16.1.2019 Svátek slaví Ctirad

Usnesení 33. rady města

33. schůze rady města Brušperk konané dne 8. prosince 2004

RM – 33/SCHVALUJE

388.     Program 33. schůze rady města.

389.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Lubomíra Dlouhého.

390.     Přesun rozpočtových prostředků výdajové části rozpočtu z rozpočtové rezervy z oddílu, § 6409, položky 5901 na oddíl, § 3111, položku 5331 finanční částku ve výši Kč 50 tis. na zajištění a splnění kritérií vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách a provozní hygieně při činnostech epidemiologicky závažných.

391.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou A. G. C. Ostrava, spol. s r. o., Hasičská 52/551, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 25843991 na zateplení fasády a výměny oken obecního domu č. p. 572 na více práce ve výši 21 116 Kč, celková cena díla 679 616 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

392.     Přeložku napájecího kabelu a vedení veřejného osvětlení u obecního domu č. p. 572 včetně nákupu zvonkových telefonů s firmou Kamil Vantuch, K Náměstí 253, Brušperk, IČ 13015877 za cenu dle předložené cenové nabídky.

393.     Výši odměn za II. pololetí 2004 ředitelům příspěvkových organizací města a vedoucí organizační složky města dle předlohy č. 8.

RM – 33/ROZHODUJE

107.     O prodloužení smluv na nájem obecních bytů s:

Fr. Adamovským a Julií Štarhovou, K Svaté vodě 582                 od 1. 1. 2005 do 31. 3. 2005

Nikolou Stralčínskou, K Svaté vodě 573                                      od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2005

Bohuslavem Larišem, Staroveská 270                                        od 1. 1. 2005 do 31. 3. 2005

Petrem Janiurkem, K Svaté vodě 1086                                       od 1. 1. 2005 do 31. 3. 2005

Jaroslavem Balážem, K Svaté vodě 1086                                    od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2005

Luďkem Kubů, K Svaté vodě 1086                                            od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005.

108.     O Dodatku č. 2 na pronájem sbírkových předmětů Muzea Beskyd, umístěných v prostorách Památníku V. Martínka v Národním domě v Brušperku.

RM-33/DOPORUČUJE ZM

ZM-14/SCHVALUJE

124.     Rozpočtové provizorium města Brušperk na I. čtvrtletí roku 2005 v příjmové a výdajové části ve výši Kč 26 960 000,-.

ZM-14/ROZHODUJE

125.     O směně nemovitého majetku – pozemků par. č. 2513/1 ostatní plocha o výměře 139 m2 a parc. č. 2513/2 ostatní plocha o výměře 16 m2 v majetku města, na k. ú. Brušperk v lokalitě Předměstí za nemovitost – díly d, e, f pozemku parc. č. 2523 ostatní plocha o celkové výměře 155 m2 od paní Ludmily Studénkové, bytem Brušperk, Nábřeží 575, a to v případě, že ke zveřejněnému záměru se nepřihlásí další zájemce.

ZM-14/ROZHODUJE

126.     O převodu nemovitého majetku – staveb „Zásobení města pitnou vodou-povolení stavby vodovodních řadů 5-8“, „Vodovodu Dráhy-Pastevní v Brušperku“ a „Prodloužení vodovodního řadu Borošín-k přehradě“ na k. ú. Brušperk za smluvní cenu v případě, že ke zveřejněnému záměru se nepřihlásí další zájemce.

ZM-14/ROZHODUJE

127.     O nabytí nemovitého majetku – pozemku parc. č. 2522/2 ostatní plocha o výměře 78 m2 od pana Pavla Kozelského, bytem Ostrava 4, Krásné Pole 127 do majetku města za cenu ve výši Kč 100,-/m2 pro stavbu akce „ČOV“. Náklady spojené s odkupem budou přeúčtovány dodavateli stavby.

ZM-14/ROZHODUJE

128.     O nabytí nemovitého majetku – pozemku parc. č. 2524 ostatní komunikace o výměře 459 m2 od pana Miloše Vantucha, bytem Ostrava-Poruba, Pokorného 1396/34 do majetku města za cenu Kč 30,-/m2.

ZM-14/ROZHODUJE

129.     O nabytí nemovitého majetku – dílu a pozemku parc. č. 2512 ostatní plocha o výměře 130 m2 od pana Miloše Vantucha, Ostarava-Poruba, K. Pokorného 1396/34 do majetku města za cenu ve výši Kč 100,-/m2 pro stavbu akce „ČOV“. Náklady spojené s odkupem budou přeúčtovány dodavateli stavby.

ZM-14/ROZHODUJE

130.     O nabytí nemovitého majetku – dílu b pozemku parc. č. 2512 ostatní plocha o výměře 90 m2 od paní Jarmily Ranochové a pana Jaromíra Ranochy, bytem Brušperk, Fryčovická 263 do majetku města za cenu ve výši Kč 100,- Kč/m2 stavbu akce „ČOV“. Náklady spojené s odkupem budou přeúčtovány dodavateli stavby.

ZM-14/ROZHODUJE

131.     O nabytí nemovitého majetku – dílu c pozemku parc. č. 2512 ostatní plocha o výměře 64 m2 od pana Petra Jurečky, bytem Brušperk, Klepary 79 do majetku města za cenu ve výši Kč 100,- Kč/m2 stavbu akce „ČOV“. Náklady spojené s odkupem budou přeúčtovány dodavateli stavby.

ZM-14/ROZHODUJE

132.     O nabytí nemovitého majetku – dílu d pozemku parc. č. 2512 ostatní plocha o výměře 25 m2 od paní Petry Pokludové a pana Vlastislava Pokludy, bytem Brušperk, Staroveská 596 do majetku města za cenu ve výši Kč 100,-/m2 pro stavbu akce „ČOV“. Náklady spojené s odkupem budou přeúčtovány dodavateli stavby.

ZM-14/ROZHODUJE

133.     O nabytí nemovitého majetku – dílu e pozemku parc. č. 2512 ostatní plocha o výměře 10 m2 od paní Petry Pokludové a pana Vlastislava Pokludy, bytem Brušperk, Staroveská 596 do majetku města za cenu ve výši Kč 100,-/m2 pro stavbu akce „ČOV“. Náklady spojené s odkupem budou přeúčtovány dodavateli stavby.

ZM-14/SCHVALUJE

134.     Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2004 o změně OZV č. 5/2003 o místních poplatcích.

ZM-14/SCHVALUJE

135.     Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2004 o zrušení OZV č. 4/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy, školní družiny a školního klubu.

ZM-14/SCHVALUJE

136.     Návrh zadání změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Brušperk.

ZM-14/BERE NA VĚDOMÍ

137.     Zprávu o veřejnoprávním projednání „Návrhu zadání změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Brušperk“ dotčenými orgány státní správy, ostatními orgány a organizacemi a orgány územního plánování sousedních obcí a vyhodnocení jejich stanovisek a připomínek v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu.

ZM-14/BERE NA VĚDOMÍ

138.     Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování vydaného dle § 20 odst.6) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 11 odst.3) vyhl. č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhl. č. 570/2002 Sb.

ZM-SCHVALUJE

139.     Program regenerace městské památkové zóny města Brušperk –novelizace 2004.

RM-33/UKLÁDÁ

132.          Zahrnout do rozpočtového opatření RO č. I-Z/2004 přesun rozpočtových prostředků výdajové části rozpočtu z rozpočtové rezervy z oddílu, § 6409, položky 5901 na oddíl, § 3111, položku 5331 finanční částku ve výši Kč 50 000,- na zajištění a splnění kritérií vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách a provozní hygieně při činnostech epidemiologicky závažných.

T: ihned

Z: vedoucí OFMVV.

133.     Zveřejnit záměr města Brušperk směnit nemovitý majetek – pozemky parc. č. 2513/1 ostatní plocha o výměře 139 m2 a parc. č. 2513/2 ostatní plocha o výměře 16 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě Předměstí.

T: ihned

Z: vedoucí OFMVV.

134.     Zveřejnit záměr města prodat nemovitý majetek – stavby „Zásobení města pitnou vodou-povolení stavby vodovodních řadů 5-8“, „Vodovodu Dráhy-Pastevní v Brušperku“ a  „Prodloužení vodovodního řadu Borošín-k přehradě“ na k. ú. Brušperk za smluvní cenu.

T: ihned

Z: vedoucí OFMVV.

RM – 33/BERE NA VĚDOMÍ

203.     Kontrolu úkolů 32. schůze rady města.

204.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 2. 12. 2004.

205.     Informaci starosty o výši odměny tajemníka MěÚ za II. pololetí 2004.

206.     Znění textu zprávy o hospodaření v městských lesích od 1. ledna 2004 a studii „Návrh řešení vegetačních úprav v lokalitě Šištot“.

207.     Znění textu zprávy o výstavbě kanalizace a ČOV v Brušperku.

 

V Brušperku 14. prosince 2004

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: Lubomír Dlouhý

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky