19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 5. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 5. schůze rady města Brušperk konané dne 7. března 2007

RM-5/SCHVALUJE

127.      Pozměněný program 5. schůze rady města.

128.      Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Jiřího Dlouhého.

129.      Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizaci města Základní škola V. Martínka Brušperk, Sportovní 584, okres Frýdek-Místek na rok 2007 v celkové výši odpisů 1 615 582 Kč.

130.      Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace města Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace na rok 2007 v celkové výši odpisů 152 185 Kč.

131.      Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace města Domov pro seniory Ondráš, Fryčovická 518, příspěvková organizace na rok 2007 v celkové výši odpisů 810 997 Kč.

132.      Smlouvu o dílo na zpracování lesnického hospodářského plánu městských lesů Brušperk na období 2008 – 2017 s firmou Lesnická projekce Frýdek-Místek, a. s., Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 25351079 za cenu 350 Kč/ha bez DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

133.      Nabídku subsystému spisové služby a automatizované elektronické podatelny s firmou TOPSPIN Solutions, s. r. o., Valdštejnská 381/6, Liberec II.

134.      Upravený text a termín ankety pro obyvatele Brušperku o vybraných investičních akcích.

135.      Smlouvu o dílo s firmou ATELIÉR S2, Hrabinská 10, 737 00 Český Těšín, IČ: 43563791 na „Zpracování změny č. 5 územního plánu města Brušperk“ za cenu 85 300 Kč (firma není plátcem DPH) a současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

136.      Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2006.

137.      Výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství stánkaři v době konání brušperské pouti ve dnech 21. a 22. dubna 2007 členy SK Brušperk.

138.      Poskytnutí příspěvku na činnost SK Brušperk ve výši 70 % celkové tržby za výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství stánkaři v době konání brušperské pouti ve dnech 21. a 22. dubna 2007.

RM-5/STANOVÍ

139.      S platností od 1. 4. 2007 nové úhrady za dovoz jednoho obědu v rámci pečovatelské služby následovně:

Výše důchodu

od 4 000,00 – 4 500,00 Kč          7,00 Kč

             od 4 501,00 – 5 000,00 Kč          8,00 Kč

             od 5 001,00 – 5 500,00 Kč          9,00 Kč

            od 5 501,00 – 6 000,00 Kč         10,00 Kč

            od 6 001,00 – 6 500,00 Kč         11,00 Kč

            od 6 501,00 – 7 000,00 Kč         12,00 Kč

            od 7 001,00 – 7 500,00 Kč         13,00 Kč

            od 7 501,00 – 8 000,00 Kč         14,00 Kč

                           nad 8 000,00 Kč        15,00 Kč

RM-5/ROZHODUJE

140.     O poskytnutí zálohy dotace na činnost Sportovního klubu Brušperk, IČ: 45235457 ve výši 40 000 Kč.

O poskytnutí zálohy dotace na činnost Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS, IČ: 19014929 ve výši 30 000 Kč.

O poskytnutí zálohy dotace na činnost Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV, IČ: 45235210 ve výši 30 000 Kč.

141.     O výsadbě 200 ks listnatých stromů dle přílohy č. 1 na k. ú. Brušperk v ceně 85 000 Kč včetně DPH s firmou Dvořák Lesy, sady, zahrady. s. r. o., Jahodová 782, 725 29 Ostrava-Petřkovice, IČ: 26825261.

142.      O ukončení smlouvy ve znění dodatku č. 1 mezi panem Břetislavem Lehnertem a městem Brušperk o nájmu nebytových prostor ze dne 14. 10. 2004 v domě č. p. 26 v Brušperku k 28. 2. 2007. Současně zmocňuje starostu k podpisu ukončení smlouvy.

143.      O výběru nejvhodnější nabídky na kontrolu a revize hasičských přístrojů s firmou PROKON Ing. Antonín Konečný, Oblouk 727, Brušperk, IČ: 41369955. Ceny přenosných hasících přístrojů a hydrantů za ceny uvedené v nabídkovém ceníku, platné od 1. 1. 2007.

144.      O prodloužení smluv o nájmu obecních bytů s:

§         panem Petrem Janiurkem a panem Petrem Skřenkem, K Svaté vodě 1086, byt č. 2 od 1. 4. 2007 – 30. 6. 2007,

§         panem Františkem Adamovským a paní Julií Štarhovou, K Svaté vodě 1086, byt č. 3 od 1. 4. 2007 – 30.6.2007,

§         panem Bohuslavem Larišem, K Svaté vodě 1086, byt č. 7 od 1. 4. 2007 – 30. 6. 2007.

145.      O přímém zadání zakázky malého rozsahu „Zpracování změny č. 5 územního plánu města Brušperk“ firmě ATELIÉR S2, Hrabinská 10, 737 00 Český Těšín.

RM-5/JMENUJE

146.      Janu Konečnou členkou kulturní komise rady města od 8. 3. 2007.

RM-5/ODVOLÁVÁ

147.      Dnem 7. 3. 2007 Pavla Konečného z funkce člena kulturní komise rady města.

RM-5/UKLÁDÁ

148.      Odvod odpisů DHM příspěvkové organizaci Základní škola V. Martínka, Sportovní 584, okres Frýdek-Místek v roce 2007 v celkové výši 1 608 989 Kč zpět do rozpočtu města Brušperk, a to následující den po obdržení příspěvku na odpisy na její účet.

Z: Mgr. Aleš Vyvial, ředitel ZŠ

T: Dle textu

149.      Odvod odpisů DHM příspěvkové organizaci Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520 příspěvková organizace v roce 2007 v celkové výši 152 185 Kč zpět do rozpočtu  města Brušperk, a to následující den po obdržení příspěvku na odpisy na její účet.

Z: Jana Vontrobová, ředitelka MŠ

T: Dle textu

150.      Odvod odpisů DHM příspěvkové organizaci Domov pro seniory Ondráš, Fryčovická 518, příspěvková organizace v roce 2007 v celkové výši 810 997 Kč zpět do rozpočtu města Brušperk, a to následující den po obdržení příspěvku na odpisy na její účet.

Z: Libuše Jurčíková, ředitelka DSO

T: Dle textu

151.      Zpracovat bilanci vykácených stromů rostoucích mimo les, na které vydal Městský úřad Brušperk povolení a bilanci výsadby stromů, které byly jako náhradní výsadby na území města vysázeny, a to za poslední čtyři roky.

Z: Tajemník MěÚ

T: 6. RM

RM-5/DOPORUČUJE ZM

ZM-3/ROZHODUJE

152.      O poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Brušperk, IČ: 45235457 ve výši 180 000 Kč.

ZM-3/ROZHODUJE

153.      O poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS, IČ: 19014929 ve výši 80 000 Kč.

ZM-3/ROZHODUJE

154.      O poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV, IČ: 45235210 ve výši 85 000 Kč.

ZM-3/ROZHODUJE

155.      O poskytnutí dotace souboru Lašan Brušperk, IČ: 47862092 ve výši 60 000 Kč.

ZM-3/ROZHODUJE

156.      O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Sportovnímu klubu Brušperk, IČ: 45235457 ve výši 180 000 Kč a současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

ZM-3/ROZHODUJE

157.      O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS, IČ: 19014929 ve výši 80 000 Kč a současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

ZM-3/ROZHODUJE

158.      O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV, IČ: 45235210 ve výši 85 000 Kč a současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

ZM-3/ROZHODUJE

159.      O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk souboru Lašan Brušperk, IČ: 47862092 ve výši 60 000 Kč a současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

ZM-3/ROZHODUJE

160.      O bezúplatném nabytí nemovité věci – pozemku parc. č. 2886 ostatní plocha ostatní, ostatní komunikace o výměře 336 m2 k. ú. Brušperk, lokalita ul. Fryčovická z vlastnictví pana Radomila Šajtara, bytem Brušperk, Fryčovická 109 do majetku města Brušperk.

ZM-3/SCHVALUJE

161.      Rozpočet města Brušperk na rok 2007.

ZM-3/BERE NA VĚDOMÍ

162.      Informaci o tom, že na základě vyhlášeného výběrového řízení města Brušperk na poskytnutí zvýhodněné účelové půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 390 000 Kč ze dne 4.12.2006 neprojevil ve stanovené lhůtě zájem žádný občan.

ZM-3/SCHVALUJE

163.      Zařazení podnětu č. 33 do změny č. 5 územního plánu města Brušperk.

ZM-3/STANOVÍ

164.      1. Měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města od 1.3.2007 ve výši:

a) členům zastupitelstva města                                                    590 Kč

b) členům rady města                                                               1 730 Kč

c) předsedům výborů zastupitelstva města                                 1 420 Kč

d) předsedům komisí rady města                                               1 420 Kč

e) členům výborů zastupitelstva města                                       1 090 Kč

f) členům komisí rady města                                                     1 090 Kč

 

2. Měsíční odměnu v případě souběhu několika funkcí poskytovat neuvolněnému členovi zastupitelstva města jako souhrn odměn za jednotlivé funkce.

RM-5/DOPORUČUJE

165.      Redakční radě BZ v případě zveřejňování článků do BZ vedoucích k protichůdným a nepravdivým názorům, dát možnost vyjádření i druhé straně.

166.      Redakční radě BZ úpravu stávajících zásad, a to tak, že v případě rovnosti hlasů bude na stanovisku předsedy, zda ke zveřejnění článku dojde nebo ne.

 

RM-5/BERE NA VĚDOMÍ

167.      Kontrolu plnění úkolů 4. schůze RM.

168.      Stavy na bankovních účtech města a plnění daní k 1.3.2007.

169.      Návrh na poskytování finančních prostředků společenským a sportovním organizacím, fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města.

170.      Navýšení ceny pro rok 2007 za provozování veřejného osvětlení o míru inflace (2,5 %) za rok 2006 s Energetikou Vítkovice, a. s., Výstavní 1144/103, 706 02  Ostrava-Vítkovice, IČ: 25854712. Takto upravená cena pak činí 47 435,41 Kč bez DPH.

171.      Úpravu výše plateb a změnu systému úhrad za rozmnožovací služby, které zajišťuje poskytovatel tj. Městská knihovna Brušperk s účinnosti od 1.7.2006.

172.      Zásady redakční rady pro uveřejňování příspěvků v Brušperském zpravodaji pro volební období 2006 – 2010.

173.      Informaci o zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a jejich zavádění do praxe Domova pro seniory ONDRÁŠ v Brušperku.

174.      Průběžnou informaci o změnách zákonů souvisejících s činnostmi zabezpečovanými městem a městským úřadem.

175.      Odstranění dopravního značení na ul. Zádvoří (B 29 Zákaz stání), a to v obou směrech.

176.      Informaci ze zápisu č. 2/2007 sociální a zdravotní komise.

177.      Informaci o konání školské rady ZŠ V. Martínka.

178.      Den 21. března 2007 jako plánovaný termín konání 6. schůze rady města.

 

V Brušperku 12. března 2007

 

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

  

 

Ověření zápisu: Ing. Jiří Dlouhý

  

……………………………………..

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky