocňuje starostu k podpisu dohody.

66.       Odměny předsedkyním komisí rady města za IV. čtvrtletí 2006 dle předlohy.

RM-3/STANOVÍ

67.       Maximální počet členů komisí rady města na jedenáct.

68.       S platností od 1. února 2007 měsíční úhrady za bydlení a stravování v DSO dle předlohy.

69.       Roční poplatek na obyvatele DSO ve výši 15 000 Kč na úhradu neinvestičních výdajů.

70.       Odměny předsedům komisí rady města, kteří nejsou členy ZM ve výši 900 Kč/měsíc od 1. 1. 2007. Odměny budou vyplaceny čtvrtletně po zhodnocení činností komisí rady města radou města.

RM-3/ROZHODUJE

71.       Předsedy a členy komisí rady města jmenovat radou města.

72.       O uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 23. října 2000, č. j. 56/1859/2000/Šp. mezi městem Brušperk a paní Vlastou Kladivovou, bytem Brušperk, Družstevní 827 na pronájem části pozemku parc. č. 993/44 o výměře cca 45 m2 určeného k zahrádkářským účelům k 31. 12. 2006. Zároveň zmocňuje starostu města k podpisu dohody.

73.       O výměně obecních bytů a následně o uzavření smluv o nájmu obecních bytů s:

§         panem Vladimírem Žembou, Dráhy č. p. 471, byt č. 2 od 1. 2. 2007 – 31. 12. 2007,

§         paní Alenou Berkovou, Dráhy č. p. 471, byt č. 4 od 1. 2. 2007 – 31. 12. 2007,

§         paní Evou Štulíkovou, Sportovní č. p. 1088, byt č. 3 od 1. 2. 2007 – 31. 12. 2007.

74.       O Dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce drobných předmětů s Muzeem Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ: 095630, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek. Dodatek prodlužuje výpůjčku předmětů umístěných v prostorách MěÚ v Brušperku do 31. 12. 2007. Současně zmocňuje starostu k podpisu tohoto dodatku.

75.       O rozšíření veřejného osvětlení na ul. Krátká – 2 světelné body a ul. Dráhy v části u retenční nádrže č. 1 u domů čp. 1076 a 1085 – 1 světelný bod.

RM-3/JMENUJE

76.       Předsedkyní redakční rady BZ: Mgr. Jaroslavu Neuwirthovou.

Členy redakční rady BZ: Lenku Neuwirthovou, Věru Ranochovou, Lukáše Makúcha, Lenku Konkolovou, Marii Otčenáškovou, Ludmilu Ranochovou, Vladimíra Hájka, Zdenku Chorvátovou.

77.       Předsedkyní kulturní komise rady města: Šárku Dvorskou.

Členy kulturní komise rady města: Mgr. Jaroslavu Neuwirthovou, Miroslavu Kuchařovou, Věru Ranochovou, Pavla Konečného, Ing. Antonína Konečného.

78.       Předsedkyní sociální a zdravotní komise rady města: Mgr. Marii Dvořákovou.

Členy sociální a zdravotní komise rady města: Miluši Jatiovou, Miladu Kostkanovou, Ing. Evžena Bujnoška, PhMr. Dagmaru Neuwirthovou, Jarmilu Konečnou, Annu Bajerovo, Markétu Šmiřákovou, Libuši Jurčíkovou.

79.       Předsedou komise rady města pro děti, mládež, tělovýchovu a sport: Ing. Pavla Prejdu.

Členy komise rady města pro děti, mládež, tělovýchovu a sport: Lukáše Krupníka, Ing. Jiřího Dlouhého, Františka Kovala, Vlastimila Klimšu, Rudolfa Strakoše, Mgr. Marcelu Křížovou.

80.       Předsedou prac. skupiny pro regeneraci MPZ: PaedDr. Jaroslava Kunze.

Členy prac. skupiny pro regeneraci MPZ: Ivu Dlouhého, Ing. Josefa Janotku, Ing. Bohuslava Konečného, Růženu Bratterovou, Ing. Ivana Krupníka, Jiřího Pasyka, Ing. Martu Axmanovou za Magistrát města FM, Ing. arch. Janinu Brychlecovou za NPÚ Ostrava a Ing. Petra Kačmaříka za Krajský úřad MSK.

RM – 3/UKLÁDÁ

81.               Připravit návrh o doplnění minimálně jednoho člena kulturní komise rady města z generace do

třiceti let.

Z: Místostarosta

T: 4. schůze RM

82.       Zpracovat dodatek č. 2 k Zásadám pro tvorbu a čerpání finančních prostředků sociálního fondu zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva města Brušperk na léta 2006 až 2010, který bude řešit změnu obsahu příspěvku na regeneraci pracovních sil, zdravotní prevenci a výuku cizích jazyků.

Z: Tajemník MěÚ

T: 4. schůze rady města

83.       Zpracovávat průběžnou informaci o konkrétních změnách v zákonech souvisejících s činností MěÚ a Města.

Z: Vedoucí odborů

T: Každá schůze RM

84.       Projednat možnost přemístění dopravních značek – začátek, konec obce Brušperk na ul. Fryčovická u Fryčovic a dořešit dopravní značení v tomto úseku.

Z: Tajemník MěÚ

T: Duben 2007

85.       Zajistit skříň do galerie Chagall.

Z: Tajemník MěÚ

T: 31. 3. 2007

RM – 3/DOPORUČILA ZM

ZM – 3/ SCHVALUJE

86.       Odměny členům výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy ZM ve výši 500 Kč/měsíc od 1. 1. 2007.

RM – 3/BERE NA VĚDOMÍ

87.       Zprávu vedoucího OO PČR Brušperk npor. Iva Dlouhého o současné bezpečnostní situaci ve městě Brušperk za rok 2006.

88.       Kontrolu plnění úkolů 1. a 2. schůze RM.

89.       Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 16. 1. 2007.

90.       Termíny poutí a jarmarků pro rok 2007 dle předlohy.

91.       Informaci starosty města o připravované změně platů ředitelům příspěvkových organizací města.

92.       Změnu dopoledního vysílacího času LOKAL TV Brušperk spočívající v přesunu z 6.30 hodin na 7.30 hodin.

93.       Rozhodnutí ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX č. j. 580/839b/ENV/06 ze dne 20. 12. 2006, které prodlužuje platnost stanovení průzkumného území Příbor sever – východní část pro ložiskový průzkum – vyhledávání a průzkum ložiska vyhrazených nerostů – hořlavého zemního plynu do 30. 11. 2012.

94.       1. Zprávu o hospodaření v městských lesích Brušperk za rok 2006.

            2. Plán pěstební a těžební činnosti v městských lesích Brušperk pro rok 2007.

            3. Předpokládaný finanční rozpočet hospodaření v obecních lesích města Brušperk v roce 2007.

95.       Plán revizí elektrického zařízení a hromosvodů a harmonogramu revizí a kontrol plynových zařízení nacházejících se v majetku města a které jsou ve správě Městského úřadu. (dle příloh č. 4 a č. 5).

96.       Informaci o připravovaných změnách v čerpání finančních prostředků ze sociálního fondu formou příspěvku na regeneraci pracovních sil, zdravotní prevenci a výuku cizích jazyků.

97.       Den 14. února 2007 jako plánovaný termín konání 4. zasedání schůze rady města.

 

V Brušperku 25. ledna 2007

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření přehledu usnesení: Jiří Pasyk

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky