20.2.2019 Svátek slaví Oldřich

Usnesení 39. rady města

39. schůze rady města Brušperk konané dne 18. května 2005

RM – 39/SCHVÁLILA

440.     Program 39. schůze rady města.

441.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Mgr. Pavla Plečku.

442.     Dodatek č. 1 k Zásadám pro tvorbu a používání finančních prostředků sociálního fondu úředníků, zaměstnanců města a členů zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolnění.

443.     Rozpočet sociálního fondu úředníků, zaměstnanců města a členů zastupitelstva města Brušperk, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolnění, na rok 2005 ve výši Kč 212 354,24.

444.     Smlouvu o dílo na opravy místních komunikací tryskací technologií CZ Jetparcher s firmou Lesostavby Frýdek-Místek, a.s., Slezská 2766, 739 32 Frýdek-Místek, IČ 45193118 za cenu 30 540 Kč/vozová jednotka materiálu a pracnosti, maximálně však 3 vozové jednotky. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

445.     Smlouvu o zajištění stravování důchodců města Brušperk v rámci pečovatelské služby s Mateřskou školou, příspěvkovou organizací, Sportovní 520, 739 44 Brušperk, IČ 75026431. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

446.     Smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti podle zákona č. 111/1994 Sb., v platném znění, pro rok 2005 ve výši 195 704 Kč s firmou Connex Morava, a. s., Vítkovická 3056/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 25827405. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

447.     Dohodu č. 48 se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665 o vstupu na nemovitost a podmínkách zřízení stavby vodovodu a jeho provozu v úseku vodojem Borošín osada Ptáčník, tj. parcely č. 2891, křižující úsek potoka Oběšelý, resp. jeho část, na k. ú. Brušperk. Současně zmocňuje starostu k podpisu dohody.

448.     Smlouvu o dílo na provádění revizí a kontrol plynových zařízení dle vyhl. č. ČÚBP č. 85/78 Sb. ve vybraných objektech města s panem Rostislavem Dubinou, Junácká 113, 724 00 Ostrava – Stará Bělá, IČ 13440527 za smluvní ceny. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

449.     Dodatek č. 200501 ke smlouvě č. 4 včetně přílohy č. 1, na zajišťování odchytu psů ve městě, který řeší nové ceny služeb doplněné o DPH, s firmou Jan Ondračka, 739 36 Sedliště 114, IČ 10604537. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

450.     Mandátní smlouvu č. 135/2005 s firmou Unitender, s. r. o., Jurečkova 16, 702 00 Ostrava 1, IČ 25394495 na výkon zadavatelských činností na nadlimitní veřejnou zakázku „Poskytnutí provozního úvěru ve výši 34 000 000 Kč“ za cenu 40 460 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

451.     Smlouvu o dílo č. 12-133-05 s firmou Beskydská stavební, a. s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČ 45193905 na stavbu „Rekonstrukce a přístavba ZŠ V. Martínka v Brušperku“ za cenu 32 974 471 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

452.     Dodatek č. 2 ke smlouvě s restaurací U Tochy, Náměstí J. Á. Komenského 40, IČ 67695698 na zajišťování rozvozu obědů pečovatelské služby, který řeší navýšení původních cen o DPH od 1. 5. 2005. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 2.

453.     Nákup archivačních regálů pro spisovnu stavebního úřadu za cenu 40 000 Kč včetně dopravy a DPH u firmy DIRP, s. r. o. Brno, Cejl 107, 615 00 Brno, IČ 49974955.

454.     Poskytnutí finančních příspěvků na činnost zájmovým, sportovním a společenským organizacím na rok 2005 dle přílohy předlohy č. 7.

455.     Na základě nejvhodnější nabídky nákup malotraktoru zn. VEGA 30 HP včetně shrnovací radlice u firmy Pavel Šálek, Na Vyhlídce 8, 796 04 Prostějov, IČ 10076514 za cenu max. 428 000 Kč vč. DPH (v ceně je zahrnut odpočet ve výši 50 000 Kč za odprodej starého malotraktoru).

456.     Dodávku a montáž dřevěné garáže pro uskladnění sportovního nářadí v areálu travnatého hřiště od firmy Dvořák lesy, sady, zahrady, s. r. o., Jahodová 782, 725 20 Ostrava-Petřkovice, IČ 26825261 za cenu max. 69 000 Kč vč. DPH.

457.     Smlouvu o dílo na zateplení fasády, výměnu oken, vstupních dveří, opravu soklu obecního domu č. p. 573 a opravu soklu obecního domu č. p. 572 na ul. K Svaté vodě s firmou A. G. C.Ostrava, s. r. o., Hasičská 52/551, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 25843991 za cenu 673 500 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

458.     Zpracování analýzy osobního profilu AOP a manažerské schopnosti uchazečů konkurzního řízení na funkci ředitele ZŠ V. Martínka v Brušperku u firmy Thomas International CZ, s. r. o., Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové, IČ 25294610 za cenu 13 328 Kč vč. DPH.

459.     Nákup putovního poháru pro turnaj smíšených družstev v odbíjené „Velká cena Brušperka“ v ceně max. 2 000 Kč.

460.     Prominutí poplatku za užívání víceúčelového hřiště TJ Sokolu Brušperk, oddíl odbíjené, v době konání „Velké ceny Brušperka“ dne 11. a 12. 6. 2005.

461.     Nákup sportovních potřeb na dovybavení víceúčelového hřiště v ceně max. 10 000 Kč.

462.     Provozní řád víceúčelového hřiště, lehkoatletické dráhy a doskočiště na stadiónu s platností od 1. 5. 2005.

463.     Změnu Organizačního úřadu Městského úřadu v Brušperku spočívající ve změně otevírací doby pro návštěvníky Informačního centra Brušperk s platností od 1. 6. 2005.

464.     Odměny předsedkyni komise rady města – sociální a zdravotní za I. čtvrtletí 2005 ve výši 900 Kč/měsíc.

465.     Účast kronikářky města Mgr. Jaroslavy Neuwirthové na semináři „Kronikářské minimum“ dne 16. 6. 2005 v Ostravě.

466.     Účast starosty na setkání starostů MSK dne 16. 6. 2005 v Klimkovích.

RM-39/NESCHVÁLILA

10.          Nabídku na propagaci města na zvukovém panelu umístěném ve Frýdku-Místku od firmy DARUMA, s. r. o., Zelinářská 10, 301 00 Plzeň.

RM – 39/ROZHODLA

132.     O převodu movité věci – myčky na nádobí v přípravně stravy, která je ve správě příspěvkové organizace Domov důchodců Ondráš, firmě SEGA, Servis gastronomií, Závodí 966, Frenštát pod Radhoštěm za cenu ve výši 5 000 Kč.

133.     O uzavření smlouvy mezi městem Brušperk a paní Zdeňkou Štalmachovou o nájmu části pozemku parc. č. 993/44 zastavěná plocha o výměře 421 m2 od 1. 6. 2005 na dobu neurčitou za cenu ve výši 33 Kč/rok se splatností k 31. 3. běžného roku. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

134.     O přímém zadání zakázky malého rozsahu firmě Unitender, s. r. o., Jurečkova 16, 702 00 Ostrava 2, IČ 25394495 na výkon zadavatelských činností na nadlimitní veřejnou zakázku „Poskytnutí provozního úvěru ve výši 34 000 000 Kč“ za cenu 40 460 Kč vč. DPH.

135.     Nepřizvat odborníka ke konkurznímu řízení na výběr ředitele Základní školy V. Martínka v Brušperku.

136.     O prodloužení smlouvy na nájem obecního bytu s:

 Pavlem Milatem, K Svaté vodě 1086, byt č. 3 od 1. 5. 2005 do 30. 4. 2006.

RM-39/STANOVILA

12.         Příspěvkové organizaci Domov důchodců Ondráš, příspěvková organizace limit prostředků na platy v roce 2005 ve výši 4 400 000 Kč.

13.         Příspěvkovým organizacím města: Základní škole V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, Mateřské škole Brušperk, příspěvková organizace a Domovu důchodců Ondráš, příspěvková organizace, výsledek hospodaření po skončení roku 2005 ve výši Kč 0,–.

RM-39/SOUHLASILA

5.             S tím, aby příspěvková organizace Domov důchodců Ondráš použila část svého rezervního fondu ve výši 27 738 Kč k posílení investičního fondu a tyto finanční prostředky účelové vynaložila na pořízení myčky na nádobí do přípravny stravy.

6.             S podnájmem k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Brušperk a firmou SKL GASTRO, s. r. o., Betonářská 239/10, Ostrava-Muglinov, IČ 258843100 na nájem objektu bufetu, sociálního zařízení a skladu, šaten, parkoviště u přehradní nádrže č. 1 a pozemků okolo vodní nádrže č. I na k. ú. Brušperk (nájemní smlouva č.j. 56/2134/2001 ze dne 6. 12. 2001).

RM-39/NEDOPORUČILA ZM

1.             Záměr města prodat nemovitý majetek – část pozemku parc. č. 76/1 zahrada o výměře 133 m2 a část pozemku parc. č. 74 ostatní plocha o výměře 1203 m2 v lokalitě ul. Soukenická z majetku města.

RM-39/REVOKOVALA

10.          Usnesení RM-37/UKLÁDÁ, bod 146 s náhradou:

RM-39/ULOŽILA, bod 149.

RM-39/ULOŽILA

149.     Odvod odpisů DHM příspěvkové organizaci Základní škola V. Martínka, Sportovní 584, okres Frýdek-Místek v roce 2005 v celkové výši Kč 677 235 Kč zpět do rozpočtu města Brušperk a to následující den po obdržení příspěvku na odpisy na její účet.

Z: ředitel ZŠ

T: dle textu.

150.     Připravit vždy stanovisko OFMVV k výsledkům hospodaření všech příspěvkových organizací města.

Z: OFMVV

T: čtvrtletně.

151.     Zapracovat připomínky radních do předloženého Provozní řádu víceúčelového hřiště, lehkoatletické dráhy a doskočiště na stadiónu.

Z: místostarosta, tajemník

T: ihned.

152.     Zpracovat podmínky placení za pronájem víceúčelového hřiště, lehkoatletické dráhy a doskočiště na stadiónu.

Z: OFMVV

T: 15. 6. 2005.

153.     Předložit stanovisko k úpravě odtoku povrchových vod z místní komunikace Borošínská v úseku před domem č.p. 674 majitele Aleše Chýly.

Z: tajemník

T: 3. 6. 2005.

154.     Prověřit propočet na výši nájmu v bytech v obecním domě č.p. 270

Z: OFMVV

T: 15. 6. 2005.

RM-39/VZALA NA VĚDOMÍ

238.     Kontrolu úkolů schůzí rady města a dlouhodobých úkolů.

239.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 12. 5. 2005.

240.     Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek na rok 2005.

241.     Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Brušperk, příspěvková organizace na rok 2005.

242.     Rozpočet příspěvkové organizace Domov důchodců Ondráš, příspěvková organizace na rok 2005.

243.     Převod smlouvy o připojení k síti SME z firmy MIRAMO, s. r. o. na firmu RO FINANCE, s. r. o. zajišťující provoz internetových služeb ve městě Brušperk.

244.     Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města: Základní škola V. Martínka, okres Frýdek-Místek a Mateřské školy Brušperk k 31. 3. 2005.

245.     Poskytnutí příspěvku na individuální dopravu v souladu s ustanovením § 37 vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb. v platném znění v celkové částce 12 000 Kč na rok 2005 těmto občanům:

– Květoslava Cholevová, K Pastevníku 838                        6 000 Kč

– Evžen Šostok, Staroveská 305                                        6 000 Kč.

246.     Stížnost Lašského společenství na postup redakční rady BZ ve věci zveřejnění rozsahu článku uveřejněného v květnovém čísle BZ.

247.     Dopis ředitele ZŠ V. Martínka v Brušperku Mgr. J. Vichra, v němž upozorňuje na pohyb cizích osob v areálu školy v odpoledních a nočních hodinách. 

248.     Informace ze zápisu č. 4/2005 a č. 5/2005 sociální a zdravotní komise.

249.     Informaci starosty o postupu prací a rozsahu rozpracovanosti na stavbě „Brušperk, kanalizace a ČOV, I. etapa-1. část.

250.     Účast tajemníka MěÚ Ing. Petra Urbance na semináři „Uživatelské školení systému ASPI“ dne 7. 6. 2005 v Brně.

251.     Den 31. května 2005 jako plánovaný termín konání 40. schůze rady města.

 

V Brušperku 25. května 2005
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení:   Mgr. Pavel Plečka
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky