18.2.2019 Svátek slaví Gizela

Usnesení 44. rady města

Usnesení 44. schůze rady města Brušperk konané dne 14. září 2005

RM – 44/SCHVÁLILA

503.       Program 44. schůze rady města.

504.       Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Mgr. Pavla Plečku.

505.       Dodatek č. 2 s firmou Josef Rechtik-PROJEKT, Hornopolní 12, 702 00 Ostrava, IČ 16648625 na zpracování „Pasportu kanalizace města Brušperk“ v rozsahu 5 km za cenu 59 500 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 2.

506.       Smlouvu o dílo na zpracování Územního plánu města Brušperk, Změny č. 4-návrhy s firmou Ing. arch. Ludmila Konečná, URBANISTICKÁ SPOLEČNOST, Novinářská 3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 41393163 za cenu 80 123 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

507.       Smlouvu na pořízení sběrného videozáznamu z rekonstrukce a přístavby ZŠ V. Martínka (stavba sportovní haly) v délce 1 hodiny s firmou Jaroslav Kunz, Dr. Martínka 201, 739 44 Brušperk, IČ 43551856 za cenu 15 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

508.       Smlouvu na zajištění vysílání TV LOCAL Brušperk s Ing. Ludvíkem Kollárem – TV KOMERS, Staroveská 263/27a, 724 00 Ostrava-Proskovice, IČ 12473405 za cenu 20 800 Kč/měsíc. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

509.       Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/2005 Šu na změnu termínu zahájení a ukončení prací (o jeden měsíc) s Ing. Tomášem Šulákem, 739 23 Stará Ves n.Ondř. 591, IČ 11191708. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

510.       Nákup prohlížeče GIS od firmy DIGIS s.r.o., Gen. Sochora 6176, 708 00 Ostrava-Poruba za cenu do 6 000 Kč.

RM – 44/ROZHODLA

146.       Přeúčtovat náklady spojené se změnou č. 4 návrhu zadání Územního plánu města všem žadatelům o tuto změnu.

147.       V souladu se zákonem čís. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

dnem 1. ledna 2006 zahájit výběr stočného za odvádění odpadních vod od odběratelů napojených na kanalizaci ve vlastnictví města.

148.       O uzavření smlouvy na nájem obecního bytu s :

§         Martinem Kožušníkem, trvale bytem Ostrava-Zábřeh, Svornosti 14 na byt č. 1 na ul. Sportovní 1088 od 1. 9. 2005 do 31. 05. 2006.

RM – 44/DOPORUČILA ZM

ZM – 19/ROZHODLO

185.       O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky panu Aloisi Vavrysovi, bytem Brušperk, Dráhy 472 na vznik nové bytové jednotky z nebytových prostor u rodinného domu č. p. 472 v celkové výši 200 000 Kč z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999.

ZM – 19/ROZHODLO

186.       O uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. S88/2005 na budoucí prodej části pozemku parc. č. 3294/2 o výměře 132 m2 nacházející se v prostoru stavby „Ondřejnice-Stará Ves nad Ondřejnicí km 2 300-6 500“ se státním podnikem Povodí Odry, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1, IČ 70890021. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem dle platných právních předpisů. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

ZM – 19/ROZHODLO

187.       O uzavření smlouvy o věcném břemeni na pozemky parc. č. 95, parc. č. 2919 a parc. č. 2929/1 na k. ú. Brušperk, okres Frýdek-Místek zapsaný na listu vlastnictví č. 1 v katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek s SmVaK Ostrava a.s., ul. 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 9 260 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

ZM – 19/ROZHODLO

188.       O poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti, Kostelní 43, 739 44 Brušperk, IČ 63699541 ve výši 100 000 Kč, a to podílem příspěvku města ve výši 40 000 Kč a příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2005 ve výši 60 000 Kč.

ZM – 19/ROZHODLO

189.       O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti, Kostelní 43, 739 44 Brušperk, IČ 63699541 ve výši 100 000 Kč, a to podílem příspěvku města ve výši 40 000 Kč a příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2005 ve výši 60 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

ZM – 19/ROZHODLO

190.       O převodu nemovitých věcí – částí pozemků parcel č. 1934/3, 1960 a 1944/1 o celkové výměře cca 500 m2 na k. ú. Brušperk panu Ing. Zdeňku Vrtalovi, bytem Borošínská 1042, Brušperk, za cenu ve výši Kč 200/m2 a to v případě, že se ke zveřejněnému záměru nepřihlásí žádný zájemce.

ZM – 19/ROZHODLO

191.       O směně nemovité věci – části pozemku ve zjednodušené evidenci č. PK 167/1 o výměře 51 m2 v majetku města na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Družstevní za nemovitost – část pozemku parc.č. 997/1 ostatní plocha o výměře 51 m2 od společnosti PD Pal, s.r.o., Hřbitovní 1046, IČ 25830317, a to v případě, že se ke zveřejněnému záměru nepřihlásí žádný další zájemce.

ZM – 19/SCHVÁLILO

192.       Rozpočtové opatření RO č. IV-Z/2005 ve výši 1 414 000 Kč dle předlohy č. 8.

ZM – 19/REVOKOVALO

193.       Usnesení ZM-13/ROZHODUJE, bod 60 s náhradou:

ZM-19/ROZHODLO, bod….

RM – 44/ULOŽILA

162.     Připravit návrhy variant přeúčtování nákladů na vypracování návrhu zadání změny č. 4 Územního plánu města

T: 46. schůze RM

Z: SÚ a OFMVV.

163.     Provést potřebná organizační opatření vyplývající z rozhodnutí čís. 147/44-RM

T: 31.12.2005

Z: tajemník MěÚ.

RM – 44/VZALA NA VĚDOMÍ

292.     Kontrolu úkolů 43. schůze rady města.

293.     Stavy na bankovních účtech města a rozpočtové plnění dotací a daní k 8. 9. 2005.

294.     Informaci sociální pracovnice MěÚ Frýdek-Místek o bytové situaci rodiny Larišových s tím, že potvrdila rozhodnutí 42. schůze rady města, čís. 142.

295.     Změnu právní subjektivity u firmy zajišťující poskytování služeb internetu v IC města Brušperk z firmy NexNET na firmu CS21 Ostrava, s. r. o., Cihelní 81, 702 00 Ostrava, IČ 61977306. Ostatní podmínky smlouvy se nemění.

296.     Změnu vysílacího času LOCAL TV Brušperku od 9. 9. 2005.

297.     Statistiku obyvatel města k 2. 9. 2005.

298.     Informaci starosty o připravovaných změnách ve výběru stočného od 1. 1. 2006.

299.     Informaci starosty o přípravy výstavby družstevních bytů.

300.     Žádost RNDr. Milana Konečného o poskytnutí dotace z finančních prostředků města s tím, že tato bude projednána až při rozpouštění rozpočtové rezervy daného oddílu, §.

301.     Informaci starosty o postupu prací a rozpracovanosti na stavbě „Brušperk, kanalizace a ČOV, I. etapa – 1.část“.

302.     Informaci starosty o postupu prací na stavbě „Rekonstrukce a přístavba ZŠ V. Martínka v Brušperku“.

303.     Den 21. září 2005 jako plánovaný termín konání 45. schůze rady města.

 

V Brušperku 20. září 2005

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: Mgr. Pavel Plečka.

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky