20.2.2019 Svátek slaví Oldřich

Usnesení 52. rady města

Usnesení 52. schůze rady města Brušperk konané dne 17. května 2006

RM – 52/SCHVÁLILA

592.    Program 52. schůze rady města.

593.    Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Mgr. Pavla Plečku.

594.    Smlouvu o dílo na zpracování „Studie přestavby budovy bývalého dětského domova v Brušperku“ s Architektonickou kanceláří Ing. arch. Tomáš Šonovský, Teslova 2, 702 00 Ostrava, IČ: 12658391 za cenu 220 150 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

595.    Smlouvu o dodávce vody, odvádění odpadních vod a srážkových vod (572 m3/rok) s akciovou společností SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665 objektů v majetku města. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

596.    Smlouvu o dílo pro akci: „Oprava místních komunikací tryskovou technologií CZ Jetpatcherem s firmou Lesostavby Frýdek-Místek, a. s., Slezská 2766, 739 32 Frýdek-Místek, IČ: 45193118 na 6 vozových jednotek, za cenu max. 30 000 Kč/jednu vozovou jednotku vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

597.    Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Brušperk a vlastníkem pozemku parc. č. 2856/28 p. Jaroslavem Karasem a Lenkou Karasovou spočívající ve strpění stavby kanalizace a vstupu na pozemek za účelem oprav této stavby.

598.    Smlouvu o dílo na úpravy okolí sportovní haly dle projektové dokumentace zpracované Architektonickou kanceláří Ing. arch. T. Šonovský s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ: 11540613 za cenu 1 784 596 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

599.    Bezplatný pronájem veřejného prostranství na Náměstí J. Á. Komenského pro umístění reklamní plochy, k propagaci výstavby družstevních bytů firmě ISA CONSULT, s. r. o., Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 25815814.

600.    Proplacení účastnického poplatku ve výši 180 EU na Mezinárodní varhanní akademii Waldsassen 2006 v Německu pro žáka Marka Kozáka.

601.    Zakoupení jednostopého motorového vozidla pro potřeby MěÚ, maximální výše ceny 40 000 Kč vč. DPH

602.    Příspěvek na krytí provozních výdajů na jednoho obyvatele Domova důchodců Ondráš pro rok 2006 ve výši 15 000 Kč, který při rozhodnutí o přijetí do DDO neměl trvalý pobyt v Brušperku.

603.    Příspěvek z rozpočtu města pro rok 2006 na krytí provozních výdajů na jednoho obyvatele Domova důchodců Ondráš ve výši 7 500 Kč, který při rozhodnutí o přijetí do DDO měl trvalý pobyt v Brušperku.

RM – 52/ROZHODLA

172.    O prodloužení smlouvy o nájmu obecního bytu s panem Martinem Kožušníkem, Sportovní 1088, byt č. 1 od 1. 6. 2006 – 31. 8. 2006.

173.    O přímém zadání zakázky malého rozsahu na zpracování „Studie přestavby budovy bývalého dětského domova v Brušperku“ s Architektonickou kanceláří Ing. arch. Tomáš Šonovský, Teslova 2, 702 00 Ostrava, IČ: 12658391, za cenu 220 150 Kč vč. DPH.

174.    O přímém zadání zakázky malého rozsahu na „Opravu místních komunikací tryskovou technologií CZ Jetpatcherem“ společnosti Lesostavby Frýdek-Místek, a. s., Slezská 2766, 738 32 Frýdek-Místek, IČ: 45193118, za cenu 30 000 Kč/vozová jednotka vč. DPH.

175.    O přímém zadání zakázky malého rozsahu „Úprava okolí přístavby Základní školy V. Martínka“ firmě Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ: 11540613 za cenu 1 784 596 Kč vč. DPH.

RM – 52/SOUHLASILA

S čerpáním finanční rezervy na zahlazování následků hornické činnosti ve výši finančních objemů (1,025 mil Kč) určených pro město Brušperk na rok 2006.

RM – 52/ULOŽILA

196.    Zapracovat připomínky k prvnímu čtení OZV č. 1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

                Z: tajemník

                T: 53. schůze RM

197.    Zajistit průběžnou informaci rady města o změnách zákonů.

                Z: tajemník

                T: dle textu

198.    Zadat zpracování návrhu nového řešení dopravní situace na náměstí J. Á. Komenského.

Z: tajemník

T: ihned

RM – 52/VZALA NA VĚDOMÍ

396.    Kontrolu plnění úkolů 52. schůze rady města.

397.    Stavy na bankovních účtech města a rozpočtové plnění dotací a daní k 11. 5. 2006.

398.    Předlohu č. 6 – domovní přípojky napojení na ČOV jako přehled problémů, které jsou postupně řešeny a odstraňovány, a to v souvislosti s průběhem výstavby jednotlivých domovních přípojek.

399.    Informaci starosty o průběhu výstavby investiční akce „Rekonstrukce a přístavba ZŠ v Brušperku – příprava výzev na „Vybavení sportovišť“, „Vybavení šaten“, „Pokládku povrchu sportovišť a zázemí“ a „Možnost provozování bufetu“.

400.    l. čtení návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

401.    Informace ze zápisů č. 4/2006 sociální a zdravotní komise, č. 4/2006 kulturní komise a č. 4/206 redakční rady.

402.    Znění odpovědi na stížnost č. 2/2006 ze dne 12. 5. 2006.

403.    Nařízení Hasičského záchranného sboru MSK ke stanovení požárního poplachového plánu a zařazení Sboru dobrovolných hasičů města Brušperk do kategorie JPO II.

404.    Žádost o podnět p. Zdeňka Dvořáka, K Náměstí 250, 739 44 Brušperk adresovanou kontrolnímu výboru.

405.    Rozhodnutí o souhlasu Obvodního báňského úřadu v Ostravě se skutečným čerpáním finanční rezervy v roce 2005 na vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků ovlivněných hornickou činností.

406.    Hlášení o škodách způsobených zvěří v městských lesích města Brušperk za období leden až duben roku 2006 zpracované odborným lesním hospodářem Ing. Jiřím Pátíkem.

407.    Den 31. května 2006 jako plánovaný termín konání 53. schůze rady města.

 

V Brušperku 22. května 2006

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření přehledu usnesení: Mgr. Pavel Plečka

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky