19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 36. rady města

36. schůze rady města Brušperk konané dne 2. března 2005

RM – 36/SCHVALUJE

414.    Program 36. schůze rady města.

415.    Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Svatopluka Slováka.

416.    Smlouvu o připojení k distribuční soustavě připravované stavby „Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ V. Martínka“ se Severomoravskou plynárenskou, a. s., Plynární 2748/6, Ostrava, PSČ 702 72, IČ 47675748. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

417.    Ukončení dohody na revize a kontroly plynových zařízení v majetku města prováděných firmou Zdeněk Krmášek, Družstevní 822, 739 44 Brušperk, IČ 11541962 ke dni 28. 2. 2005 a zmocňuje starostu k podpisu této dohody.

RM – 36/NESCHVALUJE

9.             Umístění plošné inzerce v publikaci „Cestujeme po Moravě“, kterou vydává firma Aspida s. r. o., Brno.

RM – 36/ROZHODUJE

124.    O přidělení zakázky na krátkodobé financování formou kontokorentního úvěru ve výši 5 000 000 Kč společnosti ČSOB, a. s., Praha 1-Nové Město, PSČ 115 20, Na Příkopě 854/14.

125.    O uzavření smlouvy o pronajmutí zemědělské půdy, pozemků parc. č. 1315/3 orná půda o výměře 9865 m2, parc. č. 1315/9 orná půda o výměře 4057 m2, parc. č. 1317 orná půda o výměře 223 m2, parc. č. 1318/3 orná půda o výměře 36 m2 a parc. č. 1318/4 orná půda o výměře 328 m2 v lokalitě Sovinec (směr Trnávka) mezi městem Brušperk a firmou Jaromír Kublák, zemědělská farma, Fryčovická 503, a to se zpětnou platností od 30. 9. 2003 na dobu neurčitou. Forma úhrady je řešena naturálním plněním. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

126.    O přijetí účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 pro organizační složku města Brušperk „Městská knihovna Brušperk“ na výkon regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji ve výši 254 000 Kč.

RM – 36/DOPORUČUJE ZM

ZM – 15/SCHVALUJE

145.    Smlouvu na kontokorentní úvěr č. 0216/05/5140 ve výši 5 000 000 Kč se společností ČSOB, a. s., Praha 1-Nové Město, PSČ 115 20, Na Příkopě 854/14 a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

ZM – 15/ROZHODUJE

146.    O jištění kontokorentního úvěru č. 0216/05/5140 ve výši 5 000 000 Kč formou blankosměnky a zmocňuje starostu města podepsat dohodu o vyplňovacím právu směnečném č. 0217/05/5140.

ZM – 15/ROZHODUJE

147.    Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na provozování podzemního kabelového vedení NN na části parcely č. 2597/9 k. u. Brušperk, v lokalitě ulice Polní se Severomoravskou energetikou, a. s., 28.října 3123/152, Ostrava, PSČ 709 02, IČ 47675691. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

ZM – 15/ROZHODUJE

148.    O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky panu Karlu Bočkovi, bytem Brušperk, Novosady 935 na výměnu oken na jeden byt v rodinném domě č. p. 935 ve výši 30 000 Kč z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999 ve znění pozdějších předpisů.

ZM – 15/ROZHODUJE

149.    O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky paní Jaromíře Jedličkové, bytem Brušperk, Borošínská 795 na výměnu oken na dva byty v rodinném domě č. p. 795 ve výši 60 000 Kč z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999 ve znění pozdějších předpisů.

ZM – 15/ROZHODUJE

150.    O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky panu Milanu Neničkovi, bytem Brušperk, Dráhy 839 na vznik nové bytové jednotky rodinného domu č. p. 839 ve výši 100 000 Kč z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999 ve znění pozdějších předpisů.

ZM – 15/ROZHODUJE

151.    O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky městu Brušperk, IČ 00296538 na zateplení fasády a výměnu oken obecního domu č.p. 573 ve výši 770 000 Kč z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999, bod 6.11.

ZM – 15/POTVRZUJE

152.    Platnost Zásad pro poskytování volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům zastupitelstva města Brušperk, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolnění a to dnem 1. ledna 2005.

ZM – 15/BERE NA VĚDOMÍ

153.    Plnění Programu rozvoje města Brušperk na rok 2004.

RM – 36/VYHLAŠUJE

1.             Konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek. Konkursní řízení se bude konat nejpozději do konce měsíce dubna 2005.

RM – 36/JMENUJE

13.        Členy komise pro výběr funkce ředitele Základní školy V. Martínka Brušperk: Ing. Ivan Krupník, Ing. Pavel Káňa, Mgr. Pavel Plečka, PO ZŠ-Mgr. Alena Halenková, ČŠI-Mgr. Jana Vráblíková, OŠMS MSK-Mgr. Blanka Gelnarová a určuje tajemnici komise Petru Plačkovou.

RM – 36/UKLÁDÁ

143.    Zajištění všech potřebných úkonů s vyhlášením a provedením konkursního řízení (dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 54/2005 Sb.) tak, aby jmenování do funkce ředitele Základní školy Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek mohlo proběhnout do konce měsíce května 2005.

Z: starosta

T: dle textu.

144.    Zadat posouzení vytápění areálu školy a rekonstruované tělocvičny formou centrálního nebo lokálního vytápění.

Z: starosta

T: červen 2005.

145.    Připravit nabídky na provádění revizí a kontrol vybraných plynových zařízení.

Z: tajemník MěÚ

T: 30. 4. 2005.

RM – 36/BERE NA VĚDOMÍ

227.    Kontrolu průběžných úkolů 35. schůze rady města.

228.    Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 24. 2. 2005.

229.    Termíny konání poutí a jarmarků v Brušperku v roce 2005.

230.    Informaci o produkci a nákladech na odvoz odpadů za roky 2003 a 2004 v rámci systému organizovaného městem.

231.    Den 14. března 2005 jako plánovaný termín konání 37. schůze rady města.

 

V Brušperku 4. března 2005

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: Ing. Svatopluk Slovák

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky