18.2.2019 Svátek slaví Gizela

Usnesení 54. rady města

Usnesení 54. schůze rady města Brušperk konané dne 13. června 2006

RM – 54/SCHVÁLILA

612.      Program 54. chůze rady města.

613.      Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Lubomíra Dlouhého.

614.      Smlouvu o dílo s  firmou SPORT-CLUB, Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 26845431 na dodávku 234 ks sedaček, ochranných sítí do oken a za brankami v celkové ceně činí 337 365 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

615.      Smlouvu o dílo s firmou DOR – SPORT, s. r. o., Bruzovice 247, 739 36 Sedliště, IČ: 10605428 na dodávku ostatního zařízení haly dle přiloženého seznamu v celkové výši 628 558 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

616.      Smlouvu o dílo na restauratorské práce na soše sv. Floriána, kulturní památce města, rejst. č. 8 – 623 s akademickým sochařem MgA. Jakubem Gajdou, Studentská 1772, 708 00 Ostrava –  Poruba,  IČ: 7010155526. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

617.      Návrh programu 22. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 21. června 2006 v 15.30 hodin v sále Národního domu.

1.       Zahájení.

2.       Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

3.       Připomínky a podněty občanů.

4.       Závěrečný účet města a jeho příspěvkových organizací za rok 2005.

5.       Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brušperk za rok 2005.

6.       Závěrečný účet svazků obcí SMOPO a SOTV.

7.       Podněty ke zpracování změny č. 5 územního plánu města Brušperk (doplnění).

8.       Vyhodnocení žádosti o poskytnutí účelové půjčky z rozpočtu města k připojení odpadních vod na veřejnou kanalizaci.

9.       Návrh OZV č. 1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brušperk.

10.   Změna názvu místní komunikace ve městě.

11.   Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

618.      Požadavek rady obce Staré Vsi nad Ondřejnicí o zachování působnosti a výkonu stavebních činností na stavebním úřadě v Brušperku.

RM – 54/ROZHODLA

179.      O prodloužení smlouvy o nájmu obecního bytu s panem Petrem Janiurkem a panem Petrem Skřenkem, K Svaté vodě čp. 1086, byt č. 2 od 1. 7. 2006 – 31. 12. 2006.

180.      O prodloužení smlouvy o nájmu obecního bytu s paní Janou Stralčínskou, slečnou Lucií Stralčínskou a panem Patrikem Lagronem, K Svaté vodě čp. 573, byt č. 3 od 1. 7. 2006 – 31. 8. 2006 s podmínkou uhrazení všech závazků městu.

181.      O prodloužení smlouvy o nájmu obecního bytu se slečnou Pavlou Chalupovou a panem Vladimírem Holaněm, K Svaté vodě čp. 572, byt č. 7 od 1. 7. 2006 – 31. 12. 2006.

182.      O uzavření nájemní smlouvy na nájem obecního bytu od 21. 6. 2006 – 30. 6. 2007 na ulici Sportovní, dům čp. 1088, byt č. 1 s manžely Lenkou a Jaroslavem Ditrichovými, Policejní čp. 214.

183.      O uzavření nájemní smlouvy od 1. 7. 2006 – 30. 6. 2007 na ulici K Svaté vodě, dům čp. 573, byt č. 5 se slečnou Andreou Šťastnou, Borošínská čp. 690

184.      V souvislosti s ukončením pracovního poměru výběrčích, nepokračovat ve výběru parkovného. Toto bude zabezpečeno pouze formou dlouhodobých permanentek města.

185.      O výběru zhotovitele restauratorských prací na soše sv. Floriána, kulturní památce města, rejst. č. 8 – 623. Restauratorské práce provede MgA. Jakub Gajda akademický sochař a restaurátor, Studenstská  1772, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 7010155526.

186.      O uzavření dodatku č. 4 s Muzeem Beskyd Frýdek-Místek, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00095630, který řeší navýšení nájmu o platnou sazbu DPH, a to od 1. 1. 2006. Současně zmocnila starostu k podpisu dodatku č. 4.

RM – 54/SOUHLASILA

10.       S povolením výjimky zvýšení počtu žáků III. třídy Základní školy V. Martínka v Brušperku na předpokládaný počet 32 dětí, a to od 1. 9. 2006.

RM – 54/REVOKOVALA

8.         Usnesení RM –48/ULOŽILA, bod 176 bez náhrady.

RM – 54/ULOŽILA

201.      Předložit variantní návrh na řešení dopravní situace a parkovacích míst na Náměstí J. Á. Komenského.

            Z: tajemník MěÚ

            T: 31. 08. 2006

202.      Zjistit stav šaten u sálu v Základní škole V. Martínka sloužícím účinkujícím při kulturních akcích.

            Z: tajemník MěÚ

            T: 1. červencová RM r. 2006

203.      Zahájit další postup, popř. zahájit správní řízení s těmi občany, kteří nereagovali na stanovení povinnosti  připojit se na veřejnou kanalizační síť.

            Z: Radim Neuwirth

            T: do 21. 06. 2006 navrhnout postup a vzor dopisu, který bude odeslán občanům doporučenou poštou

204.      Nákup notebooku v celkové výši ceny do 40 000 Kč vč. DPH.

Z: tajemník MěÚ

            T: 31. 08. 2006

205.      Rozšíření pracovní náplně pracovníkům stavebního úřadu o kontrolu prováděných oprav povrchu MK, po provedení přípojek zasahujících do komunikací.

            Z: tajemník MěÚ

            T: 58. RM

206.      Zpracování Pracovního řádu MěÚ Brušperk

            Z: tajemník MěÚ

            T: 59. RM

207.      Provedení kontroly dětských hřišť umístěných na veřejně přístupných místech.

            Z: tajemník MěÚ

            T: 31. 07. 2006

208.      Zveřejnit záměr města pronajmout nemovitý majetek – část pozemku parc. č. 939 o výměře 75 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Fryčovická (u parkoviště zdravotního střediska).

            Z: tajemník MěÚ

            T: ihned po projednání na 54.schůzi RM

209.      Předložit připomínkovaný návrh smlouvy o smlouvě budoucí s manžely Bujnochovými na převod inženýrských sítí a konstrukčních vrstev komunikace v lokalitě ulice Studniční do majetku města.

Z: tajemní MěÚ

T: 15. 08. 2006

210.      Projednat v nezbytném rozsahu ustanovení OZV č. 1/2006 s řediteli příspěvkových organizací.

            Z: ředitelé příspěvkových organizací města

T: do 7 dnů po schválení OZV v zastupitelstvu města

RM – 54/DOPORUČILA ZM

ZM – 22/ROZHODLO

235.      O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky žadatelce paní Kateřině Švábové, bytem Brušperk, Gruntovní čp. 835 v souladu se Zásadami pro poskytnutí účelových půjček z rozpočtu města k připojení odpadních vod na kanalizaci ve výši 5 000 Kč.

ZM – 22/SCHVÁLILO

236.      Pořízení změny č. 5 územního plánu města Brušperk na základě vybraných podnětů č. 23, 24, 25, 26 zpracovaných v přílohách č. 2, 3, 4, 5.

ZM – 22/SCHVÁLILO

237.      Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.

ZM – 22/ROZHODLO

238.      O novém názvu ulice Krátká, parc. č. 445 k. ú. Brušperk v lokalitě u stávající ulice Hřbitovní.

RM – 54/VZALA NA VĚDOMÍ

411.      Kontrolu plnění úkolů schůzí rady města.

412.      Stavy na bankovních účtech města a rozpočtové plnění dotací a daní k 08.06.2006.

413.      Výsledky hospodaření města Brušperk a jeho příspěvkové organizace Domova důchodců Ondráš k 30. 04. 2006.

414.      Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Brušperk – Základní  školy

V. Martínka a Mateřské školy k 31. 03. 2006.

415.      Návrh smlouvy o smlouvě budoucí s  manžely Bujnochovými na převod inženýrských sítí a konstrukčních vrstev komunikace v lokalitě ulice Studniční do majetku města.

416.      Výsledky inspekční kontroly v Mateřské škole v Brušperku prováděné Českou školní inspekcí Moravskoslezského inspektorátu v Ostravě, která byla ohodnocena standardně a v normě.

417.      Výsledek kontroly v městské knihovně v Brušperku prováděné Vědeckou knihovnou v Ostravě. Knihovna v Brušperku byla ohodnocena nadstandardně.

418.      Projekt OsA – Podané ruce, Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 70632596, na osobní asistence pro zdravotně postižené.

419.      Den 21. června 2006 jako plánovaný termín konání 55. schůze rady města.

 

V Brušperku 19. června 2006, Zapsala: Petra Kopčáková, DiS. Ověření přehledu usnesení: Lubomír Dlouhý

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky