20.2.2019 Svátek slaví Oldřich

Usnesení 4. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 4. schůze rady města Brušperk konané dne 14. února 2007

RM-4/SCHVALUJE

  98.      Program 4. schůze rady města.

  99.   Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Svatopluka Slováka.

100.   Změnu termínu pro zpracování dodatku č. 2 k Zásadám pro tvorbu a čerpání finančních prostředků sociálního fondu zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva města Brušperk na léta 2006 až 2010 na 5. schůzi RM.

101.   Rozpočtové opatření RO č. V – R/2006 ve výši 0 Kč dle přílohy.

102.   Zadat zpracování projektové dokumentace na sportovně – rekreační areál u škvárového hřiště Ing. Vladimíru Hamplovi, Masná 3a, P. O. BOX 49, 701 49 Ostrava-Moravská Ostrava za cenu 14 661 Kč vč. DPH.

103.   Užití znaku města Brušperk na obal propagační videokazety a DVD pěveckého sboru Lašan Brušperk připravované k 50. výročí založení sboru.

104.   Změnu Organizačního řádu Městského úřadu Brušperk spočívající v přerozdělení stávajících pracovních míst mezi jednotlivé úseky (počet pracovních míst zůstává nezměněn).

105.   Platy ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1. 1. 2007 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

106.   Plat vedoucí organizační složky s účinností od 1. 1.2 007 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

RM-4/STANOVÍ

107.   Počet zaměstnanců MěÚ pro r. 2007 ve výši 25.

RM-4/ROZHODUJE

108.   O odmítnutí návrhu MV GŘ HZS ČR na přijetí dotace ve výši 2 mil. Kč na nákup cisternové automobilové stříkačky CAS.

RM-4/JMENUJE

109.   Členy kulturní komise rady města z generace do 30-ti let:

Jana Lanču, Jaromíra Konečného a Ivu Nevludovou.

RM-4/UKLÁDÁ

110.   Připravit informaci o možných krocích za účelem zjednodušení kontroly a účtování výdajových položek.

Z: Tajemník MěÚ a starosta města

T: 5. RM

111.   Zveřejnit záměr města směnit nemovitý majetek – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ Evidence nemovitostí EN č. 3289/2 o výměře 950 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Fryčovická.

      Z: Vedoucí OFMVV

      T: Ihned

112.   Připravit do dubnového vydání Brušperského zpravodaje anketní dotazník pro občany města Brušperku, který by měl zjistit prioritu vybraných investičních akcí.

Z: Starosta města a místostarosta

T: 5. RM

113.   Zajistit přenos a zveřejnění nových formulářů stavebního úřadu na webových stránkách města.

Z: Tajemník MěÚ a vedoucí SÚ

T: Ihned

114.   Vydat publikaci ke 120. výročí narození V. Martínka o jeho životě a díle ve formátu A5 o rozsahu cca 50 stran (náklad bude určen později).

Z: Místostarosta

T: Duben 2007

RM-4/DOPORUČUJE ZM

ZM-3/ROZHODUJE

115.   O převodu nemovité věci – části pozemku parc. č. 997/3 ostatní plocha o výměře cca 75 m2  na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Družstevní za cenu ve výši 200 Kč/m2.

ZM-3/ROZHODUJE

116.   O nabytí nemovité věci – části pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Evidence nemovitostí EN č. 1014/2 o výměře 36 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Fryčovická za smluvní cenu ve výši 177 Kč/m2.

ZM-3/ROZHODUJE

117.   O směně nemovité věci – pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Evidence nemovitostí EN č. 3289/2 o výměře 950 m2 vše k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Fryčovická.

ZM-3/ROZHODUJE

118.   O nabytí nemovitých věcí – částí pozemků ve zjednodušené evidenci – původ Evidence nemovitostí EN č. 1242 o výměře 1 826 m2 a EN č. 1243/3 o výměře 801 m2 vše k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Fryčovická za smluvní cenu ve výši 10 Kč/m2.

RM-4/DOPORUČUJE

119.   Uskutečnit služební cestu do Bystřice, kde mají v provozu obdobný bazén, jaký je navržen v projektu Ing. arch. T. Šonovského.

RM-4/BERE NA VĚDOMÍ

120.   Kontrolu plnění úkolů 3. schůze RM.

121.   Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 8. 2. 2007.

122.   Informaci o jednáních ve věcích ukončení pronájmu městské tržnice.

123.   Plat tajemníka městského úřadu s účinností od 1. 1. 2007 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

124.   Průběžnou informaci o změnách zákonů souvisejících s činnostmi zabezpečovanými městským úřadem a související s činností města.

125.   Informaci ze zápisu č. 1/2007 sociální a zdravotní komise.

126.   Den 7. března 2007 jako plánovaný termín konání 5. schůze rady města.

 

V Brušperku 15. února 2007

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření zápisu: Ing. Svatopluk Slovák

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky