19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 34. rady města

34. schůze rady města Brušperk konané dne 26. ledna 2005

RM – 34/SCHVALUJE

394.       Program 34. schůze rady města.

395.       Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Svatopluka Slováka.

396.       Rozpočtové opatření č. 1-R/2004 ve výši 333 000 Kč všemi pěti hlasy členů rady města.

397.       Smlouvu o dílo s firmou DIGIS spol. s r. o., IČ 19012276, Gen. Sochora 6176, 708 00 Ostrava-Poruba na GIS města Brušperk na rok 2005 v rozsahu činností dle předlohy č. 6/A1za cenu 55 930 Kč vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

398.       Smlouvu o poskytování prací a služeb č. 1/2005 s Jaroslavem Kunzem, IČ 43551858, Dr. Martínka 201, 739 44 Brušperk na správu www oficiálních stránek města a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

399.       Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2004 s Jaroslavem Kunzem, IČ 43551858, Dr. Martínka 201, 739 44 Brušperk, kterým se smlouva rozšiřuje o zhotovení šedesátiminutového videozáznamu ze stavby ČOV a kanalizace v roce 2005. Cena max. 15 tis. Kč/60 minut záznamu. Mění se celková cena a termín předání videozáznamů. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

400.       Mandátní smlouvu č. 101/2005 s firmou Unitender, s. r. o., IČ 25394495, Jurečkova 16, 702 00 Ostrava 2 na výkon zadavatelských činností na podlimitní veřejné zakázce na dodávku stavebních prací akce „Rekonstrukce a přístavba ZŠ V. Martínka v Brušperku“ za cenu 40 460 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy .

401.       Smlouvu o dílo na zpracování rozpočtu k projektu „Rekonstrukce a přístavba ZŠ V. Martínka“ s Ing. arch. Šonovským, IČ 12658391, Teslova 2, 702 00 Ostrava 1 za cenu 45 220 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

402.       Smlouvu o dílo na zpracování rozpočtu k projektu „Inženýrské sítě v lokalitě Pastevník“ s Ing. arch. Kotupasem, IČ 12468169, Dr. Maye 3, 709 00 Ostrava 9 za cenu 11500 Kč bez DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

403.       Převod a použití příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace ve výši 121 307 Kč. Finanční částka bude účelově použita na obnovu průlezek, domečků a jiných zařízení na zahradě MŠ.

404.       Rozšíření Organizačního řádu Městského úřadu Brušperk o jednoho pracovníka v dělnických profesích od 1. 3. 2005.

405.       Úpravy platů ředitele ZŠ V. Martínka, ředitelky Mateřské školy Brušperk, ředitelky Domova důchodců Ondráš Brušperk a vedoucí Městské knihovny Brušperk od 1. 1. 2005 v souvislosti s novelou Nařízení vlády ČR čís. 697/2004 Sb.

406.       Služební cestu starosty do Prahy na Ministerstvo životního prostředí za účelem projednání žádosti na změnu struktury financování stavby kanalizace a ČOV.

RM – 34/ROZHODUJE

109.     Smlouvu na pronájem garáže pro služební vozidlo v domě č. p. 479 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 14 dnů za cenu 600 Kč měsíčně s paní Martou Miresovou, bytem Slavíčkova 15, 702 00 Ostrava. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

110.     O ukončení nájemní smlouvy pozemku parc. č. 287/4 ostatní plocha o výměře 991 m2 ze dne 11. 5. 1995, č.j. 56/985/95/K mezi městem Brušperk a panem Pavlem Mičíkem, bytem Dráhy 704, Brušperk, písemnou dohodou k 1. 1. 2004.

111.     O uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pozemek parc. č. 2056 louka o výměře 1623 m2 ze dne 3. 9. 2001, č.j. 56/1057/2001/Šp. mezi městem Brušperk a panem Marcelem Mikušem, bytem Dráhy 449, Brušperk za stávajících platebních podmínek na dobu určitou od 1. 5. 2005 do 30. dubna 2010. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

112.     O prominutí platby nájemného objektu – šaten na travnatém hřišti na k. ú. Brušperk (dle smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 15. 4. 1996, č.j. 51/102/96/Šp.) SK Brušperk ve výši 1 000 Kč, přičemž tyto finanční prostředky budou účelově použity na rozvoj mládežnického fotbalu.

113.     O sepsání smluv na nájem obecního bytu s:

– Janou Stralčínskou, Lucií Stralčínskou

 a Patrikem Lagronem, Družstevní 821                              od 1. 2. 2005 do 31. 7. 2005

         – Pavlou Chalupovou a Vladimírem Holaňem,

          Krmelínská 337                                                               od 1. 2. 2005 do 31. 1. 2006.

114.    O snížení nájemného pro nižší kvalitu bytu z důvodu plísně o 100 Kč měsíčně u:

manželů Čaneckých, K Svaté vodě 581                             od 1. 1. 2005 do 30. 4. 2005

         manželů Dlouhých, K Svaté vodě 582                                od 1. 1. 2005 do 30. 4. 2005.

115.     O poskytnutí zálohy dotace na činnost Sportovního klubu Brušperk ve výši 40 000 Kč.

116.     O poskytnutí zálohy dotace na činnost Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ve výši 30 000 Kč.

117.     O přímém zadání zakázky malého rozsahu firmě Unitender, s. r. o., IČ 25394495, Jurečkova 16, 702 00 Ostrava 2 na výkon zadavatelských činností na podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce a přístavba ZŠ V. Martínka v Brušperku“ za cenu 40 460 Kč vč. DPH.

118.     O přímém zadání zakázky malého rozsahu Ing. arch. Šonovskému, IČ 12658391, Teslova 2, 702 00 Ostrava 1 na zpracování „Výkaz výměr“ k projektu „Rekonstrukce a přístavba ZŠ V. Martínka“.

119.     O přímém zadání zakázky malého rozsahu Ing. arch. Kotupasovi, IČ 12468169, Dr. Maye 3, 709 00 Ostrava 9 na zpracování rozpočtu k projektu „Inženýrské sítě v lokalitě Pastevník“ za smluvní cenu.

120.     Navržený postup na zajištění zkvalitnění televizního vysílání TV LOCAL Brušperk.

RM-34/DOPORUČUJE ZM

ZM-15/ROZHODUJE

140.     O bezúplatném nabytí nemovitých věcí – části pozemku parc. č. 2589/4 orná půda o výměře cca 600 m2 a části pozemku parc. č. 2589/3 orná půda o výměře cca 110 m2 (oba v lokalitě ulice Polní) od pana Vlastimila Ručky, bytem Gončarovova 1510/1, Ostrava-Zábřeh do majetku města Brušperk s podmínkou, že vlastník nechá zpracovat na vlastní náklady geometrický plán. Současně zmocňuje starostu k podpisu darovací smlouvy.

ZM-15/ROZHODUJE

141.     O bezúplatném převodu nemovité věci – pozemku parc. č. 522/2 zastavěná plocha o výměře 43 m2 v lokalitě ul. Bártkova z majetku města. Současně zmocňuje starostu k podpisu darovací smlouvy.

RM-34/UKLÁDÁ

135.     Vyvěsit záměr města – darovat nemovitý majetek – pozemek parc. č. 522/2 zastavěná plocha o výměře 43 m2 v lokalitě ul. Bártkova z majetku města.

T: ihned

Z: tajemník MěÚ.

136.     Odstranění plechové boudy u dopravního hřiště.

T: 31. 3. 2005

Z: tajemník MěÚ.

137.     Zpracovat plán odpadového hospodářství města na rok 2005 na základě vytříděného množství velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

T: 15. 3. 2005

Z: tajemník MěÚ.

138.     Zajistit projednání návrhu Provozního řádu „víceúčelového hřiště“ ve sportovních organizacích města a ZŠ.

T: 28. února 2005

Z: místostarosta.

139.     Připravit popis práce pro funkci hospodáře na městském úřadě a předložit radě města návrh na zřízení tohoto místa v organizačním schématu městského úřadu.

T: 37. schůze RM

Z: tajemník MěÚ.

140.     Zpracovat a vydat Pracovní řád MěÚ Brušperk.

T: 1. čtení – 1. 4. 2005

Z: tajemník MěÚ.

141.     Zpracovat a vydat Spisový a skartační řád MěÚ Brušperk.

T: 1. čtení – 1. 4. 2005

Z: tajemník MěÚ.

142.     Provedení kontroly dětských hřišť v majetku města dle ČSN-EN 1176 a ČSN-EN 1177 a zavedení pravidelných prokazatelných kontrol těchto zařízení.

T: 31. 4. 2005

Z: tajemník MěÚ.

RM – 34/BERE NA VĚDOMÍ

208.     Kontrolu průběžných a dlouhodobých úkolů ze schůzí rady města.

209.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 20. 1. 2005.

210.     Ceny prací v lesním hospodářství a ceny prací služeb souvisejících se sadovými úpravami pro rok 2005 s firmou Bohuslav Dvořák, lesy, sady, zahrady, s. r. o., IČ 26825261, Jahodová 740, 725 29 Ostrava-Petřkovice.

211.     Plán pěstební a těžební činnosti v městských lesích v Brušperku pro rok 2005.

212.     Rozvahu dotací na obnovu, výchovu a zajištění lesních porostů pro rok 2005.

213.     Informace velitele oddělení Policie ČR v Brušperku o bezpečnosti a o dopravní situaci ve městě.

214.     Informace ze zápisu č. 11/2004 a č. 1/2005 sociální a zdravotní komise.

215.     1. čtení Provozního řádu víceúčelového hřiště, lehkoatletické dráhy a doskočiště v areálu stadionu.

216.     Den 9. února 2005 jako plánovaný termín konání 35. schůze rady města.

 

V Brušperku 3. února 2005

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: Ing. Svatopluk Slovák

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky