18.1.2019 Svátek slaví Vladislav

Usnesení 43. rady města

43. schůze rady města Brušperk konané dne 3. srpna 2005

RM – 43/SCHVÁLILA

495.     Program 43. schůze rady města.

496.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Svatopluka Slováka.

497.     Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 300W281/4026/00 s firmou ŽS Brno, a.s., IČ 463442796, Burešova 938/17, Brno-střed, PSČ 660 02 na realizaci akce „Brušperk, kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část“, který řeší posun termínu stavby na 30. 11. 2005 a celkovou cenu díla navyšuje (více, méně práce a zákonem upravená sazba DPH) na konečnou cenu díla 87 251 661 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 2.

498.     Smlouvu o úvěru č. 2092/05/LCD s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4, IČ 45244782, pobočka Frýdek-Místek na zajištění úvěru  ve výše 34 000 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

499.     Smlouvu o dílo s firmou ALPINE stavební společnost CZ a. s., Jiráskova 13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ 45192286 na opravy části místní komunikace ul. Dráhy a ul. Policejní na k. ú.  Brušperk dle odsouhlaseného cenového návrhu. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

500.     Prodloužení povolení k bezplatnému užívání části městského pozemku parc. č. 2664 trvalý travnatý porost dle nákresu v katastrální mapě jako občasné příjezdové komunikace k pozemkům manželů Renáty a Stanislava Fialových, bytem Brušperk, Dr. Martínka 192 a to od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 za podmínky řádného udržování svěřeného majetku města a uvedení užívaného pozemku do původního stavu po uplynutí doby sjednané.

501.     Výši odměn za I. pololetí 2005 ředitelům příspěvkových organizací města a vedoucí organizační složky města dle předlohy č. 7.

502.     Odpověď na žádost OKD, a. s. o posouzení vlivu dobývání na životní prostředí v části k. ú. Brušperk, vymezené dle přiložené dokumentace.

RM – 43/ROZHODLA

144.     V plném rozsahu akceptovat doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Poskytnutí provozního úvěru ve výši 34.000.000 Kč“ a vybrat jako nejvýhodnější nabídku firmy Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4, IČ 45244782, pobočka Frýdek-Místek.

145.     O uzavření smlouvy na nájem obecního bytu s :

Ivanem Lackem a Alenou Sobčákovou, byt č. 1, ul. Dráhy 471 od 1. 8. 2005 do 31. 12. 2005 s podmínkou uhrazení místního poplatku za komunální odpad                                              

Alenou Berkovou, byt č. 2, ul. Dráhy 471 od 8. 8. 2005 do 31. 8. 2006.

RM – 43/STANOVILA

14.         Měsíční plat Mgr. Aleši Vyvialovi, řediteli ZŠ V. Martínka v Brušperku od 1. srpna 2005 dle předlohy č. 7.  

RM – 43/REVOKOVALA

11.         Usnesení RM 42/ROZHODLA, část bodu 143 s náhradou:

RM/ROZHODLA, bod 145.

RM – 43/VZALA NA VĚDOMÍ

281.     Kontrolu úkolů 42. schůze rady města.

282.     Stavy na bankovních účtech města a rozpočtové plnění dotací k 28. 7. 2005.

283.     Výsledky hospodaření města Brušperk a příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka Brušperk, Mateřské školy Brušperk a Domova důchodců Ondráš k 30. 6. 2005.

284.     Informaci starosty o výši odměny tajemníka MěÚ za I. pololetí 2005 dle předlohy č. 7.

285.     Odpověď Ing. Jiřího Valy, adresovanou všem členům ZM, na dopis rady města č.j. 51.1/1192/2005 ze dne 20. 7. 2005 v záležitosti jeho nabídky zajištění možných úspor při výstavbě ČOV a kanalizace.

286.     Předání a převzetí funkce ředitele ZŠ V. Martínka při odchodu Mgr. J. Vichra do starobního důchodu. Současně poděkovala Mgr. J. Vichrovi za dlouholetou práci v oblasti školství a výchově mládeže.

287.     Informace ze zápisu redakční rady BZ ze dne 20. 7. 2005.

288.     Informace o stavu příprav na zahájení nového typu vysílání TV Local Brušperk.

289.     Informaci starosty o postupu prací a rozpracovanosti na stavbě „Brušperk, kanalizace a ČOV, I. etapa – 1.část“.

290.     Informaci starosty o postupu prací na stavbě „Rekonstrukce a přístavba ZŠ V. Martínka v Brušperku“.

291.     Den 31. srpna 2005 jako plánovaný termín konání 44. schůze rady města.

 

V Brušperku 9. srpna 2005

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení:   Ing. Svatopluk Slovák

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky