19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 45. rady města

Usnesení 45. schůze rady města Brušperk konané dne 19. října 2005

RM – 45/SCHVÁLILA

511.       Program 45. schůze rady města.

512.       Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Pavla Káňu.

513.       Smlouvu o dílo na zpracování plánu odpadového hospodářství města Brušperk v rozsahu vymezeném § 44 zákona č. 185/2005 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů s Ing. Marcelou Zuzánkovou, J. Opletala 174, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 67316328 za cenu 15 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

514.       Smlouvu o dílo na pokládku silničních obrub a opravu chodníku části ul. K Pastevníku v úseku od křižovatky ul. K Pastevníku-ul. Klepary po dům č. p. 860 s firmou Ivo Milota-IMSTAV,Hřbitovní 1012, Brušperk, IČ 12093114 za cenu max. 130 000 Kč vč. DPH bez dodávky materiálu. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

515.       Smlouvu o dílo na výrobu a pokládku schodů ve svahu u sokolovny firmě Ivo Milota-IMSTAV, Hřbitovní 1012, Brušperk, IČ 12093114 za cenu max. 95 000 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

516.       Smlouvu o dílo na dodávku a montáž dopravního značení na místních komunikacích s firmou SLUMEKO, s. r. o., Štefánikova 58, 742 21 Kopřivnice, IČ 25376021 za cenu 62 479 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

517.       Smlouvu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na výdaje spojené se zásahem jednotky SDH mimo území města, odbornou přípravu členů, nákup věcného vybavení a opravy požární techniky s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava na částku 19 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

518.       Smlouvu o dílo na opravy částí místních komunikací ul. Studniční (MK 46B část, 121C), ul. Borošínská-oblouk (MK 114C), ul. Borošínská-odbočka k Pastevníku (MK 115C), ul. Dráhy-odbočka ke mlýnu (MK 107C, 106C) ul. Dráhy-odbočka k č. p. 453 (MK 37B), část ul. Hřbitovní (MK 38B), ul. K Pastevníku-odbočka k myslivecké chatě po můstek (MK 112C) a část spojnice mezi přehradami č. I a č. II (MK 40B) s firmou ALPINE stavební společnost CZ a. s., Jiráskova 13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ 45192286 za cenu dle odsouhlaseného návrhu. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

519.       Zakoupení knihovního systému CLAVIUS od firmy LANius za cenu cca 65 000 Kč bez DPH.

520.       Finanční příspěvek TJ Sokol Brušperk ČSTV ve výši 8 000 Kč na zvýšení provozních nákladů a zajištění Vánočního turnaje a částku 8 500 Kč na činnost volejbalového oddílu.

521.       Finanční příspěvek Občanskému sdružení při Dětském centru Kopřivnice na částečné krytí nákladů na dopravu postižených dětí z našeho města ve výši 18 000 Kč.

522.       Navýšení poskytnutého finančního příspěvku na činnost na rok 2005 – ošetřování vysázených stromů na k. ú. Brušperk, pro Český svaz zahrádkářů o částku 5 000 Kč .

523.       Navýšení poskytnutého finančního příspěvku na činnost na rok 2005 – realizace výstavy ručních prací, pro Český svaz žen o částku 2 000 Kč.

524.       Navýšení poskytnutého finančního příspěvku na činnost na rok 2005 – provoz a inovace LS, pro Lašské společenství, o. s. o částku 8 000 Kč.

RM – 45/ROZHODLA

149.       O výběru nejvhodnější dodávky provedení stavebních prací – pokládku silničních obrub a opravu chodníku části ul. K Pastevníku v úseku od křižovatky ul. K Pastevníku-ul. Klepary po dům č.p. 860  firmě Ivo Milota-IMSTAV, Hřbitovní 1012, Brušperk, IČ 12093114.

150.       O výběru nejvhodnější dodávky stavebních prací – výrobu a pokládku schodů ve svahu u sokolovny firmě Ivo Milota-IMSTAV, Hřbitovní 1012, Brušperk, IČ 12093114.

 

151.       O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Brušperk a panem Břetislavem Lehnertem, bytem Dobratice 12, který řeší změnu doby nájmu, o to od 21. července 2004 do 31. ledna 2010. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

152.       O uzavření nájemní smlouvy mezi městem Brušperk a paní Zdeňkou Štalmachovou, bytem Družstevní 821, Brušperk na pronájem části pozemku parc. č. 993/44 o výměře cca 70 m2k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou od 1. 11. 2005 za cenu ve výši Kč 35/rok. Současně zmocňuje starostu k podpisu nájemní smlouvy.

153.       O uzavření smlouvy na nájem obecního bytu s:

·        manželi Gabrielou a Petrem Cholavovými, Fryčovická 229

na byt v hasičské zbrojnici na ul. Jožky Matěje 215                od 5. 10. 2005 do 31. 10. 2006

·         panem Bohuslavem Larišem, Staroveská 270 na byt č. 7

na ul. K Svaté vodě 1086                                                         od 1. 12. 2005 do 31. 03. 2006

·        panem Jaroslavem Balážem, K Svaté vodě 1086 na byt č. 2

na ul. Staroveská 270                                                              od 1. 12. 2005 do 31. 12. 2006

·        panem Petrem Skřenkem, K Náměstí 26 na byt č. 2

na ul. K Svaté vodě 1086                                                         od 1. 11. 2005 do 31. 03. 2006

154.       O prodloužení smlouvy o nájmu obecního bytu s:

·         panem Jaroslavem Petrem, K Svaté vodě 1086, byt č. 8        od 1. 10. 2005 do 31. 12. 2005

·         panem Petrem Janiurkem, K Svaté vodě 1086, byt č. 2          od 1. 10. 2005 do 31. 12. 2005

·         manžely Radomírou a Davidem Čaneckými,

      K Svaté vodě 581, byt č. 1                                                        od 1. 11. 2005 do 31. 12. 2006

·        paní Evou Hruškovskou, Dráhy 471, byt č. 7                             od 1. 11. 2005 do 31. 12. 2006

·        manžely Leonou a Rostislavem Hrubými,

      Dráhy 471, by č. 8                                                                    od 1. 11. 2005 do 31. 12. 2006

·        slečnou Marií Komůrkovou, Dráhy 471, byt č. 9                       od 1. 11. 2005 do 31. 12. 2006

·        panem Vladimírem Kupkou, K Pastevníku 860, byt č. 5           od 1. 11. 2005 do 31. 12. 2006

·        panem Bohuslavem Larišem, byt č. 2, Staroveská 270           od 1. 07. 2005 do 30. 11. 2005

·        panem Jaroslavem Balážem, byt č. 7, K Svaté vodě 1086       od 1. 07. 2005 do 30. 11. 2005.

RM – 45/REVOKOVALA

12.          Usnesení RM-42/ROZHODLA, část bodu 142 a 143 s náhradou:

RM-45/ROZHODLA, část bodu 153 a RM-45/ROZHODLA, část bodu 154.

RM – 45/ULOŽILA

164.       Sepsání zápisu s organizací Českého svazu zahrádkářů v Brušperku, ve kterém bude specifikován rozsah ošetřování vysázených stromů

          Z: tajemník MěÚ

T: 31. 10. 2005.

165.       Zajistit zakoupení knihovního systému CLAVIUS, jeho instalaci a uvedení do užívání

Z: vedoucí knihovny

T: do 30. 11. 2005.

166.       Zpracovat možný postup orgánů města při poskytování finanční půjčky občanům města za účelem napojení na veřejnou kanalizaci

Z: pan L. Dlouhý

T: 4. 11. 2005

167.       Projednat podmínky možného předčasného ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 26

Z: starosta

T: 46. schůze RM.

RM – 45/VZALA NA VĚDOMÍ

304.       Kontrolu plnění úkolů 44. schůze rady města.

305.       Stavy na bankovních účtech města a rozpočtové plnění dotací a daní k 13. 10. 2005.

306.       Zprávu o průběžném hodnocení plnění Programu rozvoje města Brušperk na rok 2005.

307.       Informaci starosty o postupu prací a rozpracovanosti na stavbě „Brušperk, kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část“.

308.       Informaci starosty o postupu prací na stavbě „Rekonstrukce a přístavba ZŠ V. Martínka Brušperku“.

309.       Informaci starosty o zajištění dovozu obědů obyvatelům DDO v rámci výkonu alternativního trestu o sobotách, nedělích a svátcích.

310.       Informaci tajemníka MěÚ o postupu prací pokládání živičných povrchů na MK firmou ALPINE, stav. společnost Valašské Meziříčí.

311.       Rozšíření objednávky firmy SLUMEKO, s. r. o. Kopřivnice o umístění zrcadla na křižovatce ul. Dr. Martínka a ul. Kostelní.

312.       Znění odpovědi na stížnost nájemníků domu č.p. 26 na odmítnutí poskytnutí právní služby.

313.       Den 16. listopad 2005 jako plánovaný termín konání 46. schůze rady města.

 

V Brušperku 31. října 2005

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: Ing. Pavel Káňa

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky