20.2.2019 Svátek slaví Oldřich

Usnesení 51. rady města

Usnesení 51. schůze rady města Brušperk konané dne 12. dubna 2006

RM – 51/SCHVÁLILA

582.     Program 51. schůze rady městy.

583.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu pana ing. Svatopluka Slováka.

584.     Smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti podle zákona č. 111/1994 Sb., v platném znění, pro rok 2006 ve výši 190 000 Kč s firmou Connex Morava, a. s., Vítkovická 3056/2, 702 00 Ostrava–Moravská Ostrava, IČ: 25827405. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

585.     Smlouvy na výši záloh dodávek plynu pro objekty v majetku města:

            radnice č. p. 22            ve výši 14 000 Kč/měsíc

            Národní dům č. p. 19   ve výši 12 000 Kč/měsíc

            hasičárna č. p. 215       ve výši 8 000 Kč/měsíc

            se Severomoravskou plynárenskou, a. s., Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 47675748. Současně zmocňuje starostu k podpisu smluv.

586.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2034263 na prodloužení termínu pokládky živičných povrchů na části ul. K Pastevníku (květen 2006) s firmou Alpine stavební společnost CZ, a. s., Jiráskova 13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 45192286. Současně zmocňuje starostu k podpisu smluv.

587.     Objednávka na předláždění části ulice Klepary (od ul. K Pastevníku po dům č. p. 87). Cena za demontáž kostek o odstranění podkladu, příprava podkladových vrstev

+ montáž kostek 750 Kč/m2 bez DPH s firmou Karel Vala, Fryčovická 120, 739 44 Brušperk, IČ 11540621.

588.     Zásady pro tvorbu a čerpání finančních prostředků sociálního fondu zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva města Brušperk n rok 2006 až 2010 s účinností od 1. 1. 2006.

589.     Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva města Brušperk na rok 2006 v příjmové i výdajové části ve výši Kč 357 730,24.

590.     Odměny v plné výši předsedkyni sociální a zdravotní komise pí PhMr. Dagmaře Neuwirthové, předsedkyni kulturní komise pí Ludmile Ranochové.

591.     Zakoupení software pro PC MěÚ a městské knihovny v rozsahu uvedené v předloze

č. 15/MST/1.

RM – 51/ROZHODLA

169.     O výši finančních příspěvků uvedeným zájmovým, společenským a sportovním organizacím z rozpočtu města Brušperk dle upravené předlohy č. 10.

170.     O poskytnutí finanční částky ve výši 10 359,50 Kč na provoz přímotopného kabelu v nájemním bytě č. 1 domu č. 270 na ulici Staroveská, a to zpětně za období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2005. Pro další období bude tato částka hrazena ročně energetické společnosti formou přímé úhrady a to za předpokladu, že kabel bude stále v provozu.

171.     O ukončení smlouvy o pronájmu zemědělské půdy mezi městem Brušperk a Zemědělskou farmou, Fryčovice č. 503, zastoupenou panem Jaromírem Kublákem k 31. 12. 2005. Současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

RM – 51/ULOŽILA

192.     Zařadit předlohu s aktuálním stavem nemovitostí, které se nemohou nebo nechtějí připojit na veřejnou kanalizační síť ve městě.

            Z: tajemník

            T: 52. schůze RM

193.     Objednat u správce PC sítě MěÚ fy. PIKE zajištění software dle předlohy.

            Z: místostarosta

            T: ihned

194.     Zajistit vypracování smluv o věcném břemeni pro všechny majitelé pozemků, ve kterých jsou umístěny nové kanalizační stoky vybudované v rámci stavby „Brušperk, kanalizace a ČOV I. etapa – 1 část.“

            Z: OFMVV

            T: co nejdříve

195.     Tajemníkovi připravit písemná stanoviska k připomínkám občanů.

            T: 22. ZM

RM – 51/STANOVILA

19.       Příspěvkové organizaci Domov důchodců Ondráš, příspěvková organizace limit prostředků na platy v roce 2006 ve výši Kč 4 730 000,-.

20.       Příspěvkovým organizacím města: Základní škole Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, Mateřské škole Brušperk, příspěvková organizace a Domova důchodců Ondráš, příspěvková organizace, výsledek hospodaření po skončení roku 2006 ve výši Kč 0,-.

RM – 51/NEMÁ NÁMITEK

  1. K žádosti o povolení hornické činnosti ve sloji 080 (22b) ve 2. důlním poli závodu Staříč. Předmětem žádosti je povolení ražení přípravných důlních děl potřebných k přípravě porubních bloků a případně dalších důlních děl pro vyřízení tektoniky, zkrácení větrné základny nebo další průzkum sloje.

RM – 51/VZALA NA VĚDOMÍ

380.     Kontrolu plnění úkolů 51. schůze rady města.

381.     Podněty a připomínky z 21. zasedání zastupitelstva města.

382.     Stavy na bankovních účtech města a rozpočtové plnění dotací a daní k 6. 4. 2006.

383.     Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Vojtěcha Martínka, okres Frýdek-Místek na rok 2006.

384.     Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Brušperk, příspěvková organizace na rok 2006.

385.     Rozpočet příspěvkové organizace Domov důchodců Ondráš, příspěvková organizace na rok 2006.

386.     Informaci starosty o průběhu výstavby akce „Rekonstrukce a přístavba ZŠ v Brušperku“ včetně rekapitulace víceprací a méněprací a informaci o průběhu jednání ve věci studie alternativního využití budovy bývalého Dětského domova.

387.     Informaci ze zápisu č. 3/2006 sociální a zdravotní komise, informaci č. 3/2006 kulturní komise a informaci č. 3/2006 redakční komise RM.

388.     Informaci OFMVV o postupu při vymáhání dluhů za nedoplatky za nájem obecních bytů, poplatků za psy, za nájem hrobových míst a poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

389.     Stavy a pohyby majetku města za období 01/2005-12/2005.

390.     Úpravy webových stránek města.

391.     Odpověď na dopis paní Kročové a Ing. Šelonga ohledně kanalizační stoky na dešťovou vodu.

392.     Informaci o folklorním festivalu s tím, že letos se nebude zajišťovat návštěva jednoho ze souborů.

393.     Informaci o kladném hodnocení IC města Brušperk pracovníky cestovního ruchu.

394.     Informaci MěÚ k přípravě parlamentních voleb ČR v červnu 2006.

395.     Informaci tajemníka o postupu MěÚ při vymáhání dluhů od nájemců (byty, pronájem plochy apod.)

 

V Brušperku 22. dubna 2006

Zapsala: Petra Kopčáková

Pověření přehledu usnesení: Ing. Svatopluk Slovák

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky