20.2.2019 Svátek slaví Oldřich

Usnesení 46. rady města

Usnesení 46. schůze rady města Brušperk konané dne 16. listopadu 2005

RM – 46/SCHVÁLILA

525.       Program 46. schůze rady města.

526.       Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu pana Lubomíra Dlouhého.

527.       Dodatek č. 4 ke smlouvě č. I-2527/150/2003 o uzavření budoucí kupní smlouvy „Brušperk, kanalizace a ČOV – I. etapa“ s firmou SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665, ve kterém je upřesněné členění jednotlivých stok kanalizace a splátkový kalendář záloh kupní ceny kanalizace. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

528.       Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace úprav okolí tělocvičny ZŠ V. Martínka v Brušperku s firmou Architektonická kancelář, Ing. arch. Tomáš Šonovský, Teslova 2, 702 00 Ostrava, IČ 12658391 za cenu 71 400 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

529.       Dodatek č. 1 ke smlouvě na výstavbu chodníku a dešťové kanalizace na části ul. Krmelínská (k sokolovně), který řeší drobné vícepráce a změnu materiálu při pokládce chodníku (slepecká dlažba) s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ 11540613 v hodnotě 35 831 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

530.       Dodatek č. 1 ke smlouvě na vybudování částí MK se zpevněným povrchem, který řeší více a méně práce při stavbě konstrukčních vrstev těchto komunikací s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ 11540613 v hodnotě 31 704 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

531.       Rozšíření objednávky na opravy místních komunikací tryskací technologií CZ Jetparcher s firmou Lesostavby Frýdek-Místek, a. s., Slezská 2766, 739 32 Frýdek-Místek, IČ 45193118 na dvě vozové jednotky za cenu max. 61 000 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k jejímu k podpisu.

532.       Zpracování projektové dokumentace opravy veřejného osvětlení na části ul. Fryčovická v úseku od zahrady ZUŠ po autobusovou čekárnu Brušperk-střed. Současně schválila dodávku a montáž veřejného osvětlení v tomto úseku. Realizaci dokumentace i díla zajistí firma Kamil Vantuch, K Náměstí 253, 739 44 Brušperk, IČ 13015877 za cenu max. 460 000 Kč vč. DPH.

533.       Dodatek č. 1 Smlouvy o provozování zařízení veřejného osvětlení ze dne 29. 4. 2003, kterým dochází ke změně právního subjektu poskytovatele z SME, a. s. Ostrava, 28. října 3123/152, 709 02 Moravská Ostrava, IČ 47675691 na Energetika Vítkovice, a. s. Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice, IČ 25854712 s účinností od 1. 1. 2006. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

534.       Směrnici o inventarizaci majetku a závazků města Brušperk za rok 2005.

535.       Zásady upravující postup orgánů města při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

536.       Znění odpovědi na dopis spol. s r. o. HRUŠKA, Ostrava ve věci možného předčasného ukončení nájmu nebytových prostor domu č. p. 26, používaných v současnosti jako městská tržnice.

537.       Digitální zpracování kroniky 1993-2001 města Brušperk.

538.       Poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2006 ve výši 10 000 Kč na zajištění umístění občana města v Centru pro mentálně postiženou mládež, Fibichova 469, Frýdek-Místek.

539.       Finanční příspěvek Tělocvičné jednotě Sokol na úpravu vnitřního zařízení v objektu sokolovny ve výši 15 000 Kč.

540.       Účast starosty a místostarosty na semináři, který proběhne ve dnech 21. až 24. listopadu 2005 v Bruselu a příspěvek ve výši 2 500 Kč/osobu na úhradu dopravy do Bruselu a zpět.

541.       Odměny předsedkyním komisí rady města (kulturní, sociální a zdravotní) za III. čtvrtletí 2005 ve výši 900 Kč/osoba/měsíc.

RM – 46/NESCHVÁLILA

Příspěvek občanskému sdružení LYSOHOR, U staré pošty 54, Frýdek-Místek na údržbu a čištění turistických tras v Beskydech.

RM – 46/ROZHODLA

155.       O prodloužení smlouvy o nájmu obecního bytu s manžely Petrou a Vladimírem Kupkovými, K Svaté vodě 572, byt č. 6 od 1. 12. 2005 do 31. 12. 2006

paní Antonií Blažejovskou, Svaté vodě 573, byt č. 2 od 1. 12. 2005 do 31. 12. 2006

paní Hanou Křístkovou, K Svaté vodě 573, byt č. 6 od 1. 12. 2005 do 31. 12. 2006.

RM – 46/DOPORUČILA ZM

ZM – 20/ROZHODLO

194.       O převodu nemovité věci – části pozemku ve zjednodušené evidenci PK č. 1937 o výměře cca 1000 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Nábřeží za cenu ve výši Kč 30/m2.

ZM – 20/ROZHODLO

195.       O bezúplatném nabytí nemovité věci – pozemku parc. č. 2856/18 ostatní plocha o výměře 1227 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě u Trnavské cesty od pana Ing. Ivana Krupníka, bytem Brušperk, K Šištotu 527 do majetku města Brušperk.

ZM – 20/ROZHODLO

196.       O bezúplatném převodu nemovité věci – vodního díla „Inženýrské sítě pro výstavbu RD, Brušperk u Trnavské cesty, SO 02 Kanalizace“ na pozemcích parc. č. 2856/24 a 2856/18 v kat. území Brušperk z majetku Ing. Ivana Krupníka, bytem Brušperk, K Šištotu 527 do majetku města Brušperk.

ZM – 20/SCHVÁLILO

197.       Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005 o změně OZV č. 5/2003 o místních poplatcích.

ZM – 20/SCHVÁLILO

198.       Zásady pro poskytnutí účelových půjček z rozpočtu města k připojení odpadních vod na kanalizaci.

ZM – 20/POTVRDILO

199.      Platnost Zásad pro poskytování volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům zastupitelstva města Brušperk, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni s úpravou jejich odstavce 6 ve znění předlohy č. a to dnem 1. ledna 2006.

ZM – 20/ROZHODLO

200.      O novém názvu místní komunikace v lokalitě pneuservis-trnavská cesta jako ulice „Luční“.

ZM – 20/REVOKOVALO

201.   Usnesení 7. zasedání ZM, část ROZHODUJE, bod 35 s náhradou: ZM-20/ROZHODLO, bod …(viz bod 203)

ZM – 20/REVOKOVALO

202.       Usnesení 7. zasedání ZM, část ROZHODUJE, bod 37 s náhradou:

ZM-20/ROZHODLO, bod …(viz bod 204)

ZM – 20/ROZHODLO

203.       O ponechání nemovité věci – části pozemku parc. č. 2737 místní komunikace o výměře cca 66 m2 v lokalitě ul. Jožky Matěje v majetku města.

ZM – 20/ROZHODLO

204.       O ponechání nemovité věci – části pozemku parc. č. 2934 ostatní plocha o výměře cca 195 m2 v lokalitě ul. K Pastevníku v majetku města.

RM – 46/ULOŽILA

168.       Zveřejnit záměr města prodat část pozemku ve zjednodušené evidenci PK č. 1937 o výměře cca 1000 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Nábřeží na úřední desce městského úřadu a na internetových stránkách města.

          Z: tajemník MěÚ

T: ihned.

169.       Zpracovat směrnici upravující postup příspěvkové organizace při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Z: ředitelé příspěvkových organizací města

T: do 31. 03. 2006.

170.       Předložit zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků města Brušperk za rok 2005.

Z: tajemník MěÚ

T: únor 2006.

RM – 46/ZŘÍDILA

1.             Dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) školskou radu při Základní škole V. Martínka v Brušperku.

RM – 46/STANOVILA

15.          Počet členů školské rady při Základní škole V. Martínka v Brušperku na 6.

RM – 46/VYDALA

1.              Volební řád školské rady při Základní škole V. Martínka v Brušperku.

RM – 46/JMENOVALA

17.          Ing. Svatopluka Slováka a Mgr. Jaroslava Vichra jako zástupce zřizovatele do školské rady při Základní škole V. Martínka v Brušperku.

RM – 46/DOPORUČILA ŘEDITELI ZŠ

1.              Jmenovat do volební komise pro volby do školské rady : Ivetu Duškovou, Evu Hankusovou a Jarmilu Humplíkovou.

RM – 46/VZALA NA VĚDOMÍ

314.       Kontrolu plnění úkolů 45. schůze rady města.

315.       Stavy na bankovních účtech města a rozpočtové plnění dotací a daní k 10. 11. 2005.

316.       Výsledky hospodaření města Brušperk a jeho příspěvkových organizaci Základní školy V. Martínka Brušperk, Mateřské školy Brušperk a Domova důchodců Ondráš k 30. 9. 2005.

317.       Finanční částku, za kterou firma Jan Slabý, Brušperk zrealizovala terénní úpravy a přípravu pro pokládku živičných povrchů dětského dopravního hřiště v areálu mateřské školy.

318.       Dopis Ing. Pavla Nesita v záležitosti dopravní situace ve městě.

319.       Poskytnutí příspěvku na individuální dopravu v souladu s ustanovením § 37 vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů v celkové částce Kč 11 704,- na rok 2005 z dotace KÚ Moravskoslezského kraje těmto občanům:

Zdeněk Folvarčný, Antonínov 618 Kč 5 704,-

Petr Ranocha, K Svaté vodě 573 Kč 6 000,-.

320.       Informaci starosty o postupu prací a rozpracovanosti na stavbě „Brušperk, kanalizace a ČOV,

I. etapa – 1. část“.

321.       Informaci starosty o postupu prací na stavbě „Rekonstrukce a přístavba ZŠ V. Martínka Brušperku“.

322.       Informaci starosty o průběhu kontroly FÚ Frýdek-Místek na investiční akci oprava sportoviště, nová výstavba víceúčelového sportovního hřiště a běžecké dráhy s doskočištěm.

323.       Informaci místostarosty o přípravě žádosti na MK ČR ve věci získání dotace na obnovu kulturních památek v roce 2006 v celkové výši 900 tis. Kč.

324.       Informaci místostarosty o snížení příspěvku SOTV Vratimov z 2 Kč na 1 Kč /občan/rok.

325.       Informace ze zápisů redakční rady Brušperského zpravodaje ze dne 23. 8., 20. 9. a 18. 10. 2005.

326.       Informace ze zápisů č. 7/2005 a č. 8/2005 sociální a zdravotní komise

327.       Připomínku pana Lubomíra Dlouhého k doplnění rekonstruovaného osvětlení na části ul. Fryčovická o světelný bod pod schody vedoucími k náměstí.

328.       Den 7. prosince 2005 jako plánovaný termín konání 47. schůze rady města.

 

V Brušperku 28. listopadu 2005

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: pan Lubomír Dlouhý

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky