19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 6. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 6. schůze rady města Brušperk konané dne 21. března 2007

RM-6/SCHVALUJE

179.      Pozměněný program 6. schůze rady města.

180.      Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Pavla Káňu.

181.      Smlouvu o poskytování služeb v rámci projektů cestovního ruchu InfoČesko a Beskydy.cz s firmou its Beskydy, s. r. o., Hlavní 308, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí za cenu 1 990 Kč vč. DPH na období od 1. 12. 2006 do 31. 12. 2007. Současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

182.      Zvýšení registračního poplatku v Městské knihovně v Brušperku na 80 Kč pro dospělé a na 40 Kč pro děti a mládež s účinností od 22. března 2007.

183.      Návrh programu 3. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 28. března 2007 v 15.30 hodin v sále Národního domu v Brušperku.

1.         Zahájení.

2.         Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

3.         Připomínky a podněty občanů.

4.         Návrh rozpočtu města Brušperk na rok 2007.

5.         Návrh dotací sportovním, zájmovým a společenským organizacím města na rok 2007.

6.         Převody a nabytí majetku města.

7.         Vyhodnocení žádosti o poskytnutí účelového Fondu rozvoje bydlení podle OZV č. 3/1999 ve znění p. p.

8.         Zpráva kontrolního výboru SMOPO o provedených kontrolách hospodaření svazku v roce 2006.

9.         Podnět ke změně č. 5 územního plánu města Brušperk – doplnění.

10.       Návrh odměn členům výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy ZM.

11.       Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města.

12.       Závěrečný zápis DSO Sdružení obecních televizí za rok 2006.

13.       Rozpočet DSO Sdružení obecních televizí na rok 2007.

14.       Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

15.               Závěr.

184.      Smlouvu o nákupu spisové služby a automatizované elektronické podatelny od firmy TOPSPIN Solutions s. r. o., Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec II – Nové Město, IČ: 27310311 za cenu 41 401 Kč včetně DPH a současně zplnomocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

185.      Zvýšení roční odměny kronikářce města Brušperk Mgr. Jaroslavě Neuwirthové za práci na Kronice města Brušperk dle předlohy č. 11.

186.      Zvýšení odměny p. Jiřímu Šperlínovi za výpomoc při smutečních obřadech dle předlohy č. 11.

187.      Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování informačního centra mezi městem Brušperk a Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism, Vinohradská 46, 120 41 Praha 2, IČ: 49277600 a současně zmocňuje starostu města k dodatku č. 1.

RM-6/ROZHODUJE

188.      O ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor – restaurace a jejího technického zázemí v Národním domě č. p. 9 a movitých věcí uzavřené dne 28. února 2003 mezi městem Brušperk a panem Markem Chadzipanajotidisem, bytem Horní 60, Ostrava – Hrabůvka formou dohody, a to k 31. květnu 2007 za podmínek řádného předání majetku dle smlouvy. Současně zplnomocňuje starostu města k podpisu dohody.

189.      O uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch města spočívajícího ve strpění budoucí stavby – kmenového sběrače sloužícího k odvedení odpadních vod z obcí Hukvald, části Fryčovic a Staříče, v lokalitě ul. Fryčovická k. ú. Brušperk mezi budoucím oprávněným z věcného břemene městem Brušperk a budoucím povinným z věcného břemene panem Ing. Stanislavem Slovákem, bytem Ostrava – Mariánské hory, Korunní 16, č. p. 1028 za finanční náhradu ve výši 7 Kč/m2. Současně zplnomocňuje starostu města k podpisu budoucí smlouvy.

190.      O ukončení „Smlouvy o zajištění vysílání LOCAL TV Brušperk“ k 30. 6. 2007 uzavřenou mezi městem Brušperk a Ing. Ludvíkem Kollárem – TV KOMERS, Staroveská 263/27a, 724 00 Ostrava-Proskovice a současně zmocňuje starostu města k podpisu ukončení smlouvy.

191.      O nákupu subsystému spisové služby a automatizované elektronické podatelny od firmy TOPSPIN Solutions s. r. o., Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec II – Nové Město.

RM-6/UKLÁDÁ

192.      Zpracovat pro radu města informaci o možných dotacích obcím při výsadbě stromů rostoucích mimo les.

T: 7. schůze RM

Z: Radim Neuwirth

193.      Zpracovat stanovisko městského úřadu k získání dotací z rozpočtu města sloužících pro činnost dobrovolných organizací a spolků.

T: Ihned

Z: Radim Neuwirth

194.      Zveřejnit záměr města Brušperk pronajmout nebytové prostory – restauraci a její technické zázemí v budově Národního domu, Náměstí J. Á. Komenského č. p. 9, na pozemku parc. č. 1128 a dále zpracovat výzvu na pronájem výše uvedených prostor Národního domu a zajistit toto zveřejnění v regionálním tisku.

T: Do konce dubna 2007

Z: Tajemník MěÚ

195.      Zajistit změnu využití objektu Národního domu č. p. 9, Náměstí J. Á. Komenského, k. ú. Brušperk na místně příslušném katastrálním úřadě.

T: Do konce dubna 2007

Z: Vedoucí OFMVV

196.      Projednat s ředitelem ZŠ zveřejňování týdenního programu konání sportovních akcí ve sportovní hale v Brušperku na webových stránkách města Brušperk nebo na stránkách Základní školy V. Martínka.

T: Ihned

Z: Tajemník MěÚ

RM-6/DOPORUČUJE ZM

ZM-3/JMENUJE

197.      Člena zastupitelstva města Brušperk pana Jiřího Pasyka jako kontaktní osobu pro pořizovatele změny č. 5 územního plánu města Brušperk.

ZM-3/BERE NA VĚDOMÍ

198.      Zprávu kontrolního výboru Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice o provedených kontrolách hospodaření s majetkem svazku obcí a jeho finančními prostředky ze dne 18.10.2006.

ZM-3/BERE NA VĚDOMÍ

199.      Závěrečný zápis DSO Sdružení obecních televizí za rok 2006.

ZM-3/BERE NA VĚDOMÍ

200.      Rozpočet DSO Sdružení obecních televizí na rok 2007.

RM-6/BERE NA VĚDOMÍ

201.      Přehled poskytovaných dotací z rozpočtu města za rok 1999 – 2006.

202.      Kontrolu plnění úkolů 5. schůze RM.

203.      Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací k 15. 3. 2007.

204.      Informaci Obvodního báňského úřadu v Ostravě o výši finanční rezervy pro realizaci náhrad důlních škod na k. ú. Brušperk.

205.      Den 18. dubna 2007 jako plánovaný termín konání 7. schůze rady města.

 

V Brušperku 22. března 2007

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření zápisu: Ing. Pavel Káňa, Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky