18.2.2019 Svátek slaví Gizela

Usnesení 47. rady města

Usnesení 47. schůze rady města Brušperk konané dne 13. prosince 2005

RM – 47/SCHVÁLILA

542.       Program 47. schůze rady města.

543.       Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu pana Lubomíra Dlouhého.

544.       Zvýšení poplatků za shromažďování a likvidaci odpadů pro podnikatele na rok 2006 – viz tabulka a) předlohy č. 7. Výše poplatků pro občany na rok 2006 se nemění a zůstává ve výši roku 2005.

545.       Dodatek č. 4 na pronájem škvárového hřiště v době konání brušperské pouti v roce 2006 za cenu 130 000 Kč s panem Janem Pflegrem, Kokory č. p. 234, PSČ 751 05, IČ 10638733. Ostatní podmínky pronájmu se nemění. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

546.       Smlouvu o provozování vodního díla (vyjmenované kanalizační řady včetně revizních šachet) s SmVaK Ostrava, a. s., IČ 45193665, ul. 28. října 169, 709 45 Ostrava. Současně zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.

547.       Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s akciovou společností EKO-KOM, a. s., IČ 25134701, Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

548.       Dodatek ke smlouvě o poskytování připojení k síti internet se společností CS 21 Ostrava, spol. s r. o., IČ 61977306, Čujkovova 3097, 700 30 Ostrava-Zábřeh. Dodatek garantuje připojení vyšší rychlosti internetu za původní cenu. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

549.       Vyplacení odměny kronikářce města za zpracování kroniky města za rok 2002.

550.       Výši odměn za II. pololetí 2005 ředitelům příspěvkových organizací města a vedoucí organizační složky města dle předlohy č. 12.

551.       Návrh programu 20. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 21. prosince 2005 v 15.30 hodin v sále Národního domu:

1.       Zahájení.

2.       Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru ZM.

3.       Připomínky a podněty občanů.

4.       Návrh rozpočtového opatření č. V-Z/2005.

5.       Návrh rozpočtového provizoria města Brušperk na I. čtvrtletí 2006.

6.       Návrh OZV č. 1/2005 o změně OZV č. 5/2003 o místních poplatcích.

7.       Návrh Zásad pro poskytnutí účelových půjček z rozpočtu města k připojení odpadních vod na kanalizaci.

8.       Převody a nabytí nemovitého majetku.

9.       Zásady pro poskytování volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům zastupitelstva města Brušperk, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolnění s úpravou jejich odstavce 6 ve znění předlohy č. 9 a to dnem 1. ledna 2006.

10.   Nový název místní komunikace v Brušperku.

11.   Dopis zastupitelstvu města.

12.   Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

RM – 47/NESCHVÁLILA

14.          Zproštění poplatku paní Ludmile Štalmachové za podíl na nákladech spojených s pořízením územně plánovací dokumentace v rámci změny č. 4 pro parcely v jejím vlastnictví a doporučuje dohodnout splátkový kalendář na OFMVV MěÚ Brušperk.

RM – 47/ROZHODLA

156.       O prodloužení smlouvy o nájmu obecního bytu s:

·         Luďkem Kubů, K Svaté vodě 1086, byt č. 5                         od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006.

·         Evou Křepelkovou, K Svaté vodě 572, byt č. 4                      od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006

·         Jaroslavem Petrem, K Svaté vodě 1086, byt č. 8                   od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006

·         Petrem Janiurkem, K Svaté vodě 1086, byt č. 2                    od 1. 1. 2006 do 31. 3. 2006

·         Ivanem Lackem a Elenou Sobčákovou, Dráhy 471, byt č. 1   od 1. 1. 2006 do 31. 3. 2006.

157.       O Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce drobných předmětů s Muzeem Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 095630, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek. Dodatek prodlužuje výpůjčku předmětů umístěných v prostorách Památníku V. Martínka Národního domu v Brušperku do 31. 12. 2006. Současně zmocňuje starostu k podpisu tohoto dodatku.

RM – 47/DOPORUČILA ZM

ZM – 20/SCHVÁLILO

205.       Rozpočtové opatření č. V-Z/2005 ve výši –15 660,80 tis. Kč.

ZM – 20/SCHVÁLILO

206.       Rozpočtové provizorium města Brušperk na I. čtvrtletí 2006 v příjmové a výdajové části ve výši 25 921 000 Kč.

RM – 47/ULOŽILA

171.       Zveřejnit text výběrového řízení na poskytnutí zvýhodněného účelově vázaného úvěru z Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 3/1999.

          Z: tajemník MěÚ

T: ihned.

RM – 47/VZALA NA VĚDOMÍ

329.       Kontrolu plnění úkolů 46. schůze rady města.

330.       Stavy na bankovních účtech města a rozpočtové plnění dotací a daní k 8. 12. 2005.

331.       Text výběrového řízení na poskytnutí zvýhodněného účelově vázaného úvěru z Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 3/1999 od 1. 5. 2005.

332.       Informaci o obrazovém vysílání LOKAL TV Brušperk.

333.       Informaci starosty o výši odměny tajemníka MěÚ za II. pololetí 2005 dle předlohy č. 12.

334.       Informaci starosty o průběhu kolaudačního řízení na stavbě „Brušperk, kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část“.

335.       Informaci starosty o postupu prací na stavbě „Rekonstrukce a přístavba ZŠ V. Martínka Brušperku“.

336.       Informace ze zápisu redakční rady Brušperského zpravodaje ze dne 22. 11. 2005.

337.       Informace ze zápisu č. 9/2005 sociální a zdravotní komise 

338.       Den 25. ledna 2006 jako plánovaný termín konání 48. schůze rady města.

 

V Brušperku 11. ledna 2005

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: pan Lubomír Dlouhý

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky