18.2.2019 Svátek slaví Gizela

Usnesení 31. rady města

31. schůze rady města Brušperk konané dne 13. října 2004

RM – 31/SCHVALUJE
362. Program 31. schůze rady města.
363. Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Mgr. Pavla Plečku.
364. Elektromontážní práce ve vstupním atriu budovy městského úřadu a překládku HDS z ulice k Náměstí s firmou Kamil Vantuch, K Náměstí 253, Brušperk, IČ 13015877 za cenu max. 45 tis. Kč vč. DPH.
365. Dodatek č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. I-2527/150/32003 „Brušperk, kanalizace a ČOV – I. etapa“ s SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665, který se týká změny bankovního spojení a čísla účtu budoucího prodávajícího. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.
366. Povolení vstupu a příjezd na lesní pozemek v lokalitě Obecního lesa za účelem provedení hydrogeologického vrtu, sloužícího ke sledování výše spodních vod v dané lokalitě firmě OKD, DPB, a. s. Paskov.
367. Smlouvu o dílo na zateplení fasády, výměnu oken a vstupních dveří obecního domu č. p. 572 na ulici K Svaté vodě s firmou A. G. C. Ostrava spol. s r. o., Hasičská 52/551, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 25843991 za cenu 658 500 Kč vč. DPH a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
368. Elektromontážní práce na přípravě elektroinstalace osvětlení víceúčelového sportovního hřiště s firmou Kamil Vantuch, K Náměstí 253, Brušperk, IČ 13015877 za cenu dle předložené cenové nabídky.
369. Smlouvu o dílo s ing. arch. Šonovským, Teslova 2, 702 00 Ostrava 1, IČ 12658391 na zpracování projektové dokumentace stavebních úprav a sítí objektu bývalého dětského domova za cenu 399 000 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
370. Smlouvu o dílo na předláždění místní komunikace č. 29b (spojnice ulic Náměstí- Dráhy) a MK č. 30b (část ulice Dráhy po ul. Valy) s firmou Karel Vala, Fryčovická 120, Brušperk, IČ 11540621 za cenu 742 Kč/m2. Konečná cena díla pak bude stanovena skutečným zaměřením předlážděné plochy. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
371. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 13/2004 D s firmou Zelený pažit, s .r. o., Žabeň 203, 739 25 Sviadnov, IČ 25367889, který řeší více a méně práce a posunutí termínu realizace výstavby k 22. 10. 2004. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.
372. Poskytnutí finanční kompenzace ve výši 50% požadavku žadatele, tj. 10 000 Kč v roce 2005 městu Frýdek-Místek na zajištění umístění naší občanky Ivany Adámkové, nar. 9. 6. 1981, trvale bytem Fryčovická č. p. 129 v Centru pro mentálně postiženou mládež, Fibichova 469, Frýdek-Místek.
373. Bezplatné užívání části městského pozemku parc. č. 2664 trvalý travnatý porost dle nákresu v katastrální mapě jako občasné příjezdové komunikace k pozemkům pana Stanislava Fialy, bytem Brušperk, Dr. Martínka 192 a to od 14. 10. 2004 do 31. 12. 2005 za podmínky řádného udržování svěřeného majetku města a uvedení užívaného pozemku do původního stavu po uplynutí sjednané doby.
374. Dodatek č. 3 na pronájem škvárového hřiště v době konání brušperské pouti v roce 2005 za cenu 130 000 Kč s Janem Pflegrem, Kokory, č. p. 234, PSČ 751 05, IČ 10638733. Ostatní podmínky pronájmu se nemění. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.
375. Převod a použití příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů příspěvkové organizace Mateřská škola Brušperk na pořízení dvou zvlhčovačů vzduchu a nákup hraček pro děti v celkové výši 30 000 Kč.

RM – 31/ROZHODUJE
85. O ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 448 na k. ú. Brušperk ze dne 5. března 1994, č. j. 56/381/2002/Duš. mezi městem Brušperk a společností Maloobchodní prodej tisku, s. r. o. Hvožďanská 5-7, Praha 4, IČ 26164132 písemnou dohodou k 30. září 2004. Současně zmocňuje starostu k podpisu dohody.
86. O ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 993/44 na k. ú. Brušperk ze dne 23. října 2000, č.j. 56/1859/2000/Šp. mezi městem Brušperk a panem Karlem Dlouhým, Brušperk, Družstevní 822 písemnou dohodou k 1. lednu 2004. Současně zmocňuje starostu k podpisu dohody.
87. O ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor objektu č. p. 26 na k. ú. Brušperk ze dne 27. ledna 2000, č. j. 56/148/2000/Šp. mezi městem Brušperk a panem Zdeňkem Hillem, Brušperk, Novosady, č. p. 836 písemnou dohodou k 20. červenci 2004 s tím, že obě smluvní strany konstatují, že k tomuto datu nemají mezi sebou dalších závazků. Současně zmocňuje starostu k podpisu dohody.
88. O uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor objektu č. p. 26 na k. ú. Brušperk mezi městem Brušperk a novým majitelem panem Břetislavem Lehnertem, Dobratice, č. p. 12 na dobu určitou od 21. července 2004 do 20. července 2014. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
89. Prodloužení nájemních smluv na nájem obecního bytu s:
F. Adamovským a J. Štarhovou, K Svaté vodě 582 od 1. 10. 2004 do 31. 12. 2004
Bohuslavem Larišem, Staroveská 270 od 1. 10. 2004 do 31. 12. 2004
Petrem Janiurkem, K Svaté vodě 1086 od 1. 10. 2004 do 31. 12. 2004
Jaroslavem Petrem, K Svaté vodě 1086 od 1. 10. 2004 do 30. 9. 2005
R. a Davidem Čaneckými, K Svaté vodě 581 od 1. 11. 2004 do 31. 10. 2005
Evou Hruškovskou, Dráhy 471 od 1. 11. 2004 do 31. 10. 2005
Marií Komůrkovou, Dráhy 471 od 1. 11. 2004 do 31. 10. 2005
Z. a P. Laníkovými, Dráhy 471 od 1. 11. 2004 do 31. 10. 2005
Evou Štulíkovou, Dráhy 471 od 1. 11. 2004 do 31. 10. 2005
L. a R. Hrubými, Dráhy 471 od 1. 11. 2004 do 31. 10. 2005
Vladimírem Kupkou, K Pastevníku 860 od 1. 11. 2004 do 31. 10. 2005
L. a L. Masopustovými, Sportovní 1088 od 1. 11. 2004 do 31. 10. 2005.
90. O poskytnutí peněžitého daru Základní škole V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek ve výši 5 000 Kč na podporu projektu aktivního zapojení dětí místní základní školy na oslavách k 735. výročí založené města Brušperk.
91. O uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru Základní škole V. Martínka, okres Frýdek-Místek ve výši 5 000 Kč na podporu projektu aktivního zapojení dětí místní základní školy na oslavách k 735. výročí založení města Brušperk. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
92. O tom, že město Brušperk neposkytne dotaci ve výši 15 000 Kč občanskému sdružení Lašské společenství na pořádání módní přehlídky u příležitosti oslav 735 let města Brušperk.
93. O přímé zadání zakázky malého rozsahu na zateplení fasády, výměnu oken a vstupních dveří obecního domu č. p. 572 na ulici K Svaté vodě firmě A. G. C. Ostrava spol. s r. o., Hasičská 52/551, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 25843991 za cenu 658 500 Kč vč. DPH.
94. O přímém zadání zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace stavebních úprav a sítí objektu bývalého dětského domova firmě Ing. arch. Šonovský, Teslova 2, 702 00 Ostrava 1.
95. O poskytnutí peněžitého daru ve výši 2 000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk na podporu akce XXXVI. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise.

RM-31/DOPORUČUJE ZM
ZM-14/ROZHODUJE
117. O uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu vodovodu realizovanou v rámci stavby „Brušperk – ul. K Náměstí, rekonstrukce vodovodu“ mezi SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, Ostrava, IČ 45193665 a městem Brušperk a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

RM-31/UKLÁDÁ
127. Předložit posouzení statického řešení opěrné zídky podél části ul. Krmelínská v úseku u tenisových kurtů
T: 32. schůze RM
Z: starosta.
128. Zpracovat návrh Řádu pro užívání víceúčelového hřiště a šaten na stadiónu u školy. Návrh projednat se správcem stadiónu a SK Brušperk
T: 31. 12. 2004
Z: ing. Káňa, ing. Urbanec.
129. V souvislosti s předloženou žádostí o podporu zkušebního provozu Poradenského, rekvalifikačního, informačního, vzdělávacího, inovačního a zprostředkovatelského centra (PRIVIZ) zajistit účast navrhovatele RNDr. Milana Konečného na 32. schůzi RM
T: dle textu
Z: starosta.

RM – 31/BERE NA VĚDOMÍ
179. Kontrolu úkolů 30. schůze rady města.
180. Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 7. 10. 2004.
181. Přípravu rozpočtového opatření RO č. 1-R/2004 ve výši 1 309 tis. Kč dle přílohy.
182. Nedoplatky a přeplatky na nájemném bytových a nebytových prostor k 30. 9. 2004.
183. Informace ze zápisu č. 8/2004 sociální a zdravotní komise rady města.
184. Informace ze zápisu č. 9/2004 redakční rady Brušperského zpravodaje.
185. Informace ze zápisu č. 4/2004 kulturní komise rady města.
186. Informaci tajemníka MěÚ o zaslaní 2. výzvy k převzetí nemovitosti č. p. 479 Mgr. Martě Miresové.
187. Zprávu o hospodaření Základní školy V. Martínka za 1. pololetí 2004 doplněnou dle RM-29/BERE NA VĚDOMÍ, bod 166.

V Brušperku 22. října 2004
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: Mgr. Pavel Plečka
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky