20.2.2019 Svátek slaví Oldřich

Usnesení 30. rady města

30. schůze rady města Brušperk konané dne 6. září 2004

RM – 30/SCHVALUJE

356.     Program 30. schůze rady města.

357.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu ing. Svatopluka Slováka.

358.     Návrh programu 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 15. září 2004 v 15.30 hodin v sále Národního domu:

1.      Zahájení.

2.      Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

3.      Připomínky a podněty občanů.

4.      Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola V. Martínka, okres Frýdek-Místek.

5.      Záměr města prodat nemovitý majetek města.

6.      Smlouvy města.

7.      Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za rok 2003, revokace usnesení s náhradou.

8.      Informace o použití účelového Fondu rozvoje bydlení podle OZV č. 3/1999.

9.      Informace o nabídkách na zpracování projektové dokumentace stavebních úprav prostor bývalého dětského domova.

10.  Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

359.     Smlouvu o dílo na stavbu části urnové zdi městského hřbitova s firmou ing. Bohuslav Konečný, K Svaté vodě 939, Brušperk, IČ 13012304 za cenu max. 200 000 Kč s tím, že část předaná objednateli bude sloužit veřejnosti. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

360.     Smlouvu o finanční spoluúčasti města s SmVaK, a. s. Ostrava na akci „Brušperk-ul. Dráhy, oprava kanalizace“ podle které město hradí uliční vpusti na části MK ve výši 201 923 Kč. Zhotovitelem díla je firma Karel Vala-VaS, Fryčovická 120, 739 44 Brušperk, IČ 11540621 a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

361.     Kupní smlouvu č. 890016801 na dodávku elektřiny při výstavbě ČOV Brušperk mezi městem Brušperk a Severomoravskou energetikou, a.s. Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02, IČ 47675691 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

 

RM – 30/ROZHODUJE

82.         O ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor ze dne 24. října 1994, č.j. 254/1912/94/Me mezi městem Brušperk a firmou ing. Bohuslav Konečný, K Svaté vodě 939, Brušperk, IČ 13012304 písemnou dohodou k 31. srpnu 2004. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

83.         O ukončení nájemní smlouvy na pronájem garáže ze dne 14. června 2002, č.j. 56/1025/2002/Duš mezi městem Brušperk a panem Bohumilem Bědajánkem, Brušperk, K Náměstí 26 písemnou dohodou k 31. srpnu 2004. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

84.         O přímém zadání zakázky malého rozsahu na stavbu části urnové zdi městského hřbitova firmě ing. Bohuslav Konečný, K Svaté vodě 939, Bruperk, IČ 13012304 s tím, že objem prací na této části zdi nepřesáhne částku 200 tis. Kč a tato etapa stavby bude předána k užívání.

 

RM-30/DOPORUČUJE ZM

 

ZM-13/BERE NA VĚDOMÍ

115.     Informaci o tom, že na základě vyhlášeného výběrového řízení města Brušperk na poskytnutí zvýhodněné účelové půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši Kč 380 000,- ze dne 29. června 2004 neprojevil ve stanovené lhůtě zájem žádný občan.

 

ZM-13/REVOKUJE

116.     Usnesení ZM-4/STANOVÍ, bod 10 a bod 11 s náhradou:

ZM-13/STANOVUJE

Měsíční odměnu a další odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 ve výši:

a)   členům rady města

               Lubomír Dlouhý, Mgr. Pavel Plečka, Ing. Svatopluk Slovák                  1 600 Kč

         b)   předsedům výborů zastupitelstva města

               Ing. Záviš Cigánek, Marcela Šodková                                                   1 400 Kč

         c)   předsedkyni komise a člence komise rady města     

               Mgr. Jaroslava Neuwirthová                                                                 1 600 Kč

         d)   členům výborů zastupitelstva města

               Yvetta Daňková, Ing. Štěpán Dubový, Mgr. Radek Otrusina                    800 Kč

         e)   členům komisí rady města                                                                        700 Kč

         f)    členům zastupitelstva města

               Růžena Bratterová, Pavel Konečný                                                          400 Kč.

V takto stanovených měsíčních odměnách bodu a) až f) jsou zahrnuty měsíční odměny jako souběh skutečně vykonávaných funkcí.

Měsíční odměnu a další odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města dnem složení slibu ve výši:

členům zastupitelstva města

               Ing. Jiří Dlouhý, Ing. Miroslav Konkol                                                      400 Kč.

 

RM-30/UKLÁDÁ

126.     Při vyplácení měsíčních odměn za září 2004 provést dle odsouhlasených měsíčních odměn zastupitelstvem města vyrovnání za období 1. 1. 2003 až 31. 5. 2004.

T: 15. 10. 2004

Z: paní Humplíková.

 

RM – 30/BERE NA VĚDOMÍ

174.     Kontrolu průběžných a dlouhodobých úkolů ze schůzí rady města.

175.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 31. 8. 2004.

176.     Informace ze zápisu č. 8/2004 redakční rady Brušperského zpravodaje.

177.     Usnesení Nejvyššího soudu ČR o zamítnutí dovolání města proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 5. 2003 ve věci vydání nemovitostí budovy č.p. 479 včetně příslušenství.

178.     Den 6. října 2004 jako plánovaný termín konání 31. schůze rady města.

 

V Brušperku 21. září 2004
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: Ing. Svatopluk Slovák
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky