20.2.2019 Svátek slaví Oldřich

Usnesení 35. rady města

35. schůze rady města Brušperk konané dne 16. února 2005

RM – 35/SCHVALUJE

407.     Program 35. schůze rady města.

408.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Mgr. Pavla Plečku.

409.     Dodatek č. 2 ke smlouvě WF 04/09 na bezdrátové připojení k síti internet objektu MěÚ s firmou RO FINANCE, s. r. o., Fryčovická 121, Brušperk, IČ 25897209, který řeší platební kalendář pro rok 2005. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

410.     Dodatek č. 2 ke smlouvě WEB 2004/01 na služby www aplikací městské knihovny s firmou RO FINANCE, s. r. o., Fryčovická 121, Brušperk, IČ 25897209, který řeší platební kalendář pro rok 2005. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

411.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 228R32/222/4 na vybudování kanalizace na ul. Dráhy, který řeší posunutí termínu ukončení prací na 20.12.2004. Spoluobjednatelem akce je SmVaK Ostrava, zhotovitelem stavby je firma Karel Vala, Fryčovická 120, Brušperk, IČ 11540629. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

412.     Dodatek ke smlouvě o dílo na provádění lesnických činností s firmou DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY, s. r. o., Ostrava-Petřkovice, Jahodová 782, IČ 26825261, kterým se mění místo odběru dřevní hmoty ze současného místa tzv. „překladiště“ na nové místo odběru tzv. „Na pařezu“. Ostatní podmínky smlouvy se nemění. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

413.     Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na obnovu budovy v areálu fotbalového hřiště Brušperk s firmou KAVASI, v. o. s. Fryčovice 60, IČ 00577731 který řeší více a méně práce a snižuje cenu díla 3. etapy o 3 680 Kč na cenu 1 490 193 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

RM – 35/ROZHODUJE

121.     O ukončení smluv na nájem obecního bytu dohodou s:

– Nikolou Stralčínskou, K Svaté vodě 573, byt č. 3                 k 31. 1. 2005

– Markétou Suchou, K Svaté vodě 572, byt č. 1                     k 31. 1. 2005

– Jarmilou Kovalovou, K Svaté vodě 581, byt č. 2                  k 28. 2. 2005.

122.     O prodloužení smlouvy na nájem obecního bytu s:

– Andreou a Romanem Doležilovými, K Náměstí 22              od 1. 3. 2005 do 28. 2. 2006

– Ivanem Lančou, K Svaté vodě 1086, byt č. 1                      od 1. 3. 2005 do 28. 2. 2006

– Vilémem Žukovským, K Svaté vodě 1086, byt č. 6              od 1. 3. 2005 do 28. 2. 2006.

123.     O uzavření smlouvy na nájem obecního bytu s:

– Silvií a Pavlem Bouzkovými, Družstevní 220                       od 17. 2. 2005 do 28. 2. 2006

– Tomášem Kocmanem a Evou Hanzelkovou, Oblouk 962     od 1. 3. 2005 do 28. 2. 2006

RM-35/STANOVÍ

10.         Výše měsíčních úhrad obyvatel příspěvkové organizace Domov důchodců Ondráš, které vyplývají z novelizace vyhlášky MPSV č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů od 1. 2. 2005 takto:

jednolůžkový pokoj                                6 912 Kč

dvoulůžkový pokoj                                 6 405 Kč

třílůžkový pokoj                                     6 054 Kč.

11.         Výši poplatku 600 Kč/rok za parkovné na náměstí J. Á. Komenského za osobní motorové vozidlo bez přívěsu, resp. 50 Kč/měsíc.

RM-35/DOPORUČUJE ZM

ZM-15/STANOVÍ

142.     Měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města dnem 1. ledna 2005 ve výši:

a) členům rady města Lubomír Dlouhý, Mgr. Pavel Plečka, Ing. Svatopluk Slovák 2 080 Kč

b) předsedům výborů zastupitelstva města Ing. Záviš Cigánek, Marcela Šodková 1 800 Kč

c) předsedkyni komise a člence komise rady města Mgr. Jaroslava Neuwirthová  2 220 Kč

d) členům výborů zastupitelstva města Yvetta Daňková, Ing. Štěpán Dubový, Ing. Radek Otrusina         1 300 Kč

e) členům zastupitelstva Růžena Bratterová, Ing. Jiří Dlouhý, Pavel Konečný, Ing. Miroslav Konkol 520 Kč.

V takto stanovených měsíčních odměnách bodu a) až d) jsou zahrnuty měsíční odměny jako souběh skutečně vykonávaných funkcí.

ZM-15/BERE NA VĚDOMÍ

143.     Výši měsíčních odměn náležejícím za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstva města od 1. ledna 2005.

ZM-15/ROZHODUJE

144.     Odejmout čestné občanství města Brušperk udělené 21. 11. 1948 Klementu Gottwaldovi.

RM-35/ODKLÁDÁ

7.             Bod č. 6 navrženého programu 35. schůze rady města na další schůzi rady města.

RM-35/BERE NA VĚDOMÍ

217.     Kontrolu průběžných úkolů 34. schůze rady města.

218.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 10. 2. 2005.

219.     Informace ze zápisu č. 2/2005 sociální a zdravotní komise.

220.     Informace starosty o jeho účasti na jednání s členem kontrolního výboru ZM dne 9. 2. 2005.

221.     Informaci starosty o podání žádosti na bezúplatný převod garáže z majetku MSK (po bývalém dětském domově) do majetku města.

222.     Uzavření dohody o provedení práce s panem Jiřím Poláškem, Myslík 152, 739 41 Palkovice na vytvoření redakčního systému s RSS kanálem na www stránkách města. Rozsah pracovního úkolu 26 hodin, výše odměny 1 300 Kč.

223.     Zakoupení programu JKO, který obsahuje potřebné dokumenty ve vztahu obec-JPO a dokumenty k problematice krizového řízení za cenu 4 400 Kč.

224.     Informaci o možnosti rozšíření programové skladby vysílání stanice LOKAL TV Brušperk.

225.     Na návrh tajemníka MěÚ zřízení informačního panelu ve vitríně IC, který bude sloužit ke zveřejňování názorů občanů na dění ve městě.

226.     Den 2. března 2005 jako plánovaný termín konání 36. schůze rady města.

 

V Brušperku 16. února 2005

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: Mgr. Pavel Plečka

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky