19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 50. rady města

Usnesení 50. schůze rady města Brušperk konané dne 13. března 2006

RM – 50/SCHVÁLILA

571.       Program 49. schůze rady města.

572.       Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Pavel Káňa.

573.       Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace města Základní škola V. Martínka Brušperk, Sportovní 584, okres Frýdek-Místek na rok 2006 v celkové výši odpisů Kč 683 828,-.

574.       Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace města Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace na rok 2006 v celkové výši odpisů Kč 152 185,-.

575.       Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace města Domov důchodců Ondráš, Fryčovická 518, příspěvková organizace na rok 2006 v celkové výši odpisů Kč 816 796,-.

576.       Dodatek č.  10 k pojistné smlouvě č. 8602628151 (pojištění majetku města) s Kooperativou, pojišťovnou, a.s., 110 01 Praha 1, Tempova 747, IČ 47116617 na komplexní pojištění objektu nově vybudované ČOV. Současně zmocnila starostu k podpisu dodatku č. 10.

577.       Smlouvu o dílo na přímé napojení odpadních vod na kanalizaci u vyjmenovaných objektů v majetku města (MěÚ, obecní domy, ZŠ, MŠ, ZUŠ, Domov důchodců Ondráš, DPS, dům č. p. 471, šatny 1088) s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ 11540613 za cenu 364 140 vč. DPH. Současně zmocnila starostu k podpisu smlouvy.

578.       Smlouvu o dílo na 1. etapu obnovy aleje (pokácení 15 ks lip a náhradní výsadba) ke smuteční síni na městské hřbitově s firmou Dvořák, Lesy, sady, zahrady, s.r.o. Jahodova 782, 725 29 Ostrava-Petřkovice, IČ 26825261 za cenu 170 955 Kč bez DPH. Současně zmocnila starostu k podpisu smlouvy.

579.       Výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství stánkaři v době konání brušperské pouti ve dnech 22. a 23. dubna 2006 členy SK Brušperk.

580.       Poskytnutí příspěvku na činnost SK Brušperk ve výši 70 % celkové tržby za výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství stánkaři v době konání brušperské pouti ve dnech 22. a 23. dubna 2006.

581.       Návrh programu 21. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 29. března 2006 v 15.30 hodin v sále Národního domu:

1.      Zahájení.

2.      Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru ZM.

3.      Připomínky a podněty občanů.

4.      Smlouva o kontokorentním úvěru s ČSOB, a.s.

5.      Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou, a.s.

6.      Návrh rozpočtu města Brušperk na rok 2006.

7.      Návrh dotací sportovním, zájmovým a společenským organizacím města.

8.      Změna č. 4 územního plánu města Brušperk.

9.      Podněty ke zpracování změny č. 5 územního plánu města Brušperk.

10.  Převody a nabytí majetku města.

11.  Vyhodnocení žádostí o poskytnutí účelového Fondu rozvoje bydlení podle OZV č. 3/1999 ve znění pozdějších předpisů.

12.  Dodatek Zásad pro poskytnutí účelové půjčky z rozpočtu města k připojení odpadních vod na kanalizaci.

13.  Vyhodnocení žádostí o poskytnutí účelové půjčky z rozpočtu města k připojení odpadních vod na kanalizaci.

14.  Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města.

15.  Změna názvu místní komunikace ve městě.

16.  Návrh příspěvku na překlenutí tíživé finanční situace občanky města.

17.  Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

RM – 50/ROZHODLA

162.       O poskytnutí zálohy dotace na činnost Sportovního klubu Brušperk, IČ 452 35 457 ve výši Kč 40 000,-.

163.       O poskytnutí zálohy dotace na činnost Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS, IČ 190 14 929 ve výši Kč 30 000,-.

164.       O poskytnutí zálohy dotace na činnost Tělovýchovné jednotě Sokol ČSTV, IČ 478 62 092 ve výši Kč 30 000,-.

165.       O zadání nejvhodnější zakázky s přímým napojením odpadních vod na kanalizaci u objektů v majetku města (MěÚ, obecní domy, ZŠ, MŠ, ZUŠ, Domov důchodců Ondráš, DPS, dům č.p. 471, šatny 1088) s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ 11540613 za cenu 364 140 Kč vč. DPH.

166.       O zadání nejvhodnější zakázky na pokácení 15 ks lip (l. etapa) včetně náhradní výsadby aleje ke smuteční síni na městském hřbitově s firmou Dvořák, Lesy, sady, zahrady, s.r.o., Jahodova 782, 725 29 Ostrava-Petřkovice, IČ 26825261 za cenu 170 955 Kč bez DPH.

167.       O prodloužení smlouvy o nájmu obecního bytu s:

·         Ivanem Lackem a Elenou Sobčákovou,

Dráhy 471, byt č. 2                                                              od 1. 04. 2006 do 31. 12. 2006

·         Bohuslavem Larišem,  K  Svaté vodě 1086, byt č. 7              od 1. 04. 2006 do 31. 12. 2006

·         Petrem Janiurkem, K Svaté vodě 1086, byt. č. 2                   od 1. 04. 2006 do 30. 06. 2006

·         Petrem Skřenkem, K Svaté vodě 1086, byt č. 2                     od 1. 04. 2006 do 30. 06. 2006

168.       Přeúčtovat náklady spojené s pořízením územně plánovací dokumentace – změny č. 4 územního plánu města Brušperk všem žadatelům o toto pořízení.

RM – 50/SOUHLASILA

7.              Se zahájením stavebních prací na pozemku parc. č. 1005/1 ostatní plocha o výměře 1358 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Družstevní, který je v majetku města Brušperk za účelem výstavby družstevního bytového domu s 10 až 11 bytovými jednotkami fy ISA CONSULT, s. r. o., IČ 25815814 s tím, že přesný termín zahájení prací bude předem písemně oznámen vedení města Brušperk a písemně sjednány podmínky údržby předmětného pozemku a příjezdové cesty v době výstavby.

RM-50/ODLOŽILA

8.              Projednání předlohy č. 11-Podněty ke změně č. 5 územního plánu města Brušperk na 53. schůzi rady města.

RM – 50/REVOKOVALA

7.              Usnesení RM-44/ROZHODLA, bod 146 s náhradou:

RM-50/ROZHODLA, bod č. 168

RM – 50/POVĚŘILA

2.              Starostu města k povolování služební cesty členům zastupitelstva města v souvislosti s plněním povinností člena zastupitelstva města.

RM – 50/ULOŽILA

180.       Připravit ekonomické zhodnocení výběru parkovného na náměstí J. Á. Komenského.

Z: tajemník MěÚ

T: 52. schůze RM.

181.       Prověřit u okolních obcí způsoby využití elektronické spisové služby.

Z: tajemník MěÚ

T: 54. schůze RM.

182.       Odvod odpisů DHM příspěvkové organizaci Základní škola V. Martínka, Sportovní 584, okres Frýdek-Místek v roce 2006 v celkové výši Kč 677 235,- zpět do rozpočtu města Brušperk a to následující den po obdržení příspěvku na odpisy na její účet.

         Z: tajemník MěÚ

         T: červen 2006.

183.       Odvod odpisů DHM příspěvkové organizaci Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520 příspěvková organizace v roce 2006 v celkové výši Kč 152 185,- zpět do rozpočtu města Brušperk a to následující den po obdržení příspěvku na odpisy na její účet.

         Z: tajemník MěÚ

         T: červen 2006.

184.       Odvod odpisů DHM příspěvkové organizaci Domov důchodců Ondráš, Fryčovická 518, příspěvková organizace v roce 2006 v celkové výši Kč 816 796,- zpět do rozpočtu města Brušperk a to následující den po obdržení příspěvku na odpisy na její účet.

         Z: tajemník MěÚ

         T: červen 2006.

185.       Zpracovat novou OZV, která by vymezila závaznou část územního plánu města Brušperk ve znění jeho změn č. 1, 2, 3, a 4 v souladu s platnou legislativou.

Z: stavební úřad

T: červen 2006.

186.       Přepracovat materiál předložený RM – stavy a pohyby majetku města za období 01/2005 až 12/2005.

Z: Radim Neuwirth

T:  51. schůze RM.

187.       Předložit postup při vymáhání dluhů za nedoplatky :

         nájmu obecních bytů

poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

         nájmu hrobových míst

         poplatků za psy

         Z: OFMVV

         T: 51. schůze RM.

188.       Zpracovat novou OZV o dodržování pořádku ve městě

         Z: tajemník MěÚ

         T: červen 2006.

189.       Prověřit stav šaten v prostorách ZŠ V. Martínka, sloužících při kulturních akcích pořádaných v sále ZŠ a možnost využívání pro tyto účely i místností, které má v pronájmu Lašské společenství

Z: tajemník MěÚ

         T: duben 2006.

190.       Připravit písemné podklady týkající se podnětů ke změně č. 5 územního plánu města Brušperk jako informační materiál, který bude předán členům zastupitelstva města spolu s ostatními materiály pro 21. zasedání ZM.

         Z: stavební úřad

         T: 20. března 2006.

191.       Připravit odpovědi na dopisy pana Pavla Konečného a Ing. Josefa Janotky

         Z: místostarosta

         T: 31. 3. 2006.

RM – 50/DOPORUČILA ZM

ZM-21/ROZHODLO

207.       O poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Brušperk ve výši Kč 160 000,-.

ZM-21/ROZHODLO

208.       O poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS ve výši Kč 80 000,-.

ZM-21/ROZHODLO

209.       O poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV ve výši Kč 60 000,-.

ZM-21/ROZHODLO

210.       O poskytnutí dotace souboru Lašan Brušperk ve výši Kč 55 000,-.

ZM-21/ROZHODLO

211.       O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Sportovnímu klubu Brušperk, IČ 45235457 ve výši Kč 160 000,- a současně zmocnila starostu k podpisu smlouvy.

ZM-21/ROZHODLO

212.       O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS, IČ 19014929 ve výši Kč 80 000,- a současně zmocnila starostu k podpisu smlouvy.

ZM-21/ROZHODLO

213.       O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV, IČ 45235210 ve výši Kč 60 000,- a současně zmocnila starostu k podpisu smlouvy.

ZM-21/ROZHODLO

214.       O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk souboru Lašan Brušperk, IČ 47862092 ve výši Kč 55 000,- a současně zmocnila starostu k podpisu smlouvy. 

ZM-21/ROZHODLO

215.       O přijetí kontokorentního úvěru ve výši 5 mil. Kč od ČSOB, a. s., IČ 00001350, Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1.

ZM-21/SCHVÁLILO

216.       Smlouvu na kontokorentní úvěr se společností ČSOB, a.s., IČ 00001350, Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1 a současně zmocnilo starostu k podpisu smlouvy.

ZM-21/ROZHODLO

217.       O jištění kontokorentního úvěru ve výši 5 mil. Kč od ČSOB, a. s., IČ 00001350, Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1 formou blankosměnky a zmocnilo starostu podepsat dohodu o vyplňovacím právu směnečném.

ZM-21/SCHVÁLILO

218.       Dodatek č. 1 smlouvy o úvěru č. 2092/05/LCD ze dne 14.9.2005 s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 45244782 ve kterém se nahrazuje novým zněním pojem „Období čerpání“ a „Projekt“ a zmocnilo starostu k podpisu dodatku č. 1.

ZM-21/SCHVÁLILO

219.       Rozpočet města Brušperk na rok 2006 v příjmové i výdajové části ve výši 79 309 400 Kč dle přílohy č. 1.

ZM-21/ROZHODLO

220.       O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky paní Martině Smutné, bytem Brušperk, Oblouk 954 na výměnu oken u rodinného domu č.p. 954 v celkové výši Kč 30 000,- z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999.

ZM-21/ROZHODLO

221.       O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky panu Jaroslavu Neničkovi, bytem Brušperk, Bártkova 997 na vznik nové bytové jednotky u rodinného domu č. p. 997 v celkové výši Kč 200 000,- z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999.

ZM-21/ROZHODLO

222.       O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky paní Heleně Prokopové, bytem Brušperk, Gruntovní 972 na vybudování sprchového koutu v rodinném domě č. p. 972 v celkové výši Kč 20 000,- z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999.

ZM-21/ROZHODLO

223.       O uzavření smluv o poskytnutí půjčky se žadateli dle přílohy č. 1 v souladu se Zásadami pro poskytnutí účelových půjček z rozpočtu města k připojení odpadních vod na kanalizaci v celkové výši Kč 283 000,- Kč.

ZM-21/SCHVÁLILO

224.       Rozšíření Zásad pro poskytnutí účelových půjček z rozpočtu města k připojení odpadních vod na kanalizaci v článku 2-Podmínky použití vyčleněné částky o bod 2. 4. 3. při zřízení přečerpávací jímky s potřebným zařízením (čerpadlo, spínač, potrubí) 15 000 Kč .

ZM-21/REVOKOVALO

225.       Usnesení 17. zasedání zastupitelstva města, část ROZHODLO, bod č. 100 s náhradou: ZM-21/ROZHODLO, bod 227.

ZM-21/ROZHODLO

226.       O nabytí nemovitých věcí – ideální poloviny pozemku parc. č. 2763 ostatní plocha o výměře 4124 m2 a ideální poloviny pozemku parc. č. 2770/1 ostatní plocha o výměře 538 m2 za smluvní cenu ve výši 152 000,- Kč z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Brušperk.

ZM-21/ROZHODLO

227.       O převodu nemovité věci – vodního díla-jednotné kanalizace specifikované v kupní smlouvě společnosti SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665 za smluvní cenu ve výši 1 492 776 Kč. Současně zmocnilo starostu k podpisu kupní smlouvy.

ZM-21/ROZHODLO

228.        Ponechat stávající název ulice „K Šištotu“ ve městě Brušperk.

ZM-STANOVILO

229.       Měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města dnem 1. ledna 2006 ve výši:

a)   členům rady města

      Lubomír Dlouhý, Mgr. Pavel Plečka, Ing. Svatopluk Slovák                      2 190,- Kč

b)      předsedům výborů zastupitelstva města         

      Ing. Záviš Cigánek, Marcela Šodková                                                     1 890,- Kč

c)   předsedkyni komise a člence komise rady města

      Mgr. Jaroslava Neuwirthová                                                                  2 320,- Kč

d)   členům výborů zastupitelstva města

      Yvetta Daňková, Ing. Štěpán Dubový, Ing. Radek Otrusina                     1 370,- Kč

e)   členům zastupitelstva města

      Růžena Bratterová, Ing. Jiří Dlouhý, Pavel Konečný,

      Ing. Miroslav Konkol                                                                             550,- Kč.

V takto stanovených měsíčních odměnách bodu a) až d) jsou zahrnuty měsíční odměny jako souběh skutečně vykonávaných funkcí.

ZM-21/SCHVÁLILO

230.       Změnu č. 4 územního plánu města Brušperk.

ZM-21/ROZHODLO

231.       O nabytí nemovité věci – pozemku parc. č. 993/43 zastavěná plocha o výměře 170 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Družstevní za smluvní cenu ve výši 11 033 Kč od paní Radky Cinkové, bytem Družstevní 822, Brušperk do majetku města Brušperk.

ZM-21/ROZHODLO

232.       O uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné půjčky ve výši 20 000 Kč na překlenutí tíživé finanční situace paní Sylvě Mecové, nar. 29.12.1963, bytem Brušperk, Staroveská 270.

RM – 50/VZALA NA VĚDOMÍ

362.       Kontrolu plnění úkolů 49. schůze rady města.

363.       Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 07. 03. 2006.

364.       Pravidla pro poskytování finančních prostředků příspěvkovým organizacím, společenským a sportovním organizacím, fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu dle předlohy č. 5, příloha 2.

365.       Navýšení ceny o míru inflace (1,9 %) s Energetikou Vítkovic, a. s., Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice, IČ 25854712. Toto navýšení ceny je zakotveno v čl. X, bod 4.1. smlouvy.

366.       Nemá námitek k báňskému znaleckému posudku dobývacího prostoru „STAŘÍČ“ pro dobývání porubů č. 080204, 080204/1, 080205, 080205/1, 080205/2 a 080205/3 ve sloji č. 080 (22b), který řeší vliv hornické činnosti na povrchové objekty v k. ú. Brušperk.

367.       Informaci starosty o připravovaném naučném audiovizuálním programu České filmařské a raftingové společnosti.

368.       Informaci starosty o průběhu výstavby sportovní haly.

369.       Informace ze zápisu č. 2/2006 sociální a zdravotní komise rady města.

370.       Informace ze zápisu č. 2/2006 kulturní komise rady města a program komise na I. pololetí 2006.

371.       Informace ze zápisu č. 2/2006 redakční rady Brušperského zpravodaje.

372.       Informaci místostarosty ze Sdružení obecních televizí ve Vratimově dne 9. 3. 2006.

373.       Informaci místostarosty o konání dopravně bezpečnostní akce Policie ČR ve městě.

374.       Informace o počtu obyvatel města, stav k 10. 3. 2006, který je 3706 trvale přihlášených osob.

375.       Informaci tajemníka MěÚ o chystaných opatřeních Okresní veterinární stanice ve F-M v souvislosti s výskytem ptačí chřipky.

376.       Informaci tajemníka MěÚ o reakci občanů (majitelů nemovitostí) na výzvu k připojení jejich nemovitostí na veřejnou kanalizaci, počet odpovědí k 13. březnu 2006.

377.       Informace o dopisu člena zastupitelstva města Pavla Konečného ve věci: Obecní zpravodaj.

378.       Informace o dopisu Ing. Josefa Janotky ve věci: Vysílání Lokal TV Brušperk.

379.       Den 12. dubna 2006 jako plánovaný termín konání 51. schůze rady města.

V Brušperku 21. března 2006

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: Ing. Pavel Káňa

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky