18.2.2019 Svátek slaví Gizela

Usnesení 48. rady města

Usnesení 48. schůze rady města Brušperk konané dne 25. ledna 2006

RM – 48/SCHVÁLILA

552.       Program 48. schůze rady města.

553.       Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Svatopluka Slováka.

554.       Rozpočtové opatření RO č. IV-R/2005 ve výši Kč 21 700 Kč.

555.       Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. I-2621/1/2006 „Brušperk – odkoupení jednotné kanalizace“ s firmou SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665 na odkoupení kanalizačních řadů včetně revizních šachet dle uvedeného pasportu s tím, že dojde ke změně textu smlouvy v článku VII.: smlouva nabývá platnosti až po schválení prodeje kanalizace zastupitelstvem města. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

556.       Ceny prací v lesním hospodářství a ceny prací a služeb související se sadbovými úpravami pro rok 2006 s firmou Bohuslav Dvořák, lesy, sady, zahrady, s. r. o., Jahodová 740, 725 29 Ostrava-Petřkovice, IČ 268252613.

557.       Dodatek ke smlouvě o dílo č. 31570/3 s firmou Marius Pedersen, a. s., Malé náměstí 124, 500 02 Hradec Králové, IČ 42194920 stanovující ceny za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro rok 2006 s účinností od 1. 1. 2006. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku smlouvy.

558.       Smlouvu o dílo na zpracování produktů firmy GIS včetně zajištění zákaznické podpory s firmou DIGIS, spol. s r. o., Gen. Sochora 6176, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 19012276 za smluvní cenu. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

559.       Finanční náhradu za poškozenou šachtu Š5 Společenství vlastníků jednotek Družstevní 821-824 ve výši 11 000 Kč.

560.       Dodatek č. 2 k Zásadám pro tvorbu a používání finančních prostředků sociálního fondu úředníků, zaměstnanců města členů zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolnění pro rok 2004-2005, který řeší doplnění článku 4 o bod 6-Příspěvek na úhradu závěrečného hodnocení činnosti práce MěÚ v roce 2005 spojeného se společenským a sportovním setkáním na konci roku.

561.       Použití vytvořených finančních prostředků rozpočtu sociálního fondu z rezervy ve výši 5 514 Kč na úhradu společenského a sportovního setkání na konci roku 2005.

RM – 48/ROZHODLA

158.       O prodloužení smlouvy o nájmu obecního bytu s: Vladimírem Holaněm a Pavlou Chalupovou, K Svaté vodě 572, byt č. 7 od 1. 2. 2006 do 30. 6. 2006

Janou Stralčinskou, Lucií Stralčinskou a Patrikem Lagronem, K Svaté vodě 573, byt č. 3 od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006.

159.       O přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2006 pro město Brušperk – městskou knihovnu, organizační složku města – na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 260 000 Kč. Zároveň zmocňuje starostu města k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje.

RM – 48/STANOVILA

16.          Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností s účinností od 1. února 2006.

17.          Výši měsíčních úhrad obyvatel příspěvkové organizace Domov důchodců Ondráš, která vyplývá z novelizace vyhlášky MPSV č. 82/1993 Sb. o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů, a to od 1. 2. 2006 takto:

jednolůžkový pokoj: 7 167 Kč, dvoulůžkový pokoj: 6 660 Kč, třílůžkový pokoj: 6 309 Kč.

18.          Základní plat ředitelům příspěvkových organizací města: Základní školy V. Martínka Brušperk, Mateřské školy Brušperk, Domova důchodců Ondráš Brušperk a vedoucí organizační složky města-Městské knihovny Brušperk od 1. 1. 2006 na základě Nařízení vlády č. 537/2005 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 330/2003 Sb.

RM – 48/POVĚŘILA

1.              Odbor financí, majetku a vnitřních věcí MěÚ v Brušperku prováděním správní činnosti ve věci uložení povinnosti vlastníkům nemovitosti (stavebního pozemku či staveb), na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, připojit se na kanalizaci ústící do čistírny odpadních vod v Brušperku, a to v případech, kdy je to technicky možné.

RM – 48/ULOŽILA

172.       Prokazatelně seznámit:

1.       vedoucí organizací města

2.       úředníky městského úřadu

s Pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností a průběžně zabezpečovat a kontrolovat jejich plnění.

          Z: ad 1) starosta

         ad 2) tajemník MěÚ

T: do 28. února 2006 a pak průběžně.

173.       Zpracovat seznam závad stavby Kanalizace a ČOV a sledovat postup jejich odstraňování

T: seznam do 31. 1. 2006, sledování do 30. 6. 2006

Z: místostarosta.

174.       Projednat se stavebním úřadem provedení zabezpečovacích prací rekonstruovaného domu č. p. 4 ve vlastnictví pana Jaromíra Janečky v souladu se stavebním zákonem.

T: březen 2006

Z: tajemník MěÚ.

175.       Provést kontrolu dodržování protipožárních směrnic v objektech města, kde dochází k větší koncentraci obyvatel

Z: tajemník MěÚ, ředitelé příspěvkových organizací

T: ihned.

176.       Prověřit a předložit nabídky na zajištění elektronické spisové služby MěÚ (15 účastníků a 3 spisovny).

Z: tajemník MěÚ

T: 50. schůze RM.

RM – 48/VZALA NA VĚDOMÍ

339.       Kontrolu plnění úkolů 47. schůze rady města.

340.       Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 19. 1. 2006.

341.       Zprávu o hospodaření v Městském lese Brušperk za rok 2005.

342.       Plán pěstební a těžební činnosti v Městském lese Brušperk pro rok 2006.

343.       Prodloužení smlouvy se správcem stadionu panem Vladimírem Žembou do 30. 6. 2006.

344.       Informaci o výsledcích voleb do školské rady Základní školy V. Martínka Brušperk pro období 2005 až 2008.

345.       Informaci starosty o postupu prací na stavbě „Rekonstrukce a přístavba ZŠ V. Martínka Brušperku“.

346.       Informace ze zápisu č. 10/2005 sociální a zdravotní komise.

347.       Den 15. únor 2006 jako plánovaný termín konání 49. schůze rady města.

 

V Brušperku 31. ledna 2006

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: Ing. Svatopluk Slovák

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky