18.1.2019 Svátek slaví Vladislav

Usnesení 41. rady města

41. schůze rady města Brušperk konané dne 13. června 2005

RM – 41/SCHVÁLILA

473.     Program 41. schůze rady města.

474.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Pavla Káňu.

475.     Rozdělení zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2004 do peněžních fondů následovně:

Základní škola V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek

– do rezervního fondu           7 796,87 Kč ,

Mateřské školy Brušperk, příspěvková organizace

– do rezervního fondu       150 527,21 Kč

476.     Smlouvu na autorský dozor a technickou pomoc na realizaci stavby „Rekonstrukce a přístavba ZŠ V. Martínka v Brušperku“ s Ing. arch. Šonovským, IČ 12658391, Teslova 2, 702 00 Ostrava 1 za cenu 390 Kč/hod. a paušál 260 Kč jako náhrada ztráty času (1 hod.) stráveného při jízdě na a ze stavby + kilometrovné dle platného ceníku. Ceny jsou uvedeny bez DPH a  zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

477.     Dohodu o odstoupení od smlouvy č.j. FM Z010503773/05/107, Severomoravská energetika, a. s., 28. října 3123/152, 709 02 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 47675691 ve které se SME, a. s. zavazovala k zajištění požadovaného příkonu pro stavbu rodinných domků v lokalitě Pastevník. Současně zmocňuje starostu k podpisu dohody.

478.     Výši odměny za I. pololetí 2005 řediteli Základní školy V. Martínka v Brušperku dle předlohy č. 12.

479.     Věcný dar při 1. odchodu do důchodu řediteli ZŠ V. Martínka Mgr. Jaroslavu Vichrovi dle předlohy č. 12.

480.     Navýšení příspěvku na činnost pěvecké skupině SPIRITET pro rok 2005 o 4 500 Kč.

481.     Návrh programu 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29. června 2005 v 15.30 hodin v sále Národního domu:

1.       Zahájení.

2.       Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

3.       Připomínky a podněty občanů.

4.       Závěrečný účet  města Brušperk a jeho příspěvkových organizací za rok 2004.

5.       Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperk za rok 2004.

6.       Závěrečný účet svazků obcí SMOPO a SOTV.

7.       Návrh rozpočtového opatření RO č. II-Z/2005.

8.       Návrh Plánu rozvoje města na rok 2005.

9.       Převody a nabytí nemovitého majetku.

10.   Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

RM-41/DOPORUČILA ZM

ZM-17/SCHVÁLILO

173.     Rozpočtové opatření RO č. II-Z/2005 ve výši Kč 1 425 000 Kč dle předlohy č. 5 (vyjma § 3412 pol. 6121 ve výši 71,0 tis. Kč).

ZM-17/SCHVÁLILO

174.     Závěrečný účet města Brušperk a jeho příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace a Domova důchodců Ondráš, příspěvková organizace za rok 2004 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 

ZM-17/VZALO NA VĚDOMÍ

175.     Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperk za rok 2004.

ZM-17/ULOŽILO

176.     Přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývajících ze závěrů Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperk za rok 2004.

Z: starosta

         T: 31. 7. 2005.

177.    Prověřit odstranění nedostatků vyplývajících ze závěrů Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperk za rok 2004.

         Z: předsedové finančního a kontrolního výboru

         T: 18. zasedání ZM

ZM-17/ROZHODLO

178.    O bezúplatném převodu nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2917 ostatní plocha, silnice o výměře 3 955 m2 a pozemků ve zjednodušené evidenci PK č. 3227/5 o výměře 134 m2, PK č.3249/1 o výměře 27 517 m2, PK č. 3296 o výměře 2 584 m2 a PK č. 3311 o výměře 4 977 m2 zastavěných silnicí II/486 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje.

ZM-17/ROZHODLO

179.    O bezúplatném nabytí nemovitých věcí – budovy bez č.p. – garáž na pozemku parc. č. 394/18 a pozemku parc. č. 394/18 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2 z majetku Moravskoslezského kraje do majetku města Brušperk.

ZM-17/SCHVÁLILO

180.     Plán rozvoje města Brušperk na rok 2005.

ZM-17/VZALO NA VĚDOMÍ

181.     Závěrečný účet a celkovou zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení města a obcí povodí Ondřejnice za rok 2004.

ZM-17/VZALO NA VĚDOMÍ

182.     Závěrečný účet a závěr zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obecních televizí za rok 2004.

ZM-17/ROZHODLO

183.     O nabytí nemovitých věcí – ideální poloviny pozemku parc. č. 2763 ostatní plocha o výměře 2062 m2, ideální poloviny pozemku parc. č. 2770/1 ostatní plocha o výměře 269 m2 a ideální poloviny pozemku PK č. 2770/1 o výměře 5 m2 za smluvní cenu ve výši 152 000 Kč z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města.

RM-41/ULOŽILA

156.     Zveřejnit závěrečný účet města Brušperk a jeho příspěvkových organizací za rok 2004 vyvěšením na úřední desce městského úřadu a na internetových stránkách města.

Z: tajemník MěÚ

T: ihned po projednání na 41. schůzi rady města.

157.     Zveřejnit záměr města Brušperk darovat nemovitý majetek na úřední desce městského úřadu a na internetových stránkách města.

Z: tajemník MěÚ

T: ihned po projednání na 41. schůzi rady města.

158.     Vydat rozhodnutí náhradního výkonu stavebního zajištění domu č. p. 4.

Z: stavební úřad

T: 31. 7.2005.

159.     Projednat výši nájmu v obecním domě č. p. 270 v sociální a zdravotní komisi.

Z: OFMVV

T: 42. schůze RM.

RM-41/VZALA NA VĚDOMÍ

257.     Kontrolu úkolů schůzí rady města.

258.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 7. 6. 2005.

259.     Výsledky hospodaření města Brušperk a příspěvkové organizace Domov důchodců Ondráš k 30. 4. 2005.

260.     Informace ze zápisu kulturní komise rady města ze dne 31. 5. 2005.

261.     Informace ze zápisu komise redakční rady Brušperského zpravodaje ze dne 18. 5. 2005.

262.     Změnu pracovní náplně na dobu určitou od 1. 7. 2005 do 31.12.2007 pro pracovníka pracovní skupiny zahrnující např. organizační a technickou pomoc při budování kanalizačních přípojek a jiné.

263.     Změnu právní subjektivity od 1. 5. 2005 u firmy zajišťující rozvoz obědů pečovatelskou službou (restaurace u Tochy) Náměstí J. Á. Komenského 40, 739 44 Brušperk, IČ 67695680. K tomuto datu se firma rovněž stává plátcem DPH.

264.     Realizaci náhradního výkonu rozhodnutí na objektu č. p. 58, kterou bude realizovat firma Ivo Milota.

265.     Informaci starosty o postupu prací a rozsahu rozpracovanosti na stavbě „Brušperk, kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část.

266.     Informaci místostarosty o zaslání dopisu neúspěšným uchazečům na funkci ředitele ZŠ V. Martínka.

267.     Den 13. července 2005 jako plánovaný termín konání 42. schůze rady města.

 

V Brušperku 17. června 2005

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení:   Ing. Pavel Káňa

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky