18.2.2019 Svátek slaví Gizela

Usnesení 42. rady města

Usnesení 42. schůze rady města Brušperk konané dne 11. července 2005

RM – 42/SCHVÁLILA

482.     Program 42. schůze rady města.

483.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu pan Lubomír Dlouhý.

484.     Smlouvu o spolupráci s Lašským společenstvím, o. s., K Náměstí 500, 739 44 Brušperk, IČ 26602831 na akci „PISL systém – Propagační a informační systém Lašska v oblasti cestovního ruchu“ a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

485.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb advokáta, který řeší navýšení původní ceny o DPH s účinností od 1. 7. 2005. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

486.     Čerpání finanční rezervy na zahlazování následků hornických činností činných těžebních závodů prostřednictvím asanačně-rekultivačních staveb pro rok 2005 od OKD, a. s., IMGE Ostrava ve výši dle přílohy.

487.     Smlouvu na dodávku materiálu pro opravu chodníku a přípravu MK ul. Policejní pro pokládku živičného povrchu s firmou Karel Vala-VaS, Fryčovická 120, 739 44 Brušperk, IČ 11540621 za cenu max. 306 667 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

488.     Smlouvu s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ 11540613 na opravu MK (zadrcené kamenivo s prolitím) v úseku ul. Dráhy k nemovitosti Tošenovský, ul. Polní k nemovitosti Babinský, od Pneuservisu po komunikaci směr Trnávka a ul. Hřbitovní k nemovitosti Filipec za celkovou cenu 688 877 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

489.     Smlouvu s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ 11540613 na výstavbu chodníku podél ul. Krmelínské v úseku od domu č.p. 349 po vjezd do areálu sokolovny č. p. 347 za cenu 354 179 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

490.     Nákup repasovaného kopírovacího stroje Minolta EP 1050 (dříve zapůjčeného IC) pro potřeby stavebního úřadu od firmy COPY STAR, s. r. o., Chodounského 38, Ostrava-Radvanice, IČ 25383370 za cenu max. 18 000 Kč vč. příslušenství.

491.     Odměny předsedkyním komisí rady města (kulturní, sociální a zdravotní) za II. čtvrtletí 2005 ve výši 900 Kč/měsíc.

492.     Poskytnutí finančního daru ve výši 1 500 Kč Stanici pro záchranu volně žijících živočichů a středisku pro ekologickou výchovu v Bartošovicích na Moravě.

493.     Novou výši nájmu v bytě č. 1 nájemního domu č. p. 270 a to od doby, kdy dojde k úhradě dlužné částky za nájem v tomto bytě.

RM – 42/NESCHVÁLILA

11.          Finanční příspěvek na funkční studium ředitele Základní školy V. Martínka.

12.          Nabídku Ing. Jiřího Valy na provedení prací pro zajištění možných úspor při výstavbě ČOV a kanalizací

RM – 42/ROZHODLA

139.    O uzavření smlouvy mezi městem Brušperk a Moravskoslezským krajem, sídlo 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 na poskytnutí účelové investiční dotace na projekt „Kanalizační stoky – Brušperk, ul. K Šištotu, Družstevní domy“ ve výši 1 469 653 Kč a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

140.  O přímém zadání zakázky malého rozsahu firmě Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ 11540613 na opravu MK (zadrcené kamenivo s prolitím) v úseku ul. Dráhy k nemovitosti Tošenovský, ul. Polní k nemovitosti Babinský a od Pneuservisu po komunikaci směr Trnávka a ul. Hřbitovní k nemovitosti Flipec za celkovou cenu 688 877 Kč vč. DPH.

141.  O přímém zadání zakázky malého rozsahu firmě Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ 11540613 na výstavbu chodníku podél ul. Krmelínské v úseku od domu č.p. 349 po vjezd do areálu sokolovny č.p. 347 za cenu 354 179 vč. DPH.

142.     O prodloužení smlouvy na nájem obecního bytu s :

·         Františkem Adamovský a Julií Štarhovou, byt č. 7, ul. K Svaté vodě 582

 

od 1. 7. 2005 do 31. 8. 2005

§        Bohuslavem Larišem, by t. č 2, ul. Staroveská 270           

od 1. 7. 2005 do 31. 8. 2005

§        Jaroslavem Balážem, byt č. 7, ul. K Svaté vodě 1086       

od 1. 7. 2005 do 31. 8. 2005

§        Marií Zawadovou, byt č. 5, ul. Dráhy 471                            

od 1. 7. 2005 do 31. 8. 2006

§        Kateřinou Žabenskou, byt č. 3, ul. Dráhy 471                    

od 1. 7. 2005 do 31. 8. 2006

§        Vladimírem Žembou a Boženou Žembovou, byt č. 3, ul. Sportovní 1088

 

od 1. 7. 2005 do 31. 8. 2006

§        Petrem Janiurkem, byt č. 2, ul. K Svaté vodě 1086           

od 1. 7. 2005 do 30. 9. 2005

§        Michaelou Pindorovou, byt č. 2, ul. Sportovní 1088            

od 1. 7. 2005 do 31. 8. 2005

§        Janou Stralčínskou, Nikolou Stralčínskou a Patrikem

      Lagronem, byt č. 3, ul. K Svaté vodě 573                           

od 1. 8. 2005 do 31. 12. 2005

s podmínkou zaplacení poplatků za odpady

§        Evou Křepelkovou, byt č. 4, ul. K Svaté vodě 572               

od 1. 8. 2005 do 31. 12. 2005

§        Romanem Dlouhým a Renátou Dlouhou, byt č. 1,

      ul. K Svaté vodě 582                                                         

od 1. 8. 2005 do 31. 8. 2006

§        Jaroslavem Pěluchou, byt č. 4, ul. K Svaté vodě 1086     

od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006

§        Ivou Kozelskou, byt č. 8, ul. K Svaté vodě 572                  

od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.

143.     O uzavření smlouvy na nájem obecního bytu s :

·        Petrem Laníkem a Zdeňkou Laníkovou, byt č. 4, ul. Dráhy 471

      na byt č. 2 na ul. Sportovní 1088 na dobu určitou                  

od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006

·        Evou Štulíkovou, byt č. 6, ul. Dráhy 471

      na byt č. 4 na ul. Dráhy 471 na dobu určitou                         

od 1. 9. 2005 do 31 .8. 2006

·        Lucií Klímkovou, ul. Dráhy 473

      na byt č. 6 na ul. Dráhy 471 na dobu určitou                         

od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006

·        Ivanem Lackem a Elenou Sobčákovou, byt č. 1, ul. Dráhy 471

      na byt č. 2 na ul. Dráhy na dobu určitou                                

od 1. 8. 2005 do 31. 12. 2005

      s podmínkou zaplacení poplatků za odpady

·        Alenou Berkovou, ul. Dráhy 465

      na byt č. 1 ul. Dráhy 471 na dobu určitou                           

od 1. 8. 2005 do 31. 8. 2006

·        Františkem Adamovským a Julií Štarhovou, byt č. 7, ul. K Svaté

      vodě 582 na byt č. 3 na ul. K Svaté vodě 1086 na dobu určitou od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006

·        Martinou Kročkovou, ul. Policejní 222

      na byt č. 7 na ul. K Svaté vodě 582 na dobu určitou               

od 1. 10. 2005 do 31. 8. 2006

·        Jaroslavem Balážem, byt č. 7, ul. K Svaté vodě 1086

      na byt č. 2 na ul. Staroveská 270 na dobu určitou                  

od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006

·        Bohuslavem Larišem, byt č. 2, ul. Staroveská 270

      na byt č. 7 na ul. K Svaté vodě 1086 na dobu určitou             

od 1. 9. 2005 do 31. 12. 2005

      s podmínkou zaplacení poplatku za odpady

·        Petrem Cholavou, ul. Zahradní 798 a Gabrielou Dedičovou, ul. Fryčovická 229

      na bytu v hasičské zbrojnici na dobu určitou jednoho roku.

RM – 42/JMENOVALA

16.         Členy hodnotící komise na veřejnou zakázku „Poskytnutí provozního úvěru ve výši 34 000 000 Kč“ v tomto složení.

Členové: Ing. Ivan Krupník, Ing. Svatopluk Slovák, Ing. Marie Ranochová, Marcela Šodková, Ing. Libor Zegzulka

náhradníci: Ing. Pavel Káňa, Ing. Barbora Bujnochová, Iveta Dušková, Ing. Petr Urbanec, Ing. Zdeněk Uher.

RM – 42/DOPORUČILA ZM

ZM-18/SCHVÁLILO

184.     Smlouvu o věcném břemeni na pozemky podle výpisu z KN-LV č. 1 par. č. 530/5-zahrada v rozsahu 19 m2, parc. č. 1017-ostatní plocha v rozsahu 10 m2, parc. č. 1018-zahrada v rozsahu 79 m2, parc. č. 1020-zahrada v rozsahu 48 m2, parc. č. 2918-ostatní plocha v rozsahu 27 m2, parc. č. 972-zastavěná plocha a nádvoří v rozsahu 9 m2, parc. č. 973-zastavěná plocha a nádvoří v rozsahu 24 m2, parc. č. 993/1-zastavěná plocha a nádvoří v rozsahu 218 m2, parc. č. 1185/1-ostatní plocha v rozsahu 33 m2, parc. č. 1185/2-ostatní plocha v rozsahu 8 m2, parc. č. 1185/3-ostatní plocha v rozsahu 22 m2, parc. č. 2910-ostatní plocha v rozsahu 45 m2, parc. č. 2912-ostatní plocha v rozsahu 9 m2, parc. č. 2934-ostatní plocha v rozsahu 232 m2, parc. č. 2935/1-ostatní plocha v rozsahu 72 m2, parc. č. 939-ostatní plocha v rozsahu 99 m2, parc. č. 1049-ostatní plocha v rozsahu 40 m2, parc. č. 2922-ostatní plocha v rozsahu 23 m2 a dále na pozemky ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 133 v rozsahu 2 m2, parc. č. 3227/5 v rozsahu 3 m2, parc. č. 3296 v rozsahu 90 m2, parc. č. 3311 v rozsahu 406 m2, parc. č. 170 v rozsahu 141 m2, prac. č. 186 v rozsahu 92 m2, parc. č. 189/1 v rozsahu 105 m2, parc. č. 3229 v rozsahu 30 m2 a prac. č. 3294/2 v rozsahu 201 m2v k.ú. Brušperk s SmVaK Ostrava, a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665 na vedení stavby vodovodu vč. ochranného pásma za cenu dle znaleckého posudku ve výši 12230 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

RM – 42/ULOŽILA

160.     Zveřejnit  text výběrového řízení na poskytnutí zvýhodněného účelové vázaného úvěru z Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 3/1999.

Z: tajemník MěÚ

T: ihned.

161.     Zpracovat zamítavou odpověď na nabídku Ing. Jiřího Valy týkající se zajištění možných úspor při výstavbě ČOV a kanalizací.

Z: starosta, místostarosta

T: 43. schůze RM.

RM – 42/VZALA NA VĚDOMÍ

268.     Kontrolu úkolů 41. schůze rady města.

269.     Stavy na bankovních účtech města a rozpočtové plnění dotací k 7. 7. 2005.

270.     Informaci Ing. Aleše Samiece, jednatele společnosti ISA CONSULT, s. r. o. o možné výstavbě družstevních bytů na území města.

271.     Informaci ředitelky DDO paní Libuše Jurčíkové o dění Domova důchodců Ondráš.

272.     Text výběrového řízení na poskytnutí zvýhodněného účelově vázaného úvěru z Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 3/1999 od 1. 11. 2005.

273.     Informace ze zápisu č. 6/2005 sociální a zdravotní komise.

274.     Informace ze zápisu č. 6/2005 kulturní komise.

275.     Informaci o aktuálním počtu obyvatel města k 30. 6. 2005.

276.     Hlášení o krádeži dřeva v Obecním lese, ke kterému došlo v období 22. 6. až 24. 6. 2005 a následnému oznámení krádeže obv. odd. Policie ČR v Brušperku.

277.     Hlášení o výši škod způsobených zvěří v „městských lesích“, ke kterým došlo v období od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005.

278.     Postup MěÚ Brušperk při změně dopravního značení (snížení rychlosti) na ul. Krmelínská, v úseku autobusové zastávky Petřín a žádost města na doplnění dopravního značení úseku od křižovatky ul. Krmelínská-ul. Fryčovická po Domov důchodců Ondráš (zvýšený pohyb chodců).

279.     Stížnost č. 2/2005 Ing. Pavla Vantucha s tím, že dále bude postupováno podle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností MěÚ Brušperk.

280.     Den 27. července 2005 jako plánovaný termín konání 43. schůze rady města.

 

V Brušperku 18. července 2005
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení:   Lubomír Dlouhý
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky