17.2.2019 Svátek slaví Miloslava

Usnesení 32. rady města

32. schůze rady města Brušperk konané dne 24. listopad 2004

RM – 32/SCHVALUJE

376.     Program 32. schůze rady města.

377.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu ing. Pavla Káňu.

378.     Smlouvu o dílo na stavbu opěrné zídky chodníku (cca 80 m) na ul. Krmelínská s firmou Karel Vala, Fryčovická 120, Brušperk, IČ 11540621 za cenu 2 185 Kč/bm vč. DPH. Konečná cena díla bude stanovena zaměřením skutečné stavby. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

379.     Převod a použití příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny ZŠ V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek ve výši 10 400 Kč.

380.     Směrnici o inventarizaci majetku a závazků města Brušperk za rok 2004.

381.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou IMSTAV PLUS, s. r. o., J. Á.Komenského 16, Brušperk, IČ 25855662 na úpravu kanceláří a na „Klub maminek“ , který řeší více a méně práce, nárůst DPH od 1. 5. 2004 a penále za nedodržení termínu dokončení díla uvedeného v zápisu ze dne 5. 4. 2004. Cena dodatku činí 185 625 Kč vč. DPH. Celková cena díla je pak 713 407,80 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

382.     Rámcovou smlouvu na poskytování zvýhodněných podmínek při poskytování telekomunikačních služeb v síti Eurotel TIP, Eurotel GSM a výkonů a dodávek mobilních telefonů a příslušenství se společností Eurotel Praha, spol. s. r. o., Vyskočilova 1442/1b, 140 21 Praha 4, IČ 15268306. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

383.     Licenční smlouvu k výkonu práva užívat ortofotomapu správního území stavebního úřadu MěÚ Brušperk v jeho správních hranicích (k. ú. Stará Ves n.O., k. ú. Krmelín, k. ú. Fryčovice a k. ú. Hukvaldy) s firmou GEODIS BRNO, spol. s r. o., Lazaretní 11a, 615 00 Brno, IČ 00559709 za cenu 1 071 Kč za první CD ROM a 357 Kč za každé další. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

384.     Odměny předsedkyním komisí rady města (kulturní, sociální a zdravotní) za III. čtvrtletí 2004 ve výši 900 Kč/měsíčně.

385.     Vyslovení souhlasů (k umístění výpočetní techniky na MěÚ, k umístění veřejně přístupného místa do městské knihovny a k účasti na financování poplatků pro přístup do Internetu-pokud nepřevýší současné náklady) nutných pro zařazení města Brušperk do projektu „Internetizace obcí v MSK – 1. část“.

386.     Nákup kuchyně a jejího vybavení pro klub maminek – KUŘÁTKA ve výši 20 000 Kč.

387.     Návrh programu 14. zasedání zastupitelstva města konaného dne 15. prosince 2004 v 15.30 hodin v sále Národního domu:

1.      Zahájení.

2.      Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

3.      Připomínky a podněty občanů.

4.      Rozpočtové opatření č. 1-Z/2004.

5.      Záměr města prodat nemovitý majetek města.

6.      Převody a nabytí nemovitého majetku.

7.      Smlouvy města.

8.      Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2005.

9.      Návrh OZV č. 5/2004 o změně OZV č. 5/2003 o místních poplatcích.

10.  Návrh OZV č. 6/2004 o zrušení OZV č. 4/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy, školní družiny a školního klubu.

11.  Program regenerace městské památkové zóny Brušperk – novelizace 2004.

12.  Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

 

RM – 32/ROZHODUJE

96.         O pronájmu části státní silnice č. III/486 nacházející se na parcele č. 2913 se Správou silnic MSK, přísp. org., Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, IČ 00095711 za účelem položení kanalizačního potrubí v délce 193 bm, provedení protlaku o délce 14 m a překopu o délce 8 m za cenu 4 176,90 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

97.         O nájmu části státní silnice č. III/48615 na parcele č. 2931/1 se Správou silnic MSK, přís. org., Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711 za účelem položení kanalizačního potrubí v zeleném pruhu a krajnici vozovky o délce 290 m, šířce 1 m a 1 protlaku za cenu 4 391 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

98.         O poskytnutí peněžitého daru v celkové výši 3 000 Kč: Tomáši Neničkovi, bytem Brušperk, K Náměstí 257, Lukáši Mužnému, bytem Brušperk, Fryčovická 1039, Jaromíru Konečnému, bytem Brušperk, K Pastevníku 1017, Janu Strakošovi, bytem Brušperk, Antonínov 628, sourozencům Antonínu a Vojtěchu Kobližkovým, bytem Brušperk, Fryčovická 159 na pokrytí nákladů divadelního vystoupení ochotnické divadelní skupiny, které tato připravuje v rámci oslav 735. výročí založení města Brušperk.

99.         O poskytnutí peněžitého daru Mgr. Marcele Křížové, Sportovní 763, Brušperk  ve výši 2 500 Kč na podporu projektu aktivního zapojení dětí místní základní školy na oslavách k 735. výročí založené města Brušperk.

100.     O poskytnutí peněžitého daru Mgr. Aleně Halenkové, U Tří lip 730, Brušperk  ve výši 2 500 Kč na podporu projektu aktivního zapojení dětí místní základní školy na oslavách k 735. výročí založené města Brušperk.

101.     O uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru Mgr. Marcele Křížové, Sportovní 763, Brušperk 2 500 Kč na podporu projektu aktivního zapojení dětí místní základní školy na oslavách k 735. výročí založení města Brušperk.

102.     O uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru Mgr. Aleně Halenkové, U Tří lip 730, Brušperk 2 500,– Kč na podporu projektu aktivního zapojení dětí místní základní školy na oslavách k 735. výročí založení města Brušperk.

103.     O prodloužení smlouvy na nájem obecního bytu s:

Petrou a Vladimírem Kupkovými, K Svaté vodě 572          od 1. 2. 2004 do 30. 11. 2005

Antonií Blažejovskou, K Svaté vodě 573                            od 1. 12. 2004 do 30. 11. 2005

Hanou Křístkovou, K Svaté vodě 573                                od 1. 12. 2004 do 30. 11. 2005

Hanou Langerovou, Dráhy 471                                         od 1. 12. 2004 do 30. 11. 2005

104.     O uzavření smlouvy na nájem obecního bytu na ul. K Svaté vodě 572 na dobu určitou od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 manželům Marcele a Radku Novákovým. Uzavření smlouvy je podmíněno přihlášením se k trvalému pobytu na této adrese.

105.     O výši nájmu na pronájem nebytových prostor v městské tržnici pí Galině Tsarkové, bytem Brušperk, K Náměstí 26, IČ 62257951 ve výši 3 000 Kč/měsíc s platností od 1. 11. 2004.

106.     O výši nájmu na pronájem nebytových prostor v městské tržnici panu Manh Hung Tran, bytem Frenštát p.R., Nádražní 226, IČ 46597549 ve výši 8 000 Kč/měsíc s platností od 1. 11. 2004.

 

RM – 32/REVOKUJE

8.             Usnesení RM-31/ROZHODUJE, bod 90 s náhradou:

RM-32/ROZHODUJE, bod 99.

RM-32/ROZHODUJE, bod 100.

9.             Usnesení RM-31/ROZHODUJE, bod 91 s náhradou:

RM-32/ROZHODUJE, bod 101.

RM-32/ROZHODUJE, bod 102.

RM – 32/DOPORUČUJE ZM

 

ZM-14/ROZHODUJE

118.     O tom, že nemá záměr prodat nemovitý majetek – část pozemku parc. č. 2851 v lokalitě ul. Fryčovická na k. ú. Brušperk z majetku města.

 

ZM-14/ROZHODUJE

119.     O tom, že nemá záměr prodat nemovitý majetek – část pozemku parc. č. 1453, zastavěná plocha o výměře 78 m2 v lokalitě ul. Dr. Martínka na k. ú. Brušperk z majetku města.

 

ZM-14/ROZHODUJE

120.     O nabytí nemovité věci – pozemku parc. č. 1042 ostatní plocha o výměře 165 m2 v lokalitě ul. K Náměstí do majetku města Brušperk od Spotřebního družstva JEDNOTA, T. G. Masaryka 1101, 738 34 Frýdek-Místek, IČ 00032379 za smluvní cenu 10 000 Kč a současně zmocňuje starostu k podpisu kupní smlouvy.

 

ZM-14/SCHVALUJE

121.     Rozpočtové opatření RO č. 1-Z/2004 ve výši –16 875,70 tis. Kč dle přílohy.

 

ZM-14/ROZHODUJE

122.     O uzavření smlouvy na bezúplatný převod majetku pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Brušperk (3 ks dýchacích přístrojů zn. FENZY) s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 44 Ostrava-Zábřeh. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

 

ZM-14/ROZHODUJE

123.     Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni spočívajícího v uložení kabelu nízkého napětí 0,4 kV a ostatních inženýrských sítí na parcelách č. 1663 a 2856/24 v lokalitě u Trnavské cesty. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

 

RM – 32/UKLÁDÁ

130.     Zveřejnit text výběrového řízení na poskytnutí zvýhodněného účelově vázaného úvěru z Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 3/1999 ve znění pozdějších předpisů.

Z: vedoucí OFMVV

T: ihned.

131.     Zahrnout do rozpočtového opatření č. RO č. 1-Z/2004 přesun rozpočtových prostředků výdajové části rozpočtu z oddílu, § 3319 z položky 5169 na položku 5492 finanční částku ve výši 3 000 Kč na poskytnutí peněžitého daru ochotnické divadelní skupině na pokrytí nákladů divadelního vystoupení.

Z: vedoucí OFMVV

T: ihned.

 

RM – 32/BERE NA VĚDOMÍ

188.     Kontrolu průběžných úkolů schůzí rady města.

189.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 18. 11. 2004.

190.     Informace o stavu výstavby kanalizace a ČOV.

191.     Zpracování anketního dotazníku akcí obnovy kulturních památek připravovaných pro rok 2005 a jeho odeslání na MK ČR.

192.     Změnu termínu plnění bodu 128 RM-31/UKLÁDÁ na termín 1. čtení do 31. 1. 2005.

193.     Z důvodu zaneprázdněnosti změnu termínu RM-31/UKLÁDÁ, bod 129 na 33. schůzi RM.

194.     Text výběrového řízení na poskytnutí zvýhodněného účelově vázaného úvěru z Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 3/1999 od 1. 5. 2005.

195.     Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 1/2002 kontrolní řád města Brušperk – finanční kontrola. Platnost dodatku je s účinností od 1. 11. 2004.

196.     Výsledky hospodaření města Brušperk a jeho příspěvkových organizací, Základní školy V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace a Domov důchodců Ondráš, příspěvková organizace k 30. 9. 2004.

197.     Žádost ředitelky ZUŠ ze dne 18. 11. 2005.

198.     Žádost na zřízení komunitního centra mladých.

199.     Stav příprav a průběh slavnostního odpoledne k 735. výročí založení města Brušperk.

200.     Slavnostní otevření klubu maminek – KUŘÁTKA dne 26. listopadu 2004 v 15.00 hodin.

201.     Informace ze zápisu č. 9 a 10/2004 sociální a zdravotní komise, ze zápisu kulturní komise ze dne 3. 11. 2004 a ze zápisu redakční rady BZ ze dne 19. 10. 2004.

202.     Den 8. prosince 2004 jako plánovaný termín konání 33. schůze rady města.

 

V Brušperku 6. prosince 2004
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: Ing. Pavel Káňa
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky