18.1.2019 Svátek slaví Vladislav

Usnesení 59. rady města

Usnesení 59. schůze rady města Brušperk konané dne 20. září 2006

RM-59/SCHVÁLILA

646.        Program 59. schůze rady města.

647.        Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Mgr. Pavla Plečku. 

648.        Cenu hlavního jídla ze 43 Kč na 45 Kč dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění stravování důchodců v rámci pečovatelské služby s účinností od 1. 9. 2006.

649.                Smlouvu o smlouvě budoucí s manžely Ing. Tomášem a Ing. Barborou Bujnochovými, bytem Fryčovická č. p. 121, 739 44 Brušperk na úhradu podkladů vozovky části komunikace Studniční za podmínek stanovených ve smlouvě. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí.

650.                Smlouvu o poskytnutí bezpečnostní služby č. S-025-2006-ÚO na monitoring objektu sportovní haly napojením elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany s firmou VKUS-BUSTAN, s. r. o., Svazarmovská 308, 738 01  Frýdek-Místek, IČ: 26841410 za jednorázový poplatek za připojení ve výši 2 000,- Kč a paušální cenu za jeden měsíc střežení ve výši 1 010 Kč bez DPH. Současně zmocnila starostu k podpisu smlouvy.

651.                Smlouvu o dílo na doplnění svislého a vodorovného dopravního značení na území města mimo náměstí s firmou SLUMEKO, s. r. o., Štefánikova 58, 742 21 Kopřivnice, IČ: 25376021 za cenu maximálně 140 000 Kč Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

652.                Smlouvu o dílo číslo 2034374 B na opravu povrchu místní komunikace ul. Družstevní s firmou ALPINE stavební společnost CZ a. s., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 45192286 za cenu 377 044 Kč vč. DPH. Současně zmocnila starostu k podpisu smlouvy.

653.                Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo čís. 2034374 A na opravu povrchu místní komunikace ul. K Pastevníku s firmou ALPINE stavební společnost CZ a. s., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 45192286 za cenu 103 214 Kč vč. DPH, čímž se celková díla změnila na cenu 2 431 298 Kč vč. DPH. Současně zmocnila starostu k podpisu dodatku č. 1.

654.                Prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Příbor – sever (východní část) o 6 let v redukované ploše.

655.                Smlouvu o dílo č. 30/2006 na opravy v obecních domech č. p. 581 a 582 a 860 ve výši 139 681,50 Kč vč. DPH s firmou A. G. C. Ostrava, spol. s r. o., Hasičská 52/531, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ: 25843991. Celková cena činí 1 852 968,60 Kč vč. DPH. Současně zmocnila starostu k podpisu smlouvy.

656.                Dodávku osvětlovacích těles do prostor kanceláří 2. NP MěÚ Brušperk s firmou CONTROLEX CZ spol. s r. o., Zahradní 762, 739 21 Paskov, IČ: 25860569 za cenu 121 462 Kč bez DPH. Současně zmocnila starostu k podpisu smlouvy.

657.                Smlouvu o dílo č. 7/2006 Šu na stavební práce na akci “Oprava opěrné zdi – ul. Dr. Martínka, Brušperk s firmou Ing. Tomáš Šulák, Stará Ves čp. 591,739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí,  IČ: 11191708, za cenu 374 419 Kč vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

658.                Smlouvu o dílo na provedení 1. řady schodů pod sochou sv. Floriána s firmou Kamenická dílna, Orel Vítězslav, provozovna Stará Ves n. O. za cenu 42 935,50 Kč vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

659.                Doplnění odpisového plánu dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace města Základní školy V. Martínka Brušperk, Sportovní 584, okres Frýdek-Místek na rok 2006 o odpisy sportovní haly, uklízecího stroje LAVOR, dvou souprav mantinelů a tabule s hodinami a časomírou v celkové výši 899 263 Kč.

660.                Doplnění přílohy č. 2 bodu 1.11 Organizačního řádu MěÚ o nové odrážky, které zní:

–„provádění blokového řízení při projednávání přestupků,

– provádět záznamy do protokolu o podávání vysvětlení a odkládání přestupkových věcí“.

661.                Návrh programu 23. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 27. září 2006 v 15.30 V sále Národního domu.

1. Zahájení

2. Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

3. Připomínky a podněty občanů.

4. Rozpočtové opatření RO č. III-Z/2006.

5. Rozpočtový výhled města Brušperk na léta 2007 – 2010.

6. Převody majetku města Brušperk.

7. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek.

8. Vyhodnocení žádosti o použití účelového Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 3/1999 ve znění pozdějších předpisů.

9. Podněty ke změně č. 5 územního plánu města Brušperk – doplnění.

10. Návrh OZV č. 2/2006 o změně OZV č. 5/2003 o místních poplatcích.

      11. Návrh na poskytnutí půjčky na překlenutí tíživé finanční situace manželům Moravcovým.

12. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

662.      Doplnění přílohy č. 2 bodu 5.1. o novou odrážku, která zní:

„v součinnosti s oprávněnou osobou provádí sběr a shromažďování komunálního odpadu, zejména z odpadkových nádob rozmístěných na území města“, která se zařazuje jako třetí odrážka textu.

RM-59/ROZHODLA

201.                O uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi městem Brušperk a společností BESKYD AGRO, a. s., Palkovice 619, IČ: 61974765, který řeší doplnění pronájmu o pozemek ve zjednodušené evidenci PK č. 3213 o výměře 265 m2 a navýšení celkového ročního nájemného z původní výše 222 Kč/rok na 236 Kč/rok s platností od 1. 10. 2006. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

202.                O uzavření nájemní smlouvy mezi městem Brušperk a Sportovním klubem Brušperk, IČ: 45285457 o nájmu pozemků a části pozemků ve zjednodušené evidenci PK č. 596 o výměře 216 m2, PK č. 1639 o výměře cca 700 m2, PK č. 1635/1 o výměře 5 861 m2, PK 1638/4 o výměře 2 461 m2, PK č. 1640 o výměře 3 185 m2, PK č. 1638/5 o výměře 2 994 m2, PK č. 1 638/2 o výměře cca 700 m2, PK č. 1668 o výměře 647 m2 a PK č. 1669 o výměře 1 807 m2 k. ú. Brušperk na městském stadionu za cenu ve výši 1 000 Kč/rok s platností od 1. 10. 2006.

203.                Smlouvu o pronájmu reklamní plochy na povrchu podlahy zhotovené ze sportovního povrchu TARAFLEX SPORT M+ ve sportovní hale ZŠ Brušperk, Sportovní 584, 739 44 Brušperk s firmou IPSAL C. R. s. r. o., Soukenická 23, 110 00 Praha 1, IČ: 49684388. Současně zmocnila starostu k podpisu smlouvy.

204.                O prodloužení smluv o nájmu obecních bytů s:

               manžely Gabrielou a Petrem Cholavovými, Jožky Matěje 215 od 1. 9. 2006 – 31. 12. 2007,

               manžely Andreou a Romanem Doležilovými, K Náměstí 22 od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007,

               panem Jaroslavem Balážem, Staroveská 270, byt č. 2 od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007,

               paní Evou Hrušovskou, Dráhy 471, byt  č. 7 od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007,

               manžely Leonou a Rostislavem Hrubými, Dráhy 471, byt č. 8 od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007,

               slečnou Marií Komůrkovou, Dráhy 471, byt č. 9 od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007,

               manžely Silvií a Pavlem Bouzkovými, K Svaté vodě 572, byt č. 1 od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007,

               paní Evou Křepelkovou, K Svaté vodě 572, byt č. 4 od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007,

                manžely Petrou a Vladimírem Kupkovými, K Svaté vodě 572, byt č. 6 od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007,

               paní Antonií Blažejovskou, K Svaté vodě 573, byt č. 2 od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007,

               paní Hanou Křístkovou, K Svaté vodě 573, byt č. 6 od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007,

               paní Janou Stralčinskou, slečnou Lucií Stralčínskou,

panem Patrikem Lagronem, K Svaté vodě 573, byt č. 3 od 1. 1. 2007 – 30. 6. 2007,

               manžely Radomírou a Davidem Čaneckými, K Svaté vodě 581, byt č. 1 od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007,

               slečnou Evou Hanzelkovou a panem Tomášem Kocmanem,

K Svaté vodě 581, byt č. 2 od 1. 1. 2007 – 31. 12.2007,

–    panem Vladimírem Kupkou, K Pastevníku 860, byt č. 5 od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007,

–    panem Ivanem Lančou, K Svaté vodě 1086, byt č. 1 od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007,

–    panem Luďkem Kubů, K Svaté vodě 1086, byt č. 5 od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007,

–    panem Vilémem Žukovským, K Svaté vodě 1086, byt č. 6 od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007,

–     panem Jaroslavem Petrem, K Svaté vodě 1086, byt č. 8 od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007.

205.                O prominutí nedobytných pohledávek dle § 85, písmena f) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů následovně:

– Irena Nguyenová, IČ: 67324819     ve výši 10 125 Kč,

– Hung Trknu Thai, IČ: 64975401     ve výši 13 550 Kč,

– Andrea Tallová, IČ: 73127388       ve výši 2 200 Kč,

– Zdeněk Vincenec ve výši 1 645 Kč.

RM-59/SOUHLASILA

11.                    S nájemní smlouvou mezi městem Brušperk a Sportovním klubem Brušperk.

RM-59/ULOŽILA

219.                Obeznámit dlužníky o termínu 31. 10. 2006 zaplacení dlužné částky městu za nájem obecního bytu. Při nezaplacení nebude uzavřená nájemní smlouva od počátku r. 2007.

T: ihned

Z: OFMVV

220.                Odvod odpisů DHM příspěvkové organizaci Základní škola V. Martínka, Sportovní 584, okres Frýdek-Místek v roce 2006 v celkové výši 899 263 Kč zpět do rozpočtu města Brušperk, a to následující den po obdržení příspěvku na její účet.

T: dle textu

Z: Mgr. Aleš Vyvial, ředitel ZŠ

221.                Připravit podklady pro novou vyhlášku „O regulativech územního rozvoje města Brušperk“.

T: do 16. října 2006

Z: vedoucí stavebního úřadu

222.                Doplnit smlouvy, které obsahují veřejnou produkci, u níž dochází ke zvýšené hladině hluku o nařízení vlády č. 148/2006 Sb. § 11.

T: dle ustanovení vládního nařízení

Z: vedoucí OFMVV

RM-59/STANOVILA

21.                    Měsíční plat Mgr. Aleši Vyvialovi, řediteli ZŠ V. Martínka v Brušperku, od 1. září 2006 dle předlohy č. 11.

RM – 59/DOPORUČILA ZM

ZM – 23/SCHVÁLILO

241.                Rozpočtové opatření RO č. III – Z/2006 ve výši 1 260 tis. Kč dle přílohy.

ZM-23/VZALO NA VĚDOMÍ

242.                Rozpočtový výhled města Brušperk na léta 2007 až 2010.

ZM-23/ROZHODLO

243.                O převodu nemovité věci – pozemku parc. č. 1005/1 ostatní plocha o výměře 1 358 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Družstevní za cenu ve výši 30 Kč/m2 z majetku města Brušperk.

ZM-23/ROZHODLO

244.                O poskytnutí půjčky městu Brušperk, IČ: 00296538 na zateplení fasády a soklu a výměnu oken obecního domu č. p. 582 na ul. K Svaté vodě ve výši 885 000 Kč z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999, bod 6.11.

ZM-23/SCHVÁLILO

245.                Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, jehož obsahem je změna doplňkové činnosti, a to provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci a rekondici, specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím a příloha č. 3, která vymezuje předání nemovitého a movitého majetku do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití s platností od 1. 9. 2006.

ZM-23/SCHVÁLILO

246.                Podněty čís. 27, 28, 29, 30 ke změně územního plánu města Brušperk – dle přílohy č. 1.

ZM-23/SCHVÁLILO

247.                Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 o změně OZV č. 5/2003 o místních poplatcích.

RM – 59/VZALA NA VĚDOMÍ

433.                Kontrolu plnění úkolů 58. schůze RM.

434.                Počet napojených obyvatel k 20. září 2006 na veřejnou kanalizační síť, který činí 2 615 osob.

435.        Stavy na bankovních účtech města a rozpočtové plnění dotací a daní k 14.09.2006.

436.                Pojistnou smlouvu č. 6242889639 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem přívěsného vozidla, sloužícího k úpravě tuhých kalů s Kooperativou, pojišťovnou, a. s., Templová 747, 110 01 Praha 1, IČ: 47116617 za roční pojistné ve výši 624 Kč. Současně zmocnila starostu k podpisu smlouvy.

437.                Zprávu Mgr. Aleše Vyviala „Zhodnocení školního roku 2005-06 a srovnání s koncepcí rozvoje školy“.

438.                Prominutí místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za uvedené občany.

439.                Průběžnou informaci o změnách zákonů souvisejících s činnostmi zabezpečovanými městským úřadem.

440.                Informaci ze zápisu č. 7/2006 sociální a zdravotní komise a informaci ze zápisu č. 7/2006 redakční rady BZ.

441.                Den 16. října 2006 jako plánovaný termín konání 60. zasedání rady města.

 

Rada města Brušperk projednala bez usnesení:

§         Nespokojenost RNDr. Milana Konečného (zástupce Lašského společenství) s uveřejňováním svých příspěvků do Brušperského zpravodaje. Záležitost předala bez projednávání Redakční radě.

 

V Brušperku 26. září 2006

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření přehledu usnesení: Mgr. Pavel Plečka

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky