20.2.2019 Svátek slaví Oldřich

Usnesení 37. rady města

37. schůze rady města Brušperk konané dne 14. března 2005

RM – 37/SCHVALUJE

418.     Podání žádosti o dotaci na vybudování kanalizačních stok v lokalitě K Šištotu a Družstevní domy z programu „Drobné vodohospodářské akce“ Moravskoslezského kraje.

419.     Program 37. schůze rady města.

420.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu ing. Pavla Káňu.

421.     Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace města Základní škola V. Martínka Brušperk, Sportovní 584, okres Frýdek-Místek na rok 2005 v celkové výši odpisů Kč 691 011,30.

422.     Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace města Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace na rok 2005 v celkové výši odpisů Kč 152 185,-.

423.     Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace města Domov důchodců Ondráš, Fryčovická 518, příspěvková organizace na rok 2005 v celkové výši odpisů Kč 816 629,-.

424.     Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 31570/3 s firmou Marius Pedersen, a. s., Malé náměstí 124, 500 02 Hradec Králové, IČ 42194920 stanovující ceny za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro rok 2005 s účinností od 1. 4. 2005. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 2.

425.     Smlouvu na právo užívání DAT zachycujících trasy energetických sítí velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí spravovaných SME na k. ú. Brušperk se Severomoravskou energetikou, a. s., 28. října 3123/152, Ostrava, 709 02 Moravská Ostrava, IČ 47675691 a  zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

426.     Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě s odborným lesním hospodářem Ing. Jiřím Pátíkem, Šilheřovice, Ke Kovárně 198,  PSČ 747 15, IČ 67333231, který navyšuje cenu za prováděné práce o změnu sazby DPH a rozšíření spravovaných lesních pozemků. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 2.

427.     Smlouvu na výstavbu kanalizačních stok v lokalitě K Šištotu a Družstevní domy s firmou ŽS Brno, a. s., IČ 46342796, Burešova 938/17, Brno-střed, PSČ 660 02 za cenu 1 959 538 Kč bez DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

428.     Odměny předsedkyním komisí rady města (kulturní, sociální a zdravotní) za IV. čtvrtletí 2004 ve výši 900 Kč/měsíčně.

429.     Návrh programu 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30. března 2005 v 15.30 hodin v sále Národního domu:

1.       Zahájení.

2.       Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

3.       Přijetí kontokorentu a jeho jištění.

4.       Přijetí úvěrového rámce.

5.       Návrh rozpočtu města Brušperk na rok 2005.

6.       Připomínky a podněty občanů.

7.       Návrh dotací sportovním, zájmovým a společenským organizacím města.

8.       Vyhodnocení plnění „Programu rozvoje města Brušperk za rok 2004“.

9.       Převody a nabytí nemovitého majetku.

10.   Smlouvy města.

11.   Vyhodnocení žádostí o použití účelového Fondu rozvoje bydlení podle OZV č. 3/1999.

12.   Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací města.

13.   Odnětí čestného občanství města.

14.   Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města.

15.   Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města.

16.   Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

 

RM – 37/ROZHODUJE

127.     O přímém zadání zakázky na výstavbu kanalizačních stok v lokalitě K Šištotu a Družstevní domy firmě ŽS Brno, a. s. Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02, IČ 46342796 za cenu 1 959 538 Kč.

128.     O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 993/44 o výměře cca 66 m2 v lokalitě ul. Družstevní na k. ú. Brušperk mezi městem Brušperk a panem Janem Kytkou, bytem Družstevní 828, Brušperk, který řeší výměnu původního pronajatého pozemku za pozemek vedlejší o cca stejné výměře s platností od 1. 1. 2005. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

129.     O prodloužení smlouvy na nájem obecního bytu s:

– Bohuslavem Larišem, Staroveská 270, byt č. 2 od 1. 4. 2005 do 30. 6. 2005

– Petrem Janiurkem, K Svaté vodě 1086, byt č. 2 od 1. 4. 2005 do 30. 6. 2005

          – Františkem Adamovským a Julií Štarhovou, K Svaté vodě 582, byt č. 7 od 1. 4. 2005 do 30. 6. 2005.

RM-37/JMENUJE

14.         Ing. Ivana Krupníka předsedou konkursní komise pro posuzování uchazečů do funkce ředitele Základní školy V. Martínka Brušperk.

RM-37/DOPORUČUJE ZM

ZM-15/ROZHODUJE

154.     O poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Brušperk ve výši Kč 160 000,-.

155.     O poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČOS ve výši Kč 60 000,-.

156.     O poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV ve výši Kč 55 000,-.

157.     O poskytnutí dotace Klubu seniorů ve výši Kč 25 000,-.

158.     O poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů ve výši Kč 30 000, -.

159.     O poskytnutí dotace souboru Lašan Brušperk ve výši Kč 50 000,-.

160.     O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Sportovnímu klubu Brušperk, IČ  45235457 ve výši Kč 160 000,- a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

161.     O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS, IČ 19014929 ve výši Kč 60 000,- a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

162.     O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV, IČ 45235210 ve výši Kč 55 000,- a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

163.     O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Klubu seniorů Brušperk ve výši Kč 25 000,- a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

164.     O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Sboru dobrovolných hasičů, IČ 64121178 ve výši Kč 30 000,- a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

165.     O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk souboru Lašan Brušperk, IČ 47862092 ve výši Kč 50 000,- a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

ZM-15/SCHVALUJE

166.     Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665 pro stavbu vodovodu realizovanou v rámci stavby „Brušperk-ul. K Náměstí, rekonstrukce vodovodu“. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

ZM-15/SCHVALUJE

167.     Úvěrový rámec ve výši 34 mil. Kč.

ZM-15/SCHVALUJE

168.     Návrh rozpočtu města Brušperk na rok 2005 ve výši 117 773,10 tis. Kč.

ZM-15/SCHVALUJE

169.     Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, který řeší kromě odkazů na nové právní předpisy zabezpečení závodního stravování zaměstnanců dle vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.

ZM-15/SCHVALUJE

170.     Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace, který řeší kromě odkazů na nové právní předpisy zabezpečení závodního stravování zaměstnanců dle vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.

RM-37/UKLÁDÁ

146.     Odvod odpisů DHM příspěvkové organizaci Základní škola V. Martínka, Sportovní 584, okres Frýdek-Místek v roce 2005 v celkové výši Kč 691 011,30 Kč zpět do rozpočtu města Brušperk a to následující den po obdržení příspěvku na odpisy na její účet.

Z: ředitel ZŠ

T: dle textu.

147.     Odvod odpisů DHM příspěvkové organizaci Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace v roce 2005 v celkové výši Kč 152 185,- Kč zpět do rozpočtu města Brušperk a to následující den po obdržení příspěvku na odpisy na její účet.

Z: ředitelka MŠ

T. dle textu.

148.     Odvod odpisů DHM příspěvkové organizaci Domov důchodců Ondráš, Fryčovická 518, příspěvková organizace v roce 2005 v celkové výši Kč 816 629,- Kč zpět do rozpočtu města Brušperk a to následující den po obdržení příspěvku na odpisy na její účet.

Z: ředitelka DDO

T. dle textu.

 

 

RM-37/BERE NA VĚDOMÍ

232.     Kontrolu úkolů 36. schůze rady města a dlouhodobých úkolů.

233.     Změnu termínu plnění bodu 137 RM-34/UKLÁDÁ na termín l. čtení do 30. 9. 2005.

234.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 10. 3. 2005.

235.     Informace ze zápisu č. 3/2005 sociální a zdravotní komise.

236.     Informaci starosty o nové sportovní hale městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou (využívání, předpoklady ročních nákladů na provoz).

237.     Den 6. dubna 2005 jako plánovaný termín konání 38. schůze rady města.

 

V Brušperku 21. března 2005

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: Ing. Pavel Káňa

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky